ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

foe

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *foe*, -foe-

foe ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
foe (n.) ศัตรู See also: ข้าศึก, ปรปักษ์, อมิตร, อริ Syn. enemy, opponent, adversary Ops. friend, ally
foetal (adj.) เกี่ยวกับทารกในครรภ์ See also: เกี่ยวกับตัวอ่อนในครรภ์
foetid (adj.) เหม็น See also: เหม็นเน่า Syn. stinking, smelly, noisome
foetus (n.) ทารกในครรภ์ See also: ลูกอ่อนในครรภ์ Syn. fetus
English-Thai: HOPE Dictionary
foe(โฟ) n. ศัตรู,ข้าศึก,ปรปักษ์,คู่ต่อสู้,ผู้หน่วงเหนี่ยว,ผู้ต่อต้าน,สิ่งที่เป็นภัย
foetal(ฟี'เทิล) adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของทารกในครรภ์
foetation(ฟีเท'เชิน) n. การตั้งครรภ์, Syn. pregnancy
foetid(เฟท'ทิด,ฟี'ทิด) adj. ซึ่งมีกลิ่นเหม็น., See also: fetidly,foetidly adv. fetidness,foetidness n., Syn. stinking
foetus(ฟี'ทัส) n. ดูfetus ., See also: foetal adj. -pl. foetuses
English-Thai: Nontri Dictionary
foe(n) ศัตรู,คู่อริ,คู่อาฆาต,ข้าศึก,ปรปักษ์,ฝ่ายตรงข้าม,คู่ต่อสู้
foeman(n) ข้าศึก,ศัตรู,ฝ่ายตรงข้าม,คู่ต่อสู้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
foetal alcohol syndrome; syndrome, fetal alcoholกลุ่มอาการทารกพิษสุราในครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
foetid; fetidเหม็นเน่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
foetor; fetorกลิ่นเหม็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
foetus; fetusทารกในครรภ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Foetid Cassiaชุมเห็ดไทย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปัจจามิตร (n.) foe See also: enemy, adversary Syn. ศัตรู, ข้าศึก, ปัจนึก Ops. มิตร, เพื่อน
ปัจนึก (n.) foe See also: enemy, adversary Syn. ศัตรู, ข้าศึก Ops. มิตร, เพื่อน
Rinbinson Crusoe (n.) โรบินสัน ครูโซ ตัวละครเอกในนวนิยายของ Daniel Defoe
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This foe is beyond any of you.เป็นศัตรูที่เกินการต่อกรของพวกเจ้า
But he faces many threats from friend and foe alike.แต่เขาจะพบกับอุปสรรคมากมาย ไม่ว่าจะทั้งจากเพื่อนหรือจากศัตรู
You've seen the foe we face.ท่านเคยเห็นศัตรูนี้มาก่อน
He was a sworn foe of Camelot.เค้าบอกแล้วว่าเค้าเป็นศตรูของ Camelot
And sometimes the line Between friend and foe Is blurred,และบางครั้งเส้นแบ่งระหว่าง สหายกับศัตรูกลับรางเลือน
"The foe you gave was strong and brave and unafraid to die."ศัตรูที่ท่านประทานมาให้.. ต่างก็กล้าหาญ.. และไม่กลัวตาย..
I always take one from a foe that's tasted the cold, unrelenting steel of my blade.ข้ามักจะเก็บมันมาจาก สิ่งที่ข้าเอาชนะได้ด้วยดาบอันเฉียบคมของข้า
W if you'll excuse me, I have a real foe to fight.ถ้าพระองค์ไม่ว่าอะไร ผมมีศัตรูตัวจริงต้องไปสู้รบด้วย
"it is not his enemy or foe that lures him into evil ways."ไม่ใช่ศัตรูหรือคู่แค้นใดๆของเขา ที่นำพาไปในทางชั่วร้าย หากแต่เป็นจิตใจของเขานั่นเอง
Let the word go forth from this time and place, to friend and foe alike, that we have passed the torch to a new generation unwilling to permit the undoing of human rights and dignities.ปล่อยให้คำออกไปจากเวลานี้และสถานที่นี้ ไปสู่ทั้งเพื่อนและศัตรู ซึ่งเราได้ผ่านคบเพลิงไปสู่คนรุ่นใหม่
Our foe did not come only to destroy our things or our people.เธเน‡เธขเธธเนˆเธ‡เธญเธขเธนเนˆ
Our foe is too fearsome for hand-holding.ศัตรูของเรานั้นไม่กลัวอะไร

foe ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冤家[yuān jiā, ㄩㄢ ㄐㄧㄚ, 冤家] enemy; foe; in opera, sweetheart or destined love
冤头[yuān tóu, ㄩㄢ ㄊㄡˊ, 冤头 / 冤頭] enemy; foe
茴香[huí xiāng, ㄏㄨㄟˊ ㄒㄧㄤ, 茴香] fennel; Foeniculum vulgare
宿仇[sù chóu, ㄙㄨˋ ㄔㄡˊ, 宿仇] feud; vendetta; old foe

foe ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
勁敵[けいてき, keiteki] (n) formidable foe
竹槍戦術[たけやりせんじゅつ, takeyarisenjutsu] (n) tactics of fighting a technologically advanced adversary with primitive weapons; sole reliance on simple determination (naive spiritualism) in fighting an overwhelming foe
フェーン[, fe-n] (n) (abbr) (See フェーン現象) Foehn phenomenon
フェーン現象[フェーンげんしょう, fe-n genshou] (n) hot, dry wind that blows down from a mountain (Foehn phenomenon)
仇;寇;讐;賊[あだ;あた(仇)(ok);あたん(仇)(ok), ada ; ata ( ada )(ok); atan ( ada )(ok)] (n) (1) foe; enemy; rival; (2) resentment; enmity; grudge; (3) harm; injury
切り伏せる[きりふせる, kirifuseru] (v1,vt) to slay; to cut down (a foe)
反対者[はんたいしゃ, hantaisha] (n) foe; opponent; adversary; dissenter
呉の母;懐香[くれのおも, kurenoomo] (n) (arch) (See 茴香) fennel (Foeniculum vulgare)
子宮内胎児死亡[しきゅうないたいじしぼう, shikyuunaitaijishibou] (n) intrauterine fetal death (foetal); IUFD
宿敵[しゅくてき, shukuteki] (n) old enemy; longtime enemy; arch-enemy; traditional rival; longstanding foe; (P)
座禅草[ざぜんそう;ザゼンソウ, zazensou ; zazensou] (n) (uk) eastern skunk cabbage (Symplocarpus foetidus)
敵;仇[かたき, kataki] (n,n-suf) (1) (usu. pronounced がたき when used as a suffix) rival; opponent; adversary; (2) foe; enemy
水子;稚子;若子[みずこ;みずご;ちし(稚子), mizuko ; mizugo ; chishi ( chigo )] (n) (1) (みずこ, みずご only) aborted, stillborn or miscarried foetus (fetus); (2) (arch) newborn baby
水子供養[みずごくよう, mizugokuyou] (n) memorial service to appease an aborted foetus
水子地蔵[みずこじぞう, mizukojizou] (n) (See 地蔵) Ksitigarbha statue erected to help deliver miscarried and aborted fetuses to buddhahood (foetuses)
胎児(P);胎仔[たいじ, taiji] (n,adj-no) embryo; fetus; foetus; (P)
胎児死亡[たいじしぼう, taijishibou] (n) fetal death (foetal); embryonic demise
胎動[たいどう, taidou] (n,vs) quickening; foetal (fetal) movement; fomenting (trouble); (P)
胎嚢[たいのう, tainou] (n) fetal sac; foetal sac; gestation sac; gestational sac
胎膜[たいまく, taimaku] (n) embryonic membrane; fetal membrane; foetal membrane
茴香[ういきょう, uikyou] (n) fennel; Foeniculum vulgare
阿魏[あぎ;アギ, agi ; agi] (n) (uk) asafetida (Ferula assafoetida)

foe ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อริ[n.] (ari) EN: foe ; enemy FR: ennemi [m]
บร[n.] (børa) EN: enemy ; foe ; adversary FR:
ดัสกร[X] (datsakøn) EN: foe FR:
ข้าศึก[n.] (khāseuk) EN: enemy ; foe ; adversary ; opponent FR: ennemi [m] ; adversaire [m]
คู่อาฆาต[n.] (khū-ākhāt) EN: enemy ; enemies (pl) ; antagonist ; adversary ; foe FR:
คู่อริ[n.] (khū-ari) EN: enemy ; enemies (pl) ; antagonist ; adversary ; foe FR:
คู่ปรปักษ์[n.] (khūpørapak) EN: adversary ; enemy ; foe FR: adversaire [m]
คู่ปรับ[n.] (khūprap) EN: opponent ; adversary ; antagonist ; foe ; rival FR: adversaire [m] ; opposant [m] ; rival [m]
ปัจจามิตร[n.] (patjāmit) EN: foe FR:
ปัจนึก[n.] (patjaneuk) EN: foe FR:
ไพรี[n.] (phairī) EN: enemy ; foe FR:
ปรปักษ์[n.] (pørapak) EN: enemy ; opponent ; adversary ; foe ; antagonist FR: ennemi [m] ; opposant [m] ; adversaire [m]
ศัตรู[n.] (sattrū) EN: foe ; rival ; ennemy ; adversary ; opponent ; antagonist FR: rival [m] ; ennemi [m] ; adversaire [m]
อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน ; เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน[n. prop.] (Alek Foēkūs) EN: Alex Ferguson ; Sir Alex Ferguson FR: Alex Ferguson
ใบเฟิร์น[n. exp.] (Baifoēn ) EN: Baifern FR: Baifern
ชั้นเฟิร์สคลาส [n. exp.] (chan foēs k) EN: first class FR: première classe [f]
โชเฟอร์[n.] (chōfoē) EN: driver ; chauffeur FR: chauffeur [m]
โชเฟอร์สิบล้อ = โชเฟอร์ 10 ล้อ[n. exp.] (chōfoē sip ) EN: FR: chauffeur de poids lourd [m]
โชเฟอร์แท็กซี่[n. exp.] (chōfoē thae) EN: taxidriver ; taximan ; cabbie FR: chauffeur de taxi [m]
ดิฟเฟอเรนเชียล = ดิฟเฟอเรนเซียล[adj.] (dipfoērēnch) EN: differential FR:
ฟีตัส[n.] (fītat) EN: fetus ; foetus FR: fœtus [m]
เฟอะ[adj.] (foe) EN: rotten ; muddy ; putrid ; decomposed FR: putride
เฝอ[n. exp.] (foē) EN: Vietnamese noodles FR:
เฟอ = เฟอร์[n.] (foē) EN: fir FR: sapin [m]
เฟ้อ[v.] (foē) EN: inflate ; become full of gas ; be bloated FR:
เฟ้อ[adj.] (foē) EN: excessive ; extravagant FR: excessif ; extravagant
เฟ้อ[adj.] (foē) EN: full of gas ; inflated FR: gonflé ; dilaté ; ballonné
เฟ้อ[adj.] (foē) EN: inflationary FR: inflationniste
เฟอร์[n.] (foē) EN: fur FR: fourrure [f]
เฟอร์บี้[TM] (Foēbī) EN: Furby FR:
เฟอะฟะ[adj.] (foefa) EN: stained ; soiled ; dirty ; filthy FR:
เฟอะฟะ[adv.] (foefa) EN: disorderly FR:
เฟอร์เมียม[n.] (foēmīem) EN: fermium FR: fermium [m]
เฟิร์มแวร์[n.] (foēmwaē) EN: firmware FR:
เฟิน ; เฟิร์น[n.] (foēn) EN: fern ; Pteridophytes FR: fougère [f]
เฟิร์นองุ่น[n. exp.] (foēn a-ngun) EN: Botrychium lanuginosum FR: Botrychium lanuginosum
เฟิร์นใบบาง[n. exp.] (foēn bai bā) EN: Hymenophyllum badium FR: Hymenophyllum badium
เฟินใบมะขามเล็ก[n. exp.] (foēn bai ma) EN: Nephrolepis hirsutula FR: Nephrolepis hirsutula
เฟินหิรัญ[n. exp.] (foēn hiran) EN: Pteris blumeana FR: Pteris blumeana
เฟอร์นิเจอร์[n.] (foēnijoē) EN: furniture FR: ameublement [m] ; meubles [mpl]

foe ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fötus {m}fetus [Am.]; foetus [Br.]
Foersterhonigfresser {m} [ornith.]Foerster's Melidectes

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า foe
Back to top