ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

welfare

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *welfare*, -welfare-

welfare ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Welfare (n.) หน่วยงานสังคมสงเคราะห์ Syn. Welfare
welfare (n.) ความสุข See also: ความสะดวกสบาย, ความมีสุขภาพดี, สวัสดิภาพ Syn. prosperity, well-being Ops. destitution
welfare (n.) สังคมสงเคราะห์ See also: ประชาสงเคราะห์
welfare state (n.) ระบบสวัสดิการที่รัฐบาลให้แก่ประชาชนทางด้านต่างๆ See also: เช่น การศึกษา สุขภาพ การเคหะ และอื่นๆ
welfare work (n.) งานสังคมสงเคราะห์เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน See also: กิจการสวัสดิการ
English-Thai: HOPE Dictionary
welfare(แวล'แฟร์) n. สวัสดิการ,สวัสดิภาพ,ความสุข,ความสบาย,งานสวัสดิการ, See also: Welfare หน่วยงานสงเคราะห์ด้านสวัสดิการ, -Phr. (on welfare เป็นผู้รับสวัสดิการ), Syn. weal,well being
welfare workn. กิจการสวัสดิการ,งานสงเคราะห์, See also: welfare worker
English-Thai: Nontri Dictionary
welfare(n) สวัสดิภาพ,สวัสดิการ,ความสุขสบาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
welfareสวัสดิการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
welfare stateรัฐสวัสดิการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Welfare economicsเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ [TU Subject Heading]
Welfare State รัฐสวัสดิการ รัฐหรือประเทศหนึ่งซึ่งจัดหาสินค้าและบริการ เพื่อความจำเป็นขั้นพื้นฐานในชีวิต โดยเฉพาะบริการ ด้านสาธารณสุขให้แก่ประชาชนทุนคนในประเทศ โดยการใช้ระบบภาษีเป็นเครื่องมือในการจัดหาด้วยการเก็บภาษี ในอัตราที่สูงสำหรับผู้มีรายได้ เพื่อใช้จ่ายในบริการเหล่านี้ เยอรมนี เป็นประเทศแรกที่เป็นตัวอย่างของรัฐสวัสดิการ และสวีเดนนับเป็นประเทศที่รัฐได้จัดหาบริการต่างๆ ให้ประชาชนได้อย่างกว้างขวางมากที่สุด รัฐสวัสดิการในปัจจุบันประสบปัญหาค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นอย่างมาก เนื่องมากจากจำนวนประชาชนอยู่ในวัยชราที่ไม่ได้ทำงานในประเทศพัฒนาแล้วมี จำนวนมากขึ้น [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สถานสงเคราะห์ (n.) welfare
สวัสดิการ (n.) welfare See also: fringe benefit Syn. ผลประโยชน์
กรมประชาสงเคราะห์ (n.) Department of Public Welfare See also: Public Welfare Department
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (n.) Department of Labour Protection and Welfare Syn. กสร.
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (n.) Ministry of Labour and Social Welfare
กสร. (n.) Department of Labour Protection and Welfare Syn. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ประชาสงเคราะห์ (n.) public welfare See also: social services
ปส. (n.) Department of Public Welfare See also: DPW Syn. กรมประชาสงเคราะห์
รส (n.) Ministry of Labour and Social Welfare Syn. กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
สวัสดิการสังคม (n.) social welfare
สวัสดิภาพสังคม (n.) public welfare
สำนักงานประกันสังคม (n.) Department of public Welfare
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Gonna stay alive and ante up, gonna play it cheap and be on welfare the whole winter.อยากมีชีวิตปกติสุขก็ต้องยอมจ่าย... ถ้าขี้เหนียวก็ได้ขอรัฐบาลกิน ทั้งหน้าหนาวเเน่
I always said that we should've put that money into the welfare program!ผมพูดเสมอว่าเราควรจะเก็บเงิน นั้นไว้ในโปรแกรมสวัสดิการ
He got shot by a fucking drug dealer... who probably still collects a welfare check.พ่อถูกยิง โดยไอ้คนขายยาเสพติด... ผู้ซึ่ง อาจจะตอนนี้ยังได้รับ เงินประกันสังคมอยู่...
Peter, you might want to call the Welfare Commission.ปีเตอร์ นายควรจะบอกสำนักงานสวัสดิการนะ
Congratulations in all your success. Here's your welfare check.ยังไงก็ ดีใจด้วยที่มันเวิร์ค อ่ะ รับเช็คค่าสวัสดิการนี่ด้วย
"... for spending $150,000 a week in misappropriated welfare funds" play.โดยการโปรยเงินยักยอกสวัสดิการจำนวน 150,000 ต่อสัปดาห์'
Compared to that, welfare fraud doesn't even matter.เทียบกันแล้ว ยักยอกเงินสวัสดิการน่ะ เรื่องเล็กไปเลย
Not another welfare scam?อย่าบอกนะว่าโกงเงินสวัสดิการอีกน่ะ?
My sole concern has always been and will always be the welfare of this school and, of course, its students.สิ่งที่ผมห่วงใยมีอยู่อย่างเดียว และตลอดไป คือสวัสดิภาพของโรงเรียนนี้ และแน่นอนของนักเรียน
My name's Kawada. I'm from the Welfare Ministry.ผมชื่อคาวาดะ ผมทำงานกับกระทรวงการคลัง
I mean ordinary people committed to the welfare of all humanity.เพื่อความอยู่ดีกินดีของมนุษยชาติ
You can't risk your life and especially the welfare of Kara and Lauren... for someone like Rachel.นายจะเอาชีวิตของนาย และที่สำคัญคือความเป็นอยู่ของคาร่ากับลอเร็นไปเสี่ยง... เพื่อคนอย่างเรเชลไม่ได้

welfare ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公益事业[gōng yì shì yè, ㄍㄨㄥ ㄧˋ ㄕˋ ㄧㄝˋ, 公益事业 / 公益事業] service to the public; public welfare undertaking; charity; social facility
福利事业[fú lì shì yè, ㄈㄨˊ ㄌㄧˋ ㄕˋ ㄧㄝˋ, 福利事业 / 福利事業] welfare work
福利院[fú lì yuàn, ㄈㄨˊ ㄌㄧˋ ㄩㄢˋ, 福利院] welfare agency
周一岳[Zhōu Yī yuè, ㄓㄡ ㄧ ㄩㄝˋ, 周一岳 / 周一嶽] York Chow or Chow Yat-ngok (1947-), Hong Kong doctor and politician, Secretary for Health, Welfare and Food since 2004
保育[bǎo yù, ㄅㄠˇ ㄩˋ, 保育] child care; child welfare
公益[gōng yì, ㄍㄨㄥ ㄧˋ, 公益] public welfare; public good; volunteer health or relief work; civic-minded; commonwealth
悬念[xuán niàn, ㄒㄩㄢˊ ㄋㄧㄢˋ, 悬念 / 懸念] suspense in a movie, play etc; concern for sb's welfare
福祉[fú zhǐ, ㄈㄨˊ ㄓˇ, 福祉] well-being; welfare

welfare ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハートピア[, ha-topia] (n) (from heart and utopia) welfare institutions, etc.
休戚[きゅうせき, kyuuseki] (n) weal and woe; welfare
健康福祉[けんこうふくし, kenkoufukushi] (exp,n) health and welfare
公共の福祉[こうきょうのふくし, koukyounofukushi] (exp) public welfare
厚生年金[こうせいねんきん, kouseinenkin] (n) welfare pension; (P)
厚生年金保険[こうせいねんきんほけん, kouseinenkinhoken] (n) welfare annuity insurance
厚生経済学[こうせいけいざいがく, kouseikeizaigaku] (n) welfare economics
司徒[しと, shito] (n) (See 六卿) Minister of Civil Administration and Social Welfare (Zhou-dynasty China)
地官[ちかん, chikan] (n) (See 六官) Ministry of Civil Administration and Social Welfare (Zhou-dynasty China)
安危[あんき, anki] (n) fate; safety; welfare
思いやり予算[おもいやりよさん, omoiyariyosan] (n) omoiyari yosan; appreciation payment; financial support towards welfare benefits and allowances of U.S. forces stationed in Japan
社会保障費[しゃかいほしょうひ, shakaihoshouhi] (n) cost of social security; social welfare spending
社会福祉事業[しゃかいふくしじぎょう, shakaifukushijigyou] (n) social work; social welfare service
社会福祉施設[しゃかいふくししせつ, shakaifukushishisetsu] (n) social welfare facility
社会福祉法人[しゃかいふくしほうじん, shakaifukushihoujin] (n) social welfare service corporation
福祉事務所[ふくしじむしょ, fukushijimusho] (n) welfare office; social security office
福祉事業[ふくしじぎょう, fukushijigyou] (n) welfare work
福祉国家[ふくしこっか, fukushikokka] (n,adj-no) welfare state
公安[こうあん, kouan] (n) public safety; public welfare; (P)
動物愛護[どうぶつあいご, doubutsuaigo] (n) animal rights; animal welfare; animal protection
厚生[こうせい, kousei] (n) (1) welfare; public welfare; social welfare; (2) (abbr) (See 厚生省) (former) Ministry of Health and Welfare; (P)
安否[あんぴ, anpi] (n) safety; welfare; well-being; (P)
為(P);爲(oK);為め(io)[ため, tame] (n) (1) (See 為に・1) good; advantage; benefit; welfare; (2) sake; purpose; objective; aim; (3) consequence; result; effect; (4) affecting; regarding; concerning; (P)
盛衰[せいすい, seisui] (n) rise and fall; ups and downs; welfare; vicissitudes; (P)
社会福祉[しゃかいふくし, shakaifukushi] (n) social welfare; (P)
福祉[ふくし, fukushi] (n,adj-f) welfare; well-being; social welfare; social security; social service; (P)
福祉商法[ふくししょうほう, fukushishouhou] (n) (unscrupulous) business practices based on an appeal to one's social conscience; (unscrupulous) sales methods used by someone falsely claiming to represent a charitable (social welfare) organization
老婆心切;老婆親切[ろうばしんせつ, roubashinsetsu] (n) grandmotherly solicitude for another's welfare; excessive solicitude
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
福祉[ふくし, fukushi] Thai: สวัสดิการ English: welfare

welfare ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัตรสวัสดิการ[n. exp.] (bat sawatdi) EN: welfare card FR:
การมีสุขภาพดี ; การมีสุขภาพที่ดี[n. exp.] (kān mī sukk) EN: welfare FR:
การประชาสงเคราะห์[n. exp.] (kān prachās) EN: social welfare FR:
ความผาสุก[n.] (khwām phāsu) EN: happiness ; contentment ; welfare FR:
ความสะดวกสบาย[n. exp.] (khwām sadūa) EN: easiness ; welfare ; comfort FR: confort [m]
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ[n.] (køngthunsam) EN: corporate welfare fund ; provident fund FR:
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม[org.] (Krasūang Ra) EN: Ministry of Labour and Social Welfare FR:
กรมประชาสงคราะห์[org.] (Krom Prachā) EN: Public Welfare Department FR: service social [m]
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.)[org.] (Krom Sawatd) EN: Department of Labour Protection and Welfare (DLPW) FR:
ประชาสงเคราะห์[n. exp.] (prachāsongk) EN: public welfare FR:
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)[org.] (Samnakngān ) EN: Office of the Welfare Promotion Commission for Teachers and Education Personnel (Otep) FR:
สังคมสงเคราะห์[n.] (sangkhomson) EN: social welfare ; social work FR: bien-être social [m]
สวัสดิการ[n.] (sawatdikān) EN: security ; welfare FR: bien-être [m]
สวัสดิการสังคม[n. exp.] (sawatdikān ) EN: social welfare FR: bien-être social [m]
สวัสดิการทางสังคม[n. exp.] (sawatdikān ) EN: social welfare FR:
ถามทุกข์สุข[v. exp.] (thām thuksu) EN: ask after someone's health with deep concern ; be solicitous for someone's welfare ; inquire after someone's needs FR:
ทิฏฐธัมมิกัตถะ[n.] (thitthatham) EN: obtainable benefits in the here and now ; the good to be won in this lifetime ; temporal benefits ; gain for this life ; present benefit ; temporal welfare ; sources of happiness in the present life FR:
กสร. (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน)[abv.] (Køsørø. (Kr) EN: DLPW (Department of Labour Protection and Welfare) FR:
ธรรมจาริก[n.] (thammajārik) EN: wandering Dhamma-preacher ; spiritual-welfare worker FR:

welfare ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kinderfürsorge {f}child welfare
Kinderfürsorger {m}child welfare worker
Säuglingsfürsorge {f}infant welfare
Jugendamt {n}youth welfare office
Jugendfürsorge {f}youth welfare
Altenhilfe {f}old people's welfare
Gemeinwohl {n}public welfare
Fürsorger {m}social welfare worker
Sozialamt {n}social welfare office

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า welfare
Back to top