ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

capably

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *capably*, -capably-

capably ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
capably (adv.) อย่างที่ทำได้ดี Syn. well, competently, effectively
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I only wish I can tread capably in the path he's already set for us.ผมแค่หวังว่า ผมจะเดินตามทาง ที่เขาได้ปูทางไว้ให้เรา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า capably
Back to top