ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

trench

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *trench*, -trench-

trench ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
trench (n.) คู See also: ท้องร่อง
trench (n.) สนามเพลาะ
trench coat (n.) เสื้อกันฝนแบบทหาร
trench on (phrv.) ฝ่าฝืน See also: ล่วงละเมิด, ละเมิด Syn. encroach on, impinge on
trench on (phrv.) ฝ่าฝืน See also: ล่วงละเมิด, ละเมิด Syn. encroach on, impinge on
trenchant (adj.) อย่างตรงไปตรงมา See also: อย่างชัดเจน
trencher (n.) เขียง
trencher (n.) ถาดหรือจานไม้
trencher (n.) คนขุดคู
trencherman (n.) คนกินจุ
English-Thai: HOPE Dictionary
trench(เทรนชฺ) n. คู,คูระบาย,คูดิน,สนามเพลาะ,สลัก. vt.,vi. ล้อมรอบด้วยคู,ขุดคู,ขุดสนามเพลาะ,ตัดเข้าไป,เกือบเป็น,เกือบจะ. -Phr. (trench on (upon) บุกรุก,เกือบจะ), Syn. dugout,ditch
trenchant(เทรน'เชินทฺ) adj. แหลมคม,คมกริบ,หลักแหลม,ชัดเจน,เด็ดขาด,ชัดแจ้ง,แข็งขัน., See also: trenchancy n. trenchantly adv.
trencher(เทรน'เชอะ) n. ผู้ขุดคู,ผู้ขุดสนามเพลาะ,จานไม้,ถาดไม้,เขียง,ถ้วยไม้
English-Thai: Nontri Dictionary
trench(n) คู,สนามเพลาะ
trenchant(adj) คม,เด็ดเดี่ยว,แข็งขัน,แหลม,หลักแหลม
trencher(n) จานไม้,ถาดไม้,เขียง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
trench mouth; acute necrotising ulcerative gingivitis (ANUG); Vincent's gingivitis; Vincent's infection; Vincent's stomatitisโรคเหงือกอักเสบเนื้อตายเฉียบพลัน (อะนัก) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trench Cut Off ร่องตัดการไหล ร่องซึ่งเต็มไปด้วยของที่แก๊สหรือของเหลวผ่าน ไม่ได้ [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Looked like sort of a big turtle in a trench coat.ดูเหมือนการเรียงลำดับของเต่าขนาดใหญ่ในเสื้อฝน
And why is your trench coat and hat in the trash can?ทำไมเสื้อโค้ทกับหมวกลุง อยู่ในถังขยะล่ะ?
Whether on the ground in brutal trench warfare or high, high in the skies above them, millions of young soldiers continue to die with no end in sight.ไม่ว่าจะเป็นการรบภาคพื้นดิน ในสนามเพลาะ หรือสูงขึ้นไปกลางฟ้าเหนือหัว ทหารหนุ่มนับล้านยังจะล้มตายต่อไป โดยไม่มีทีท่าว่าจะถึงจุดสิ้นสุด
Six weeks in a trench in the ardennes.6 อาทิตย์ในสงครามที่อาเดนส์
This depiction of battle, a soldier digs a trench and overleaf he escapes.รูปที่บรรยายถึงการสู้รบ นายทหารขุดคูแล้วหนีจากด้านหลัง
The tiger didn't dig a trench and bury his body.เจ้าเสือตัวนี้มันไม่มีทางขุดฝังร่างเขานี่สิ
He'll be wearing a black trench coat carrying a black briefcase.เขาอยู่ในชุด เสื้อโค้ชทหารสีดำ หิ้วกระเป๋าเอกสารสีดำ
Your contact will be wearing a black trench coat.บุคคลที่ไปพบ สวมเสื้อโค้ชสีดำ
In a trench coat?ที่ใส่เสื้อกันฝนทหาร?
No, no. His name's Castiel. He wears a trench coat.ไม่ เขาชื่อแคสเทียล เขาใส่เสื้อกันฝนแบบทหาร
General Kenobi, with all due respect... you do not have the resources to engage Trench openly.นายพลเคโนบี ด้วยความเคารพนะ ท่านไม่มีทรัพยากรเพียงพอที่จะเปิดฉาก ปะทะกับเทรนช์ซึ่งหน้า
All I want, is for Trench to think about us... instead of the people on the planet below.ที่ข้าต้องการคือ ดึงความสนใจจากเทรนช์มายังเรา แทนที่ผู้คนที่อยู่บนดาวเคราะห์เบื้องล่าง

trench ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
基坑[jī kēng, ㄐㄧ ㄎㄥ, 基坑] foundation groove; trench for building foundation
战壕[zhàn háo, ㄓㄢˋ ㄏㄠˊ, 战壕 / 戰壕] trench warfare
战壕热[zhàn háo rè, ㄓㄢˋ ㄏㄠˊ ㄖㄜˋ, 战壕热 / 戰壕熱] trench fever
步步为营[bù bù wéi yíng, ㄅㄨˋ ㄅㄨˋ ㄨㄟˊ ˊ, 步步为营 / 步步為營] advance gradually and entrench oneself at every step; consolidate at every step
[háo, ㄏㄠˊ, 壕] air-raid shelter; trench
大海沟[dà hǎi gōu, ㄉㄚˋ ㄏㄞˇ ㄍㄡ, 大海沟 / 大海溝] marine trench
海沟[hǎi gōu, ㄏㄞˇ ㄍㄡ, 海沟 / 海溝] marine trench
壕沟[háo gōu, ㄏㄠˊ ㄍㄡ, 壕沟 / 壕溝] trench; moat
鞭辟入里[biān pì rù lǐ, ㄅㄧㄢ ㄆㄧˋ ㄖㄨˋ ㄌㄧˇ, 鞭辟入里 / 鞭闢入裡] penetrated; trenchant; incisive
渠沟[qú gōu, ㄑㄩˊ ㄍㄡ, 渠沟 / 渠溝] trench
[háo, ㄏㄠˊ, 濠] trench

trench ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
レインコート(P);レーンコート;レインコウト;レインコト(ik)[, reinko-to (P); re-nko-to ; reinkouto ; reinkoto (ik)] (n) raincoat; mackintosh; macintosh; trench coat; (P)
堀切り;堀切[ほりきり, horikiri] (n) (arch) man-made water channel (e.g. round a castle); artificial trench
待避壕[たいひごう, taihigou] (n) bomb shelter; dugout; trench
竪堀;縦堀[たてぼり, tatebori] (n) (See 横堀・よこぼり) ascending trench or pathway cut into a naturally-occurring slope
切り詰め[きりつめ, kiritsume] (n) retrenchment; curtailment
壕(P);濠[ごう, gou] (n) (1) (濠 is usu. filled with water, 壕 is usu. dry) moat; fosse; trench; ditch; (2) (壕 only) underground air-raid shelter; dugout; (P)
散兵線[さんぺいせん, sanpeisen] (n) front line of (trenches for) deployed soldiers
[みぞ(P);どぶ, mizo (P); dobu] (n) ditch; drain; gutter; groove; trench; (P)
硬性憲法[こうせいけんぽう, kouseikenpou] (n) entrenched constitutional provision
経費節約[けいひせつやく, keihisetsuyaku] (n,adj-no) curtailment of expenditure; financial retrenchment
緊縮[きんしゅく, kinshuku] (n,vs,adj-no) shrinkage; contraction; economy; retrenchment; (P)
角帽[かくぼう, kakubou] (n) (1) mortarboard; trencher; (2) (square) academic cap formerly word by Japanese university students
軟性憲法[なんせいけんぽう, nanseikenpou] (n) non-entrenched constitutional provision (i.e. able to be amended)

trench ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คู[n.] (khū) EN: ditch ; gutter ; trench ; moat ; irrigation canal FR: fossé [m] ; tranchée [f] ; rigole [f]
คูเมือง[n. exp.] (khū meūang) EN: moat ; ditch ; small canal ; trench ; gutter FR:
น้ำกัดเท้า[n. exp.] (nām kat thā) EN: trench foot ; immersion foot FR:
ปริขา[n.] (parikhā) EN: trench FR:
ร่อง[n.] (rǿng) EN: ditch ; drain ; sewer ; rut ; channel ; canal ; trench FR: rigole [f] ; égouttoir [m] ; canalisation [f] ; fossé [m] ; sillon [m] ; tranchée [f]
สนามเพลาะ[n.] (sanāmphlǿ ) EN: trench FR:
ขุดสนามเพลาะ[v. exp.] (khut sanāmp) EN: dig trenches FR: creuser une tranchée

trench ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tiefseegraben {m}deep sea trench
Fundamentgraben {m}foundation trench
Palisadenzaun {m}palisade trench
Rohrgrab {n}pipe trench
Beraubungsgraben {m}robber trench
Leitungsgraben {m}utility trench
tief verwurzelt {adj}deeply entrenched
Grabenbagger {m}trench digger; backhoe
Sparpolitik {f}policy of retrenchment
Trenchcoat {m}trench coat
Fußbrand {m} [med.]trench foot

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า trench
Back to top