ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

equipped

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *equipped*, -equipped-

equipped ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
equipped (adj.) ครบครัน See also: ซึ่งมีเครื่องประกอบพร้อม Syn. furnished, provided
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เพียบพร้อม (v.) be fully equipped with See also: be provided with, be full of, be well-prepared Syn. สมบูรณ์, พรั่งพร้อม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your seat cushions are also equipped with a flotation device.เบาะที่นั่งก็ติดอุปกรณ์ สำหรับการลอยตัวด้วย
It is true, I am still equipped with a positronic brain.เป็นความจริง ที่ผมยังมีสมองอิเล็กตรอนอยู่
"All students must be equipped with one standard size 2 pewter cauldron and may bring, if they desire, either an owl, a cat or a toad."นักเรียนต้องเตรียมอุปกรณ์ดังนี้ หม้อใหญ่มาตรฐานเบอร์สองหนึ่งใบ และจัดหาสัตว์หนึ่งชนิด อาจจะเป็นนกฮุก หรือแมว หรือคางคก
T-X is designed for extreme combat, driven by a plasma reactor and equipped with onboard weapons.T-X ถูกออกแบบ สำหรับการต่อสู้ขั้นสูง จากเตาปฏิกรณ์ขนาดเล็ก เปลี่ยนให้เป็นอาวุธ ได้หลากหลาย
Now, when it's not on display, it is lowered into a four-foot-thick concrete, steel-plated vault... that happens to be equipped with an electronic combination lock and biometric access-denial systems.ตอนนี้, เมื่อมันไม่ได้ถูกแสดง มันจะถูกเลื่อนลงไปในห้องคอนกรีตหนา4ฟุต มีประตูเหล็กกล้า... .
But the Italian base is equipped with the Lamborghini of snowcats.แต่ฐานอิตาลี มีรถแลมโบกินีหิมะ
They're a little outdated, but they're equipped for remote access.ตกรุ่นก็จริงแต่ก็ใช้รีโมตควบคุมได้
This is equipped with some kind of microscopic, infrared tracking device that determines her mother's communist affiliations?เดาว่ามันคงติดอุปกรณ์... พวกไมค์และเครื่องติดตามสินะ จะได้รู้ว่าแม่เธอเป็นคอมมิวนิสต์รึเปล่า
As you can see, many of the cyborgs involved in the terrorist incidents... were equipped with Components made by Poseidon.อย่างที่เห็น ไซบอร์กจำนวนมาก เกี่ยวข้องเหตุการณ์การก่อการร้าย... ...ซึ่งใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตโดยโพเซดอน
No hospital's equipped to deal with this.ไม่ โรงพยาบาล ทำอะไรไม่ได้หรอก
Well, I locked you out of the computer system using the remote console that every room in Castle is equipped with.ผมก็ปิดระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้รีโมตควบคุม ที่อยู่ ในทุกๆห้อง
Is your station equipped with security cameras?ที่สถานีคุณได้ติดตั้ง กล้องวงจรปิดไหม?

equipped ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
全副武装[quán fù wǔ zhuāng, ㄑㄩㄢˊ ㄈㄨˋ ˇ ㄓㄨㄤ, 全副武装 / 全副武裝] fully armed; armed to the teeth; fig. fully equipped

equipped ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
フル装備[フルそうび, furu soubi] (n) fully equipped (particularly with reference to cars)
メータク[, me-taku] (n) (obsc) taxi equipped with a meter (from "meter taxi")
在る(P);有る(P)[ある, aru] (v5r-i,vi) (1) (uk) (See 居る・いる・1) to be (usu. of inanimate objects); to exist; to live; (2) to have; (3) to be located; (4) to be equipped with; (5) to happen; to come about; (P)
搭載[とうさい, tousai] (n,vs) (1) loading (on board); equipping; (adj-f) (2) equipped (with); built-in; (P)
車井戸[くるまいど, kurumaido] (n) a well equipped with a pulley for drawing water
ファン冷却式[ファンれいきゃくしき, fan reikyakushiki] (n) fan-equipped cooling system; fan-cooled system
具足[ぐそく, gusoku] (n,vs) (1) completeness; being fully equipped; (n,adj-f) (2) armor; armour; coat of mail
完備した[かんびした, kanbishita] (adj-f) perfect; fully-equipped; complete
特装[とくそう, tokusou] (n) specially equipped; customized; customised
窯場[かまば, kamaba] (n) kiln-equipped pottery workshop
脚付き;足付き;足つき[あしつき, ashitsuki] (n) (1) something (equipped) with legs; (2) sole of foot; (3) one's manner of walking
Japanese-English: COMDICT Dictionary
フル装備[フルそうび, furu soubi] fully equipped

equipped ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มีอุปกรณ์ครบครัน[X] (mī uppakøn ) EN: adequately equipped FR:
เพียบพร้อม[adj.] (phīepphrøm) EN: complete ; perfect ; absolute ; fully equipped (with) FR:
พรั่งพร้อม[X] (phrangphrøm) EN: in mass ; fully equipped ; fully provided ; complete ; all in readiness ; rich in FR: tous ensemble ; au complet
อุปกรณ์ครบครัน[adj.] (uppakøn khr) EN: fully equipped FR:
รถหวอ[n. exp.] (rot wø) EN: emergency vehicle ; siren-equipped car ; ambulance ; police car ; fire-engine ; fire-truck FR: véhicule muni d'une sirène [m] ; véhicule d'intervention rapide [m] ; ambulance [f] ; voiture de police [f] ; camion de pompiers [m]

equipped ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Platine {f} | bestückte Platineboard | equipped board

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า equipped
Back to top