ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ditch

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ditch*, -ditch-

ditch ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ditch (n.) คูน้ำ See also: คู, ท่อ, ร่องน้ำ, ร่อง, ร่องดิน Syn. canal, furrow
ditch (vt.) ทิ้ง See also: กำจัด, ละทิ้ง, โยนทิ้ง Syn. discord, eliminate, toss Ops. retain, preserve, keep
ditch (sl.) ละทิ้ง See also: ทิ้งไว้
English-Thai: HOPE Dictionary
ditch(ดิทชฺ) n. ท่อ,คู,ท้องร่อง,ช่องแคบอังกฤษ. vt. ขุดท่อ,ขุดคู,กำจัด,หนี. vi. ขุดท่อ,นำเครื่องบินลงน้ำ, Syn. channel,trench
English-Thai: Nontri Dictionary
ditch(n) ท่อ,ท้องร่อง,คู
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ditchditch, คูน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คู (n.) ditch See also: gutter, trench, moat, irrigation canal Syn. ท้องร่อง
คูน้ำ (n.) ditch See also: irrigation canal, watercourse, small canal, waterway, gutter, trench, moat Syn. คู, คลอง, คลองส่งน้ำ
ท่อระบายน้ำ (n.) ditch See also: drain, drainage ditch Syn. ทางน้ำไหล
ลอกท้องร่อง (v.) deepen a ditch See also: clean out or deepen garden ditches (by digging up the loam or mud and placing it around the roots of trees)
ลำราง (n.) irrigation ditch See also: irrigation channel, irrigation system Syn. เหมืองฝาย
เหมือง (n.) irrigation ditch See also: irrigation channel, irrigation system Syn. ลำราง, เหมืองฝาย
เหมืองฝาย (n.) irrigation ditch See also: irrigation channel, irrigation system
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How about I ditch everybody and we go somewhere for a drink.ให้ฉันเมินทุกคนเลยเป็นไง และเราก็ไปหาอะไรดื่มกัน
Had to hide in the irrigation ditch until it was safe to get away.ต้องซ่อนอยู่ในคูน้ำ ดูว่าปลอดภัยแล้วหนีออกมา
I would have ended up in a ditch with a headache.ผมคงปวดหัวจนขับรถตกคลองไปแล้ว
If you ditch work this afternoon and promise to do the few small things I ask you...ถ้านายยอมโดดงานตอนบ่าย แล้วสัญญาว่าจะทำอะไรเล็กๆ น้อยๆ ตามที่ฉันขอ...
You can meet that jerk if I ditch youเธอจะเจอไอ้หมอนั่นได้ ถ้าฉันเขี่ยเธอไปแล้ว
If Eun-sung saw us together he would ditch me instantlyถ้าอึนซองเห็นเราอยู่ด้วยกัน เขาต้องเขี่ยฉันทิ้งจริง ๆ แน่
After that, we're totally exposed until we reach a ditch 30 yards from the front gate.หลังจากนั้นเราจะโล่งโจ้งมาก.. จนกว่าเราจะเคลื่อนไปยังหลุมเพลาะ 30 หลาหน้าประตู
This is the ditch we're trying to reach.ประตูหน้า และนี่คือแนวหลุมเพลาะที่เราจะต้องไปถึง
Keep it up, and I'll ditch you.ถ้ายังไม่หยุดพูด, ผมทิ้งคุณแน่
Didn't I say I was sorry? Keep it up, and I'll ditch you.ก็บอกแล้วไงคะว่าขอโทษ งั้นก็เลิกกัน
I'll go Ding Dong Ditch the house and you'll see. No ghost.ชั้นจะไปกดกริ่งแล้วก็วิ่งออกมา แล้วนายจะได้เห็น ว่าผีเผอน่ะ ไม่มีหรอก!
How did I ditch it?แล้วฉันหนีมาได้ยังงัยละ?

ditch ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gōu, ㄍㄡ, 沟 / 溝] ditch; gutter
[dú, ㄉㄨˊ, 渎 / 瀆] ditch; trouble (some one to do)
沟壑[gōu hè, ㄍㄡ ㄏㄜˋ, 沟壑 / 溝壑] gorge; gulch; ravine; deep ditch
[huáng, ㄏㄨㄤˊ, 堭] a dry moat outside a city wall; a dry ditch
[xù, ㄒㄩˋ, 洫] to ditch; a moat
[wā, ㄨㄚ, 洼] winding ditch

ditch ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドブ板;どぶ板;溝板[どぶいた(どぶ板;溝板);ドブいた(ドブ板), dobuita ( dobu ita ; mizo ita ); dobu ita ( dobu ita )] (n) boards covering a ditch (drainage, sewage, etc.)
側溝[そっこう, sokkou] (n) gutter; ditch
堀割;堀り割り;堀割り;掘割;掘り割り;掘割り[ほりわり, horiwari] (n) canal; waterway; ditch
用水堀[ようすいぼり, yousuibori] (n) irrigation ditch
クィディッチ[, kuideicchi] (n) quidditch (fictional sport from Harry Potter series)
下水[したみず, shitamizu] (n) (1) drainage; ditch; gutter; sewerage; (2) sewage; black water; (P)
下水溝[げすいこう, gesuikou] (n) drainage ditch; canal
壕(P);濠[ごう, gou] (n) (1) (濠 is usu. filled with water, 壕 is usu. dry) moat; fosse; trench; ditch; (2) (壕 only) underground air-raid shelter; dugout; (P)
[みぞ(P);どぶ, mizo (P); dobu] (n) ditch; drain; gutter; groove; trench; (P)
溝掘り機[みぞほりき, mizohoriki] (n) ditching machine
溝渠[こうきょ, koukyo] (n) ditch; sewer; canal
滑り込む[すべりこむ, suberikomu] (v5m,vi) to slide into (base); to slip into (ditch)
用水路[ようすいろ, yousuiro] (n) irrigation channel or ditch; flume
窮余の一策[きゅうよのいっさく, kyuuyonoissaku] (n) (See 窮余の策) desperate measure; last-ditch effort
踏み板;踏板[ふみいた, fumiita] (n) (1) board (across a ditch, etc.); (2) step; tread; footboard; running board; (3) pedal (of an organ, etc.); treadle
開渠[かいきょ, kaikyo] (n) open ditch; open channel; open conduit; open culvert

ditch ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คู[n.] (khū) EN: ditch ; gutter ; trench ; moat ; irrigation canal FR: fossé [m] ; tranchée [f] ; rigole [f]
คูเมือง[n. exp.] (khū meūang) EN: moat ; ditch ; small canal ; trench ; gutter FR:
คูน้ำ[n. exp.] (khū nām) EN: ditch FR: fossé [m]
ลำกระโดง[n. exp.] (lamkradōng) EN: irrigation ditch ; ditch ; canal FR: canal d'irrigation [m] ; fossé d'irrigation [m]
ลอกคู[v. exp.] (løk khū) EN: deepen a ditch ; deepen a stream FR:
หลุม[n.] (lum) EN: hole ; pit ; hollow ; excavation ; cavity ; ditch ; trap ; pocket ; puddle ; grave FR: trou [m] ; fosse [f] ; nid-de-poule [m] ; excavation [f] ; poche [f]
แมลงปอบ้านส้มเหลือง [n. exp.] (malaēngpø b) EN: Ditch Jewel ; Orange Skimmer FR:
เหมือง[n.] (meūang) EN: irrigation ditch FR: canal d'irrigation [m]
ร่อง[n.] (rǿng) EN: ditch ; drain ; sewer ; rut ; channel ; canal ; trench FR: rigole [f] ; égouttoir [m] ; canalisation [f] ; fossé [m] ; sillon [m] ; tranchée [f]
ร่องน้ำ[n.] (rǿng-nām) EN: channel ; watercourse ; ditch ; stream channel FR: lit de rivière [m] ; fossé [m]
ท้องร่อง[n.] (thøngrǿng) EN: ditch ; gutter ; irrigation ditch FR: rigole [f]
ร่องระบายน้ำ[n. exp.] (rǿng rabāi ) EN: drainage ditches FR:
หญ้าตะกานน้ำเค็ม[n. exp.] (yā ta kān n) EN: widgeongrass ; ditch-grass ; tassel pondweed ; Ruppia maritima FR:

ditch ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entwässerungskanal {m}drainage ditch
Kreisgraben {m}ring ditch
Spitzgraben {m}V-shaped ditch
Grabensohle {f}ditch bottom
Torfstich {m}peat-ditch

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ditch
Back to top