ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

puddle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *puddle*, -puddle-

puddle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
puddle (n.) แอ่งน้ำขนาดเล็ก See also: หล่ม, บ่อดิน Syn. plash, mud puddle, rut
puddle jumper (sl.) เครื่องบินขนาดเล็ก
English-Thai: HOPE Dictionary
puddle(พัด'เดิล) n. แอ่งน้ำเล็ก ๆ (โดยเฉพาะบนพื้นดิน) ,หลุม,ความสับสน,ความยุ่งเหยิง,โคลน,เลน,ดินเลน,โลหะที่กำลังหลอม. vt.,vi. ทำให้เป็นแอ่งหรือหลุม,กวน,คลุก,ผสม,เล่นโคลน,ลุยโคลน., See also: puddler n. puddly adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
puddle(n) บ่อโคลน,หลุม,แอ่ง,ดินเลน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What was it? Who in his right mind stands in a puddle and sticks a fork in a wall socket?คนสติดีที่ไหนเขายืนบนน้ำ แล้วเอาส้อมแหย่ปลั๊กไฟบ้าง
You're in a big puddle of shit and you don't have the shoes for it.คุณกำลังตกอยู่ในบ่อขี้นะ พาเมล่า และคุณก็กำลังเดินเท้าเปล่าด้วย
Don't you ever swear at me, you yellow puddle of immigrant piss or I'll drown you in it.อย่ามาพูดสามหาวกับชั้นน่ะ ไอ้ต่างด้าวจอมขี้ขลาด ไม่เช่นนั้น ชั้นจะฝังแกซะ
Over a puddle of puke?กับเรื่องอ้วกกองเดียว ?
Means i'll be on a later puddle jumper, but we'll still be there waiting for you.โอ้ อีกอย่างนึงค่ะ ฉันรู้ว่า คุณไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกนี้เท่าไหร่ แต่ว่า... พระจันทร์คืนนี้ สวยมากเลยค่ะ
Okay,we need to test each puddle out there.โอเค เราต้องตรวจสอบ แอ่งน้ำทุก ๆ แห่งในฟาร์มนี่
Yes, it's a right big puddle there.ใช่ มันเป็นแอ่งน้ำที่ใหญ่มากเลยนะ
Suck my ass, you inbred puddle of piss!เลียตูดกูสิ ไอ้หน้าตัวเมียฉี่รดกางเกงตัวเอง
I'll be laying in a puddle of my own waste.ฉันจะไปนอนแช่น้ำอุ่น
Becky's coming now, and I'm standing in a puddle of pop.เบคกี้กำลังจะมา แต่พื้นยังแฉะไปด้วยน้ำอัดลมอยู่เลย
Not as droll as a grown man passed out in a puddle of his own urine.รัฐเท็กซัส แล้วเราก็ทำแต้มได้มาก
I found them by a puddle of blood in the shower.เราตามไปที่ห้องอาบน้ำมันมีแต่เลือด

puddle ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
水坑[shuǐ kēng, ㄕㄨㄟˇ ㄎㄥ, 水坑] a puddle; a sump

puddle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
血だまり;血溜まり;血溜り[ちだまり, chidamari] (n) puddle of blood; pool of blood

puddle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หล่ม[n.] (lom) EN: mire ; bog ; puddle ; quagmire ; mudhole : morass FR: bourbier [m] ; fange [f]
หลุม[n.] (lum) EN: hole ; pit ; hollow ; excavation ; cavity ; ditch ; trap ; pocket ; puddle ; grave FR: trou [m] ; fosse [f] ; nid-de-poule [m] ; excavation [f] ; poche [f]
ปลัก[n.] (plak) EN: muddy place ; mud puddle ; mire ; wallow ; quagmire FR: bourbier [m]

puddle ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lache {f} (Pfütze)pool; puddle
Wasserlache {f}puddle of water; waterpool
Pfütze {f}puddle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า puddle
Back to top