ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

brace

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *brace*, -brace-

brace ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
brace (vt.) รัด See also: มัด, ยึด, ค้ำ
brace up (phrv.) หนุน See also: เสริม, ช่วยพยุง, สนับสนุน
brace up (phrv.) แข็งแรงขึ้น See also: เข้มแข็ง, สดชื่นขึ้น, ร่าเริงขึ้น, ชุ่มชื่นขึ้น Syn. cheer up
brace up to (phrv.) เตรียมใจ See also: พร้อมเผชิญ
bracelet (n.) ทองกร See also: กำไลข้อมือ, วลัย, ทองกร, ทองปลายแขน, พาหุรัด
bracer (n.) สิ่งค้ำ See also: ผู้สนับสนุน
bracer (n.) เครื่องดื่มที่กระตุ้น See also: ยาบำรุงกำลัง Syn. pick-me-up
braces (n.) สายเอี๊ยมดึงกางเกง See also: สายยืดสำหรับดึงกางเกง Syn. shoulder straps
English-Thai: HOPE Dictionary
brace(เบรส) n. เสาค้ำ,เครื่องค้ำจุน,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,เชือกโยงเสา,เฝือก,ที่รั้ง,ที่พาด,สายหนึ่ง,วงเล็บปีกกา vt. หนุนไว้,ค้ำไว้,รั้งไว้,มัดแน่น,กระตุ้น,หนุน,ตัดสินใจแน่วแน่, Syn. fortify
bracelet(เบรส'ลิท) n. กำไลมือ,กุญแจมือ, See also: bracelets n. กุญแจมือ, Syn. handcuffs
bracer(เบรส'เซอะ) n. สิ่งค้ำ,ผู้สนับสนุน,เครื่องดื่มที่กระตุ้น (โดยเฉพาะเหล้า)
English-Thai: Nontri Dictionary
brace(n) เครื่องค้ำจุน,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,ที่รั้ง,เครื่องหมายปีกกา
bracelet(n) กำไล,สร้อยข้อมือ,กุญแจมือ
bracer(n) ยาบำรุงกำลัง,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,สิ่งค้ำ,ผู้สนับสนุน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
brace root; prop root; stilt rootรากค้ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bracelet Testการทดสอบในโรครูมาตอยด์โดยการกดปลายล่างกระดูกแขน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขนาบ (v.) brace See also: press on two sides, sandwich, compress on two opposite sides Syn. ประชิด, ประกบ
แข็งใจ (v.) brace oneself See also: force oneself to do something against one´s will Syn. อดใจ
กำไลมือ (n.) bracelet See also: armlet Syn. ทองกร
กำไลมือ (n.) bracelet See also: armlet Syn. ทองพระกร, สร้อยข้อมือ, กำไลแผง
กำไลแผง (n.) bracelet See also: armlet Syn. ทองพระกร, กำไลมือ, สร้อยข้อมือ
ทองกร (n.) bracelet See also: armlet Syn. ทองพระกร, กำไลมือ, สร้อยข้อมือ, กำไลแผง
ทองพระกร (n.) bracelet See also: armlet Syn. กำไลมือ, สร้อยข้อมือ, กำไลแผง
พาหุรัด (n.) bracelet Syn. ทองต้นแขน
วลัย (n.) bracelet See also: armlet Syn. กำไลมือ, ทองกร
สร้อยข้อมือ (n.) bracelet
วงเล็บปีกกา (n.) braces
กอด (v.) embrace See also: hug, clasp, hold in one´s arms, caress
กอดรัด (v.) embrace See also: hug, hold in one´s arms
ก้านบัว (n.) leg bracelets See also: anklet bracelets
การกอด (n.) embrace See also: hug, caress, cuddle Syn. การกอดรัด, การโอบกอด, การสวมกอด
การกอดรัด (n.) embrace See also: hug, caress, cuddle Syn. การโอบกอด, การกอด, การสวมกอด
การสวมกอด (n.) embrace See also: hug, caress, cuddle Syn. การกอดรัด, การโอบกอด, การกอด
การโอบกอด (n.) embrace See also: hug, caress, cuddle Syn. การกอดรัด, การกอด, การสวมกอด
ตระกอง (v.) embrace See also: hug, cuddle, encircle Syn. กอด, กระหวัด, โอบรัด, ตระกองกอด
ตระกองกอด (v.) embrace See also: hug, cuddle, encircle Syn. กอด, กระหวัด, โอบรัด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When the captain gives the signal, brace your arms against the seat in front of you like this.จากนี้ไปตั้งใจฟังที่ชั้นพูดนะ สวัสดีครับท่านประธาน นี่คือ...
Here goes nothin'. Brace yourselves.นี่จะไปรั้งกับรางไว้
Well, gang, brace yourselves, 'cause I have news. I'm engaged!ดีพวก ฉันมีข่าว เริ่มงานได้!
I've got an important announcement to make later, so brace yourselves.ฉันมีเรื่องสำคัญจะประกาศหลังจากนี้ ดังนั้นตอนนี้เต็มที่เลยนะทุกคน
Some eau de cologne to brace my lord...พรม โอ เดอ โคโลนจ์ ซักนิดนะขอรับ นายท่าน...
Slack windward brace and sheet. - Haul the pennant line.กัปตันออกคำสั่งเดินเรือ
Based on gravity and the kind of sand that sona's built on, we're gonna need some kind of support brace for the tunnel.ดุจากแรงโน้มถ่วงแล้วก็ทรายที่ที่นี่ใช้ เราต้องใช้ของบางอย่างเพื่อจะยันมันไว้
I came looking for scrap metal for the support brace for the uunnel.ฉันลองลงมาหาของ ที่จะช่วยคานอุโมงค์น่ะ
The world sucks, and you didn't have time to brace yourself.โลกมันบัดซบ.และ\ นายไม่ได้มีเวลาที่จะถ่วงตัวเอง
Hey, Joanne, just FYI... you've got refrigerator magnets stuck to your brace again.นี่, โจแอน, แค่ FYI... เธอไปเอาแม่เหล็กติดตู้เย็นมาอีกแล้ว เอามาติดอีกแล้ว
Well, when can you take the brace off?แล้วเมื่อไรเธอจะเอาเครื่องยึดนี่ออกละ?
We need some kind of support brace for the tunnel.เราต้องใช้ของบางอย่างเพื่อจะยันมันไว้

brace ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
桁梁[héng liáng, ㄏㄥˊ ㄌㄧㄤˊ, 桁梁 / 桁樑] brace girder
怀抱[huái bào, ㄏㄨㄞˊ ㄅㄠˋ, 怀抱 / 懷抱] to hug; to cherish; within the bosom (of the family); to embrace (also fig. an ideal, aspiration etc)
怀里[huái lǐ, ㄏㄨㄞˊ ㄌㄧˇ, 怀里 / 懷裡] embrace; bosom
大括号[dà kuò hào, ㄉㄚˋ ㄎㄨㄛˋ ㄏㄠˋ, 大括号 / 大括號] braces; curly brackets { }
手镯[shǒu zhuó, ㄕㄡˇ ㄓㄨㄛˊ, 手镯 / 手鐲] bracelet
[gù, ㄍㄨˋ, 梏] braces (med.); fetters; manacles
[huán, ㄏㄨㄢˊ, 环 / 環] bracelet; ring (not for finger); to surround; to loop; loop
背带[bēi dài, ㄅㄟ ㄉㄞˋ, 背带 / 背帶] braces; suspenders; sling (for a rifle); straps (for a knapsack)
花括号[huā kuò hào, ㄏㄨㄚ ㄎㄨㄛˋ ㄏㄠˋ, 花括号 / 花括號] braces; curly brackets { }
[zhuó, ㄓㄨㄛˊ, 镯 / 鐲] bracelet
包罗[bāo luó, ㄅㄠ ㄌㄨㄛˊ, 包罗 / 包羅] include; cover; embrace
囊括[náng kuò, ㄋㄤˊ ㄎㄨㄛˋ, 囊括] include; embrace; bring together
[yǎn, ㄧㄢˇ, 奄] suddenly; to embrace

brace ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブレース[, bure-su] (n) brace
一番[ひとつがい, hitotsugai] (n) (uk) pair; couple; brace
励む[はげむ, hagemu] (v5m) to be zealous; to brace oneself; to endeavour; to endeavor; to strive; to make an effort; (P)
右中括弧[みぎちゅうかっこ, migichuukakko] (n) closing brace
気を引き締める[きをひきしめる, kiwohikishimeru] (exp,v1) to brace oneself; to focus one's energies; to focus one's mind
気を張る;気をはる[きをはる, kiwoharu] (exp,v5r) to steel oneself to; to brace oneself
筋交い;筋違い[すじかい, sujikai] (n,adj-no) diagonal; oblique; brace
踏ん張る(P);踏んばる[ふんばる, funbaru] (v5r,vi) to brace one's legs; to straddle; to stand firm; to plant oneself (somewhere); to hold out; to persist; (P)
ブレーサー[, bure-sa-] (n) bracer
ブレスレット[, buresuretto] (n) bracelet; (P)
ミサンガ[, misanga] (n) good-luck bracelet (por
中かっこ[ちゅうかっこ, chuukakko] (n) {comp} (curly) braces
含む(P);銜む[ふくむ(P);くくむ, fukumu (P); kukumu] (v5m,vt) (1) to contain; to comprise; to have; to hold; to include; to embrace; (2) (See 口に含む) to hold in the mouth; (3) to bear in mind; to understand; to harbor (grudge, etc.); to harbour; (4) to express (emotion, etc.); to imply; (P)
子供を抱く[こどもをだく, kodomowodaku] (exp,v5k) (1) to hold a child in one's arms; to embrace a child; (2) to provide for a child (children)
射籠手[いごて, igote] (n) (obsc) archer's bracer; archer's armguard
弓籠手[ゆごて, yugote] (n) (obsc) archer's bracer; archer's armguard
引き締める(P);引締める(P)[ひきしめる, hikishimeru] (v1,vt) to tighten; to stiffen; to brace; to strain; (P)
心の準備[こころのじゅんび, kokoronojunbi] (n) mental preparedness; being braced for; being steeled for
手纏;環;鐶[たまき, tamaki] (n) (1) (arch) bracelet (made of stringed jewels or bells and worn at the elbow); (2) bracer (for the elbow of an archer)
抱え込む;かかえ込む[かかえこむ, kakaekomu] (v5m,vt) to hold (carry) a thing in one's arm; to embrace (a baby); to take upon oneself
抱きしめる;抱き締める;抱締める[だきしめる, dakishimeru] (v1,vt) to hug someone close; to hold someone tight; to embrace closely
抱きすくめる;抱き竦める[だきすくめる, dakisukumeru] (v1,vt) to hug tight; to grasp firmly; to embrace tightly
抱きつく;抱き付く;抱付く[だきつく, dakitsuku] (v5k) to cling to; to embrace
抱きよせる;抱き寄せる[だきよせる, dakiyoseru] (v1) to embrace
抱き合う[だきあう, dakiau] (v5u,vi) to embrace each other; (P)
抱く(P);懐く[いだく(P);だく(抱く)(P);うだく(ok), idaku (P); daku ( daku )(P); udaku (ok)] (v5k,vt) (1) to embrace; to hold in the arms (e.g. a baby); to hug; (2) (いだく only) to harbour (e.g. grudge) (harbor); to bear (e.g. a grudge); to entertain (e.g. suspicion); (v5k) (3) (だく only) to have sex with; to make love to; to sleep with; (4) (だく only) to sit on eggs; (P)
支柱[しちゅう, shichuu] (n,adj-no) prop; brace; fulcrum; (P)
発菩提心[はつぼだいしん, hatsubodaishin] (n) deciding to embrace Buddhism; deciding to seek enlightenment; seeking to have religious awakening
相擁[あいよう, aiyou] (n,vs) (See 抱擁) embrace; hug
籠手;篭手;小手[こて, kote] (n) gauntlet (used in Kendo); bracer; fencing glove
締めひも[しめひも, shimehimo] (n) adjustable strap; bracer; lacing
腕輪[うでわ, udewa] (n) bracelet; bangle
腕飾り;腕飾(io)[うでかざり, udekazari] (n) armlet; bracelet
[くしろ, kushiro] (n) (arch) (See 古墳時代) bracelet (usu. dating from the Kofun period)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
右中括弧[みぎちゅうかっこ, migichuukakko] closing brace (})
左中括弧[ひだりちゅうかっこ, hidarichuukakko] opening brace
中かっこ[ちゅうかっこ, chuukakko] (curly) braces ({})
中括弧[ちゅうかっこ, chuukakko] braces
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
抱く[だく, daku] Thai: สวมกอด English: to embrace

brace ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชู[v.] (chū) EN: better ; improve ; enhance ; strengthen ; stimulate ; brace ; nourish ; vitalize ; invigorate ; refresh FR: améliorer
ดาม[v.] (dām) EN: splice ; brace ; patch FR:
แข็งใจ[v.] (khaengjai) EN: brace oneself ; force oneself to ; do unwillingly FR: se forcer à
ขนาบ[v.] (khanāp) EN: brace ; press on two sides ; sandwich ; compress on two opposite sides FR:
คู่[n.] (khū) EN: pair ; couple ; brace ; twin ; set FR: paire [f] ; couple [m]
กงฉาก[n.] (kongchāk) EN: carpenter's set square ; angle brace ; T-square ; try square FR: équerre de menuisier [f] ; équerre en T [f] ; équerre [f] ; té [m]
กงฉาก[n.] (kongchāk) EN: angle brace ; angle iron FR: cornière [f]
ไม้ค้ำ[n. exp.] (māi kham) EN: wooden prop ; wooden brace FR:
ประกับ[v.] (prakap) EN: join ; brace FR: appliquer
เตรียมพร้อม[v.] (trīemphrøm) EN: be prepared ; be ready ; get ready ; brace for ; be on the alert FR: se tenir prêt ; se préparer ; être en alerte
เตรียมรับมือ[v. exp.] (trīem rapme) EN: keep up with ; brace for FR:
ยัน[v.] (yan) EN: support ; sustain ; prop (up) ; brace ; push (against) ; lean sth against sth for support FR: étayer ; soutenir ; s'appuyer sur
กำไล[n.] (kamlai) EN: bracelet ; bangle ; anklet FR: bracelet [m]
กำไลมือ[n. exp.] (kamlai meū) EN: bracelet FR: bracelet [m]
กำไลแผง[n. exp.] (kamlai phaē) EN: bracelet FR:
ก้านบัว[n.] (kānbūa) EN: anklet ; ankle bracelet FR:
ก้านแข็ง[n.] (kānkhaeng) EN: close-fitting bracelet FR:
การกอด[n.] (kān køt) EN: embrace ; hug FR: embrassement [m] (litt.)
การกอดรัด[n.] (kān køt rat) EN: embrace FR:
การสวมกอด[n.] (kān sūamkøt) EN: embrace FR:
เกยูร[n.] (kēyūn) EN: necklace ; bracelet FR:
เคล้าเคลีย[v.] (khlaokhlīa) EN: snuggle ; cuddle ; nestle ; embrace ; nuzzle FR:
กก[v.] (kok) EN: hug ; embrace ; hold in one's embrace ; clasp to one's breast ; cuddle FR: étreindre ; embrasser ; serrer dans ses bras
กกกอด[v.] (kokkøt) EN: hug ; embrace ; hold s.o. close FR:
กอด[v.] (køt) EN: embrace ; hug ; clasp ; hold in one's arms ; embrace ; caress FR: enlacer ; étreindre ; embrasser ; serrer dans ses bras
กอดรัด[v.] (køt rat) EN: embrace ; hug ; hug tightly ; hold in one's arms FR: étreindre ; enlacer
กระกอง[v.] (krakøng) EN: embrace FR:
กระหวัด[v.] (krawat) EN: embrace ; surround ; cuddle FR:
กรอง[n.] (krøng) EN: bracelet ; bangle FR:
เหล็กดัด[n. exp.] (lek dat) EN: curved steel ; wrought-iron ; braces FR:
แนบอก[v. exp.] (naēp ok) EN: embrace warmly ; hold to one's chest ; hold to one's bosom FR:
อ้อมกอด[n. exp.] (øm køt) EN: embrace FR:
โอบ[v.] (ōp) EN: embrace ; enfold ; clasp ; hug FR: embrasser ; enlacer
โอบกอด[v. exp.] (ōp køt) EN: embrace FR:
พาหุรัด[n.] (phāhurat) EN: bracelet ; arm bracelet FR: bracelet [m]
ผวากอด[v. exp.] (phawā køt) EN: rush up and embrace ; give a big hug FR:
พิธีบายศรีสู่ขวัญ[n. exp.] (phithī bāi ) EN: wrist-binding ceremony FR: rituel de l'offrande du cordon-bracelet [m]
ร่มกาสาวพัสตร์[n. exp.] (rom kāsawāp) EN: embrace of Buddhism FR:
รวมทั้ง[v.] (rūamthang) EN: nclude ; consist of ; comprise ; incorporate ; involve ; embrace FR: inclure ; comprendre
รวมถึง[v.] (rūam theung) EN: include ; comprise ; embrace FR: inclure ; comprendre

brace ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Diagonalverband {m}diagonal brace
Armschiene {f}bracers
Armschutz {m}bracer
Gürtelreifen {m}belted tyre; braced tread tyre; rigid breaker tyre (tire [Am.])
Diamantarmband {n}diamond bracelet
Hosenträger {m}(a pair of) braces [Br.]; suspenders [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า brace
Back to top