ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

beseech

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *beseech*, -beseech-

beseech ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
beseech (vt.) ขอความกรุณา See also: ขอร้อง, อ้อนวอน, วิงวอน Syn. beg, ask
beseeching (adj.) ซึ่งอ้อนวอน
English-Thai: HOPE Dictionary
beseech(บิซีช') {besought/beseeched,besought/beseeched,beseeching,beseeches} vt.,vi. อ้อนวอน,ขอร้อง,ขอความกรุณา, See also: beseecher n., Syn. solicit
English-Thai: Nontri Dictionary
beseech(vt) อ้อนวอน,ขอร้อง,ขอความกรุณา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รำพัน (v.) beseech See also: implore, importune Syn. อ้อน
ออด (v.) beseech See also: implore, importune Syn. อ้อน, รำพัน
besought (vt.) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ beseech
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But I beseech you, take my life and spare hers.ขอได้โปรดเห็นแก่ลูก เอาชีวิตข้า แต่ปล่อยนางไป
Grant this, we beseech Thee, O merciful Father, through Jesus Christ,โปรดทรงรับเรา เราขอคารวะท่าน พระบิดาผู้มีเมตตา ผ่านทางพระเยซูเจ้า
I beseech Jesus save my sovereign and master, the king.ข้าของวิงวอนต่อพระเยซู ให้ปกป้องอำนาจแผ่นดิน และผู้อยู่เหนือหัว พระมหากษัตริย์
I beseech you to call off this vote...แม่ขอร้องให้ลูกล้มเลิกการโหวตนี้ซะ
We beseech thee, oh, Lord, in thy mercy, to have pity on the soul of thy handmaid.เราขอวิงวอนท่าน โอ้ พระองค์ ในความเมตตาของพระองค์ ขอให้พระองค์ทรงมีความสงสาร ดวงวิญญาณของสาวใช้ของพระองค์
I beseech you, my queen, you should return to camp.ข้าขอร้อง ราชินี โปรดกลับไปที่แค้มป์เถิด
Mr. Newton, I beseech you to work all of this into a book as soon as possible.เป็นหนังสือโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ฉันสามารถรับประกันคุณจะ สังคมพระราช จะเผยแพร่ได้
And I remit them to God beseeching him to have mercy on my soul.ข้าขออภัยต่อพระเจ้า วิงวอนให้พระองค์ทรง เมตตาแก่ดวงวิญญาณข้า

beseech ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
南無八幡大菩薩[なむはちまんだいぼさつ, namuhachimandaibosatsu] (exp,int) O Great God of Arms, I beseech your aid against my enemy!
希う;請い願う;庶幾う;冀う;乞い願う[こいねがう, koinegau] (v5u,vt) to beg; to request; to beseech; to implore; to entreat
請謁[せいえつ, seietsu] (n,vs) beseeching; requesting (an audience)

beseech ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉะอ้อน[v.] (cha-øn) EN: implore ; beseech ; entreat ; wheedle ; cajole ; coax ; talk amorously FR: supplier
ขอร้อง[v.] (khørøng) EN: ask ; request ; implore ; beg ; beseech ; make a request ; make a plea ; plead FR: demander ; solliciter ; implorer ; faire appel à ; quémander
อ้อนวอน[v.] (ønwøn) EN: plead ; beg ; beseech ; appeal ; ask ; implore ; petition ; request ; pray ; solicit ; whine ; supplicate FR: supplier ; implorer
ออดอ้อน[v.] (øt-øn) EN: plead with ; beg ; entreat ; implore ; appeal ; coax ; beseech FR: implorer ; supplier
ร่ำร้อง[v.] (ramrøng) EN: ask repeatedly ; make a persistent request ; demand persistently ; beseech repeatedly FR: demander avec insistance
วิงวอน[v.] (wingwøn) EN: plead ; implore ; beseech ; entreat ; beg for ; appeal ; urge ; supplicate FR: supplier ; implorer
วอน[v.] (wøn) EN: implore ; beg ; ask for ; beseech ; entreat ; plead FR: implorer
สาระวอน[v.] (sārawøn) EN: implore; supplicate; beseech; beg FR: implorer ; supplier

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า beseech
Back to top