ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gutter

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gutter*, -gutter-

gutter ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gutter (n.) รางน้ำ See also: ท่อ, ขอบระหว่างหน้าหนังสือ Syn. drain, ditch, trench Ops. hill
gutter (vi.) ไหลเป็นราง See also: เป็นร่อง Syn. gully
gutter (vt.) ทำเป็นร่อง See also: ทำให้เป็นราง Syn. gully
gutter ditch (n.) คู Syn. ditch
guttersnipe (n.) คนชั้นต่ำสุดของสังคม See also: เด็กสลัม
English-Thai: HOPE Dictionary
guttern. รางน้ำ,ท่อ,ร่อง,ราง,ขอบระหว่างหน้าหนังสือที่ติดกัน,เขตสลัม vi. ไหลเป็นสาย,เป็นร่อง,เป็นราง. vt. ทำเป็นร่อง,ทำเป็นราง, Syn. trough,channel
guttersnipe(กัท'เทอะสไนพฺ) n. คนชั้นต่ำสุดของสังคม
English-Thai: Nontri Dictionary
gutter(n) รางน้ำฝน,ท้องร่อง,ท่อ,ร่องน้ำ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gutterings of a Candleลักษณะคล้ายเทียนหยด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ท้องร่อง (n.) gutter See also: ditch Syn. ร่องน้ำ, คูน้ำ, คลอง, คู
ราง (n.) gutter See also: waterspout, rainspout, downspout, water trough, spout Syn. รางน้ำ
รางน้ำ (n.) gutter See also: waterspout, rainspout, downspout, water trough, spout
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But I risk being kicked into the gutter by someone less holy than Mr. Baker.แต่เสี่ยงต่อการถูกเตะตกท่อ โดยพวกที่เคร่ง น้อยกว่าคุณเบเกอร์
To him? What, to be a whore to a gutter rat?จะไปเป็นโสเภณีให้ไอ้โสมมนั่นรึ
If you was hit by a truck and you were lying out in that gutter dying... and you had time to sing one song, huh, one song... people would remember before you're dirt... one song that would letถ้าคุณถูกรถชน แล้วนอนตายอยู่ข้างถนน แล้วมีโอกาสที่จะร้องเพลง เพลงหนึ่ง
I heard you use the gutter to turn. Really?ฉันได้ยินว่า นายใช้ร่องระบายน้ำตอนเข้าโค้ง จริงเหรอ?
The FC and AE86 pulled into the gutter at the same time and passed the Evo III.FC กับ AE86 แล่นเข้าไปในน้ำพร้อมกัน แถมแซง E3 ไปแล้ว
Yet you invite gutter rats to mock us?แต่ท่านกลับเชิญพวกตัวตลกพวกนี้มาล้อเล่น
We'll end up in the gutter if we carry on like this.ขืนเรายังเป็นแบบนี้ มีหวังลูกได้จนไปตลอดชาติ
He's the fish gutter around here.ปกติ เด็กซ์เตอร์ เป็นคนทำความสะอาดปลาค่ะ
You got to get down in the gutter if you want to win this.คุณต้องมีความกล้า ถ้าคุณอยากจะชนะ
I ditch them tomorrow, they end up in the gutter by the end of next week.ถ้าฉันทิ้งเขาพรุ่งนี้ พวกเขาจะตายอย่างน่าสมเพช ภายในสัปดาห์ต่อมา
It's like the whole campus is a gutter and we're just spraying it clean.มันราวกับว่าทั้งวิทยาลัยเป็นรางน้ำ และพวกเราก็พ่นสเปรย์ใส่มันจนสะอาด
The mother there got worried, went looking for her, and the building super told her he saw a couple of young boys grab a pink backpack from the gutter here and run off with it.แม่ของเธอเป็นกังวล ออกตามหาลูกสาว และคนบนตึกสูงบอกเธอว่า

gutter ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gōu, ㄍㄡ, 沟 / 溝] ditch; gutter
地漏[dì lòu, ㄉㄧˋ ㄌㄡˋ, 地漏] drain; underground drainpipe; floor gutter; 25th of 2nd lunar month
排水沟[pái shuǐ gōu, ㄆㄞˊ ㄕㄨㄟˇ ㄍㄡ, 排水沟 / 排水溝] gutter

gutter ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
U字溝[ユーじこう, yu-jikou] (n) U-shaped gutter
ガター;ガタ[, gata-; gata] (n) (sometimes ガーター) gutter
竜の口[たつのくち, tatsunokuchi] (n) dragon-head gargoyle; gutter spout
赤新聞[あかしんぶん, akashinbun] (n) scandal sheet; gutter press
軒樋[のきどい, nokidoi] (n) rain gutter; roof gutter; eaves gutter
鎖樋[くさりとい, kusaritoi] (n) chain of ornamental cups hanging from a gutter
雨樋;雨どい[あまどい, amadoi] (n) drainspout; rain gutter
鮟鱇[あんこう;あんこ;アンコウ, ankou ; anko ; ankou] (n) (1) (uk) goosefish (any anglerfish of family Lophiidae); monkfish; sea devil; (2) (arch) fool; (3) (See 呼び樋) curved gutter
下水[したみず, shitamizu] (n) (1) drainage; ditch; gutter; sewerage; (2) sewage; black water; (P)
信用がガタ落ちだ[しんようがガタおちだ, shinyouga gata ochida] (n) a sudden fall in public estimation (e.g. into the gutter)
側溝[そっこう, sokkou] (n) gutter; ditch
[とい;ひ;とよ;とゆ, toi ; hi ; toyo ; toyu] (n) (1) trough; gutter; water pipe; flume; chute; (2) (ひ only) coulisse (of a sword blade)
[みぞ(P);どぶ, mizo (P); dobu] (n) ditch; drain; gutter; groove; trench; (P)

gutter ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การเมืองน้ำครำ[n. exp.] (kānmeūang n) EN: gutter politics FR: basse politique [f]
การเมืองน้ำเน่า[n. exp.] (kānmeūang n) EN: gutter politics FR: basse politique [f]
คู[n.] (khū) EN: ditch ; gutter ; trench ; moat ; irrigation canal FR: fossé [m] ; tranchée [f] ; rigole [f]
คูเมือง[n. exp.] (khū meūang) EN: moat ; ditch ; small canal ; trench ; gutter FR:
ราง[n.] (rāng) EN: gutter ; waterspout ; rainspout ; downspout ; water trough ; spout FR: gouttière [f]
รางน้ำ[n.] (rāngnām) EN: gutter FR: gouttière [f] ; rigole [f]
ตายข้างถนน[v. exp.] (tāi khāng t) EN: die in the street ; die in the gutter FR:
ท่อ[n.] (thø) EN: pipe ; conduit ; tube ; gutter ; drain ; hose FR: tuyau [m] ; tube [m] ; conduite [f] ; conduit [m] ; buse [f] ; canalisation [f] ; pipe [f] ; canal [m] ; trompe [f]
ท้องร่อง[n.] (thøngrǿng) EN: ditch ; gutter ; irrigation ditch FR: rigole [f]
เด็กข้างถนน[n. exp.] (dek khāng t) EN: homeless child ; waif ; neglected child ; guttersnipe FR: enfant de la rue [m, f]

gutter ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Boulevardpresse {f}tabloid press; gutter press
Verschlussringnut {f}gutter groove; lockring gutter
Skandalpresse {f}gutter press
Straßenjunge {f}gutter snipe
Ringnutsteg {m}gutter tip
Nut {f}gutter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gutter
Back to top