ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

basin

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *basin*, -basin-

basin ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
basin (n.) อ่างน้ำ See also: ชามอ่าง, กะละมัง Syn. washbasin, sink
basin (n.) ลุ่มน้ำ See also: แอ่งน้ำ, อู่เรือ, ที่จอดเรือซึ่งขุดเข้าไปจากแม่น้ำหรือทะเล
English-Thai: HOPE Dictionary
basin(เบ'ซิน) n. อ่าง,อ่างน้ำ,ชามอ่าง,อ่างล้างหน้า,อู่น้ำ,สระน้ำ,อู่เรือ,ลุ่มน้ำ,อ่าวด้านใน, Syn. bowl,tub
English-Thai: Nontri Dictionary
basin(n) อ่าง,ชามอ่าง,ตุ่มน้ำ,อ่างล้างหน้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
basinแอ่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Basin แอ่ง บริเวณพื้นที่ที่มีระดับต่ำกว่าพื้นดินโดยรอบ คำนี้ใช้ประกอบกับคำอื่น ๆ เช่น แอ่งทะเลสาบ (lake basin) แอ่งน้ำบาดาล (ground water basin) แอ่งตื้น ๆ บนพื้นมหาสมุทร แอ่งบนผิวดวงจันทร์ แอ่งน้ำขึ้นน้ำลง นอกจากนี้ basin ยังใช้หมายถึง บริเวณลุ่มน้ำ (drainage basin) ลุ่มน้ำ (river basin) และแอ่งโครงสร้าง (structure basin) ด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กะละมัง (n.) basin See also: enameled basin, enameled bowl, enamelware
ชามอ่าง (n.) basin See also: wide and deep dish Syn. ชาม
อ่าง (n.) basin See also: bowl, tub
แอ่งน้ำ (n.) basin See also: pond, swamp
บริเวณที่ลุ่ม (n.) basin of a river Syn. แถบที่ลุ่ม, เขตที่ลุ่ม
ลุ่มน้ำ (n.) basin of a river Syn. แถบที่ลุ่ม, บริเวณที่ลุ่ม, เขตที่ลุ่ม
เขตที่ลุ่ม (n.) basin of a river Syn. แถบที่ลุ่ม, บริเวณที่ลุ่ม
แถบที่ลุ่ม (n.) basin of a river Syn. บริเวณที่ลุ่ม, เขตที่ลุ่ม
งอบ (n.) a hat made of bamboo and palm leaves shaped like an inverted basin See also: a kind of farmer´s hat Syn. หมวกสานไม้ไผ่
หมวกสานไม้ไผ่ (n.) a hat made of bamboo and palm leaves shaped like an inverted basin See also: a kind of farmer´s hat
ห้วงน้ำ (n.) river basin
อ่างล้างมือ (n.) washbasin
อ่างล้างหน้า (n.) washbasin Syn. อ่างล้างมือ
โคม (n.) ancient basin See also: ancient bowl Syn. ชาม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
[ Foreman ] Now, dip the basin with the tongs... into the enamel solution.แล้วคีบภาชนะจุ่มในสารเคลือบ
"... Amazon basin in the north, once an island sea.... "ลุ่มน้ำอเมซอนอยู่ทางทิศเหนือ
A jealous husband shot his wife off a mardi gras float right under the clock, at the corner of basin street.ฉันจะเล่าที่เหลือให้ฟังทีหลัง กฏข้อที่สาม อย่าเชื่อในสิ่งที่คนอื่นบอก จงตรวจซ้ำ
This is the Charles River Basin where amateur yachtsmen can sail 365 days a year.นี่คือชาร์ลส์ลุ่มน้ำที่ลูกเรือมือสมัคร เล่นสามารถแล่นเรือ 365 วันต่อปี
Don't say anymore when you are a basin full of holes. Aren't you going to study? Didn't you said that you are going to college?แม่คงคิดดีแล้วใช่ไหมถึงพูดน่ะ
A flat basin completely surrounded by mountain ranges on all sides,ลุ่มน้ำทั้งหมด ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาตลอดทั้งแนว
Eventually, the basin silted in and the reef died.ตื้นเขินและแนวปะการังตาย นี้เมืองผีทะเลถูกฝังอยู่แล้ว
Yet this was the basin of the Mediterranean five and a half million years ago, before it became a sea.ห้าและครึ่งล้านปีที่ผ่านมา ก่อนที่มันจะกลายเป็นทะเล โลกไม่เคยหยุดการเคลื่อน ย้ายเป็นเวลานาน
The natural dam at the western end of the deep basin gave way, probably due to earthquakes.ของแอ่งลึก ให้วิธีอาจเป็นเพราะการเกิดแผ่นดินไหว และน้ำท่วมเริ่ม
Oh, man, I'll be in the Basin soon.อีกไม่นานผมจะได้ไปเบซิน
STE. 1829 PADDINGTON BASIN LONDON WC2แพคมา กรุ๊ป 47859 ถ.วอร์ฟ รหัส 1829 แพดดิงตัน เบซิน - ลอนดอน WC2
What are you basin' it on? Stories this guy made up?สิ่งที่คุณอ่างมันหรือไม่ เรื่องที่ผู้ชายคนนี้ทำขึ้น?

basin ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
盆地[pén dì, ㄆㄣˊ ㄉㄧˋ, 盆地] basin (low-lying geographical feature); depression
巴音布克草原[Bā yīn bù kè cǎo yuán, ㄅㄚ ㄅㄨˋ ㄎㄜˋ ㄘㄠˇ ㄩㄢˊ, 巴音布克草原] Bayanbulak grasslands in Uldus basin of Tianshan mountains
洗脸盆[xǐ liǎn pén, ㄒㄧˇ ㄌㄧㄢˇ ㄆㄣˊ, 洗脸盆 / 洗臉盆] washbowl; basin for washing hands and face
脸盆[liǎn pén, ㄌㄧㄢˇ ㄆㄣˊ, 脸盆 / 臉盆] washbowl; basin for washing hands and face
准噶尔[Zhǔn gá ěr, ㄓㄨㄣˇ ㄍㄚˊ ㄦˇ, 准噶尔 / 準噶爾] Dzungar, Junggar or Dsungharian basin in XinJiang
四大盆地[sì dà pén dì, ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄆㄣˊ ㄉㄧˋ, 四大盆地] four great basin depressions of China, namely Tarim 塔里木盆地 in south Xinjiang, Jungar 準葛爾盆地|准葛尔盆地 and Tsaidam or Qaidam 柴達木盆地|柴达木盆地 in north Xinjiang Sichuan 四川盆地
准格尔盆地[zhǔn gé ěr pén dì, ㄓㄨㄣˇ ㄍㄜˊ ㄦˇ ㄆㄣˊ ㄉㄧˋ, 准格尔盆地 / 準格爾盆地] the Junggar or Dsungharian basin in Xinjiang between the Altai and TianShan ranges
二连[Èr lián, ㄦˋ ㄌㄧㄢˊ, 二连 / 二連] Erlian basin in Inner Mongolia
二连盆地[Èr lián pén dì, ㄦˋ ㄌㄧㄢˊ ㄆㄣˊ ㄉㄧˋ, 二连盆地 / 二連盆地] Erlian basin in Inner Mongolia
塔里木盆地[Tǎ lǐ mù pén dì, ㄊㄚˇ ㄌㄧˇ ㄇㄨˋ ㄆㄣˊ ㄉㄧˋ, 塔里木盆地] Tarim Basin depression in southern Xinjiang
[bō, ㄅㄛ, 钵 / 缽] alms bowl; small earthenware basin
水盆[shuǐ pén, ㄕㄨㄟˇ ㄆㄣˊ, 水盆] basin
[pén, ㄆㄣˊ, 盆] basin; flower pot; unit of volume equal to 12 斗 and 8 升, approx 128 liters
[bō, ㄅㄛ, 钵 / 鉢] small earthenware plate or basin; a monk's alms bowl; Sanskrit paatra
勃固山脉[Bó gù shān mài, ㄅㄛˊ ㄍㄨˋ ㄕㄢ ㄇㄞˋ, 勃固山脉 / 勃固山脈] Pegu Yoma (mountain range) of south central Myanmar (Burma), separating Irrawaddy and Sittang basins
流域[liú yù, ㄌㄧㄡˊ ㄩˋ, 流域] river basin; valley; drainage area
四川盆地[Sì chuān pén dì, ㄙˋ ㄔㄨㄢ ㄆㄣˊ ㄉㄧˋ, 四川盆地] Sichuan basin
[yí, ㄧˊ, 匜] washbasin with a tubular handle
盥洗[guàn xǐ, ㄍㄨㄢˋ ㄒㄧˇ, 盥洗] washing facilities; handbasin

basin ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベイスン[, beisun] (n) basin
半挿;匜(oK);楾[はんぞう, hanzou] (n) (1) tea pot like object made typically of lacquer ware and used to pour hot and cold liquids; (2) basin of water with two handles on either side used for washing one's face or hands
四神相応[しじんそうおう, shijinsouou] (n) an ideal topography for the four Taoist gods, with a river in the east, a broad avenue in the west, a basin in the south, and a hill in the north
壷;壺;壼(iK)[つぼ;つほ(ok);つふ(ok), tsubo ; tsuho (ok); tsufu (ok)] (n) (1) jar; pot; vase; (2) dice cup; (3) depression (i.e. the basin of a waterfall); (4) (arch) target (when aiming an arrow); (5) (See 思うつぼ) (figurative) bull's-eye; (6) key point (of a conversation, etc.); (7) acupuncture point; moxibustion point; (8) (often ツボ) nodes on a fingerboard (of a shamisen, etc.)
水盤[すいばん, suiban] (n) flower basin
海盆[かいぼん, kaibon] (n) ocean basin
滝壷;滝壺;滝つぼ[たきつぼ, takitsubo] (n) basin under a waterfall
火口原[かこうげん, kakougen] (n) crater floor; crater basin
金盥[かなだらい, kanadarai] (n) metal basin
露盤[ろばん, roban] (n) roban (dew basin at the bottom of a pagoda finial)
凹地;窪地;くぼ地[おうち(凹地);くぼち, ouchi ( ou chi ); kubochi] (n) pit; hollow; basin; depression
感潮域[かんちょういき, kanchouiki] (n) (See 感潮河川・かんちょうかせん) estuary; estuarine basin; tidal area; tidal reach; tidal zone
手洗い(P);手洗[てあらい, tearai] (n) (1) washing one's hands; water (or basin, etc.) for washing one's hands; (2) (See お手洗い) restroom; lavatory; toilet; (3) hand-washing (laundry, etc.); (P)
手洗い鉢[てあらいばち, tearaibachi] (n) washbasin
洗面台[せんめんだい, senmendai] (n) washbasin; washstand
[はち, hachi] (n) (1) bowl; pot; basin; (2) flowerpot; (3) crown; brainpan; (P)

basin ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอ่ง[n.] (aeng) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake ; basin FR: dépression [f] ; enfoncement [m] ; bassin [m]
แอ่งเชียงใหม่[n. prop.] (Aeng Chieng) EN: Chiang Mai Basin FR:
แอ่งเชียงใหม่-ลำพูน[n. prop.] (Aeng Chieng) EN: Chiang Mai-Lamphun Basin FR:
แอ่งเชียงราย[n. prop.] (Aeng Chieng) EN: Chiang Rai Basin FR:
แอ่งโคราช[n. prop.] (Aeng Khōrāt) EN: Khorat Basin FR:
แอ่งลำปาง[n. prop.] (Aeng Lampān) EN: Lampang Basin FR:
แอ่งน้ำ[n. exp.] (aeng nām) EN: basin ; pool of water FR: bassin [m]
แอ่งน่าน[n. prop.] (Aeng Nān ) EN: Nan Basin FR:
แอ่งพะเยา[n. prop.] (Aeng Phayao) EN: Phayao Basin FR:
แอ่งแพร่[n. prop.] (Aeng Phraē) EN: Phrae basin FR:
แอ่งสกลนคร[n. prop.] (Aeng Sakon ) EN: Sakon Nakhon Basin ; Sakonnakhon Basin FR:
แอ่งที่ราบ[n. exp.] (aeng thīrāp) EN: basin FR:
อ่าง[n.] (āng) EN: basin ; bowl ; tub ; shallow bowl ; sink FR: bassine [f] ; bac [m] ; baquet [m] ; cuve [f] ; bassinet [m] ; auge [f] ; bassin [m] ; cuvette [f]
อ่างบ้วนปาก[n.] (āng būan pā) EN: basin FR: crachoir [m] ; bassinet [m]
อ่างเคลือบ[n. exp.] (āng khleūap) EN: enamelled basin FR: bassine émaillée [f] ; cuvette émaillée [f]
อ่างกระเบื้อง[n. exp.] (āng krabeūa) EN: China basin ; earthenware basin FR:
อ่างน้ำ[n.] (āng-nām) EN: basin ; bath ; bathtub FR: bassine [f] ; baignoire [f]
บริเวณเมดิเตอร์เรเนียน[n. exp.] (børiwēn mēd) EN: Mediterranean Basin FR: bassin méditerranéen [m]
ชามอ่าง[n. exp.] (chām āng) EN: basin ; large bowl ; wide and deep dish FR:
แก้มลิง[n.] (kaēmling) EN: retention basin ; water retention basin FR:
กะละมัง[n.] (kalamang) EN: enameled basin ; enameled bowl ; enamelware ; basin FR: bassine émaillée [f] ; bassine [f]
ก้นอ่าง[n. exp.] (kon āng) EN: bottom of a basin FR:
กระถาง[n.] (krathāng) EN: flowerpot ; pot ; earthen pot ; widemouthed earthen jar ; pot-shaped container ; basin ; vessel FR: pot [m] ; bac [m] ; cruche [f] ; pot de fleurs [m]
กระถางน้ำ[n. exp.] (krathāng nā) EN: water basin ; water bowl FR:
ลุ่มน้ำ[n.] (lumnām) EN: basin of a river ; basin FR: bassin [m]
พื้นที่รับน้ำ[n. exp.] (pheūnthī ra) EN: catchment area ; watershed ; drainage basin ; drainage area FR:
พระมณฑป[n.] (phramondop) EN: [cold-water basin with a lid for royal use] FR:
แท็งก์[n.] (thaeng) EN: tank ; water tank ; tub ; basin ; cistern ; receptacle ; vat FR: citerne [f]
วัง[n.] (wang) EN: basin ; reservoir ; deep pool ; deep sea ; whirlpoot FR: tourbillon d'eau [m]
อ่างล้างมือ[n. exp.] (āng lāngmeū) EN: washbasin ; washbowl ; sink FR: lavabo [m]
อ่างล้างหน้า[n. exp.] (āng lāng nā) EN: washbasin ; washbowl ; sink FR: lavabo [m]
บาซิลลัส[n.] (bāsinlat = ) EN: bacillus FR: bacille [m]

basin ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auffangwanne {f}collecting trough; catch basin
Schleusenkammer {f}lock chamber; lock basin
Vorklärbecken {n}primary sedimentation basin
Flussgebiet {n}river basin
Duschwanne {f}shower tub; shower basin
Waschbecken {n}wash basin; basin [Br.]; sink [Am.]
Handwaschbecken {n}wash hand basin
Hafenbecken {n}harbor basin; harbour basin; (wet) dock
Grundwassereinzugsgebiet {n}groundwater basin; groundwater catchment area
Absetzbecken {n}settling basin; settling tank

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า basin
Back to top