ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disagreeable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disagreeable*, -disagreeable-

disagreeable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disagreeable (adj.) ซึ่งมีอารมณ์เสีย See also: ไม่พอใจ Syn. unpleasant Ops. pleasant, agreeable
disagreeable (adj.) หยาบคาย See also: ไม่เป็นมิตร Syn. unpleasant
English-Thai: HOPE Dictionary
disagreeable(ดิสอะกรี'อะเบิล) adj.,n. (สภาวะ) ไม่ถูกใจ,น่าเบื่อ,น่ารำคาญ,ไม่ดี,มีอารมณ์ไม่ดี, See also: disagreeableness n. ดูdisagreeable disagreeability n. ดูdisagreeable, Syn. irritable
English-Thai: Nontri Dictionary
disagreeable(adj) ไม่ถูกใจ,น่าเบื่อ,น่ารำคาญ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You have been disagreeable of late.ที่ผ่านมาเจ้ามักจะหยาบคาย
Presumably as the most disagreeable...สันนิษฐานว่าไม่น่าคบ...

disagreeable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不愉快[bù yú kuài, ㄅㄨˋ ㄩˊ ㄎㄨㄞˋ, 不愉快] disagreeable; unpleasant
讨嫌[tǎo xián, ㄊㄠˇ ㄒㄧㄢˊ, 讨嫌 / 討嫌] disagreeable; hateful; a pain in the neck
讨人嫌[tǎo rén xián, ㄊㄠˇ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄢˊ, 讨人嫌 / 討人嫌] unpleasant; disagreeable

disagreeable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
厭わしい[いとわしい, itowashii] (adj-i) detestable; disagreeable
嫌みたらしい;厭みたらしい[いやみたらしい, iyamitarashii] (adj-i) disagreeable
当たり散らす[あたりちらす, atarichirasu] (v5s,vi) to find fault with everybody; to make oneself disagreeable
いけ好かない[いけすかない, ikesukanai] (adj-i) nasty; disgusting; disagreeable; creepy
不愉快[ふゆかい, fuyukai] (adj-na,n) discomfort; unpleasantness; disagreeableness; unhappiness; (P)
嫌(P);厭;厭や(io)[いや(P);や(嫌;厭), iya (P); ya ( iya ; en )] (adj-na,n) disagreeable; detestable; unpleasant; reluctant; (P)
嫌らしい(P);厭らしい(P)[いやらしい(P);やらしい, iyarashii (P); yarashii] (adj-i) (uk) unpleasant; disgusting; repulsive; detestable; disagreeable; indecent; lewd; dirty; lascivious; (P)
嫌味;嫌み;厭味;厭み[いやみ, iyami] (adj-na,n) disagreeableness; disagreeability; gaudiness; sarcasm
忌まわしい[いまわしい, imawashii] (adj-i) (1) unpleasant; disagreeable; abominable; disgusting; unsavory; (2) unlucky; inauspicious; (P)
気持ち悪い[きもちわるい, kimochiwarui] (adj-i) bad feeling; feeling bad; disagreeable; unpleasant; revolting; gross; disgusting
気障り[きざわり, kizawari] (adj-na) disagreeable; unpleasant; off-putting; disconcerting
疎ましい[うとましい, utomashii] (adj-i) disagreeable; unpleasant; adverse; unsympathetic

disagreeable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขัดหู[v.] (khathū) EN: jar ; sound disagreeable FR:
น่ารังเกียจ[adj.] (nā rangkīet) EN: disgusting ; hateful ; noisome ; offensive ; repugnant ; objectionable ; revolting ; disagreeable ; distasteful FR: déplaisant ; désagréable ; gênant ; odieux ; misérable
แสลงหู[v.] (salaēng hū) EN: be unpleasant to hear ; be disagreeable to hear FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disagreeable
Back to top