ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unskillfully

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unskillfully*, -unskillfully-

unskillfully ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
งุ่มง่าม[adv.] (ngūm-ngām) EN: slowly ; clumsily ; awkwardly ; unskillfully FR: maladroitement ; gauchement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unskillfully
Back to top