ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

enjoyable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *enjoyable*, -enjoyable-

enjoyable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
enjoyable (adj.) ที่ให้ความเพลิดเพลิน Syn. pleasant
enjoyable (adj.) ที่พอใจ See also: ออกรส, สนุก, สำราญใจ, เพลิดเพลิน Syn. agreeable, pleasant, delightful, satisfying Ops. boring, unpleasant, hateful, detestable, loathsome
enjoyableness (n.) ความเพลิดเพลิน See also: ความสนุก, ความสำราญใจ Syn. delightfulness, pleasantness
English-Thai: HOPE Dictionary
enjoyableadj. น่าสนุก,น่าเพลิดเพลิน,สนุก,สำราญใจ., See also: enjoyably adv. ดูenjoyable, Syn. agreeable
English-Thai: Nontri Dictionary
enjoyable(adj) น่าเพลิดเพลิน,พอใจ,น่าสนุกสนาน,สำราญใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าอ่าน (v.) be enjoyable to read See also: be good to read, be fun to read
น่าสนุก (adj.) enjoyable See also: fun
สนุกสนาน (v.) be enjoyable See also: be joyful, be hilarious, be happy, be merry, be delighted Syn. ร่าเริง
ออกรส (v.) be enjoyable Syn. สนุกสนาน
เอร็ดอร่อย (v.) be enjoyable See also: be joyful Syn. สนุกสนาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As enjoyable as it was, I still had a vision of my quest.สามารถสนุกเท่าที่จะเป็นได้ ผม อยู่ในฐานะผู้แขก
I hope you're having a lovely enjoyable morning, because while you are nowhere to be found, there is sleuthing going on here regarding the whereabouts of one Mr. Andrew Blauner.เช้านี้เธอคงมีความสุขดีนะ เพราะขณะที่เธออยู่ไหนไม่รู้ มีคนสงสัยเรื่องที่นี่ ว่านายบลาวเนอร์หายหัวไปไหน
Have an enjoyable flight.ขอให้เดินทางให้สนุกนะ
Would you like to find out how enjoyable it is... to face the music?ตอนนี้เธอพร้อมที่จะเรียนรู้และสนุก ไปกับดนตรีหรือยัง
I think it's probably just enjoyable to hit things.แต่ฉันว่าน่าจะเป็นแค่ความรู้สึกนึกสนุกในการตีสิ่งของโน่นนี่เท่านั้นแหละ
I chose my dinner with Andre, because it's about a guy who has an unexpectedly enjoyable evening with a weird friend he's been avoiding lately.ผมเลือกที่จะดินเนอร์กับอังเดร เพราะมันเกี่ยวกับชายคนที่ เพลิดเพลินกับเย็นย่ำอย่างไม่คาดคิด กับเพื่อนประหลาดที่เขาพยายามหลบหน้าในพักหลังๆ
But it's enjoyable as hell to think about an undead ankylosaur going after a diplodocus.แต่มันคงสนุกน่าดู แค่นึกถึงไดโนเสาร์กลายพันธุ์ ไล่กัดกันเอง
What would make our time together truly enjoyable would be some wine.ทำไมไม่ทำให้มันเป็นเวลาแห่งความสุขหล่ะ ด้วยไวน์นิดหน่อย
I'd heard Hogwarts' final exams were frightful, but I found that enjoyable.ฉันได้ยินว่าการสอบไล่ ที่ฮอกวอตส์น่ากลัวนัก กลับพบว่าน่าสนุกกว่าเรื่องนี้เยอะ
Absolutely, very, very enjoyable! Parvati!ยอดเยี่ยม เธอเปลี่ยนมันได้
Makes it all so much more enjoyable, don't you think?มันสนุกกว่ามาก คุณว่าจริงมั้ย
Oh, I can make your last few weeks on Earth, quite, quite enjoyable.ก็ฉันจะทำให้ช่วงสุดท้ายบนโลกของนายสุขสันต์

enjoyable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有意思[yǒu yì si, ㄧㄡˇ ㄧˋ ㄙ˙, 有意思] interesting; meaningful; enjoyable; fun

enjoyable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
享楽気分[きょうらくきぶん, kyourakukibun] (n) enjoyable (pleasant) feeling (atmosphere)
怡然[いぜん, izen] (adv-to,adj-t) (arch) delightful; enjoyable
憂さを晴らす[うさをはらす, usawoharasu] (exp,v5s) to forget one's troubles by doing something enjoyable
楽しい(P);愉しい;娯しい(iK)[たのしい, tanoshii] (adj-i) enjoyable; fun; (P)

enjoyable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เพลิน[adj.] (phloēn) EN: absorbed (in) ; engrossed (in) ; enjoyable FR:
รื่นเริง[adj.] (reūnroēng) EN: joyful ; jolly ; cheerful ; jovial ; hilarious ; enjoyable FR: gai ; jovial ; joyeux
รมณีย์[adj.] (rommanī) EN: enjoyable ; pleased FR:
รมณีย-[pref.] (rommanīya-) EN: enjoyable ; pleased FR:
สนุก[v.] (sanuk) EN: enjoy ; be enjoyable ; enjoy ; have a good time ; have fun ; be funny FR: s'amuser ; prendre du bon temps
สนุกสนาน[v.] (sanuksanān) EN: be enjoyable ; be joyful ; be hilarious ; be happy ; be merry ; be delighted ; amuse ; have fun FR: s'amuser ; prendre du bon temps
สนุก[adj.] (sanuk) EN: pleasant ; funny ; fun ; entertaining ; amusing ; vivacious ; diverting ; enjoyable; FR: plaisant ; agréable ; amusant ; réjouissant ; divertissant ; distrayant ; drôle
สนุกสนาน[adj.] (sanuksanān) EN: happy ; jolly ; rollicking ; pleasant ; amusing ; fun ; enjoyable; entertaining ; vivacious  FR: amusant

enjoyable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Genießbarkeit {f}enjoyableness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า enjoyable
Back to top