ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

partner

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *partner*, -partner-

partner ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
partner (n.) หุ้นส่วน See also: ผู้ร่วมมือ, ผู้ร่วมกระทำ Syn. accessory, accomplice, colleague, cooperator
partner (n.) คู่สมรส See also: คู่สามีหรือภรรยา Syn. consort, spouse
partner (n.) คู่เต้นรำ Syn. accessory, accomplice, colleague
partner (vt.) เป็นหุ้นส่วน (เช่นในเกมหรือการเต้นรำ) See also: เป็นคู่หรือจับคู่
partner off (phrv.) จับคู่ (โดยเฉพาะชายและหญิง) Syn. pair off
partners (n.) กลุ่มคนทำงานหรือเล่นกีฬาในกลุ่มเดียวกัน See also: คณะทำงาน Syn. troupe, company
partnership (n.) ห้างหุ้นส่วน See also: ห้างหุ้นส่วนจำกัด Syn. business, company
partnership (n.) พันธมิตร Syn. association, alliance, participation
English-Thai: HOPE Dictionary
partner(พาร์ท'เนอะ) n. หุ้นส่วน, See also: partnership n.
English-Thai: Nontri Dictionary
partner(n) หุ้นส่วน,คู่คิด,คู่ขา,ผู้ร่วมมือ
partnership(n) หุ้นส่วน,ห้างหุ้นส่วน,การจับคู่กัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
partnerผู้เป็นหุ้นส่วน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
partnershipห้างหุ้นส่วน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Partnerหุ้นส่วน [การบัญชี]
Partnershipหุ้นส่วน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ร่วมหุ้น (n.) partner Syn. หุ้นส่วน, ผู้เป็นหุ้นส่วน
ผู้เป็นหุ้นส่วน (n.) partner Syn. หุ้นส่วน
ภาคินี (n.) partner See also: female partner, woman partner
หุ้นส่วน (n.) partner See also: shareholder, partnership
ห้างหุ้นส่วน (n.) partnership
คู่ซ้อม (n.) boxing partner See also: sparring partner
ถูกคู่ (v.) be partners of something
ร่วมหุ้น (v.) enter into partnership with See also: corporate Syn. ร่วมทุน, เข้าหุ้น
หจก. (n.) limited partnership Syn. ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด (n.) limited partnership
เสือนอนกิน (n.) sleeping partner
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And there isn't any partner this time to shoot you down.คราวนี้ไม่มีหุ้นส่วนช่วย ยิงเชือกให้ด้วยสิ
Well, Clapper, is your good lady wife a willing partner to this hoggins?ก็คแลปเปอเป็นภรรยาที่ก็ของ คุณผู้หญิง พันธมิตรยินดีที่จะกามกิจนี้ หรือไม่?
The warden said Buddy, don't you be no square lf you can't get a partner use a wooden chairพัศดีพูดเพื่อนต้องไม่เป็นคนโง่ ถ้าคุณไม่สามารถได้คู่เต้นรำใช้เก้าอี้ไม้
And one of us got away from his or her partner and hurried to the study.และหนึ่งในพวกเราได้แยกออก ไปจากคู่ของเขาหรือเธอ และรีบมาที่ห้องหนังสือ
My partner and I were set up! forget it!- ผมกับคู่หูเป็นตัวโจ๊ก!
The only project I have to complete is to get my partner out. Fitz-Hume! Fitz-Hume!ภารกิจของผม คือช่วยคู่หูออกมา Fitz-Hume! ขึ้นมา!
This afternoon, I buried my partner Jerry Hadley, perhaps the finest, most dedicated GLG-20 in the history of the service.บ่ายวันนี้ ฉันเพิ่งฝังศพคู่หูฉัน Jerry Hadley เขาอาจเป็นหนึ่งในสายลับ GLG-20 ที่เก่งที่สุดและทุ่มเทที่สุด เท่าที่เคยมีมา
I see someone in front of me who got his partner in trouble... and sent her off to some butcher... while he moved on to an innocent, young girl like my daughter.ที่ฉันเห็นตรงหน้าฉัน ก็คือใครคนนึง ที่ทำให้เพื่อนร่วมงานต้องเดือดร้อน... แล้วก็ส่งเธอไปเข้าโรงฆ่าสัตว์... ระหว่างที่ตัวเองละมือ เปลี่ยนเป้าหมายมายัง สาวซื่อบริสุทธิ อย่างลูกสาวฉัน
I once made the mistake of telling this female lab partner that I couldn't stand to see things suffer like little frogs, that we'd have to dissect.ผมเคยบอกเพื่อนผู้หญิง ร่วมแล็บเดียวกัน... ...ว่าผมทนดูกบถูกผ่าไม่ได้
I want an American partner for Barley. I want him in Leningrad on Friday.ฉันต้องการคนที่อเมริกันสำหรับข้าวบาร์เลย์ ผมต้องการให้เขาในเลนินกราดในวันศุกร์ที่
Well, guess who my dad's making partner in his firm.ก็ เดาสิว่าพ่อฉัน รับใครเป็นหุ้นส่วนบริษัท
My last partner got busted working as an illegal alien.คู่หูคนก่อนของฉันมันโดนจับข้อหาคนต่างด้าว

partner ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
盟弟[méng dì, ㄇㄥˊ ㄉㄧˋ, 盟弟] junior partner in sworn brotherhood
对家[duì jiā, ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄚ, 对家 / 對家] partner (in four person game); family of proposed marriage parnter
伙伴[huǒ bàn, ㄏㄨㄛˇ ㄅㄢˋ, 伙伴] partner (for an activity)
盟兄[méng xiōng, ㄇㄥˊ ㄒㄩㄥ, 盟兄] senior partner in sworn brotherhood
[huǒ, ㄏㄨㄛˇ, 伙] assistant; furniture; partner
[huǒ, ㄏㄨㄛˇ, 夥] assistant; partner; many; great; numerous
[bàn, ㄅㄢˋ, 伴] a partner; companion or associate; to accompany; comrade
伴侣[bàn lǚ, ㄅㄢˋ ㄌㄩˇ, 伴侣 / 伴侶] companion; mate; partner
傍家儿[bàng jiā r, ㄅㄤˋ ㄐㄧㄚ ㄖ˙, 傍家儿 / 傍家兒] lover; partner
娈童[luán tóng, ㄌㄨㄢˊ ㄊㄨㄥˊ, 娈童 / 孌童] catamite (boy as homosexual partner); kept man; gigolo
假途灭虢[jiǎ tú miè Guó, ㄐㄧㄚˇ ㄊㄨˊ ㄇㄧㄝˋ ㄍㄨㄛˊ, 假途灭虢 / 假途滅虢] lit. a short-cut to crush Guo (成语 saw); fig. to connive with sb to damage a third party, then turn on the partner
合作伙伴[hé zuō huǒ bàn, ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛ ㄏㄨㄛˇ ㄅㄢˋ, 合作伙伴] cooperative partner
唇齿[chún chǐ, ㄔㄨㄣˊ ㄔˇ, 唇齿 / 唇齒] lit. lips and teeth (成语 saw); fig. close partners; interdependent
一拍两散[yì pāi liǎng sàn, ㄧˋ ㄆㄞ ㄌㄧㄤˇ ㄙㄢˋ, 一拍两散 / 一拍兩散] lit. on the beat, move apart; fig. break-up (of marriage or business partners); separation
保媒[bǎo méi, ㄅㄠˇ ㄇㄟˊ, 保媒] to act as go-between (between prospective marriage partners etc)
做媒[zuò méi, ㄗㄨㄛˋ ㄇㄟˊ, 做媒] to act as go-between (between prospective marriage partners etc)
找对象[zhǎo duì xiàng, ㄓㄠˇ ㄉㄨㄟˋ ㄒㄧㄤˋ, 找对象 / 找對象] to seek a marriage partner; looking for a mate
伙计[huǒ jì, ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧˋ, 伙计 / 伙計] partner; fellow; mate; waiter; servant; shop assistant
合伙人[hé huǒ rén, ㄏㄜˊ ㄏㄨㄛˇ ㄖㄣˊ, 合伙人] partner; associate
合夥人[hé huǒ rén, ㄏㄜˊ ㄏㄨㄛˇ ㄖㄣˊ, 合夥人] partner
夥伴[huǒ bàn, ㄏㄨㄛˇ ㄅㄢˋ, 夥伴] partner; companion
相伴[xiāng bàn, ㄒㄧㄤ ㄅㄢˋ, 相伴] partner; together
性伙伴[xìng huǒ bàn, ㄒㄧㄥˋ ㄏㄨㄛˇ ㄅㄢˋ, 性伙伴] sexual partner
性伴[xìng bàn, ㄒㄧㄥˋ ㄅㄢˋ, 性伴] sexual partner
性伴侣[xìng bàn lǚ, ㄒㄧㄥˋ ㄅㄢˋ ㄌㄩˇ, 性伴侣 / 性伴侶] sex partner
战略夥伴[zhàn, ㄓㄢˋlu:e4 huo3 ban4, 战略夥伴 / 戰略夥伴] strategic partner
对象[duì xiàng, ㄉㄨㄟˋ ㄒㄧㄤˋ, 对象 / 對象] target; object; partner; boyfriend; girlfriend

partner ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イコールパートナー[, iko-rupa-tona-] (n) equal partner
スパーリングパートナー[, supa-ringupa-tona-] (n) sparring partner
パートナー関係[パートナーかんけい, pa-tona-kankei] (n) {comp} partner relation
ビジネスパートナー[, bijinesupa-tona-] (n) business partner
ペアを組む[ペアをくむ, pea wokumu] (exp,v5m) to form a pair (pairs); to partner
受け(P);請け;承け[うけ, uke] (n) (1) popularity; favour; favor; reception; (2) defense; defence; reputation; (3) agreement; (4) receiver of technique (e.g. in martial arts); (5) (uk) (col) (See 猫・6,攻め・2) submissive partner of a homosexual relationship; (P)
攻め[せめ, seme] (n) (1) attack; offence; offense; (2) (uk) (col) (See タチ,受け・5) dominant partner of a homosexual relationship; (suf) (3) (See 質問攻め) a barrage of; a flood of; (P)
浮気心[うわきごころ, uwakigokoro] (n) cheating heart; temptation to cheat on one's partner
浮気相手[うわきあいて, uwakiaite] (n) adulterous partner (in a relationship); adulterous lover
相手国[あいてこく, aitekoku] (n) partner country; other country (in some bilateral arrangement)
相手役[あいてやく, aiteyaku] (n) opposing role; partner
胸を借りる[むねをかりる, munewokariru] (exp,v1) (See 胸を貸す) to be allowed to practice with a partner of higher skill (esp. in sumo)
若衆[わかしゅ;わかしゅう, wakashu ; wakashuu] (n) (1) young man (in the Edo period, esp. one with forelocks who has not yet had his coming-of-age ceremony); (2) young male prostitute; young kabuki actor (who may also act as a homosexual prostitute); (3) (See 念者・ねんしゃ・2) younger partner in a homosexual relationship
パートナー[, pa-tona-] (n) partner; (P)
パートナーシップ[, pa-tona-shippu] (n) partnership
ハプニングバー[, hapuninguba-] (n) partner-swapping sex club (wasei
ハプバー[, hapuba-] (n) (abbr) (See ハプニングバー) partner-swapping sex club
仲間[なかま, nakama] (n) company; fellow; colleague; associate; comrade; mate; group; circle of friends; partner; (P)
偕老同穴[かいろうどうけつ, kairoudouketsu] (n) (1) happy life partnership; (2) (uk) Venus's flower basket (species of sponge, Euplectella aspergillum); Venus flower basket
公共組合[こうきょうくみあい, koukyoukumiai] (n) public partnership
共同組合[きょうどうくみあい, kyoudoukumiai] (n) cooperative; partnership
匿名組合[とくめいくみあい, tokumeikumiai] (n) anonymous partnership; silent partnership; anonymous association
協力関係[きょうりょくかんけい, kyouryokukankei] (n) cooperative relation; cooperative relationship; collaborative relationships; cooperative structure; cooperative ties; cooperative alliance; partnership; close ties; hookup
協同組合[きょうどうくみあい, kyoudoukumiai] (n,adj-no) cooperative; partnership; (P)
協調関係[きょうちょうかんけい, kyouchoukankei] (n) cooperative relationship; partnership
合名会社[ごうめいがいしゃ, goumeigaisha] (n) unlimited company; unlimited partnership
合資[ごうし, goushi] (n,vs) joint stocks; entering into partnership
合資会社[ごうしがいしゃ, goushigaisha] (n) limited partnership
同類[どうるい, dourui] (n,adj-no) the same kind; accomplice; partner; (P)
妻の命;夫の命[つまのみこと, tsumanomikoto] (n) (arch) (pol) you (referring to one's spouse or partner); dear
婚活;婚カツ[こんかつ(婚活);こんカツ(婚カツ), konkatsu ( kon katsu ); kon katsu ( kon katsu )] (n) (abbr) (See 結婚活動) searching for a marriage partner; marriage hunting; activities leading to marriage, e.g. dating, courtship, etc.
業務提携[ぎょうむていけい, gyoumuteikei] (n) business partnership
相手[あいて, aite] (n) (1) companion; partner; company; (2) other party; addressee; (3) opponent (sports, etc.); (P)
相棒[あいぼう, aibou] (n) partner; pal; accomplice; (P)
稽古台[けいこだい, keikodai] (n) (1) training partner; (2) training hall (esp. one made of wooden planks and used for dancing practice)
組み合う[くみあう, kumiau] (v5u,vi) to form a partnership or association; to join together; to grapple with
結婚活動[けっこんかつどう, kekkonkatsudou] (n) searching for a marriage partner; marriage hunting; activities leading to marriage, e.g. dating, courtship, etc.
結婚相手[けっこんあいて, kekkon'aite] (n) (1) marriage partner; spouse; (2) wife-to-be; husband-to-be; future spouse; (P)
自由結婚[じゆうけっこん, jiyuukekkon] (n) freedom to choose one's marriage partner, parental wishes notwithstanding
顔射;顔謝[がんしゃ, gansha] (n,vs) ejaculation onto partner's face
Japanese-English: COMDICT Dictionary
パートナー関係[パートナーかんけい, pa-tona-kankei] partner relation
通信相手[つうしんあいて, tsuushin'aite] communications partner, entity at the end of a communication
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
相手[あいて, aite] Thai: คู่ครอง หรือ ผู้ที่กระทำอะไรร่วมกัน English: partner

partner ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แฟน[n.] (faēn) EN: boyfriend ; girlfriend ; sweetheart ; lover ; partner ; one's beloved ; darling ; dear ; sweetie ; suitor ; beau FR: petit ami [m] ; petite amie [f] ; flirt [m] ; amoureux [m] ; amoureuse [f] ; soupirant [m] ; prétendant [m] ; partenaire [m, f] ; conquête [f] (fam.)
หุ้นส่วน[n.] (hunsuan) EN: partner ; business partner ; associate ; partnership FR: partenaire [m] ; associé [m]
หุ้นส่วนรอง[n. exp.] (hunsuan røn) EN: junior partner FR:
หุ้นส่วนธุรกิจ[n. exp.] (hunsuan thu) EN: business partner FR:
หุ้นส่วนใหญ่[n. exp.] (hunsuan yai) EN: senior partner FR:
ขา[n.] (khā) EN: gambler ; card partner FR:
ขาไพ่[n. exp.] (khā phai) EN: card player ; card partner FR: joueur de cartes [m]
คู่[n.] (khū) EN: mate ; spouse ; partner ; couple FR: épouse [f] ; partenaire [m, f] ; couple [m]
คู่ชีวิต[n.] (khūchīwit) EN: constant partner ; lifelong companion ; soul mate ; life mate ; spouse FR:
คู่ชก[n. exp.] (khū chok) EN: boxing partner ; adversary FR: adversaire [m]
คู่ค้า[n.] (khūkhā) EN: trading partner ; business partner ; regular customer FR: partenaire commercial [m]
คู่คิด[n.] (khūkhit) EN: partner ; collaborator FR: collaborateur [m] ; partenaire [m]
คู่ครอง[n.] (khūkhrøng) EN: spouse ; partner ; mate ; soul mate ; husband and wife ; couple FR: concubin [m] ; promis [m] (vx)
คู่เล่น[n.] (khūlen) EN: partner ; buddy (inf.) FR: partenaire [m]
คู่ลองเชิง[n. exp.] (khū løngcho) EN: sparring partner FR:
คู่ซ้อม[n. exp.] (khū søm) EN: sparring partner FR:
คู่เต้นรำ[n. exp.] (khū tenram) EN: dancing partner FR: partenaire [m, f] ; cavalier [m] ; cavalière [f]
กิ๊ก[n.] (kik) EN: partner for casual sex ; fuck buddy ; playmate ; casual sex flings ; minor boyfriend ; side piece ; lover in a non-serious relationship FR:
พรรครัฐบาลผสม[n. exp.] (phak rattha) EN: coalition partner FR: parti de la coalition [m] ; partenaire de la coalition [m]
พันธมิตร[n.] (phanthamit) EN: ally ; partner FR: allié [m] ; partenaire [m]
ผู้เป็นหุ้นส่วน[n.] (phūpenhunsu) EN: partner ; associate FR: partenaire [m, f] ; associé [m]
ผู้ร่วมหุ้น[n. exp.] (phū ruam hu) EN: partner FR: partenaire [m, f]
ผู้ร่วมงาน[n.] (phūruamngān) EN: colleague ; workmate ; fellow ; associate ; partner ; collaborator ; team-mate ; coworker FR: collègue [m, f] ; associé [m] ; partenaire [m] ; confrère [m] ; consoeur [f] ; collaborateur [m] ; collaboratrice [f]
ประเทศคู่ค้า[n. exp.] (prathēt khū) EN: trading partner FR: partenaire commercial [m]
ห้างหุ้นส่วน[n.] (hānghunsuan) EN: partnership FR:
ห้างหุ้นส่วนจำกัด (ห.จ.ก.)[n.] (hānghunsuan) EN: limited partnership FR:
ห้างหุ้นส่วนสามัญ[n.] (hānghunsuan) EN: ordinary partnership FR:
หุ้นส่วนจำกัด (ห.จ.ก.)[n. exp.] (hunsuan jam) EN: limited partnership FR:
หุ้นส่วนสามัญ[n. exp.] (hunsuan sām) EN: ordinary partnership FR:
การเลิกห้างหุ้นส่วน[n. exp.] (kān loēk hā) EN: dissolution of partnership FR:
เข้าหุ้น[v.] (khaohun) EN: go into partnership (with) ; team up (with) FR:
เข้าหุ้นส่วน[v. exp.] (khao hunsua) EN: enter into a partnership FR:
เข้าขา[v.] (khaokhā) EN: get along well with ; become a member of a group ; become partners ; affiliate (with) ; join ; cooperate with each other FR: faire la paire
ลงหุ้น[v.] (long-hun) EN: take shares of a company ; form a partnership ; take a partnership interest ; invest with partners FR:
พันธมิตร[n.] (phanthamit) EN: alliance ; association ; partnership ; coalition FR: alliance [f] ; partenariat [m] ; coalition [f]
พันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์[n. exp.] (phanthamit ) EN: strategic alliance ; strategic partners FR: alliance stratégique [f]
ผู้เป็นหุ้นส่วนร่วม[n. exp.] (phūpenhunsu) EN: copartner FR:
ร่วมทุน[v. exp.] (ruam thun) EN: enter into partnership with FR:
ถูกคู่[v.] (thūkkhū) EN: be partners FR:
ญาติดี[v.] (yātdī) EN: be reconciled after estrangement ; be on good terms (with) ; be on friendly terms ; be partners FR: être en bons termes

partner ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kooperationspartner {m}cooperation partner
Tischdame {f}dinner partner
Tischherr {m}dinner partner
Kommanditist {m}limited partner
Partner {m} | Partner
Seniorchef {m}senior partner
Gesellschafter {m} | geschäftsführender Gesellschafter | stiller Gesellschafterpartner; associate; share holder | acting partner | sleeping partner; silent partner [Am.]
Partner {m}; Geschäftspartner
Partnerstadt {f} | Partnerstädte
Hahnrei {m}; betrogener Ehemann | zum Hahnrei machen [obs.]; (Ehepartner) betrügencuckold | to cuckold
Tanzpartner {m}; Tanzpartnerin
Lebensgemeinschaft {f}life partnership
Kommanditgesellschaft {f}limited partnership
Partner {m}; Partnerin
Partnerschaft {f}partnership
partnerschaftlich {adj}fair; based on partnership
Promiskuität {f}; häufiger Partnerwechsel; sexuelle Freizügigkeit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า partner
Back to top