ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

answer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *answer*, -answer-

answer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
answer (n.) การตอบคำถาม
answer (n.) การโต้ตอบ Syn. defense, counterclaim
answer (vt.) แก้ตัวในศาล See also: แก้ต่างในศาล
answer (n.) คำแก้ต่างในศาล Syn. plea, defense
answer (n.) คำตอบ Syn. reply, response Ops. question, request
answer (vi.) ตอบ See also: ให้คำตอบ Syn. reply, give answer, respond Ops. question, ask, inquire
answer (vt.) ตอบ See also: ให้คำตอบ
answer (vi.) ตอบสนอง Syn. react, return
answer (vt.) ตอบสนอง
answer (vt.) โต้ตอบ
answer (vi.) โต้ตอบ
answer (vt.) ทำให้บรรลุตามความต้องการ Syn. satisfy, fulfill, fill
answer (vi.) บรรลุจุดประสงค์
answer (vi.) รับ (โทรศัพท์)
answer (vt.) รับ (โทรศัพท์)
answer (n.) วิธีแก้ปัญหา Syn. solution, discovery, solution
answer (n.) สิ่งที่โต้ตอบ See also: สิ่งที่ตอบสนอง
answer back (v.) สวนตอบ See also: ตอบโต้, โต้, สวน, ย้อนกลับ, เถียง, สวนกลับ Syn. talk back
answer back (phrv.) เถียงกลับ See also: โต้กลับ, ย้อนกลับ
answer for (phrv.) รับผิดชอบต่อ See also: รับผิดชอบ
answer to (phrv.) สนองตอบ See also: ตอบสนองต่อ, มีปฏิกิริยาตอบ
answer to (phrv.) อยู่ในความควบคุม See also: เชื่อฟัง Syn. respond to
answer up (phrv.) ตอบให้ชัดเจน See also: ไม่กลัวที่จะตอบ, กล้าตอบ
answerable (adj.) ตอบได้ See also: แก้ได้, ที่มีคำตอบ
answerer (n.) ผู้ตอบ See also: ผู้ตอบคำถาม, ผู้ตอบกลับ Syn. responder, respondent
answering (adj.) ที่ตอบกลับมา Syn. replying
answering machine (n.) เครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ Syn. answerphone
answerphone (n.) เครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ Syn. answering machine
English-Thai: HOPE Dictionary
answer(อาน' เซอะ) n.,vt.,vi. คำตอบ, ผลลัพธ์, คำแก้ตัว, คำสนอง, ตอบ, สนอง, แก้ตัว.
answer modeภาวะตอบรับหมายถึง ภาวะที่โมเด็ม (modem) หรืออุปกรณ์ที่ใช้ติดต่อสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สายโทรศัพท์ส่งเสียงแสดงว่าพร้อมที่จะรับคำสั่ง (แปลว่าให้เริ่มส่งข้อมูลได้)
English-Thai: Nontri Dictionary
answer(n) คำตอบ,ผลลัพธ์,คำแก้ตัว
answerable(adj) รับผิดชอบ,ที่แก้ได้,ที่ตอบได้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
answered signalสัญญาณตอบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Answers, Shortคำตอบสั้นๆ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การเฉลยปัญหา (n.) giving the answer to See also: revealing, answering the problem
ทักนิมิต (v.) ask and answer in binding the boundary of a temple See also: ask and answer during the tying of monastic boundary
กล่าวตอบ (v.) answer See also: reply, respond Syn. ตอบ
การตอบ (n.) answer See also: reply, explanation, elucidation Syn. คำตอบ Ops. คำถาม, การถาม, ปุจฉา
การตอบข้อสอบ (n.) answer
ขานรับ (v.) answer See also: respond to Syn. ตอบรับ, ขานตอบ
คำขานรับ (n.) answer See also: reply Syn. คำตอบรับ
คำตอบ (n.) answer See also: reply, response, retort, key Syn. วิสัชนา, คำเฉลย Ops. คำถาม
คำตอบรับ (n.) answer See also: reply
คำเฉลย (n.) answer See also: respond, reply, retort, key Syn. คำตอบ Ops. คำถาม
ตอบ (v.) answer See also: respond, reply, retort Ops. ถาม
พิสัช (v.) answer Syn. ตอบ, ตอบคำถาม
วิสัชนา (v.) answer See also: reply, explain, elucidate Syn. ตอบ, ชี้แจง Ops. ถาม, ปุจฉา
วิสัชนา (n.) answer See also: reply, explanation, elucidation Syn. คำตอบ, การตอบ Ops. คำถาม, การถาม, ปุจฉา
สนองไข (v.) answer See also: replay, make a reply Syn. กล่าวตอบ, ตอบ
เฉลย (v.) answer See also: solve, reply, response Syn. เฉลยปัญหา, ไขปัญหา
เฉลยปัญหา (v.) answer See also: solve, reply, response Syn. เฉลย, ไขปัญหา Ops. ถามปัญหา
ไขปัญหา (v.) answer See also: solve, reply, response Syn. เฉลยปัญหา, เฉลย
ตอบคำถาม (v.) answer questions Syn. ตอบปัญหา
ตอบปัญหา (v.) answer questions
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I answer telephone and do some typingฉันรับโทรศัพท์และก็พิมพ์ดีดบ้าง
You'd better answer me right nowคุณควรจะตอบคำถามฉันตอนนี้
Even a child can answer this questionแม้แต่เด็กก็สามารถตอบคำถามนี้ได้
Your answer is satisfyingคำตอบของคุณน่าพอใจ ฉันรู้สึกพอใจ
I knew the answer as soon as she asked the questionฉันทราบคำตอบแล้วในทันทีที่เธอถามคำถาม
You can't even answer simple questionsแม้กระทั่งคำถามง่ายๆ เธอก็ตอบไม่ได้
I am not comfortable answering personal questionsฉันไม่สะดวกที่จะตอบคำถามในเรื่องส่วนตัว
Would you mind answering a few questions for us?คุณช่วยตอบคำถามเราสักสองสามข้อได้ไหม?
I decided I would find an answerฉันตัดสินใจที่จะหาคำตอบ
I finally found the answer!ในที่สุดฉันก็พบคำตอบ
That's my final answerนั่นคือคำตอบสุดท้ายของฉัน
If you have any questions, I'm sure that he has the answersถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ ฉันแน่ใจว่าเขามีคำตอบเหล่านั้นให้คุณ
I'm going to ask you questions, and you're gonna answere themฉันกำลังจะถามคำถามคุณ และคุณก็จะตอบคำถามเหล่านั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I promise you I won't bring this up again, but before we end this conversation, would you answer just one more question?เอาล่ะ ฉันสัญญาว่าจะไม่ยกเรื่องนี้มาพูดอีก แต่ก่อนที่เราจะจบเรื่องนี้กัน คุณจะตอบคําถามฉันอีกสักข้อได้มั้ย
Why don't you answer me?ทําไมคุณไม่ตอบฉันล่ะคะ
How can I answer you when I don't know the answer myself?ผมจะตอบคุณได้อย่างไร ในเมื่อผมเองก็ไม่รู้คำตอบ
So if you don't mind, I would just prefer to answer the questions.{\cHFFFFFF}ดังนั้นหากคุณไม่ทราบผมจะ เพียงแค่ต้องการที่จะตอบคำถาม
The answer is no.{\cHFFFFFF}คำตอบคือไม่มี
It wears off very quickly. (Doorbell rings) (Ahme) Don't answer it!ไม่ได้ตอบมัน มันสามารถจะคือแค่ คแลง
Somebody calls you, you answer quite slowlyใครบางคนเรียกคุณคุณตอบค่อนข้าง ช้า
What's your answer going to be, Pop?สิ่งที่คำตอบของคุณจะเป็นป๊อป?
Things are negotiated that'll solve your problems and answer your questions.Things are negotiated that'll solve your problems and answer your questions.
You have to answer for Santino, Carlo.You have to answer for Santino, Carlo.
Professor Milius can answer your question better than I can.ศาสตราจารย์ มิลเลียส จะให้คำตอบ แก่คุณดีกว่าผม.
There ain't nothing you could ask I could answer you, but I won'tไม่มีสิ่งที่คุณจะถามฉันและฉันจะตอบคุณแต่ฉันจะไม่ทำ

answer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反唇相讥[fǎn chún xiāng jī, ㄈㄢˇ ㄔㄨㄣˊ ㄒㄧㄤ ㄐㄧ, 反唇相讥 / 反唇相譏] answer back sarcastically
谜底[mí dǐ, ㄇㄧˊ ㄉㄧˇ, 谜底 / 謎底] answer to a riddle
[jiē, ㄐㄧㄝ, 接] to receive; to answer (the phone); to meet or welcome sb; to connect; to catch; to join; to extend; to take one's turn on duty; take over for sb
答非所问[dá fēi suǒ wèn, ㄉㄚˊ ㄈㄟ ㄙㄨㄛˇ ㄨㄣˋ, 答非所问 / 答非所問] to answer beside the point; irrelevant answer
答数[dá shù, ㄉㄚˊ ㄕㄨˋ, 答数 / 答數] numerical answer (to a question in math.)
哪里[nǎ lǐ, ㄋㄚˇ ㄌㄧˇ, 哪里 / 哪裏] where?; somewhere; anywhere; wherever; nowhere (negative answer to question); humble expression denying compliment; also written 哪裡|哪里
哪里[nǎ lǐ, ㄋㄚˇ ㄌㄧˇ, 哪里 / 哪裡] where?; somewhere; anywhere; wherever; nowhere (negative answer to question); humble expression denying compliment
对答如流[duì dá rú liú, ㄉㄨㄟˋ ㄉㄚˊ ㄖㄨˊ ㄌㄧㄡˊ, 对答如流 / 對答如流] able to reply quickly and fluently (成语 saw); having a ready answer
不可知论[bù kě zhī lùn, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄓ ㄌㄨㄣˋ, 不可知论 / 不可知論] agnosticism, the philosophical doctrine that some questions about the universe are in principle unanswerable
对歌[duì gē, ㄉㄨㄟˋ ㄍㄜ, 对歌 / 對歌] answering phrase of duet; to sing antiphonal answer
答问[dá wèn, ㄉㄚˊ ㄨㄣˋ, 答问 / 答問] answer
答案[dá àn, ㄉㄚˊ ㄢˋ, 答案] answer; solution
解答[jiě dá, ㄐㄧㄝˇ ㄉㄚˊ, 解答] answer; explanation; (math.) solution (of an equation)
[duì, ㄉㄨㄟˋ, 对 / 對] couple; pair; to be opposite; to oppose; to face; for; to; correct (answer); to answer; to reply; to direct (towards sth); right
问答[wèn dá, ㄨㄣˋ ㄉㄚˊ, 问答 / 問答] question and answer
回答[huí dá, ㄏㄨㄟˊ ㄉㄚˊ, 回答] reply; answer
[dá, ㄉㄚˊ, 答] reply; answer; return; respond; echo
响应[xiǎng yìng, ㄒㄧㄤˇ ˋ, 响应 / 響應] respond to; answer
应对[yìng duì, ˋ ㄉㄨㄟˋ, 应对 / 應對] response; to answer; to reply
[huí, ㄏㄨㄟˊ, 回] to circle; to go back; to turn around; to answer; to return; to revolve; Hui religious minority (Chinese Muslims); time; classifier for acts of a play; section or chapter (of a classic book)

answer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness
アンサー[, ansa-] (n) answer
アンサーファイル[, ansa-fairu] (n) {comp} answer file
アンサーモード[, ansa-mo-do] (n) {comp} answer mode
アンサホン[, ansahon] (n) answer phone
ニアピン[, niapin] (n) (1) near pin (golf); closest to pin (flagstick); (2) close (closest) answer or figure
代返[だいへん, daihen] (n,vs) answer a roll call for another
共同利用型音声照会通知システム[きょうどうりようけいおんせいしょうかいつうちシステム, kyoudouriyoukeionseishoukaitsuuchi shisutemu] (n) {comp} ANSER; Automatic Answer Network System for Electrical Request
出る[でる, deru] (v1,vi) (1) to go out; to exit; to leave; (2) to appear; to come forth; to be published; (3) (See 電話に出る) to answer (the phone or door); (P)
取り次ぐ(P);取次ぐ[とりつぐ, toritsugu] (v5g,vt) (1) to act as an agent for; to intermediate; (2) to announce (someone's arrival); to answer (the door, the phone); to receive (a guest at reception); to usher in (a guest); (3) to convey (a message); (P)
叶える(P);適える[かなえる, kanaeru] (v1,vt) (1) (esp. 叶える) to grant (request, wish); to answer (prayer); (2) (esp. 適える) to fulfill (conditions); to meet (requirements); (P)
否応[いやおう, iyaou] (n) answer respectively agreement or disagreement
無字[むじ, muji] (n) {Buddh} (See 狗子仏性) "No." (Zhaozhou's answer to the koan "Does a dog have Buddha nature?")
生返事[なまへんじ, namahenji] (n,vs) half-hearted reply; vague answer; reluctant answer
申し子[もうしご, moushigo] (n) heaven-sent child (in answer to a Shinto or Buddhist prayer)
留守番電話[るすばんでんわ, rusubandenwa] (n) answering machine; answer phone
答えを出す[こたえをだす, kotaewodasu] (exp,v5s) to give an answer; to find an answer to a question; to work out a solution
答えを渋る[こたえをしぶる, kotaewoshiburu] (exp,v5r) to be reluctant to answer; to hesitate to answer
言い抜ける;言抜ける[いいぬける, iinukeru] (v1,vt) to explain away; to answer evasively
言い返す(P);言返す[いいかえす, iikaesu] (v5s,vt) (1) to talk back; to answer back; to retort; (2) to say over; to repeat words; to say repeatedly; (P)
遣り返す;やり返す[やりかえす, yarikaesu] (v5s,vt) to do over; to answer or fire back; to retort
顧みて他を言う[かえりみてたをいう, kaerimitetawoiu] (exp,v5u) to give an evasive answer
お茶を濁す[おちゃをにごす, ochawonigosu] (exp,v5s) (1) to be evasive; to give an evasive answer; (2) to speak ambiguously; to prevaricate; (3) to cook up a specious story to get out of an uncomfortable situation; (4) to make do with
一問一答[いちもんいっとう, ichimon'ittou] (n,vs) answering question by question
口が裂けても[くちがさけても, kuchigasaketemo] (exp) (See 口が裂けても言えない・くちがさけてもいえない) (I) won't (say) anything no matter what (expression is followed by negative verb relating to say, answer, etc.) to not (tell) even under any threat
当てる[あてる, ateru] (v1,vt) (1) to hit; (2) to expose; (3) to apply (e.g. patch); (4) to allot; to call on someone (e.g. in class); (5) to guess (an answer); (6) to make a hit (e.g. in a lottery); (P)
応ずる[おうずる, ouzuru] (vz,vi) (1) (See 応じる) to answer; to respond; to meet; (2) to satisfy; to accept; (P)
応需;應需(oK)[おうじゅ, ouju] (n,vs) responding to a demand; answering a request
念願成就[ねんがんじょうじゅ, nenganjouju] (n,vs) attainment of one's most cherished desire; one's earnest prayer being answered
思い当たる(P);思いあたる;思い当る[おもいあたる, omoiataru] (v5r,vi) to suddenly understand (esp. on basis of experience or memory); to come to mind; to recall (in a flash); to be reminded of; to call to mind; to think of; to strike on; to hit on an answer; to seize the crux of a problem; (P)
愚問愚答[ぐもんぐとう, gumongutou] (n) silly questions and silly answers; a silly dialogue
手動応答[しゅどうおうとう, shudououtou] (n) {comp} manual answering
押し問答[おしもんどう, oshimondou] (n) dispute; heated questioning and answering; (P)
教えて君[おしえてくん, oshietekun] (n) (sl) someone who asks others for answers without first researching by himself
是非とも(P);是非共[ぜひとも, zehitomo] (adv) by all means (with sense of not taking "no" for an answer); (P)
本懐成就[ほんかいじょうじゅ, honkaijouju] (n,vs) realization of a great ambition; attainment of one's most cherished desire; one's earnest prayer being answered
満願成就[まんがんじょうじゅ, manganjouju] (n,vs) fulfilment of a vow; one's earnest prayer being answered
炎上[えんじょう, enjou] (n,vs) (1) blazing up; (2) destruction of a large building by fire; (3) flood of comments to a blog, exceeding what the blog's owner can answer; (P)
留守電[るすでん, rusuden] (n) (abbr) (See 留守番電話) answering machine
畳み掛ける;畳みかける[たたみかける, tatamikakeru] (v1,vt) (uk) to press for an answer; to shower questions on someone
Japanese-English: COMDICT Dictionary
共同利用型音声照会通知システム[きょうどうりようけいおんせいしょうかいつうちシステム, kyoudouriyoukeionseishoukaitsuuchi shisutemu] ANSER, Automatic Answer Network System for Electrical Request
応答[おうとう, outou] answering
手動応答[しゅどうおうとう, shudououtou] manual answering
留守番電話[るすばんでんわ, rusubandenwa] answering machine
自動応答[じどうおうとう, jidououtou] auto-answer, automatic answering
自動発着信装置[じどうはっちゃくしんそうち, jidouhacchakushinsouchi] automatic calling and automatic answering unit
電話応答機能[でんわおうとうきのう, denwaoutoukinou] Answering Machine
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
問答[もんどう, mondou] Thai: ถามตอบ English: questions and answers

answer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาอย่างไร[X] (ao yāngrai) EN: what do you want ? ; what's the answer ? FR:
เฉลย[v.] (chaloēi) EN: answer ; solve ; reply ; response ; give the answer to ; explain ; interpret FR: résoudre ; solutionner ; apporter la réponse ; bien répondre
จำเลย[v.] (jamloēi) EN: answer FR: répondre
จดหมายตอบ[n. exp.] (jotmāi tøp) EN: letter in reply ; written answer FR: lettre de réponse [f]
ไข[v.] (khai) EN: answer ; solve FR:
ไขปัญหา[v. exp.] (khai panhā) EN: resolve a problem ; solve a problrm ; answer FR: résoudre un problème
คำเฉลย[n. exp.] (kham chaloē) EN: answer FR: solution [f] ; réponse [f]
คำให้การ[n. exp.] (kham haikān) EN: testimony ; deposition ; pleading ; answer ; reply ; defense ; declaration ; statement ; evidence FR: déposition [f] ; déclaration [f] ; témoignage [m]
คำตอบ[n.] (kham tøp) EN: answer ; reply ; retort FR: réponse [f] ; réplique [f] ; répartie [f]
คำตอบ[n.] (kham tøp) EN: answer ; solution ; key FR: réponse [f] ; solution [f] ; clé [f] ; clef [f]
ขาน[v.] (khān) EN: answer ; reply ; respond FR: répondre à l'appel
ขานรับ[v. exp.] (khān rap) EN: answer ; respond (to) ; agree (with) FR:
คาดคั้นคำตอบ[v. exp.] (khātkhan kh) EN: demand an answer FR:
ข้อไข[n.] (khøkhai) EN: solution ; answer ; key FR: réponse [f] ; solution [f] ; clé [f]
กล่าวตอบ[v.] (klāo tøp) EN: answer FR: répondre
หนังสือตอบ[n. exp.] (nangseū tøp) EN: letter in reply ; written answer FR: lettre de réponse [f]
รับคำตอบ[v. exp.] (rap kham tø) EN: get an answer FR: recevoir une réponse
รับสาย[v. exp.] (rap sāi) EN: answer the telephone FR: répondre au téléphone ; décrocher le téléphone ; décrocher ; prendre la communication
รับโทรศัพท์[v. exp.] (rap thōrasa) EN: answer the telephone ; answer the phone ; pick up the phone ; take a call FR: répondre au téléphone ; décrocher le téléphone ; prendre la communication
แสดงปฏิกิริยา[v. exp.] (sadaēng pat) EN: react ; respond ; reply ; answer FR: réagir ; répondre
สนอง[v.] (sanøng) EN: reply ; respond ; answer ; return ; retaliate ; reciprocate ; repay ; repay a favour FR: répondre à
สนองไข[v.] (sanøngkhai) EN: answer FR:
สนองตอบ[v. exp.] (sanøng tøp) EN: respond ; answer FR: répondre
ทักนิมิต[v.] (thaknimit) EN: ask and answer in binding the boundary of a temple FR:
ทวงคำตอบ[v. exp.] (thūang kham) EN: press for answer FR:
ตอบ[v.] (tøp) EN: answer ; respond ; reply ; retort FR: répondre ; donner une réponse
ตอบจดหมาย[v. exp.] (tøp jotmāi) EN: answer a letter ; reply to a letter FR: répondre à une lettre
ตอบคำถาม[v. exp.] (tøp khamthā) EN: answer a question FR: répondre à la question ; répondre aux questions
ตอบคลุมเครือ[v. exp.] (tøp khlumkh) EN: answer vaguely FR: répondre vaguement
ตอบปฏิเสธ[v. exp.] (tøp patisēt) EN: say no ; answer in the negative FR: répondre par la négative
ตอบรับ[v.] (tøprap) EN: acknowledge the receipt of ; accept ; respond ; reply in the affirmative ; answer in the affirmative ; answer affirmatively ; say yes ; acknowledge FR: répondre positivement
ตอบสนอง[v. exp.] (tøp sanøng) EN: meet ; respond ; answer ; reciprocate ; react ; requite FR: répondre à ; satisfaire
โต้เถียง[v.] (tōthīeng) EN: argue ; debate ; dispute ; raise an objection ; refute ; rebut ; oppose ; content ; dissent ; answer FR: polémiquer ; batailler ; discuter ; disputer (vx - litt.)
โต้ตอบ[v.] (tōtøp) EN: answer ; retort ; discuss ; argue ; carry on a conversation ; carry on a dialogue FR: répliquer ; rétorquer
วิสัชนา[v.] (wisatchanā) EN: answer ; reply ; explain ; give an account ; elucidate FR: expliquer
ยอกย้อน[v.] (yøkyøn) EN: retort ; reply ; answer ; respond FR:
ย้อน[v.] (yøn) EN: retort ; reply ; answer ; answer back ; respond ; counter ; return FR: rétorquer ; tacler (fig.)
ย้อนตอบ[v. exp.] (yøn tøp) EN: get back at (someone) ; give a smart answer FR:
ค่ะ[adv.] (kha) EN: yes ; okay ; right ; [politeness marker when answering a question in the affirmative] FR: oui ; [formule de politesse en fin de réponse affirmative]
คำถาม คำตอบ[n. exp.] (khamthām kh) EN: questions and answers ; catechisms FR: questions et réponses [fpl]

answer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
automatische Anschaltleitungstrennung {f}automatic answer disconnect
automatische Anschaltleitungstrennung {f}automatic answer hang up
mangels {prp; +Genitiv} | mangels einer Antwortin the absence of | in the absence of an answer; failing an answer
Vorbescheid {m}preliminary answer
klar; rein; unverfälscht {adj} | eine klare Wahl | eine klare Antwort auf eine klare Fragestraight | a straight choice | a straight answer to a straight question
Antwortzustand {m}answer state
Rückschein {m}answer registered
schadenersatzpflichtig; schadenersatzpflichtig {adj}answerable for damage
Anrufbeantworter {m}answering machine
Anrufbeantworter {m}answering equipment
Fernsprechauftragsdienst {m}answering service
automatische Anrufbeantwortung {f}automatic answering; auto answer; auto answering
Anrufbeantworter {m}automatic answering set

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า answer
Back to top