ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rival

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rival*, -rival-

rival ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rival (n.) คู่แข่ง See also: คู่ต่อสู้, คู่ปรับ Syn. competitior, contestant
rival (n.) ผู้ที่มีความสามารถทัดเทียมกัน See also: สิ่งที่พอจะทัดเทียมกันได้
rival (vt.) มีความสามารถทัดเทียมกัน Syn. equal, match
rival (vi.) แข่งขัน Syn. compete
rival (vt.) แข่งขัน Syn. compete
rival (adj.) ที่เป็นคู่แข่งกัน See also: ที่เป็นคู่แข่งขัน Syn. competing, opposing
rivalry (n.) การแข่งขันกัน Syn. competition, contention
English-Thai: HOPE Dictionary
rival(ไร'เวิล) n. คู่ต่อสู้,คู่แข่งขัน,คู่ปรับ,สิ่งที่พอจะทัดเทียมกันได้ adj. แข่งขันกัน,เป็นคู่แข่งขัน,ชิงดี,ตีเสมอ vt.,vi. แข่งขัน,ชิงดี,ตีเสมอ, Syn. competitor,contestant,equal,emulate
rivalry(ไร'เวิลรี) n. การแข่งขันกัน,การเป็นคู่ต่อสู้กัน,การชิงดีชิงเด่น,การตีเสมอ, See also: rivalrous adj., Syn. competition,contest,duel
English-Thai: Nontri Dictionary
rival(adj) เป็นคู่ต่อสู้,แข่งขันกัน,ตีเสมอ,ชิงดีชิงเด่น
rivalry(n) การชิงดี,การแข่งขัน,การตีเสมอ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คู่กัด (n.) rival See also: adversary, match, opponent Syn. คู่ปรับ
Malaprop (n.) ตัวละครของ Sheridan ในเรื่อง The Rivals
การถึง (n.) arrival See also: attaining Syn. การไป
การไป (n.) arrival See also: attaining Syn. การถึง
คมนาการ (n.) arrival See also: attaining Syn. การไป, การถึง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
His only rival was a man named Oroku Saki and they competed in all things but none more fiercely than for the love of a woman.คู่แข่งเพียงอย่างเดียวของเขาคือผู้ชายคนหนึ่งชื่อ Oroku ซากี ... ... และพวกเขาแข่งขันกันในทุกสิ่ง ... ... แต่ไม่มีมากขึ้นอย่างรุนแรงก​​ว่าสำหรับความรักของผู้หญิงคนหนึ่ง
And I'm sure that some of our advertisers and rival publications... might like to know about it as well, not to mention...และผมเชื่อว่าทั้งพนักงานและบริษัทคู่แข่ง ต่างก็อยากรู้เรื่องนี้ นี่ยังไม่รวมถึงเมียเครกนะ
Since the boss of Jae-gal was arrested, they haven't had any trouble with the rival organization.ตั้งแต่หัวหน้าของพวกแจ-กอลถุกจับ พวกมันก็ไม่ได้สร้างปัญหาให้กับองค์กรคู่ต่อสู้
But his rival JUNG, Hyun-soo had his eye on Se-young.แต่คู่แข่งของเขา จัง ฮุนซู เล็งเซยองเอาไว้
But for a knight that can almost rival the gold knight's power,แต่สำหรับเซนต์ที่กล้าเป็นศัตรูกับเทพเจ้า
You were the best rival of me, Kira, the God of the new world.นายเป็นคู่แข่งชั้นดีทีเดียวล่ะ จากฉันเอง,คิระ,พระเจ้าจากโลกใบใหม่
Crime lord Jabba the Hutt's son has been kidnapped by a rival band of pirates.ลูกชายของแจ๊บบ้า เดอะ ฮัตต์ จอมวายร้าย ถูกลักพาตัวไปโดยกลุ่มโจรสลัดคู่แข่ง
War broke out with a rival MC.สงครามลามมาไปถึงสโมสรคู่แข่ง
No, a person like me can never be the rival of Min Seo Hyun unni.ไม่หรอก, คนอย่างฉันไม่่อาจทัดเทียมพี่มินซอฮยอนได้หรอก
Her naked skin a canvas to rival Van Gogh's.ผิวหนังของเธอจะเป็นผืนผ้าใบ ทัดเทียมกับของแวนโก๊ะ
# You'll be no one's rival ## You'll be no one's rival#
# You will be no one's rival ## You will be no one's rival#

rival ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
情敌[qíng dí, ㄑㄧㄥˊ ㄉㄧˊ, 情敌 / 情敵] rival in love
到来[dào lái, ㄉㄠˋ ㄌㄞˊ, 到来 / 到來] arrival; advent
到达大厅[dào dá dà tīng, ㄉㄠˋ ㄉㄚˊ ㄉㄚˋ ㄊㄧㄥ, 到达大厅 / 到達大廳] arrival hall
鼎足之势[dǐng zú zhī shì, ㄉㄧㄥˇ ㄗㄨˊ ㄓ ㄕˋ, 鼎足之势 / 鼎足之勢] competition between three rivals; tripartite confrontation
新罗[Xīn luó, ㄒㄧㄣ ㄌㄨㄛˊ, 新罗 / 新羅] Silla, one of three Korean kingdoms from 1st century, defeated its rivals Paikche and Koryo by collaborating with Tang around 645, ruled unified Korea 658-935
[chóu, ㄔㄡˊ, 仇] hatred; animosity; enmity; a rival; an enemy; feud
吴越春秋[Wú Yuè chūn qiū, ˊ ㄩㄝˋ ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ, 吴越春秋 / 吳越春秋] History of the Southern States Wu and Yue (traditional rivals), compiled by Han historian Zhao Ye 趙曄|赵晔, 10 extant scrolls
先来后到[xiān lái hòu dào, ㄒㄧㄢ ㄌㄞˊ ㄏㄡˋ ㄉㄠˋ, 先来后到 / 先來後到] in order of arrival; first come, first served
盖世[gài shì, ㄍㄞˋ ㄕˋ, 盖世 / 蓋世] unrivalled; matchless
分庭抗礼[fēn tíng kàng lǐ, ㄈㄣ ㄊㄧㄥˊ ㄎㄤˋ ㄌㄧˇ, 分庭抗礼 / 分庭抗禮] peer competition; to function as rivals; to make claims as an equal
对敌者[duì dí zhě, ㄉㄨㄟˋ ㄉㄧˊ ㄓㄜˇ, 对敌者 / 對敵者] rival
里瓦尔多[Lǐ wǎ ěr duō, ㄌㄧˇ ㄨㄚˇ ㄦˇ ㄉㄨㄛ, 里瓦尔多 / 裡瓦爾多] Rivaldo
吴越同舟[Wú Yuè tóng zhōu, ˊ ㄩㄝˋ ㄊㄨㄥˊ ㄓㄡ, 吴越同舟 / 吳越同舟] Wu and Yue in the same boat (成语 saw); fig. cooperation between natural rivals; to collaborate towards a common end; in the same boat together
三价[sān jià, ㄙㄢ ㄐㄧㄚˋ, 三价 / 三價] trivalent
鼎峙[dǐng zhì, ㄉㄧㄥˇ ㄓˋ, 鼎峙] a tripartite balance; compromise between three rivals
无敌[wú dí, ˊ ㄉㄧˊ, 无敌 / 無敵] unequalled; without rival; a paragon
独一无二[dú yī wú èr, ㄉㄨˊ ㄧ ˊ ㄦˋ, 独一无二 / 獨一無二] unique and unmatched (成语 saw); unrivalled; nothing compares with it
妹妹[mèi mei, ㄇㄟˋ ㄇㄟ˙, 妹妹] younger sister; fig. younger woman (esp. girl friend or rival)

rival ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ライバル会社[ライバルがいしゃ, raibaru gaisha] (n) rival (company); competitor
競争相手[きょうそうあいて, kyousouaite] (n) competitor; rival
競争者[きょうそうしゃ, kyousousha] (n) competitor; rival
第二組合[だいにくみあい, dainikumiai] (n) rival labor union; rival labour union
アライバル[, araibaru] (n) arrival
ウエルカムドリンク[, uerukamudorinku] (n) free drink served to hotel guests upon arrival (from welcome drink)
セル間の到着時間[セルかんのとうちゃくじかん, seru kannotouchakujikan] (n) {comp} cell inter-arrival time
デッドオンアライバル[, deddoon'araibaru] (n) dead-on-arrival
ライバル[, raibaru] (n,adj-no) rival; competition; (P)
一人舞台;独り舞台[ひとりぶたい, hitoributai] (n) performing solo (by oneself); having the stage to oneself; being in sole command; eclipsing (outshining) the others; field of activity in which one is unrivaled (unrivalled)
一着[いっちゃく, icchaku] (n-t) (1) first arrival; first in race; (n) (2) (See 着・1) suit of clothes; (P)
並ぶ(P);双ぶ;列ぶ[ならぶ, narabu] (v5b,vi) (1) to line up; to stand in a line; (2) to rival; to match; to equal; (P)
争い[あらそい, arasoi] (n) dispute; strife; quarrel; dissension; conflict; rivalry; contest; (P)
仇;寇;讐;賊[あだ;あた(仇)(ok);あたん(仇)(ok), ada ; ata ( ada )(ok); atan ( ada )(ok)] (n) (1) foe; enemy; rival; (2) resentment; enmity; grudge; (3) harm; injury
兄弟牆に鬩ぐ[けいていかきにせめぐ, keiteikakinisemegu] (exp,v5g) sibling rivalry; quarrel among friends
先回り[さきまわり, sakimawari] (n,vs) going on ahead; forestalling; anticipating; arrival before another
入国カード[にゅうこくカード, nyuukoku ka-do] (n) (See 入国申告書) disembarkation card; entry card; arrival card; immigration card; landing card; incoming passenger card
入来[にゅうらい, nyuurai] (n,vs) august visit; arrival
冠たる[かんたる, kantaru] (adj-pn) best; matchless; peerless; unparalleled; unrivalled
励み合い[はげみあい, hagemiai] (n) competition; emulation; rivalry
勝る(P);優る[まさる, masaru] (v5r,vi) (1) to excel; to surpass; to exceed; to have an edge; to be superior; to outrival; (2) to outweigh; to preponderate; (P)
取り次ぐ(P);取次ぐ[とりつぐ, toritsugu] (v5g,vt) (1) to act as an agent for; to intermediate; (2) to announce (someone's arrival); to answer (the door, the phone); to receive (a guest at reception); to usher in (a guest); (3) to convey (a message); (P)
叶う(P);適う;敵う[かなう, kanau] (v5u) (1) (esp. 叶う) to come true (wish); (2) (uk) (See 道理に適う) to be suited; (3) (esp. 敵う) to match (implies competition); to rival; to bear (e.g. I can't bear the heat); (P)
安着[あんちゃく, anchaku] (n,vs) safe arrival
宿敵[しゅくてき, shukuteki] (n) old enemy; longtime enemy; arch-enemy; traditional rival; longstanding foe; (P)
対立感情[たいりつかんじょう, tairitsukanjou] (n) feeling of antipathy (rivalry); antagonistic sentiment
延着[えんちゃく, enchaku] (n,vs) delayed arrival
張り合う[はりあう, hariau] (v5u,vi) to rival; to compete with
怪力無双[かいりきむそう, kairikimusou] (n,adj-no) (a person of) unrivaled physical strength
拮抗;頡頏[きっこう;けっこう(頡頏), kikkou ; kekkou ( ketsu kou )] (n,vs) (1) rivalry; competition; antagonism; struggle for supremacy; (2) (けっこう only) rising and falling (of a bird)
[てき, teki] (n) (1) opponent; rival; adversary; (2) menace; danger; threat; enemy; (P)
敵;仇[かたき, kataki] (n,n-suf) (1) (usu. pronounced がたき when used as a suffix) rival; opponent; adversary; (2) foe; enemy
比を見ない[ひをみない, hiwominai] (adj-i) unique; unrivaled; unrivalled
派閥争い[はばつあらそい, habatsuarasoi] (n) factional dispute; factional strife; rivalry between factions
無敵[むてき, muteki] (adj-na,n,adj-no) invincible; unrivaled; unrivalled
独壇場[どくだんじょう, dokudanjou] (n) (word borne of confusion between the kanji 擅 and 壇) (See 独擅場) field in which one acts unchallenged; unrivaled sphere of activity (unrivalled); one's monopoly
独擅場[どくせんじょう, dokusenjou] (n) field in which one acts unchallenged; unrivaled sphere of activity (unrivalled); one's monopoly
現地着[げんちちゃく, genchichaku] (n) (abbr) (See 現地到着) arrival on location
現場到着[げんばとうちゃく, genbatouchaku] (n,vs) arrival on scene; arrival on location
現場着[げんばちゃく, genbachaku] (n) (abbr) (See 現場到着) arrival on scene; arrival on location
Japanese-English: COMDICT Dictionary
セル間の到着時間[セルあいだのとうちゃくじかん, seru aidanotouchakujikan] cell inter-arrival time
到着プロセス[とうちゃくプロセス, touchaku purosesu] arrival process
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
到着[とうちゃく, touchaku] Thai: การเดินทางมาถึง English: arrival (vs)

rival ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริษัทคู่แข่ง[n. exp.] (børisat khū) EN: competing firm ; rival firm ; competitor FR: société rivale [f] ; concurrent [m]
ชิงชัย[v.] (chingchai) EN: compete ; fight ; contest ; vie ; rival ; contend FR: lutter ; rivaliser ; se battre
แก่งแย่ง[v.] (kaengyaēng) EN: compete for ; vie for ; contest ; wrangle ; contend for ; struggle for ; scramble ; strive ; rival FR:
คู่แข่ง[n.] (khūkhaeng) EN: competitor ; rival ; opponent ; contender ; contestant ; challenger ; fighter ; opposition FR: rival [m] ; opposant [m] ; compétiteur [m] ; concurrent [m] ; challenger [m] (anglic.) ; challengeur [m] (anglic.)
คู่แข่งขัน[n.] (khū khaengk) EN: competitor ; rival FR: compétiteur [m]
คู่ปรับ[n.] (khūprap) EN: opponent ; adversary ; antagonist ; foe ; rival FR: adversaire [m] ; opposant [m] ; rival [m]
คู่ต่อสู้[n. exp.] (khū tøsū) EN: opponent ; rival ; antagonist ; contender FR: adversaire [m]
ประชัน[v.] (prachan) EN: rival ; compete ; vie FR: rivaliser avec ; concourir ; être le rival de ; lutter contre ; concurrencer
ศัตรู[n.] (sattrū) EN: foe ; rival ; ennemy ; adversary ; opponent ; antagonist FR: rival [m] ; ennemi [m] ; adversaire [m]
ทาบรัศมี[v. exp.] (thāp ratsam) EN: rival ; emulate ; scramble for superiority FR:
ทัดเทียม[v.] (thatthīem) EN: rival ; equal ; be about the same ; be on a par with ; be a peer of FR: égaler ; être l'égal de ; rivaliser avec
อาคารผู้โดยสารขาเข้า[n. exp.] (ākhān phūdō) EN: arrival terminal FR: terminal d'arrivée [m]
อายน (-อายน)[suff. (n.)] (-āyon) EN: arrival FR: arrivée [f]
บัตรขาเข้า[n. exp.] (bat khākhao) EN: arrival card ; immigration arrival card FR: carte d'arrivée [f] ; volet arrivée de la carte d'immigration [m]
ชิง[v.] (ching) EN: compete for ; fight for ; beat ; contend ; contest ; vie ; struggle ; strive for FR: lutter ; rivaliser ; se battre ; bagarrer pour (fam.)
เอกสารเข้าเมืองไทย[n. exp.] (ēkkasān kha) EN: Thai immigration arrival card FR: carte d'immigration pour l'entrée en thaïlande [f]
แก่งแย่งกัน[v. exp.] (kaengyaēng ) EN: FR: rivaliser
กำหนดเวลาขบวนรถเข้า[n. exp.] (kamnot wēlā) EN: arrival time FR:
การแข่งขัน[n.] (kān khaengk) EN: competition FR: concurrence [f] ; compétition [f] ; rivalité [f]
การมาถึง[n. exp.] (kān mā theu) EN: arrival ; advent FR: arrivée [f]
การถึง[n.] (kān theung) EN: arrival FR:
แข่ง[v.] (khaeng) EN: compete ; contest ; vie ; race ; content ; match FR: rivaliser ; concourir ; disputer une compétition ; lutter ; jouer
แข่งขัน[v. exp.] (khaengkhan) EN: contend ; compete ; contest ; vie with ; have a competition ; race ; challenge FR: lutter contre ; entrer en lutte ; rencontrer ; s'affronter ; être aux prises avec ; entrer en compétition ; jouer contre ; défier ; rivaliser
ขาเข้า[n.] (khākhao) EN: imports ; arrivals FR:
คมนะ[n.] (khamana = k) EN: departure ; arrival FR:
คมนาการ[n.] (khamanākān ) EN: arrival FR:
คมนะ[n.] (khommana = ) EN: departure ; arrival FR:
คมนาการ[n.] (khommanākān) EN: arrival FR:
คู่รักคู่แค้น[n. exp.] (khūrak khū ) EN: a couple whose love has turned to hate ; friendly rivals FR:
ลงชิง[v. exp.] (long ching) EN: vie ; vying FR: rivaliser
ลงแข่งขัน[v. exp.] (long khaeng) EN: vie ; vying FR: rivaliser
พลความ[n.] (phonlakhwām) EN: unimportant matter ; side issue ; minutiae ; trivalities FR:
ผู้โดยสารขาเข้า[n. exp.] (phūdōisān k) EN: arrivals FR: arrivées [fpl]
ประมาณเวลาถึงปลายทาง[n. exp.] (pramān wēlā) EN: estimated time of arrival (ETA, ETOA) FR: heure d'arrivée prévue [f]
สถิตินักท่องเที่ยว[n. exp.] (sathiti nak) EN: tourist arrival statistics FR: statistiques du tourisme [fpl]
เวลาถึง[n. exp.] (wēlā theung) EN: arrival time FR: heure d'arrivée [f]
เวลาถึงปลายทาง[n. exp.] (wēlā theung) EN: arrival time ; time of arrival FR: heure d'arrivée [f]
ยุให้แตกแยก[v. exp.] (yu hai taēk) EN: incite friction ; incide rivalvry FR:

rival ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ankunftsfahrplan {m}arrival schedule
Ankunftstafel {f}arrival board
Ankunftszeit {f}arrival time
Anreisetag {m}arrival day; day of arrival
Zielpunkt {m}arrival point
Ankunftstag {m}day of arrival; arrival day
Einreise {f} (in; nach) | bei der Einreise | jdm. die Einreise verweigernentry (into) | on arrival; when entering | to refuse someone entry (admission)
Konkurrenzgeschäft {n}rival firm
Konkurrenzkampf {m}competition; rivalry
Ankunftsort {m}place of arrival
dreiwertig; trivalent {adj}trivalent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rival
Back to top