ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

competitor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *competitor*, -competitor-

competitor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
competitor (n.) คู่แข่ง
competitor (n.) ผู้แข่งขัน Syn. rival, contender, opponent
English-Thai: HOPE Dictionary
competitor(คัมเพท'ทิเทอะ) n. ผู้แข่งขัน,ผู้แข่ง,คู่ต่อสู้, Syn. contestant,rival
English-Thai: Nontri Dictionary
competitor(n) ผู้แข่งขัน,คู่แข่ง,คู่ต่อสู้
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Competitorsสารแข่งขัน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คู่แข่ง (n.) competitor See also: rival, opponent, contender, contestant, fighter, opposition Syn. คู่ปรับ, คู่ต่อสู้, คู่แข่งขัน, ผู้เข้าชิง, ผู้ท้าชิง, ผู้เข้าแข่งขัน
คู่แข่งขัน (n.) competitor See also: rival, opponent, contender, contestant, fighter, opposition Syn. ผู้แข่งขัน, คู่ปรับ, คู่ชิง, คู่ต่อสู้, คู่แข่ง
ผู้ท้าชิง (n.) competitor See also: rival, contender, contestant, challenger, opponent Syn. คู่แข่งขัน, คู่แข่ง, ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ท้าชิง (n.) competitor See also: rival, contender, contestant, challenger, opponent Syn. คู่ต่อสู้, คู่แข่งขัน, ผู้เข้าชิง
ผู้ท้าชิง (n.) competitor See also: rival, opponent, contender, contestant, fighter, opposition Syn. คู่ปรับ, คู่ต่อสู้, คู่แข่งขัน, ผู้เข้าชิง, ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ประกวด (n.) competitor Syn. ผู้เข้าประกวด
ผู้ร่วมแข่งขัน (n.) competitor See also: contestant, challenger Syn. ผู้เข้าแข่งขัน, ผู้แข่งขัน
ผู้เข้าชิง (n.) competitor See also: rival, contender, contestant, challenger, opponent Syn. คู่แข่งขัน, คู่แข่ง, ผู้ท้าชิง, ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้เข้าประกวด (n.) competitor
ผู้เข้าแข่งขัน (n.) competitor See also: rival, contender, contestant, challenger, opponent Syn. คู่ต่อสู้, คู่แข่งขัน, ผู้เข้าชิง, ผู้ท้าชิง
ผู้แข่งขัน (n.) competitor See also: contestant, challenger Syn. ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้แข่งขัน (n.) competitor See also: rival, opponent, contender, contestant, fighter, opposition Syn. คู่ปรับ, คู่ชิง, คู่ต่อสู้, คู่แข่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Short Ear competitor will be sacrificedแต่ถ้าเขาพ่ายการแข่งขัน ผู้แข่งขันของพวกหูสั้นจะถูกประหาร
The competitor this time...ผู้ท้าประลองในตอนนี้
We'd like to know where our competitor is getting his munition.เราต้องการจะรู้ ว่าคู่แข่งเราได้กระสุนจากที่ไหนมา
A new competitor has joined the search.คู่แข่งคนใหม่ ได้เข้าร่วมการค้นหาแล้ว
Your competitor is Yi Jung, you know.คู่แข่งเธอคือยีจองนะ รู้มั้ย
My competitor likens people to pure, falling snow.คู่แข่งผมเปรียบว่ามนุษย์นั้นบริสุทธิ์ดั่งหิมะที่ตกลงมา
My main competitor is an old man in poor health.คู่แข่งหลักของฉันคือชายชราคนหนึ่งในสุขภาพที่ไม่ดี
A competitor moves in on your business, is that what you would do?คู่แข่งก้าวเข้ามาในกิจการของคุณ นี่เป็นสิ่งที่คุณจะทำใช่ไหม?
You're a fierce competitor and a sore loser.แล้วก็ผู้ชายซักคนที่ชื่อ Mark Ruffalo
I could be a national competitor if there were such an event.ถ้ามีการแข่งขันเรื่องนี้
♪ ♪ ♪ ♪ It looks like our first female competitor is about to hit the beach.ดูเหมือนว่าครั้งแรกของเรา ผู้แข่งขันหญิง
Jen Hassley's just become the youngest female competitor to win the Molokai 2 Oahu Paddleboard World Championship.เจน ฮาสลี่ เป็นผู้แข่งขัน อายุน้อยที่สุด ที่ชนะเลิศ การแข่งขันPaddleboardชิงแชมป์โลก

competitor ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
竞争产品[jìng zhēng chǎn pǐn, ㄐㄧㄥˋ ㄓㄥ ㄔㄢˇ ㄆㄧㄣˇ, 竞争产品 / 競爭產品] competitive product; competitor's product
竞争者[jìng zhēng zhě, ㄐㄧㄥˋ ㄓㄥ ㄓㄜˇ, 竞争者 / 競爭者] competitor
顶尖[dǐng jiān, ㄉㄧㄥˇ ㄐㄧㄢ, 顶尖 / 頂尖] peak; world best; number one; finest (competitors); apex; peak; top (figures in a certain field)

competitor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
トップコンテンダー[, toppukontenda-] (n) top competitor (lit
ライバル会社[ライバルがいしゃ, raibaru gaisha] (n) rival (company); competitor
競合者[きょうごうしゃ, kyougousha] (n) competitor
バックマーカー[, bakkuma-ka-] (n) backmarker (competitor at the tail of the field, likely to be lapped)
他社製品[たしゃせいひん, tashaseihin] (n) competitors' products; others on the market
払う[はらう, harau] (v5u,vt) (1) to pay (e.g. money, a bill, one's taxes, etc.); (2) to brush; to wipe; to clear away; to dust off; to prune away branches; (3) to drive away (e.g. one's competitors); to sweep out; (P)
競争相手[きょうそうあいて, kyousouaite] (n) competitor; rival
競争者[きょうそうしゃ, kyousousha] (n) competitor; rival
鍔迫り合い[つばぜりあい, tsubazeriai] (n) (1) locking sword to sword (in a duel) and pushing; (2) group of close competitors; fierce competition

competitor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริษัทคู่แข่ง[n. exp.] (børisat khū) EN: competing firm ; rival firm ; competitor FR: société rivale [f] ; concurrent [m]
คู่แข่ง[n.] (khūkhaeng) EN: competitor ; rival ; opponent ; contender ; contestant ; challenger ; fighter ; opposition FR: rival [m] ; opposant [m] ; compétiteur [m] ; concurrent [m] ; challenger [m] (anglic.) ; challengeur [m] (anglic.)
คู่แข่งขัน[n.] (khū khaengk) EN: competitor ; rival FR: compétiteur [m]
มือหนึ่ง = มือ 1 = มือ ๑[n. exp.] (meū neung) EN: number one player ; number one competitor FR:
ผู้แข่งขัน[n.] (phū khaengk) EN: contestant ; player ; competitor FR: concurrent [m] ; participant [m] ; compétiteur [m]
ผู้เข้าแข่งขัน[n. exp.] (phū khao kh) EN: competitor FR: compétiteur [m] ; compétitrice [f]
ผู้ร่วมแข่งขัน[n. exp.] (phū ruam kh) EN: competitor ; contestant ; challenger FR: compétiteur [m] ; compétitrice [f] ; concurrent [m] ; adversaire [m, f] ; challenger = challengeur [m]
ผู้ท้าชิง[n. exp.] (phū thāchin) EN: competitor FR: candidat en lice [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า competitor
Back to top