ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

displease

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *displease*, -displease-

displease ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
displease (vt.) ทำให้ไม่พอใจ See also: ทำให้โกรธ
displeased (adj.) ซึ่งน่าสะอิดสะเอียน See also: ซึ่งน่ารังเกียจ Syn. offended Ops. attracked
displeased (adj.) ขุ่นเคือง See also: เจ็บร้อน, โกรธขึ้ง Syn. angry, incensed
English-Thai: HOPE Dictionary
displeasevt. vi.,vt. ไม่พอใจ,ทำให้ไม่พอใจ., See also: displeasingly adv. ดูdisplease, Syn. vex
English-Thai: Nontri Dictionary
displease(vt) ทำให้ไม่พอใจ,ไม่ชอบ,ไม่ถูกใจ,โกรธ,ไม่เห็นด้วย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เง้างอด (v.) be displeased See also: be angry, be annoyed, be dissatisfied Syn. โกรธ, งอน Ops. พอใจ
โกรธ (v.) be displeased See also: be angry, be annoyed, be dissatisfied Syn. งอน Ops. พอใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ariki. May I ask, How does this moai displease the gods?ท่านหัวหน้า รูปสลักนี้ไม่เป็นที่น่าพอใจเทพเจ้ากระนั้นหรือ
Do our gifts displease your government?ของขวัญจากเราทำให้ รัฐบาลไม่พอใจหรือ
Do you think she's going to have any qualms about cutting us off if we displease her?ขณะที่เธอกำลังร้อง "I'm killing my babies"
If you displease your master or try to escape, the company will find you, kill you, and kill your family.ถ้าไม่สบอารมณ์เขา หรือพยายามหนี บริษัทจะตามหาคุณ,ฆ่าคุณ และฆ่าครอบครัวของคุณ
I am most seriously displeased. Drive on!ฉันไม่พอใจอย่างที่สุด ออกรถได้
That displeases also.โอนั่นก็ไม่ดีเหมือนกัน
I'm entirely displeased with you right now.ฉันไม่พอใจเธออย่างมากตอนนี้
And if that displeases you, take it up with a majestor.และถ้านั่นทำให้นายไม่พอใจ เอาไปฟ้องราชาสิ
I fear the gods will be displeased.ข้าเกรงว่า พระเจ้าจะไม่พอใจ
I was afraid you would be displeased.ข้ากลัวนายท่านไม่พอใจ
If that displeases you, go pray.ถ้าเจ้าไม่ชอบใจ ก็ไปสวดมนต์ซะ
When the thunder clapped or the earth quaked, it was not because something you did had somehow displeased the very demanding gods.เมื่อฟ้าร้องปรบมือหรือดินไหว, มันก็ไม่ได้เพราะสิ่งที่คุณ ไม่ได้ไม่พอใจอย่างใด พระเจ้าเรียกร้องมาก

displease ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不快[bù kuài, ㄅㄨˋ ㄎㄨㄞˋ, 不快] be unhappy; be displeased; be in low spirits; be indisposed; feel under the weather; be out of sorts
不悦[bù yuè, ㄅㄨˋ ㄩㄝˋ, 不悦 / 不悅] displease; unpleasant
使生气[shǐ shēng qì, ㄕˇ ㄕㄥ ㄑㄧˋ, 使生气 / 使生氣] displease
绷着脸[běng zhe liǎn, ㄅㄥˇ ㄓㄜ˙ ㄌㄧㄢˇ, 绷着脸 / 繃著臉] to have a taut face; to pull a long face; to look displeased
打情骂俏[dǎ qíng mà qiào, ㄉㄚˇ ㄑㄧㄥˊ ㄇㄚˋ ㄑㄧㄠˋ, 打情骂俏 / 打情罵俏] to tease a woman by pretending to be displeased with them; to flirt with a member of the opposite sex; banter flirtatiously

displease ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
顰蹙を買う[ひんしゅくをかう, hinshukuwokau] (exp,v5u) to displease someone; to make someone disgusted; to be frowned at
冠を曲げる[かんむりをまげる, kanmuriwomageru] (exp,v1) to become displeased; to get stubborn
噛んで吐き出すように;かんで吐き出すように[かんではきだすように, kandehakidasuyouni] (exp) curtly, in a displeased manner
尖る(P);尖がる(io);尖んがる(io)[とがる(尖る;尖がる)(P);とんがる, togaru ( togaru ; sen garu )(P); tongaru] (v5r,vi) (1) to taper to a point; to become sharp; (2) to look displeased; to look sour; to be on edge; to be touchy; (P)
機嫌を損ねる[きげんをそこねる, kigenwosokoneru] (exp,v1) to displease; to offend; to hurt (a person's) feelings
難しい[むずかしい(P);むつかしい, muzukashii (P); mutsukashii] (adj-i) (1) difficult; hard; troublesome; complicated; serious (disease, problem, etc.); (2) fussy; particular; fastidious; hard to please; displeased; (3) gloomy; glum; sullen; serious (look); (4) (arch) dirty; unclean; filthy; detestable; (5) (arch) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky; (P)

displease ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขัดใจ[v.] (khatjai) EN: be offended ; offend ; dissatisfy ; displease FR: être offensé ; être outragé ; offenser ; déplaire
ขุ่นเคือง[v.] (khunkheūang) EN: annoy ; irritate ; displease ; resent ; be peeved FR: indigner ; outrer
ผิดใจ[v.] (phitjai) EN: have a difference ; be discordant ; be estranged ; have a grudge (against) ; be on bad terms ; be on the outs (with s.o.) ; be at loggerheads ; be sore (at) ; have a falling out ; estrange ; displease ; split up FR: être en désaccord ; se trouver en désaccord
ผิดพ้องหมองใจ[v.] (phitphøng-m) EN: have a difference ; have dissensions ; have differences of opinion ; be estranged ; be at odds ; offend ; be discordant ; displease ; estrange ; be gloomy FR:
ทำให้ไม่พอใจ [v. exp.] (thamhai mai) EN: displease FR: mécontenter
ขุ่นเคือง[adj.] (khunkheūang) EN: irritated ; displeased ; annoyed FR:
ไม่พอใจ[adj.] (mai phøjai) EN: discontent ; dissatisfied ; displeased FR: mécontent ; insatisfait ; pas satisfait
หน้าบึ้ง[v.] (nābeung) EN: frown ; look displeased FR: bouder ; se renfrogner
เง้า[v.] (ngao) EN: be displeased ; be angry ; be annoyed ; be dissatisfied FR: bouder ; faire la tête ; faire la moue
เง้า ๆ งอด ๆ[v. exp.] (ngao-ngao n) EN: be distorted by anger ; be displeased ; be angry ; be annoyed ; be irritated FR:
รู้สึกไม่พอใจ[v. exp.] (rūseuk mai ) EN: be displeased FR:
รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมาก(กับ)[xp] (rūseuk mai ) EN: be very displeased (with) FR:
วิมน[adj.] (wimon) EN: doubtful ; displeased FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า displease
Back to top