ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

antagonist

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *antagonist*, -antagonist-

antagonist ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
antagonist (n.) ผู้เป็นปรปักษ์ See also: ศัตรู Syn. opponent, adversary
antagonistic (adj.) ซึ่งเป็นปฏิปักษ์ See also: ซึ่งเป็นศัตรู, ซึ่งเป็นปรปักษ์ Syn. opposing, hostile, inimical
English-Thai: HOPE Dictionary
antagonist(แอนแทก' โกนิสทฺ) n. ผู้ต่อต้าน, ผู้เป็นปรปักษ์, ศัตรู, กล้ามเนื้อที่ต้านกล้ามเนื้ออื่น, ยาต้านฤทธิ์, Syn. opponent, adversary
English-Thai: Nontri Dictionary
antagonist(n) ปรปักษ์,คู่ต่อสู้,ผู้ต่อต้าน,คู่ปรับ,ศัตรู
antagonistic(adj) เป็นปรปักษ์กัน,เป็นศัตรูกัน,ไม่ถูกกัน,ตรงข้ามกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
antagonistสารต้าน, ตัวต้าน, ปฏิปักษ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antagonistic drugยาปฏิปักษ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antagonist Musclesกล้ามเนื้อด้านตรงกันข้าม [การแพทย์]
Antagonisticแอนตาโกนิสติก, ทำงานค้านกัน, ออกฤทธิ์ต้านกัน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปฏิปักษ์ (n.) antagonist See also: adversary, opponent, enemy, foe Syn. ฝ่ายตรงกันข้าม, ข้าศึก, ศัตรู, คู่ปรับ, คู่ต่อสู้, ปรปักษ์
ปฏิปักษ์ (n.) antagonist See also: opponent, adversary, enemy Syn. ฝ่ายตรงข้าม, ข้าศึก, ศัตรู, คู่แข่ง, คู่ปรับ, คู่อริ, คู่กัด, ปรปักษ์ Ops. มิตร
ฝ่ายตรงกันข้าม (n.) antagonist See also: adversary, opponent, enemy, foe Syn. ข้าศึก, ศัตรู, คู่ปรับ, คู่ต่อสู้, ปรปักษ์
ฝ่ายตรงข้าม (n.) antagonist See also: opponent Syn. ปรปักษ์, ศัตรู, คู่อริ Ops. ฝ่ายเดียวกัน, พวกเดียวกัน
ร้าวฉาน (v.) become antagonistic See also: break the bond of friendship, split Syn. แตกร้าว, บาดหมาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Because the indeed antagonistเพราะว่าผู้ที่ต่อต้านจริงๆ
A fish struggles instinctively against an almost formless antagonist.You're safe. He's gone. AII right?
His character is very antagonisticบุคลิกของเขาดูตรงกันข้ามมาก
Less antagonistic.ทำให้เราไม่ถูกกันน้อยลง
Look, this doesn't have to be antagonistic.นี่คุณ ไม่เคยต้องทำตัวต่อต้านกันเลย
Sheriff, I'm not being antagonistic.นายอำเภอครับ ผมไม่ใช่ศัตรู
That's why I volunteered to be the antagonist.ฉันถึงอาสาเป็นคนต่อต้านเรื่องนี้เองไงล่ะ

antagonist ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对抗性[duì kàng xìng, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄤˋ ㄒㄧㄥˋ, 对抗性 / 對抗性] antagonistic
[jié, ㄐㄧㄝˊ, 拮] antagonistic; laboring hard; pressed
敌手[dí shǒu, ㄉㄧˊ ㄕㄡˇ, 敌手 / 敵手] antagonist
对立[duì lì, ㄉㄨㄟˋ ㄌㄧˋ, 对立 / 對立] oppose; set sth against; be antagonistic to; antithetical; relative opposite; opposing; diametrical

antagonist ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンタゴニスト[, antagonisuto] (n,adj-f) antagonist
拮抗筋[きっこうきん, kikkoukin] (n) antagonist (muscle)
敵対者[てきたいしゃ, tekitaisha] (n) opponent; antagonist
天邪鬼;天の邪鬼;天邪久[あまのじゃく, amanojaku] (adj-na,n,adj-no) (1) perverse or cussed person; contrarian; (2) antagonistic demon in Japanese folklore; (3) demon under the feet of temple guardian statues
対立意見[たいりついけん, tairitsuiken] (n) conflicting (opposite, contrasting) opinion; antagonistic view
対立感情[たいりつかんじょう, tairitsukanjou] (n) feeling of antipathy (rivalry); antagonistic sentiment
尻を捲る;尻をまくる[しりをまくる;けつをまくる, shiriwomakuru ; ketsuwomakuru] (exp,v5r) to abandon a humble attitude and get on one's high horse; suddenly to assume an antagonistic attitude

antagonist ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คู่อาฆาต[n.] (khū-ākhāt) EN: enemy ; enemies (pl) ; antagonist ; adversary ; foe FR:
คู่อริ[n.] (khū-ari) EN: enemy ; enemies (pl) ; antagonist ; adversary ; foe FR:
คู่ปรับ[n.] (khūprap) EN: opponent ; adversary ; antagonist ; foe ; rival FR: adversaire [m] ; opposant [m] ; rival [m]
คู่ต่อสู้[n. exp.] (khū tøsū) EN: opponent ; rival ; antagonist ; contender FR: adversaire [m]
ปฏิปักษ์[n.] (patipak) EN: antagonist ; opponent ; adversary ; enemy FR: adversaire [m] ; ennemi [m] ; opposant [m] ; antagoniste [m]
ผู้ต่อต้าน[n. exp.] (phū tøtān) EN: antagonist ; protester ; agitator ; rebel FR: antagoniste [m] ; opposant [m] ; agitateur [m] ; rebelle [m]
ปรปักษ์[n.] (pørapak) EN: enemy ; opponent ; adversary ; foe ; antagonist FR: ennemi [m] ; opposant [m] ; adversaire [m]
ศัตรู[n.] (sattrū) EN: foe ; rival ; ennemy ; adversary ; opponent ; antagonist FR: rival [m] ; ennemi [m] ; adversaire [m]
ก้าวร้าว[adj.] (kāorāo) EN: aggressive ; offensive ; belligerent ; antagonistic ; bellicose FR: agressif ; belliqueux
ไม่กินเส้น[X] (mai kinsen) EN: antagonistic ; hate to see each other FR:
ระหองระแหง[adj.] (rahøngrahaē) EN: antagonistic ; contentious ; quarrelsome ; always at odds FR:

antagonist ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
antagonistisch; feindlich {adj}antagonistic

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า antagonist
Back to top