ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

entreat

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *entreat*, -entreat-

entreat ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
entreat (vt.) อ้อนวอน (คำทางการ) See also: วิงวอน, ขอร้อง, ออดอ้อน, ร้องขอ Syn. beg, plead
entreat (vi.) อ้อนวอน (คำทางการ) See also: วิงวอน, ขอร้อง, ออดอ้อน, ร้องขอ Syn. beg, plead
entreat of (phrv.) ร้องขอ See also: เรียกร้อง
entreaty (n.) การขอร้อง See also: การวิงวอน, การออดอ้อน Syn. plea, request, supplication
English-Thai: HOPE Dictionary
entreat(เอนทรีท') vt.,vi. ขอร้อง,วิงวอน,อ้อนวอน., See also: entreatingly adv. ดูentreat entreatment n. ดูentreat, Syn. implore,beg
entreaty(เอนทรี'ที่) n. การขอร้อง,การวิงวอน,คำขอร้อง,คำวิงวอน,คำอ้อนวอน
English-Thai: Nontri Dictionary
entreat(vi,vt) อ้อนวอน,วิงวอน,ร้องขอ,ขอร้อง
entreaty(n) การอ้อนวอน,การวิงวอน,การขอร้อง,การร้องขอ,คำขอร้อง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ล่ะ (end.) particle used at the end of a question, command or entreaty Syn. เล่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But we will entreat them to reconsider...แต่เราจะวิงวอนขอให้ทวยเทพ พิจารณาให้กับเราใหม่
Then entreat them to divine where Spartacus has gone to ground.งั้นจงวิงวอนพวกเขา ให้สาปส่งสปาตาคัสลงนรก
Perhaps I should entreat the gods to shield me from such dour fate...บางที ข้าควรสวดวิงวอนพระเจ้า เพื่อป้องกันข้าจากชะตาอันน่าระทมนี้
I shall entreat them on your behalf.ฉันจะวิงวอนพวกเขา ในนามของคุณ
Let us entreat them with wine and song!ขอให้เราขอวิงวอนพวกเขา กับไวน์และเพลง!
And I shall entreat the gods to see them satisfied.และฉันจะวิงวอนพระเจ้า จะเห็นพวกเขามีความพึงพอใจ
Well, because I'm sitting in a police station, accused of entreating a young man to touch my penis and you just asked me if machines can think.ก็เพราะผมนั่งอยู่ ในสถานีตำรวจ ตั้งข้อหาเด็กหนุ่ม ที่บ๊วบให้ผม และก็ถามผมว่า เครื่องจักรมันคิดได้ไหม
"that lay at the bottom of the ocean and entreating the sirens not to be afraid."ที่อยู่ก้นบึ้งของมหาสมุทร และขอร้องกับความเงียบ ว่าไม่ต้องกลัว

entreat ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哀求[āi qiú, ㄞ ㄑㄧㄡˊ, 哀求] entreat; implore

entreat ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
希う;請い願う;庶幾う;冀う;乞い願う[こいねがう, koinegau] (v5u,vt) to beg; to request; to beseech; to implore; to entreat
願い求める[ねがいもとめる, negaimotomeru] (v1) to entreat
切願[せつがん, setsugan] (n,vs) entreaty; supplication
口説き[くどき, kudoki] (n,vs) (1) entreaty; imploring; begging; (2) spoken portion of a song; oral recitation
哀訴嘆願;哀訴歎願[あいそたんがん, aisotangan] (n,vs) plea; entreaty; supplication
哀願[あいがん, aigan] (n,vs) supplication; appeal; entreaty; petition
懇望[こんもう;こんぼう, konmou ; konbou] (n,vs) entreaty; solicitation; earnest request
懇請[こんせい, konsei] (n,vs) appeal; entreaty; request
懇願[こんがん, kongan] (n,vs) entreaty; supplication; petition; (P)
祈請[きせい, kisei] (n,vs) entreaty; prayer
神頼み[かみだのみ, kamidanomi] (n) entreaty to a deity
請い;乞い[こい, koi] (n) request; entreaty

entreat ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉะอ้อน[v.] (cha-øn) EN: implore ; beseech ; entreat ; wheedle ; cajole ; coax ; talk amorously FR: supplier
ออดอ้อน[v.] (øt-øn) EN: plead with ; beg ; entreat ; implore ; appeal ; coax ; beseech FR: implorer ; supplier
วิงวอน[v.] (wingwøn) EN: plead ; implore ; beseech ; entreat ; beg for ; appeal ; urge ; supplicate FR: supplier ; implorer
วอน[v.] (wøn) EN: implore ; beg ; ask for ; beseech ; entreat ; plead FR: implorer
เจ้าประคุณ[X] (jao prakhun) EN: introduction to an entreaty FR:
คำร้อง[n.] (khamrøng) EN: petition; request ; appeal ; complaint ; entreaty ; application ; motion FR: pétition [f] ; requête [f] ; plainte [f]
คำร้องขอ[n.] (khamrøngkhø) EN: petition ; appeal ; entreaty ; application ; request FR: requête [f] ; demande [f] ; supplique [f]
คำร้องทุกข์[n.] (khamrøngthu) EN: petition ; appeal ; request ; supplication ; entreaty ; plea ; suit ; complaint FR: requête [f] ; réclamation [f]
ล่ะ (...ล่ะ)[X] (... la) EN: what about ...? ; [particle used at the end of a question, command or entreaty] FR: et à propos de ... ? ; dis-moi ? ; donc ? ; [particule interrogative ou impérative finale]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า entreat
Back to top