ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

proficiently

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *proficiently*, -proficiently-

proficiently ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
proficiently (adv.) อย่างชำนาญ See also: อย่างเจนจัด Syn. competently
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I can't even scrounge proficiently.ขนาดขอทานยังทำไม่ได้เลยฉัน

proficiently ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คล่อง[adv.] (khlǿng) EN: skillfully ; expertly ; proficiently ; smoothly ; deftly ; quiclky ; easily FR: facilement ; habilement ; couramment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า proficiently
Back to top