ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hollow

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hollow*, -hollow-

hollow ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hollow (adj.) ซึ่งไม่จริงใจ See also: ซึ่งเสแสร้ง
hollow (adj.) ที่เป็นโพรง See also: ที่เป็นรู, กลวง, โหว่, โบ๋
hollow (n.) โพรง See also: รู, หลุม, ช่อง Syn. cavity, hole
hollow out (phrv.) ขุดเป็นหลุมหรือแอ่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
hollow(ฮอล'โล) adj.,adv. เป็นโพรง,เป็นหลุม,กลวง,ว่าง,เว้า,ไม่มีความหมาย,ไม่จริงใจ,เท็จ n.,vt. (ทำให้เป็น,กลายเป็น) โพรง,หลุม,แอ่ง,ที่ว่าง,ที่กลวง,หุบเขา -Phr. (beat all hollow ชนะสิ้นเชิง), See also: hollowness n., Syn. empty,su
hollow-eyedadj. ตาโบ๋
English-Thai: Nontri Dictionary
hollow(adj) เป็นโพรง,กลวง,เป็นหลุม,โบ๋,ว่างเปล่า,ไม่มีความหมาย
hollowness(n) ความกลวง,ความไม่เป็นแก่นสาร,ความไม่จริงใจ,ความไม่แน่นอน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hollowแอ่ง, รอยหวำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
hollow jet valvehollow jet valve, ประตูน้ำวงแหวน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นมตาบอด (n.) breasts with hollow nipples Syn. นมบอด
นมบอด (n.) breasts with hollow nipples
กลวง (adj.) hollow Syn. โหว่, โบ๋ Ops. ตัน
โหว่ (adj.) hollow See also: perforated, gaping Syn. แหว่ง
โหว (adj.) hollow Syn. โบ๋
โพรงไม้ (n.) hollow of a tree
นภศูล (n.) hollow spear of the sky See also: pagoda top, top-peak of a stupa Syn. หลาวในฟ้า
หลาวในฟ้า (n.) hollow spear of the sky See also: pagoda top, top-peak of a stupa
โหล (adj.) hollowed See also: sunken Syn. โบ๋, ลึก, กลวง
บุ๋ม (v.) be hollow See also: be sunken, be depressed, be carved in, be distorted, be dimpled Syn. ยุบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
On his belt line there's a hollow tube.บนสายรัด จะมีท่อเล็กๆ อยู่
Did that sound hollow to you, man?เสียงเหมือนเป็นโพรงนะ
I see your fate, hollow king.ข้าเห็นชะตากรรมของท่าน ราชาจอมปลอม
Hagrid has never sent men into our hollow before.แฮกริดไม่เคยส่งใครมา ที่รังของเรามาก่อน
We got long colts, short colts, bull heads, flat nose, hollow points, wide cutters, and a dozen more that'll fit any size hole.เรามีแบบยาว แบบสั้น แบบหัวกระทิง แบบแบน แบบกลวง แบบกว้าง มีอีกเป็นโหลๆ ใช้ได้กับลำกล้องทุกแบบ
Dried peas blown through a hollow reed.ใช่หลอดหญ้า เป่าถั่ว
Because when we open our arms the earth takes in only a hollow and senseless shell.เพราะเมื่อพวกเราเปิดอ้อมแขนออกมา โลกมีเพียงเปลือก เป็นเปลือกที่ไร้ความรู้สึก
One who delights in cursing men with their wildest dreams, and then revealing them to be hollow and naught but ash.และเพียงให้เค้าได้รู้ว่า เค้ามันโง่เง่าเบาปัญญา
Maybe a nearby meadow or a hollow tree.ในโพรงไม้ก็ได้ ข้าก็ไม่ว่าหรอก
Allows you to locate anomalies or hollow spaces.มันจะบอกได้ว่าที่แถวนั้นมีวัตถุอะไรอยู่ไหม
They'll have the peanut butter pie and the Spunky Hollow honey pineapple pie,พีนัท บัตเตอร์ พายก็มีนะ หรือฮั้งกี้ เฮาว์โล่ ฮันนี่ พายสับปะรด,
It's a hollow piece of plastic.มันเป็นพลาสติกกลวงๆ ชิ้นหนึ่ง

hollow ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
空心墙[kōng xīn qiáng, ㄎㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄑㄧㄤˊ, 空心墙 / 空心牆] cavity wall; hollow wall
[xiāo, ㄒㄧㄠ, 枵] empty; hollow of a tree
手心里[shǒu xīn li, ㄕㄡˇ ㄒㄧㄣ ㄌㄧ˙, 手心里 / 手心裡] hollow of one's hand
[yǔ, ㄩˇ, 敔] percussion instrument shaped as a hollow wooden tiger, with serrated strip across the back, across which one runs a drumstick
乳沟[rǔ gōu, ㄖㄨˇ ㄍㄡ, 乳沟 / 乳溝] cleavage (hollow between a woman's breasts)
胸槽[xiōng cáo, ㄒㄩㄥ ㄘㄠˊ, 胸槽] cleavage (hollow between a woman's breasts)
凹进[āo jìn, ㄠ ㄐㄧㄣˋ, 凹进 / 凹進] concave; a concavity (lower than the surrounding area); a depression; hollow; dented
空心[kōng xīn, ㄎㄨㄥ ㄒㄧㄣ, 空心] hollow; empty headed; mindless
空虚[kōng xū, ㄎㄨㄥ ㄒㄩ, 空虚 / 空虛] hollow; emptiness; meaningless
[kuǎn, ㄎㄨㄢˇ, 窾] hollow; ignorant
[guó, ㄍㄨㄛˊ, 膕] hollow
[kōu, ㄎㄡ, 芤] hollow; scallion stalk
[fú, ㄈㄨˊ, 浮] to float; superficial; floating; unstable; movable; provisional; temporary; transient; impetuous; hollow; inflated; to exceed; superfluous; excessive; surplus

hollow ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボコボコ;ぼこぼこ[, bokoboko ; bokoboko] (n-adv) (1) (on-mim) burbling; (2) hollow (sounding); (3) holey; full of holes
ホローバック[, horo-bakku] (n) hollow back
上擦る;上ずる[うわずる, uwazuru] (v5r,vi) to be excited; to get excited; to sound shallow; to sound hollow (a voice); to ring false (a voice); to sound shrill and nervous (a voice); to be high-pitched and unstrung (a voice)
凹める[くぼめる, kubomeru] (v1,vt) to hollow out
刳る;抉る;剔る[えぐる;くる(刳る), eguru ; kuru ( ko ru )] (v5r,vt) to gouge; to hollow out; to bore; to excavate; to scoop out
刳れる;抉れる[えぐれる, egureru] (v1,vi) to be gouged; to be hollowed; to become hollow
決る;抉る;刳る;杓る[しゃくる;さくる(決る;抉る;刳る)(ok), shakuru ; sakuru ( kimaru ; eguru ; ko ru )(ok)] (v5r,vt) (1) (uk) to dig out; to gouge out; to hollow out; (2) to scoop; to ladle; to bail; (3) to jerk (one's chin)
痩ける[こける, kokeru] (v1) to be come hollow (with age, illness, etc.); to be scrawny; to be thin
穴凹[あなぼこ, anaboko] (n) hole; hollow
粃;秕[しいな;しいだ(粃)(ok);しいら(粃)(ok), shiina ; shiida ( shiina )(ok); shiira ( shiina )(ok)] (n) (1) empty grain husk; immature ear (e.g. wheat); hollow object; (2) unripe fruit
陰刻[いんこく, inkoku] (n) (1) (See 彫刻,陽刻) hollow relief (carving); (2) white line (woodcuts)
えへらえへら[, eheraehera] (adv) meaninglessly (laugh); (laugh) hollowly
がらんどう[, garandou] (adj-na,n) hollowness; emptiness; void
ぎゃふんと言う[ぎゃふんという, gyafuntoiu] (exp,v5u) to be beaten hollow; to be argued into silence
スカスカ;すかすか[, sukasuka ; sukasuka] (adj-na) (1) hollow; (adv,adv-to) (2) sharply; cleanly (of cutting); (3) smoothly
ホーローウェア[, ho-ro-uea] (n) (See 琺瑯) hollowware, esp. enamelled castiron pots, pans, etc.
中低[なかびく, nakabiku] (adj-na,n) hollow; concave
[おう, ou] (pref) (See 凹レンズ) concave; hollow; sunken
凹み(P);窪み(P)[くぼみ(P);へこみ(凹み)(P), kubomi (P); hekomi ( kubomi )(P)] (n) hollow; cavity; dent; depression; (P)
凹地;窪地;くぼ地[おうち(凹地);くぼち, ouchi ( ou chi ); kubochi] (n) pit; hollow; basin; depression
凹所[おうしょ, ousho] (n) concavity; hollow; depression
猿酒[さるざけ;ましらざけ, saruzake ; mashirazake] (n) monkey booze; sake-like liquid produced by the fermentation of fruits left by monkeys in tree caches or hollows in rocks
[かん, kan] (n) culm (hollow stem of a grass)
空洞化[くうどうか, kuudouka] (n,vs) making hollow; making meaningless
Japanese-English: COMDICT Dictionary
中空内部様式[ちゅうくうないぶようしき, chuukuunaibuyoushiki] hollow interior style

hollow ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบ[n.] (bai) EN: [classif.: leaves (of trees), round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets), small documents (tickets, certificates, leaflets)] FR: [classif. : feuilles (arbres et plantes), objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits), petits documents (billets, tickets, certificats)]
หุบเขา[n.] (hupkhao) EN: valley ; ravine ; gorge ; vale ; mountain pass ; hollow ; canyon FR: vallée [f] ; vallon [m] ; ravin [m] ; gorge [f]
หุบผา[n. exp.] (hupphā) EN: valley ; ravine ; gorge ; vale ; mountain pass ; hollow ; canyon FR: vallée [f] ; vallon [m] ; ravin [m] ; gorge [f]
อิฐกลวง[n. exp.] (it klūang) EN: hollow brick FR: brique creuse [f]
แก้มตอบ[n. exp.] (kaēm tøp) EN: sunken cheeks ; hollow cheeks ; flat cheeks FR: fossette [f]
เขื่อนกลวง [n. exp.] (kheūoen klū) EN: buttress dam ; hollow dam FR:
ขุม[n.] (khum) EN: pit ; cavity ; hole ; hollow FR: cavité [f] ; creux [m] ; trou [m]
ขุดเป็นแอ่ง[v. exp.] (khut pen ae) EN: hollow out FR:
ขุดเป็นหลุม[v. exp.] (khut pen lu) EN: hollow out FR:
กลวง[adj.] (klūang) EN: hollow ; empty ; void ; unfilled FR: creux ; vide
โกร่งกร่าง[n.] (krōngkrāng) EN: hollow sound FR:
ลำ[n.] (lam) EN: [classif. : boats, ships, watercraft, airplanes, long round hollow objects (bamboo, stems, sugarcanes, ...)] FR: [classif. : bateaux, embarcations, avions, fusées, objets arrondis, allongés et creux (bambous, cannes à sucre, tiges, troncs ...)]
หลุม[n.] (lum) EN: hole ; pit ; hollow ; excavation ; cavity ; ditch ; trap ; pocket ; puddle ; grave FR: trou [m] ; fosse [f] ; nid-de-poule [m] ; excavation [f] ; poche [f]
เป็นโพรง[adj.] (pen phrōng) EN: hollow FR:
เป็นรู[adj.] (pen rū) EN: hollow FR: troué ; percé ; creux
โพรง[n.] (phrōng) EN: hole ; cavity ; hollow ; opening FR: trou [m] ; cavité [f] ; creux [n]
โพรงไม้[n. exp.] (phrōng māi) EN: hollow of a tree FR:
ซองมือ[n. exp.] (søngmeū) EN: hollow of one's hand FR: creux de la main [m]
สุ[adj.] (su) EN: not firm ; soft ; hollow FR:
สุ ๆ[adj.] (su-su) EN: not firm ; soft ; hollow FR:
ตัน[adj.] (tan) EN: not hollow ; solid FR: plein ; massif ; solide
ท่อกลวง[n. exp.] (thø klūang) EN: hollow pipe FR: tube creux [m]
ตอบ[adj.] (tøp) EN: sunken ; hollow FR:
โหว่[adj.] (wō) EN: hollow ; perforated ; gaping FR: grand ouvert ; troué
หวอ[adj.] (wø) EN: open ; gaping ; hollow ; opened ; exposed ; indecently revealing FR:
ขุดเรือ[v. exp.] (khut reūa) EN: make a boat by hollowing out a log ; make a dugout FR:
กระเบื้องปรุ[n.] (krabeūangpr) EN: Chinese glazed tile ; hollowed tile FR:
กระเบื้องรู[n.] (krabeūangrū) EN: Chinese glazed tile ; hollowed tile FR:
โหล[adj.] (lō) EN: sunken ; hollowed FR:
หลอ[adj.] (lø) EN: worn ; hollowed out FR:
ตาโหล[n. exp.] (tā lō) EN: sunken eyes ; hollowed eyes FR:

hollow ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gestängerohr {n}hollow rod
Betonhohlblockstein {m}hollow concrete block
Deckenfüllstein {m} aus Ziegelhollow clay
Hohlgefäß {n}hollow vessel
Hohlkammerfelge {f}hollow section rim
Hohlkehlenprofil {n}hollow profile
Hohlwelle {f}hollow shaft
Kehle {f} [arch.]hollow moulding
Kniekehle {f} [anat.]hollow of the knee
Locheisen {n}hollow punch
Scheinfriede {m}hollow peace

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hollow
Back to top