ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

plea

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *plea*, -plea-

plea ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
plea (n.) คำร้อง See also: คำขอ, คำขอร้อง, คำวิงวอน Syn. request, overture
plea (n.) คำแก้ต่าง See also: คำแก้ฟ้อง, ข้อแก้ตัว Syn. defense, pleading
plea (n.) การขอร้อง See also: การวิงวอน Syn. appeal, request
plead (vi.) ร้องขอ See also: วิงวอน, อ้อนวอน Syn. beg, entreat
plead (vi.) สารภาพ Syn. answer, declare, present
plead (vt.) อ้างเป็นข้อแก้ตัว See also: เอาเป็นข้ออ้าง
plead against (phrv.) ขออุทธรณ์
plead for (phrv.) ขอร้อง See also: วิงวอน
plead for (phrv.) เป็นตัวแทน(บางคน)ในศาล Syn. act for, appear for
plead guilty (phrv.) ยอมรับความผิด See also: ยอมสารภาพผิด
plead with (phrv.) ขอร้องกับ See also: วิงวอนกับ
pleading (n.) คำแก้ต่าง See also: คำแก้ฟ้อง, ข้อแก้ตัว Syn. defense
pleadings (n.) การแก้ต่าง See also: การแก้ตัว, การแก้ฟ้อง, การขอร้อง, การวิงวอน
pleasant (adj.) น่ายินดี See also: น่าพอใจ, เพลิดเพลิน Syn. enjoyable, satisfying Ops. disagreeable, nasty
pleasant (adj.) น่าสบาย See also: น่าอยู่
pleasant (adj.) สนุกสนาน See also: ตลก, ซึ่งให้ความเพลิดเพลิน, ซึ่งให้ความพอใจ
pleasant (adj.) น่าคบ See also: เป็นมิตร, ถูกใจ, น่าคบหา Syn. charming, friendly, personable Ops. disagreeable, nasty
pleasant (adj.) สุภาพเรียบร้อย
pleasantly (adv.) อย่างน่ายินดี See also: อย่างเพลิดเพลิน Syn. pleasingly, welcomely
pleasantly (adv.) อย่างน่าคบหา See also: อย่างมีมิตรไมตรี Syn. gallantly
pleasantly (adv.) ด้วยความสบาย
pleasantness (n.) ความน่ารัก See also: ความอ่อนหวาน Syn. sweetness
pleasantness (n.) ความรื่นรมย์ See also: ความสบาย, ความอภิรมย์
pleasantry (n.) คำพูดล้อเล่น See also: คำพูดขบขัน, คำพูดตลก Syn. jest
pleasantry (n.) การหยอกล้อ See also: การล้อเล่น Syn. jest
pleasantry (n.) พฤติกรรมที่ตลก See also: พฤติกรรมที่มีอารมณ์ขัน, ความตลก Syn. comedy, merriment
please (adv.) ได้โปรด (ใช้แสดงการขอร้อง) See also: กรุณา, โปรด
please (int.) ได้โปรด (ใช้แสดงการขอร้อง) See also: กรุณา, โปรด
please (vt.) ทำให้พอใจ See also: ทำให้ถูกใจ Syn. gratify, satisfy Ops. displease
please (vi.) ให้ความพอใจ See also: ให้ความเพลิดเพลิน
please (vi.) ชอบ See also: พอใจ, พึงปรารถนา, ต้องการ Syn. desire, like, wish
please oneself (idm.) ทำสิ่งที่คุณเลือก
pleased (adj.) พอใจ See also: ยินดี, อภิรมย์, มีความสุข Syn. happy
pleasedly (adv.) อย่างพอใจ See also: อย่างยินดี, อย่างอภิรมย์, อย่างมีความสุข Syn. happily
pleasedness (adj.) ความพอใจ See also: ความปรารถนา, ความชอบ
pleasing (adj.) น่าพอใจ See also: เป็นที่พอใจ, น่ายินดี, ชวนยินดี Syn. delightful
pleasing (adj.) ซึ่งให้ความเพลิดเพลิน See also: น่าสบาย, ซึ่งให้ความสบาย Syn. gratifying, satisfying
pleasingly (adv.) อย่างน่าพอใจ See also: อย่างถูกใจ, อย่างน่ายินดี Syn. agreeably, gladly, pleasantly
pleasurable (adj.) ที่ให้ความเพลิดเพลิน Syn. enjoyable, pleasant
pleasurableness (n.) ความสำราญ See also: ความอภิรมย์
English-Thai: HOPE Dictionary
plea(พลี) n. คำแก้ตัว,คำแก้ต่าง,คำแก้ฟ้อง,ข้อต่อสู้ในอรรถคดี,คำขอร้อง,การขอร้อง,การวิงวอน
plead(พลีด) vt.,vi. แก้ต่าง,แก้ฟ้อง,ขอร้อง,วิงวอน., See also: pleadable adj. pleader n. pleading n.
pleasant(เพลส'เซินทฺ) adj. สบายใจ,พอใจ,ให้ความพอใจ,ถูกใจ,สุภาพ,เรียบร้อย,ร่าเริง,มีมิตรไมตรีจิต., See also: pleasantness n., Syn. pleasing
pleasantry(เพลซ'เซินทริ) n. การหยอกล้อ,คำล้อเล่น,พฤติกรรมที่มีอารมร์ ขัน,การตลก
please(พลีซ) vi.,vt. (ทำ) ให้ความเพลิดเพลิน,ให้ความพอใจ,พอใจ,ต้องการ., See also: pleasable adj. pleaseness n. pleaser n.
pleasing(พลีซ'ซิง) adj. เป็นที่พอใจ,เป็นที่ถูกใจ,ซึ่งทำให้พอใจ., See also: pleasing ness n., Syn. agreeable
pleasurable(เพลซ'เชอระเบิล) adj. น่าพอใจ,เป็นที่ถูกใจ,น่าสนุก,น่าสบายใจ., See also: pleasurableness n. pleasurably adv.
pleasure(เพลส'เชอะ) n. ความพอใจ,ความถูกใจ,ความสบาย,ความสุข,ความยินดี,ความต้องการ,ความปรารถนา. vt. ทำให้พอ,ทำให้ถูกใจ,ทำให้สบาย. vi. ยินดี,พอใจ., See also: pleasureless adj. pleasurelessly adv. pleasureful adj., Syn. happine
pleat(พลีท) n. รอยพับ,รอยจีบ. vt. พับ,จีบ
English-Thai: Nontri Dictionary
plea(n) คำขอร้อง,คำแก้ตัว,ข้ออ้าง,การวิงวอน,การอ้อนวอน
plead(vt) ขอร้อง,วิงวอน,แก้ตัว,สู้คดี,อ้อนวอน
pleasant(adj) สนุกสนาน,พอใจ,สบายใจ
pleasantness(n) ความสนุกสนาน,ความพอใจ,ความสบายใจ,ความร่าเริง
pleasantry(n) การหยอกล้อ,การล้อเล่น,การพูดตลก
please(vt) ทำให้พอใจ,โปรด,ทำให้ชอบ,ทำให้ถูกใจ
pleasing(adj) ซึ่งทำให้ยินดี,เป็นที่พอใจ,เป็นที่ถูกใจ
pleasurable(adj) สนุก,น่าพอใจ,น่าชื่นชม,เป็นที่ถูกใจ
pleasure(n) ความพอใจ,ความเพลิดเพลิน,ความยินดี,ความสุข
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pleaคำให้การแก้ฟ้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pleadให้การ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plead guiltyให้การรับสารภาพว่ากระทำความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pleading in the alternativeคำให้การภาคเสธ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pleasureสุขารมณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Plea bargainingการต่อรองคำรับสารภาพ [TU Subject Heading]
Pleadingคำคู่ความ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วิงวอน (v.) plead See also: beg, beseech, appeal, ask, implore, petition, request, pray, solicit
อ้อนวอน (v.) plead See also: beg, beseech, appeal, ask, implore, petition, request, pray, solicit Syn. วิงวอน
ร่ำขอ (v.) plead for See also: beg for, beseech Syn. ขอร้อง, อ้อนวอน
วอนขอ (v.) plead for See also: beg for, beseech Syn. ขอร้อง, อ้อนวอน, ร่ำขอ
ลุแก่โทษ (v.) plead guilty and apologize
แก้โทษ (v.) plead guilty and apologize Syn. ลุแก่โทษ
ออดอ้อน (v.) plead with See also: beg, entreat, implore Syn. อ้อน, รบเร้า, อ้อนออด
ฉ่ำ (adj.) pleasant See also: agreeable, delicious, delightful Syn. ชุ่มชื่น Ops. แห้ง
น่ารื่นรมย์ (adj.) pleasant See also: pleasing, delightful, charming Syn. น่าพอใจ, น่าสบาย, น่าอภิรมย์ Ops. น่าเบื่อ, ไม่น่าสนใจ, น่าอิดหนาระอาใจ
น่าสบาย (adj.) pleasant See also: pleasing, delightful, charming Syn. น่าพอใจ, น่าอภิรมย์ Ops. น่าเบื่อ, ไม่น่าสนใจ, น่าอิดหนาระอาใจ
น่าอภิรมย์ (adj.) pleasant See also: pleasing, delightful, charming Syn. น่าพอใจ, น่าสบาย Ops. น่าเบื่อ, ไม่น่าสนใจ, น่าอิดหนาระอาใจ
น่าอยู่ (adj.) pleasant See also: welcome, delightful, lively Syn. น่าอาศัย
น่าอาศัย (adj.) pleasant See also: welcome, delightful, lively
มธุ (adj.) pleasant See also: satisfactory, delightful Syn. น่าพอใจ
มาโนชญ์ (adj.) pleasant See also: pleasing, satisfied Syn. มโนชญ์
มาโนชญ์ (adj.) pleasant See also: pleasing, satisfied Syn. มโนชญ์
รวย (adj.) pleasant See also: pleasing, delightful, refreshing Syn. ชื่น, รื่น
รื่นหู (adj.) pleasant (sound)
เข้าหู (adj.) pleasant to the ear Syn. น่าฟัง, ไพเราะ
รวยรื่น (adv.) pleasantly See also: nicely Syn. ชื่นใจ, สบายใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Please don't be angry with meได้โปรดอย่าโกรธฉันเลย
Please forgive me for being so lateได้โปรดให้อภัยฉันด้วยที่มาสาย
Please think nothing of itได้โปรดอย่าคิดอะไรมาก
Please give my best regards to your familyโปรดฝากความปรารถนาดีของฉันไปยังครอบครัวของคุณด้วย
Please give me a handโปรดช่วยฉันหน่อย
Please give me your adviceโปรดให้คำแนะนำฉันด้วย
Please call me before you comeโปรดโทรหาฉันก่อนที่คุณจะมา
Please tell me you're kiddingโปรดบอกฉันมาว่าคุณล้อเล่น
Please leave the building at onceโปรดออกไปจากตึกนี้โดยทันที
Please excuse me, won't you?ฉันขอตัวก่อนได้ไหม
Please take me to someone who speaks Englishโปรดพาฉันไปหาใครก็ได้ที่พูดภาษาอังกฤษได้
Please find someone who speaks Englishโปรดหาใครก็ได้ที่พูดภาษาอังกฤษให้หน่อย
Please sit down and talk to meโปรดนั่งลงและคุยกัน
Please tell me what are they doing here?โปรดบอกฉันมาว่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่ที่นี่?
Please, make yourself comfortableได้โปรดทำตัวตามสบายนะ
Please give these sweets to Nida from meโปรดฝากขนมนี่ให้นิดาด้วยจากผมนะ
Please say that againได้โปรดพูดอีกครั้ง
Please come earlierกรุณามาแต่เนิ่นๆ
Please be more carefulได้โปรดระวังหน่อย
Please come with us if you would like to do soโปรดมากับพวกเราถ้าคุณอยากมาด้วย
Please listen to what I'm speakingได้โปรดฟังสิ่งที่ฉันกำลังพูด
Please, make yourself comfortableได้โปรดทำตัวตามสบาย
Please describe what you see!ได้โปรดบรรยายสิ่งที่คุณเห็น
Please help me in my time of needได้โปรดช่วยฉันในยามที่ต้องการด้วยเถิด
Please instruct your students to leave my boy alone to trainโปรดบอกนักเรียนของคุณให้ปล่อยเด็กของฉันตามลำพังเพื่อการฝึกฝน
Please, don't come here and make judgments on meได้โปรดอย่ามาที่นี่และมาพิพากษาผมเลย
Please take off your shoesโปรดถอดรองเท้าออกด้วย
Please repeat what you just told meได้โปรดพูดซ้ำสิ่งที่คุณเพิ่งบอกกับฉัน
Please let me go homeได้โปรดปล่อยฉันกลับบ้านเถอะ
Please call me as soon as you get this messageโปรดโทรหาฉันทันทีที่คุณได้รับข้อความนี้
Please, I can't help you unless you talk to meได้โปรดเถิด ฉันจะช่วยคุณไม่ได้ถ้าคุณไม่ยอมพูดคุยกับฉัน
Please forgive me for being impertinent and ungratefulโปรดให้อภัยผมด้วยที่ขาดความเคารพและไม่สำนึกในบุญคุณ
Please take your time, and drive safely!ไม่ต้องรีบ ขับขี่ปลอดภัยนะ
Please excuse me to classฉันต้องขอตัวไปเข้าชั้นเรียนก่อนนะ
Please keep this conversation a secretได้โปรดเก็บเรื่องที่คุยกันนี้เป็นความลับ
Please take good care of your health!โปรดดูแลสุขภาพของตนเองให้ดีด้วย
Please give me your ordersโปรดสั่งมาได้เลย
Please forget what I saidได้โปรดลืมสิ่งที่ฉันพูดเถอะ
Can you do me a favor, please?คุณได้โปรดช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหม
Talking with you is a pleasureการได้พูดคุยกับคุณเป็นความรื่นรมย์อย่างหนึ่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A plea for help. A Mayday.ขอความช่วยเหลือ รหัสเมย์เดย์
Rarely in the case of armed robbery do we hear a plea of no contest.น้อยครั้งมากในคดีปล้นโดยใช้อาวุธ ที่ศาลไม่ได้ยินคำให้การคัดค้านใดๆ
It's a plea for attention. She's lonely. Give her some time, will you?แม่คงเหงาก็เลยเรียกร้องความสนใจน่ะ
I heard your plea loud and clear.ฉันได้ยินคำขอร้องของนาย เสียงดังฟังชัด
He's a very old family friend. I could not refuse his plea for help.เขาเป็นหนึ่งในสหายเก่าของครอบครัวข้า ข้าไม่สามารถปฏิเสธการร้องขอของเขาได้หรอก
I cannot ignore a plea for help.ข้าไม่อาจเพิกเฉยต่อคำร้องขอได้หรอกนะ
If our side railroaded him into that plea bargain, he could have one fuck mother of a case.ถ้าฝ่ายเราชักจูงให้เขา ทำการต่อรองคำรับสารภาพได้ เขาจะได้หลุดจากคดี
Lucia, it's going to take a personal plea from you to get him on such short notice.] แล้วเราจะกินข้าวเช้ากันยังไง
And plea don't call me that.และอย่าเรียกผมด้วยชื่อนั่นเลย
A plea for mercy responsible for the games.ขอวิงวอนความปราณีจากผู้คุมเกม
They're gonna plea that down.พวกเขาคงจะไม่ให้ยื่นอุทธรณ์
So they pressured the d. A. Into offering a plea bargain.ด้งนั้นเขาก็เลยไปกดดันอัยการเขตเพื่อต่อรองคำรับสารภาพ

plea ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
随便[suí biàn, ㄙㄨㄟˊ ㄅㄧㄢˋ, 随便 / 隨便] as one wishes; as one pleases; willful; at random; casual
不快[bù kuài, ㄅㄨˋ ㄎㄨㄞˋ, 不快] be unhappy; be displeased; be in low spirits; be indisposed; feel under the weather; be out of sorts
不吝珠玉[bù lìn zhū yù, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄣˋ ㄓㄨ ㄩˋ, 不吝珠玉] lit. do not begrudge gems of wisdom (成语 saw, humble expr.); fig. Please give me your frank opinion.; Your criticism will be most valuable.
愉快[yú kuài, ㄩˊ ㄎㄨㄞˋ, 愉快] cheerful; cheerily; delightful; pleasant; pleasantly; pleasing; happy; delighted
民事诉讼[mín shì sù sòng, ㄇㄧㄣˊ ㄕˋ ㄙㄨˋ ㄙㄨㄥˋ, 民事诉讼 / 民事訴訟] common plea; civil appeal (as opposed to criminal case)
[bì, ㄅㄧˋ, 襞] creases; folds or pleats in a garment
卜昼卜夜[bǔ zhòu bǔ yè, ㄅㄨˇ ㄓㄡˋ ㄅㄨˇ ㄧㄝˋ, 卜昼卜夜 / 卜晝卜夜] day and night (to toil, to abandon oneself to pleasure etc)
[biàn, ㄅㄧㄢˋ, 忭] delighted; pleased
乐趣[lè qù, ㄌㄜˋ ㄑㄩˋ, 乐趣 / 樂趣] delight; pleasure; joy
欢天喜地[huān tiān xǐ dì, ㄏㄨㄢ ㄊㄧㄢ ㄒㄧˇ ㄉㄧˋ, 欢天喜地 / 歡天喜地] delighted; wild with joy; lit. pleased with heaven, happy with earth (成语 saw)
莫可名状[mò kě míng zhuàng, ㄇㄛˋ ㄎㄜˇ ㄇㄧㄥˊ ㄓㄨㄤˋ, 莫可名状 / 莫可名狀] indescribable (joy); inexpressible (pleasure)
不悦[bù yuè, ㄅㄨˋ ㄩㄝˋ, 不悦 / 不悅] displease; unpleasant
不愉快[bù yú kuài, ㄅㄨˋ ㄩˊ ㄎㄨㄞˋ, 不愉快] disagreeable; unpleasant
使生气[shǐ shēng qì, ㄕˇ ㄕㄥ ㄑㄧˋ, 使生气 / 使生氣] displease
为所欲为[wéi suǒ yù wéi, ㄨㄟˊ ㄙㄨㄛˇ ㄩˋ ㄨㄟˊ, 为所欲为 / 為所欲為] do whatever one pleases
别客气[bié kè qi, ㄅㄧㄝˊ ㄎㄜˋ ㄑㄧ˙, 别客气 / 別客氣] don't mention it; no formalities, please
丧气鬼[sàng qì guǐ, ㄙㄤˋ ㄑㄧˋ ㄍㄨㄟˇ, 丧气鬼 / 喪氣鬼] downcast wretch; bad-tempered and unpleasant person
吃喝玩乐[chī hē wán lè, ㄔ ㄏㄜ ㄨㄢˊ ㄌㄜˋ, 吃喝玩乐 / 吃喝玩樂] eat, drink and be merry (成语 saw); to abandon oneself to a life of pleasure
婉称[wǎn chēng, ㄨㄢˇ ㄔㄥ, 婉称 / 婉稱] euphemism (tactful expression for sth unpleasant such as death)
婉词[wǎn cí, ㄨㄢˇ ㄘˊ, 婉词 / 婉詞] euphemism (tactful expression for sth unpleasant such as death)
婉辞[wǎn cí, ㄨㄢˇ ㄘˊ, 婉辞 / 婉辭] euphemism (tactful expression for sth unpleasant such as death)
信笔[xìn bǐ, ㄒㄧㄣˋ ㄅㄧˇ, 信笔 / 信筆] to write freely; to express oneself as one pleases
快慰[kuài wèi, ㄎㄨㄞˋ ㄨㄟˋ, 快慰] feel pleased
[wǔ, ˇ, 妩 / 嫵] flatter; to please
春风得意[chūn fēng dé yì, ㄔㄨㄣ ㄈㄥ ㄉㄜˊ ㄧˋ, 春风得意 / 春風得意] flushed with success; proud of one's success (in exams, promotion etc); as pleased as punch
欢乐[huān lè, ㄏㄨㄢ ㄌㄜˋ, 欢乐 / 歡樂] gaiety; gladness; glee; merriment; pleasure; happy; joyous; gay
对不起,请先登录[duì bu qǐ, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄨ˙ ㄑㄧˇ, qing3 xian1 deng1 lu4, 对不起,请先登录 / 對不起,請先登錄] Sorry, please register first
一路顺风[yī lù shùn fēng, ㄧ ㄌㄨˋ ㄕㄨㄣˋ ㄈㄥ, 一路顺风 / 一路順風] have a pleasant journey
[yí, ㄧˊ, 怡] harmony; pleased
嘘声[xū shēng, ㄒㄩ ㄕㄥ, 嘘声 / 噓聲] hissing sound; to hiss (as a sign of displeasure)
薄面[bó miàn, ㄅㄛˊ ㄇㄧㄢˋ, 薄面] humility term: my meager sensibilities; blushing face; please do it for my sake (i.e. to save my face)
逸豫[yì yù, ㄧˋ ㄩˋ, 逸豫] idleness and pleasure
洋洋得意[yáng yáng dé yì, ㄧㄤˊ ㄧㄤˊ ㄉㄜˊ ㄧˋ, 洋洋得意] immensely pleased with oneself (成语 saw); proud; complacent
洋洋自得[yáng yáng zì dé, ㄧㄤˊ ㄧㄤˊ ㄗˋ ㄉㄜˊ, 洋洋自得] immensely please with oneself (成语 saw); proud; complacent
[qí, ㄑㄧˊ, 祈] implore; pray; please
乐不思蜀[lè bù sī Shǔ, ㄌㄜˋ ㄅㄨˋ ㄙ ㄕㄨˇ, 乐不思蜀 / 樂不思蜀] indulge in pleasure and forget home and duty (成语 saw)
先睹为快[xiān dǔ wèi kuài, ㄒㄧㄢ ㄉㄨˇ ㄨㄟˋ ㄎㄨㄞˋ, 先睹为快 / 先睹為快] joy of first experience (成语 saw); the pleasure of reading sth for the first time
[huān, ㄏㄨㄢ, 欢 / 歡] joyous; happy; pleased
令人不快[lìng rén bù kuài, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ ㄎㄨㄞˋ, 令人不快] unpleasant; objectionable
绷着脸[běng zhe liǎn, ㄅㄥˇ ㄓㄜ˙ ㄌㄧㄢˇ, 绷着脸 / 繃著臉] to have a taut face; to pull a long face; to look displeased

plea ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
事寄せて[ことよせて, kotoyosete] (exp) on the plea of; under the pretext of
司法取引[しほうとりひき, shihoutorihiki] (n) plea bargaining
アコーディオンプリーツ;アコーデオンプリーツ[, ako-deionpuri-tsu ; ako-deonpuri-tsu] (n) accordion pleats
ありなさい[, arinasai] (exp) please be ....
いい感じ;良い感じ[いいかんじ, iikanji] (n) pleasant feeling; good vibes
いい薬になる;良い薬になる[いいくすりになる, iikusurininaru] (exp,v5r) to learn a lesson (usu. from an unpleasant experience); to be good for someone
いらしてください[, irashitekudasai] (exp) (See いらっしゃってください) please come (and visit us); please come (to our shop)
いらっしゃってください[, irasshattekudasai] (exp) (pol) (See いらっしゃる) please come (and visit us); please come (to our shop)
えずい[, ezui] (adj-i) (1) unpleasant; uncomfortable; (2) frightening; (3) cruel; rude; violent; wild
エバープリーツ[, eba-puri-tsu] (n) Everpleats
およしなさい[, oyoshinasai] (exp) please stop
お平らに;お平に;御平に;御平らに[おたいらに, otairani] (exp) please make yourself comfortable; please relax your sitting position
お強請り;御強請り[おねだり, onedari] (n) (uk) (pol) (See 強請り) begging; pestering; pleading; coaxing
お掛け下さい;おかけ下さい;御掛け下さい[おかけください, okakekudasai] (exp) (uk) (and many other meanings of 掛ける) please sit down; please have a seat
お楽しみ;御楽しみ[おたのしみ, otanoshimi] (n) (pol) (See 楽しみ) enjoyment; pleasure; diversion; amusement; hobby
お構いなく;御構いなく[おかまいなく, okamainaku] (exp) (pol) please don't fuss over me
お気に召す;御気に召す[おきにめす, okinimesu] (exp,v5s) (hon) (See 気に召す) to like; to prefer; to be pleased by
お見知り置き;お見知りおき[おみしりおき, omishirioki] (exp) pleased to make your acquaintance (formal phrase used on first meeting someone to encourage them to remember you)
お願い;御願い[おねがい, onegai] (n,vs) (1) (hon) (See 願い) request; wish; (int) (2) (abbr) (See 御願いします) please
お願いいたします;お願い致します[おねがいいたします, onegaiitashimasu] (exp) (hon) (See お願いします) please
お願いします(P);御願いします[おねがいします, onegaishimasu] (exp) (hum) please; (P)
お願い申し上げる[おねがいもうしあげる, onegaimoushiageru] (exp,v1) (pol) (very polite) please
ことよろ;コトヨル[, kotoyoro ; kotoyoru] (n) (col) (abbr) (See あけおめことよろ) abbreviation of "kotoshi mo yoroshiku onegai shimasu" (please be kind to me again this year)
ころころ[, korokoro] (adv,n,vs) (1) (on-mim) small and round thing rolling; (2) pleasant, high-pitched sound; (3) something that changes frequently; something fickle; (P)
ご免ください(P);御免下さい;ご免下さい;御免ください[ごめんください, gomenkudasai] (exp) (1) may I come in?; (2) (pol) please forgive me; I'm sorry; (P)
ご満悦の体;ご満悦の態[ごまんえつのてい, goman'etsunotei] (exp) looking satisified; looking very pleased
ご笑納;御笑納[ごしょうのう, goshounou] (n,vs) (hum) (See つまらない物ですが,笑納) please accept (this); used to refer to another's acceptance of one's present
ご覧ください;御覧ください;ご覧下さい;御覧下さい[ごらんください, gorankudasai] (exp) (uk) (hon) please look at it
ご遠慮ください(P);ご遠慮下さい(P)[ごえんりょください, goenryokudasai] (exp) please refrain from ~ (e.g. smoking, etc.); (P)
しばおま[, shibaoma] (exp) (abbr) (from しばらくお待ち下さい) (See お待ち) please wait; one moment please
ちっちゃい人間[ちっちゃいにんげん, chicchainingen] (exp) person of poor character; narrow-minded; unpleasant person; gossip-monger; person of low self-esteem
ちょんまげ[, chonmage] (aux) (sl) (after the -te form of a verb) (See 頂戴・3) please do (for me)
っ放し[っぱなし(P);っはなし, ppanashi (P); hhanashi] (n-suf) (uk) keep ...-ing (negative nuance, with the state being improper, unpleasant, etc.); have been ...-ing; leaving (something) on; leaving (something) still in use; (P)
どうか[, douka] (adv,n) please; somehow or other
どうぞ[, douzo] (adv) (1) (Was written 何卒 once) (See 何卒) please; kindly; (2) by all means; (P)
どうぞ宜しく[どうぞよろしく, douzoyoroshiku] (exp) (uk) pleased to meet you
どう致しまして(P);如何致しまして[どういたしまして, douitashimashite] (int) (uk) you are welcome; don't mention it; not at all; my pleasure; (P)
にこっと[, nikotto] (adv) (See ニコニコ) pleasantly smiling
にこっと笑う[にこっとわらう, nikottowarau] (exp,v5u) to smile pleasantly
のさばる[, nosabaru] (v5r) to act as one pleases; to throw one's weight around; to have everything one's own way

plea ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การขอร้อง[n.] (kān khørøng) EN: request ; asking ; plea FR: requête [f]
คำแก้ตัว[n. exp.] (kham kaētūa) EN: excuse ; pretext ; plea ; defense ; alibi ; pretense FR: excuse [f] ; prétexte [m] ; alibi [m]
คำร้องทุกข์[n.] (khamrøngthu) EN: petition ; appeal ; request ; supplication ; entreaty ; plea ; suit ; complaint FR: requête [f] ; réclamation [f]
ขอรับบริจาค[v. exp.] (khø rap bør) EN: make a plea for donations FR:
ขอร้อง[v.] (khørøng) EN: ask ; request ; implore ; beg ; beseech ; make a request ; make a plea ; plead FR: demander ; solliciter ; implorer ; faire appel à ; quémander
อะคร้าว[adj.] (akhrāo) EN: pleased FR:
อำนิฐ ; อำนิษฐ์ [adj.] (amnit) EN: pleasing ; satisfying FR:
อ่านเล่น[v.] (ānlen) EN: read for entertain; read for pleasure FR: lire pour le plaisir
เอาใจ[v.] (aojai) EN: please ; pamper ; make happy ; try to please ; behave well ; appease FR: faire plaisir ; dorloter ; flatter ; amadouer ; contenter ; gâter
เอาใจยาก[v. exp.] (aojai yāk) EN: hard to please FR: être exigeant ; être difficile ; faire la fine bouche
เอาอกเอาใจ[v.] (ao-ok-aojai) EN: try to please ; please FR: être prévenant
อภินันท์[n.] (aphinan) EN: great pleasure FR: grand plaisir [m]
อภินันท-[pref.] (aphinantha-) EN: great pleasure FR: grand plaisir [m]
อาบเอิบ[adj.] (āp-oēp) EN: contented ; very pleased ; elated FR:
อะไรนะ[excl.] (arai na) EN: Pardon? ; What did you say, please? ; What? ; What! ; What's up? ; What's the matter? ; What's the problem? FR: Pardon ? ; Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ? ; Qu'est-ce qu'il y a ? ; Hein ? (fam.)
อาราม[n.] (ārām) EN: pleasure ; delight ; joy ; happiness ; enjoyment FR:
อัชฌาสัย[X] (atchāsai) EN: friendly disposition ; pleasant nature ; pleasant personality ; good character FR:
บำเรอ[v.] (bamroē) EN: offer herself for sensual pleasure FR:
บันเทิงใจ[adv.] (banthoēng j) EN: pleasingly FR:
บาดหู[adj.] (bāthū) EN: strident ; deafening ; raucous ; unpleasant to the ear ; irritating FR: désagréable à l'oreille ; strident
แฉ่ง[adv.] (chaeng) EN: broadly ; cheerfully ; pleasantly FR:
ฉกามาพจรสวรรค์[n. exp.] (chakāmāphaj) EN: the six heavens of sensual pleasures FR:
ฉันท์[n.] (chan) EN: pleasure ; satisfaction FR: contentement [m] ; plaisir [m] ; satisfaction [f] ; ardeur [f] ; désir [m] ; volonté [f]
ฉันท์[adj.] (chan) EN: pleasurable ; beloved ; preferable FR:
ฉันทะ[n.] (chantha) EN: pleasure ; satisfaction FR: contentement [m] ; plaisir [m] ; satisfaction [f]
ชื่น[v. exp.] (cheūn) EN: be joyful ; rejoice ; be cheerful ; be happy ; be glad ; be pleased with/about FR: se réjouir
ชื่น[adj.] (cheūn) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing ; animated FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant
ชื่นชมยินดี[v.] (cheūnchomyi) EN: be pleased with ; be exultant ; be satisfied with ; be happy ; be thrilled ; rejoice FR:
ชื่นชมยินดี[adj.] (cheūnchomyi) EN: pleased FR: ravi
ชื่นชอบ[v.] (cheūnchøp) EN: be satisfied ; be pleased ; impress ; like ; love ; be fond of FR: être passionné ; être enthousiaste
เชิญ เชิญ[v. exp.] (choēn choēn) EN: Come in! ; Please go ahead ; Please help yourselves FR:
เชิญเข้ามา[v. exp.] (choēn khao ) EN: please come in FR: veuillez entrer
เชิญนั่ง[v. exp.] (choēn nang) EN: Sit down, please ; Please be seated ; Please sit down ; Please take a seat FR: Asseyez-vous s'il vous plait ; Veuillez prendre place
เชิญตามสบาย[v. exp.] (choēn tām s) EN: as you please FR: Faites comme chez vous
เชิญทางนี้[xp] (choēn thāng) EN: This way, please FR:
ชอบ[v.] (chøp) EN: like ; be fond of ; admire ; be pleased ; enjoy ; fancy FR: aimer ; apprécier ; affectionner ; adorer ; se plaire (à) ; se complaire (à) ; se délecter
ชอบใจ[v.] (chøpjai) EN: content ; be gratified ; be pleased ; be satisfied ; like FR: être content ; être satisfait
ช่วย...[X] (chūay ...) EN: Please … ; Please do me a favour ; be kind enough to … FR: ... s'il vous plaît ? ; Veuillez … ; Auriez-vous l'amabilité de ...
ช่วยปิดหน้าต่าง[v. exp.] (chūay pit n) EN: Please close the window FR:
ได้โปรด[v.] (dāi prōt) EN: please FR:

plea ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
entlang; weiter; vorwärts {adv} | am Fluss entlang | Dort entlang, bitte!along | along the river | That way please!
Bitten {n}pleading
Vergnügungssucht {f}craving for pleasure
Missfallen {n} | Missfallen erregendispleasure | to incur displeasure
genusssüchtig {adj}pleasure-seeking
Einwand {m} der Wahrung berechtigter Interessenplea of justification and privilege
Wohlgeruch {m}pleasant aroma; agreeable aroma
Wohlgeschmack {m}pleasant taste
angenehm {adj} | angenehmer | am angenehmstenpleasant | more pleasant | most pleasant
erfreut; zufrieden {adj}pleased
angenehm; gefällig; anziehend; erfreuend {adj} | angenehmer; gefälliger; anziehender | am angenehmsten; am gefälligsten; am anziehendstenpleasing | more pleasing | most pleasing
Vergnügungsreise {f}pleasure trip
Furchen {pl} (eines Furchenwals) [zool.]ventral pleats; throat grooves; throat pleats (of a rorqual)
Sinneslust {f}sensual enjoyment; sensual pleasure
Bundfaltenhose {f}pleat-front trousers
unangenehm; widerlich {adj} | unangenehmer | am unangenehmstenunpleasant | more unpleasant | most unpleasant
unangenehm {adv}unpleasantly
widerlich {adv}unpleasantly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า plea
Back to top