ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nasty

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nasty*, -nasty-

nasty ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nasty (adj.) น่าคลื่นไส้ See also: น่าสะอิดสะเอียน, ไม่น่ายินดี, ไม่น่าพอใจ
nasty (adj.) อันตราย See also: น่าวิตก, ยากที่จะแก้, ยากลำบาก, ร้ายแรง Syn. malicious, abusive, mean
nasty (n.) สิ่งที่น่ารังเกียจ See also: คนที่น่ารังเกียจ
English-Thai: HOPE Dictionary
nasty(แนส'ที) adj. สกปรกอย่างน่าชัง,กลิ่นเหม็น,น่าชัง,น่ารังเกียจ,ลามก,หยาบคาย,สามหาว,ร้าย,ฉุนเฉียว,เลว., See also: nastily adv. nastiness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
nasty(adj) สกปรก,น่ารังเกียจ,น่าสะอิดสะเอียน,ฉุนเฉียว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
take a spill (idm.) ล้ม (มักใช้กับ have และคำคุณศัพท์ bad, nasty, quite)
จันทรวงศ์ (n.) dynasty of the moon See also: lineage of the moon
ผลัดแผ่นดิน (v.) change of dynasty See also: have a new king Syn. เปลี่ยนรัชกาล, เปลี่ยนพระเจ้าแผ่นดิน, เปลี่ยนแผ่นดิน
ราชวงศ์ (n.) dynasty See also: royal house, royal family Syn. วงศ์สกุล
เปลี่ยนพระเจ้าแผ่นดิน (v.) change of dynasty See also: have a new king Syn. เปลี่ยนรัชกาล, เปลี่ยนแผ่นดิน
เปลี่ยนรัชกาล (v.) change of dynasty See also: have a new king Syn. เปลี่ยนพระเจ้าแผ่นดิน, เปลี่ยนแผ่นดิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That was a nasty moment.โอเคทั้งหมดเข้าด้วยกันใน ขณะนี้
Take those nasty Nazi clothes off and play cricket.เล่นคริกเก็ตบาง สอนจิต วิญญาณของทีมคุณ
Here, your Blueness, have some nasty medicine.ที่นี่คุณสีน้ำเงิน, มีบางยาที่น่ารังเกียจ
"... but never nasty or obscene.♪ แต่ไม่เคยมีเกะกะระราน ♪
Dr Jones, whatever are you doing in such a nasty place?ดร.โจนส์, ไม่ว่าคุณจะทำอะไร ในที่ ที่น่ารังเกียจมาก?
You nasty German!คุณเยอรมันที่น่ารังเกียจ!
Very nasty monkeys, old boy.ลิงที่น่ารังเกียจมาก, เด็กอายุ
You know, I'd make a desperate effort to raise somebody... just in the hope of gettin' away from your nasty mouth, Steel.ฉันพยายามหาคน ในที่อื่นๆมาตลอด เผื่อจะได้ไป ให้พ้นคนปากเสียอย่างนายซะที
You little cheat. You nasty little cheat.เธอโกงนี่ เธอขี้โกงชัดๆ
Just strut your nasty stuff Wiggle in the middle, yeahก็แค่ปล่อยวาง ปล่อยให้มันแกว่งไปมา ช่าย
You need to put him and this whole nasty affair out of your mind.คุณต้องเอาเรื่องเจ้างั่งนั่นกับหุ่นบ้า ๆ ของเขา ออกไปจากใจให้หมด
I was nasty to her 'cause she was being sillyแย่ละ หรือเธอจะทำอะไรซื่อบื้อๆ...

nasty ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卜辞[bǔ cí, ㄅㄨˇ ㄘˊ, 卜辞 / 卜辭] oracle inscriptions of the Shang Dynasty (16th-11th century BC) on tortoiseshells or animal bones
蒲甘王朝[Pú gān wáng cháo, ㄆㄨˊ ㄍㄢ ㄨㄤˊ ㄔㄠˊ, 蒲甘王朝] Bagan (Pagan) Dynasty of Myanmar (Burma), 1044-1287
伯颜[Bó yán, ㄅㄛˊ ㄧㄢˊ, 伯颜 / 伯顏] Bayan (name); Bayan of the Baarin (1236-1295), Mongol Yuan general under Khubilai Khan, victorious over the Southern Song 1235-1239; Bayan of the Merkid (-1340), Yuan dynasty general and politician
大汉[dà hàn, ㄉㄚˋ ㄏㄢˋ, 大汉 / 大漢] big person; the great Han dynasty
清史列传[Qīng shǐ liè zhuàn, ㄑㄧㄥ ㄕˇ ㄌㄧㄝˋ ㄓㄨㄢˋ, 清史列传 / 清史列傳] Biographic history of Qing dynasty by a succession of authors, published 1928 and revised 1987, with biographies of 2,900 notable Qing commoner citizens, 80 scrolls
伪朝[wěi cháo, ㄨㄟˇ ㄔㄠˊ, 伪朝 / 偽朝] bogus dynasty; pretender
康乾盛世[kāng qián shèng shì, ㄎㄤ ㄑㄧㄢˊ ㄕㄥˋ ㄕˋ, 康乾盛世] booming and golden age of Qing dynasty (from Kang Xi to Qian Long emperors)
[xǔ, ㄒㄩˇ, 冔] cap of Yin dynasty
[míng, ㄇㄧㄥˊ, 明] clear; bright; to understand; next; the Ming dynasty (1368-1644); surname Ming
宋祁[Sòng Qí, ㄙㄨㄥˋ ㄑㄧˊ, 宋祁] Song Qi (998-1061), Song dynasty poet and writer, coauthor of History of the Later Tang Dynasty 新唐書|新唐书
[zhōu, ㄓㄡ, 周] complete; encircle; circuit; lap; week; cycle; all; every; attentive; thoughtful; the Zhou dynasty from 1027 BC; surname Zhou
大都[Dà dū, ㄉㄚˋ ㄉㄨ, 大都] Dadu, name of Beijing as capital of Yuan dynasty
大一统志[dà yī tǒng zhì, ㄉㄚˋ ㄧ ㄊㄨㄥˇ ㄓˋ, 大一统志 / 大一統誌] Dayuan Dayi Tongzhi, Yuan dynasty geographical encyclopedia, compiled 1285-1294 under Jamal al-Din 紮馬剌丁|扎马剌丁 and Yu Yinglong 虞應龍|虞应龙, 755 scrolls
大元大一统志[Dà Yuán dà yī tǒng zhì, ㄉㄚˋ ㄩㄢˊ ㄉㄚˋ ㄧ ㄊㄨㄥˇ ㄓˋ, 大元大一统志 / 大元大一統誌] Dayuan Dayi Tongzhi, Yuan dynasty geographical encyclopedia, compiled 1285-1294 under Jamal al-Din 紮馬剌丁|扎马剌丁 and Yu Yinglong 虞應龍|虞应龙, 755 scrolls
讨厌[tǎo yàn, ㄊㄠˇ ㄧㄢˋ, 讨厌 / 討厭] disgusting; troublesome; nuisance; nasty; to hate doing sth
独尊儒术[dú zūn rú shù, ㄉㄨˊ ㄗㄨㄣ ㄖㄨˊ ㄕㄨˋ, 独尊儒术 / 獨尊儒術] Dismiss the hundred schools, revere only the Confucians (slogan of former Han dynasty)
罢黜百家,独尊儒术[bà chù bǎi jiā, ㄅㄚˋ ㄔㄨˋ ㄅㄞˇ ㄐㄧㄚ, du2 zun1 ru2 shu4, 罢黜百家,独尊儒术 / 罷黜百家,獨尊儒術] Dismiss the hundred schools, revere only the Confucians (slogan of former Han dynasty)
顺民[shùn mín, ㄕㄨㄣˋ ㄇㄧㄣˊ, 顺民 / 順民] docile subject (of new dynasty); toady
清史稿[Qīng shǐ gāo, ㄑㄧㄥ ㄕˇ ㄍㄠ, 清史稿] Draft History of the Qing dynasty, sometimes listed as number 25 or 26 of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled under Zhao Erxun 趙爾巽|赵尔巽 in 1927 during the Northern Warlords period, 536 scrolls
隋唐演义[Suí Táng yǎn yì, ㄙㄨㄟˊ ㄊㄤˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, 隋唐演义 / 隋唐演義] Dramatized History of Sui and Tang, novel by Qing dynasty author Chu Renhuo 褚人獲|褚人获
朝代[cháo dài, ㄔㄠˊ ㄉㄞˋ, 朝代] dynasty; reign (of a king)
王朝[wáng cháo, ㄨㄤˊ ㄔㄠˊ, 王朝] dynasty
东汉[Dōng hàn, ㄉㄨㄥ ㄏㄢˋ, 东汉 / 東漢] Eastern or later Han dynasty, 25-220
宋徽宗[Sòng Huī zōng, ㄙㄨㄥˋ ㄏㄨㄟ ㄗㄨㄥ, 宋徽宗] Emperor Huizong (Song Dynasty)
劝农使[quàn nóng shǐ, ㄑㄩㄢˋ ㄋㄨㄥˊ ㄕˇ, 劝农使 / 勸農使] envoy charge with promoting agriculture (in Han dynasty)
戊戌政变[wù xū zhèng biàn, ˋ ㄒㄩ ㄓㄥˋ ㄅㄧㄢˋ, 戊戌政变 / 戊戌政變] failed attempt to reform the Qing dynasty in 1898; also called 戊戌維新 |戊戌维新
仿宋[fǎng Sòng, ㄈㄤˇ ㄙㄨㄥˋ, 仿宋] imitation Song dynasty typeface; Fangsong font
龌浊[wò zhuó, ㄨㄛˋ ㄓㄨㄛˊ, 龌浊 / 齷濁] filthy; nasty; sordid; impure (motives)
元末[Yuán mò, ㄩㄢˊ ㄇㄛˋ, 元末] final years of Yuan dynasty (1279-1368); mid 14th century
文苑英华[Wén yuàn yīng huá, ㄨㄣˊ ㄩㄢˋ ㄏㄨㄚˊ, 文苑英华 / 文苑英華] Finest blossoms in the garden of literature, Song dynasty collection of poetry, odes, songs and writings compiled during 982-986 under Li Fan 李昉, Xu Xuan 徐鉉|徐铉, Song Bai 宋白 and Su Yijian 蘇易簡|苏易简, 1000 scrolls
今古文[jīn gǔ wén, ㄐㄧㄣ ㄍㄨˇ ㄨㄣˊ, 今古文] former Han dynasty study or rewriting of classical texts such as the Confucian six classics 六經|六经
今文经[jīn wén jīng, ㄐㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄐㄧㄥ, 今文经 / 今文經] former Han dynasty school of Confucian scholars
今文经学[jīn wén jīng xué, ㄐㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄒㄩㄝˊ, 今文经学 / 今文經學] former Han dynasty school of Confucian scholars
雅乐[yǎ yuè, ㄧㄚˇ ㄩㄝˋ, 雅乐 / 雅樂] formal ceremonial music of each succeeding Chinese dynasty starting with the Zhou; Korean a'ak; Japanese gagaku
北宋四大部书[Běi Sòng sì dà bù shū, ㄅㄟˇ ㄙㄨㄥˋ ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄅㄨˋ ㄕㄨ, 北宋四大部书 / 北宋四大部書] Four great compilations of Northern Song dynasty, namely Extensive records of the Taiping era (978) 太平廣記|太平广记, Imperial readings of the Taiping era 太平御覽|太平御览, Prime tortoise of the record bureau 冊府元龜|册府元龟, Finest blossoms in the garden of literature 文苑英華|
[jīn, ㄐㄧㄣ, 金] gold Au, transition metal, atomic number 79; metal; money; the Jurchen Jin dynasty (1115-1234); surname Jin or Kim
哈布斯堡[Hā bù sī bǎo, ㄏㄚ ㄅㄨˋ ㄙ ㄅㄠˇ, 哈布斯堡] Hapsburg (European dynasty)
儿女英雄传[ér nǚ yīng xióng zhuàn, ㄦˊ ㄋㄩˇ ㄒㄩㄥˊ ㄓㄨㄢˋ, 儿女英雄传 / 兒女英雄傳] Heroic women, novel by Manchu born Qing dynasty writer 文康
孟姜女[Mèng jiāng nǚ, ㄇㄥˋ ㄐㄧㄤ ㄋㄩˇ, 孟姜女] heroine of Qin dynasty 秦朝 folk tale, who searched for her husband, and whose tears broke down a stretch of the Great Wall to reveal his body
三国志[Sān guó zhì, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄓˋ, 三国志 / 三國志] History of the Three Kingdoms, fourth of the 24 dynastic histories 二十四史, composed by Chen Shou 陳寿|陈寿 in 289 during Jin Dynasty 晋朝, 65 scrolls

nasty ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
えげつない[, egetsunai] (adj-i) dirty; vulgar; nasty
悪気[わるぎ, warugi] (n) (1) (obsc) (See 邪気・じゃき・2) nasty smelling air; noxious gas; (2) (obsc) evil 'ki'
〜朝時代[〜ちょうじだい, ~ choujidai] (exp) the era of the ... dynasty; the ... reign
いけ好かない[いけすかない, ikesukanai] (adj-i) nasty; disgusting; disagreeable; creepy
ヴィジャヤナガル朝[ヴィジャヤナガルちょう, vijayanagaru chou] (n) Vijayanagar Dynasty (of India, 1336-1649 CE)
オスマン朝[オスマンちょう, osuman chou] (n) Ottoman (Osmanli) dynasty
きしょー;きっしょー[, kisho-; kissho-] (int) (See きしょい) gross; nasty; yuck
クシャーナ朝[クシャーナちょう, kusha-na chou] (n) Kushan dynasty (of India, approx. 60-375 CE)
クシャン朝[クシャンちょう, kushan chou] (n) Kushan dynasty (of India, approx. 60-375 CE)
グプタ[, guputa] (n) (also written as 笈多) Gupta (dynasty of India, approx. 320-600 CE)
グプタ朝[グプタちょう, guputa chou] (n) Gupta dynasty (of India, approx. 320-600 CE)
ゴール朝;グール朝[ゴールちょう(ゴール朝);グールちょう(グール朝), go-ru chou ( go-ru asa ); gu-ru chou ( gu-ru asa )] (n) Ghurid Dynasty (of south Asia, approx. 1148-1215 CE)
サイイド朝[サイイドちょう, saiido chou] (n) Sayyid Dynasty (of India, 1414-1451 CE)
シュンガ[, shunga] (n) Shunga (dynasty of India, approx. 180-68 BCE); Sunga
チューダー朝[チューダーちょう, chu-da-chou] (n) Tudor dynasty (of England; 1485-1603)
チューダー王朝[チューダーおうちょう, chu-da-ouchou] (n) Tudor dynasty (of England; 1485-1603)
トゥグルク朝;ツグルク朝[トゥグルクちょう(トゥグルク朝);ツグルクちょう(ツグルク朝), touguruku chou ( touguruku asa ); tsuguruku chou ( tsuguruku asa )] (n) Tughluq Dynasty (of India, 1320-1413 CE)
パッラヴァ朝[パッラヴァちょう, parrava chou] (n) Pallava Dynasty (of India, 7th to 9th century CE)
中書省[ちゅうしょしょう, chuushoshou] (n) (See 三省・さんしょう) Secretariat (Tang-dynasty China)
[げん, gen] (n) (1) {math} unknown (e.g. in an equation); (2) {math} element (of a set); (3) yuan (monetary unit of China); (4) Yuan dynasty (China)
元朝[げんちょう, genchou] (n) Yuan Dynasty; Mongol Dynasty
元軍[げんぐん, gengun] (n) (obsc) Yuan-Dynasty Chinese-Mongolian military
刑部[けいぶ, keibu] (n) (See 六部・りくぶ) Ministry of Justice (Tang-dynasty China)
刳い;蘞い;醶い[えぐい, egui] (adj-i) (1) (uk) harsh; acrid; pungent; astringent; (2) strong-minded; heartless; inconsiderate; (adj-i,int) (3) (uk) (sl) nasty; gross; (4) (uk) (sl) amazing
口が悪い[くちがわるい, kuchigawarui] (exp,adj-i) (See 口の悪い) sarcastic; having a sharp (nasty) tongue
司徒[しと, shito] (n) (See 六卿) Minister of Civil Administration and Social Welfare (Zhou-dynasty China)
合従[がっしょう, gasshou] (n,vs) (See 秦,連衡,六国) alliance (esp. originally of the Six Kingdoms against the Qin dynasty)
合従連衡[がっしょうれんこう, gasshourenkou] (n) (See 合従,連衡) alliance (of the Six Kingdoms against the Qin dynasty, and of individual Kingdoms with the Qin dynasty); (tactic of) making & breaking alliances (to benefit oneself as the occasion demands); resorting to alliances as a diplomatic expedient
[しゅう, shuu] (n) (1) Zhou (dynasty of China); Chou; (2) (geometric) perimeter; (n-suf,ctr) (3) counter for laps or circuits
哥老会[かろうかい, karoukai] (n) (See 会党) Gelaohui (secret Chinese society of the late Xing dynasty)
地官[ちかん, chikan] (n) (See 六官) Ministry of Civil Administration and Social Welfare (Zhou-dynasty China)
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc.
[し, shi] (n) (1) teacher; master; one's mentor; (n,suf) (2) religious leader; (suf) (3) specialist; (n) (4) (arch) five-battalion brigade comprising 2500 men (Zhou-dynasty Chinese army)
御史台[ぎょしだい, gyoshidai] (n) (See 都察院) Censorate (Later Han & Song-dynasty surveillance agency)
意地悪い[いじわるい, ijiwarui] (adj-i) ill-natured; mean; nasty; sadistic; cruel; mean-spirited
[りょ, ryo] (n) 500-man battalion (Zhou-dynasty Chinese army)
易姓革命[えきせいかくめい, ekiseikakumei] (n) revolution (change of dynasty) decreed by Heaven when the incumbent emperor is found lacking in moral virtue (old Chinese political thought)
最低[さいてい, saitei] (adj-na,adv,n,adj-no) (1) least; lowest; worst; (2) nasty; disgusting; horrible; yuck!; (P)
汚らわしい;穢らわしい[けがらわしい, kegarawashii] (adj-i) filthy; unfair; dirty; untouchable; disgusting; nasty; foul; odious; repulsive
満漢偶数官制[まんかんぐうすうかんせい, mankanguusuukansei] (n) Qing-dynasty system assigning equal numbers of Manchurians and Han Chinese to central government agencies
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ナスティグラム[なすていぐらむ, nasuteiguramu] nastygram

nasty ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขึ้นมึงขึ้นกู[v.] (kheunmeungk) EN: be nasty ; quarrel FR:
รสชาติขม[n. exp.] (rotchāt kho) EN: nasty taste FR: goût amer [m]
โสโครก[adj.] (sōkhrōk) EN: dirty ; soiled ; unclean ; foul ; nasty FR: dégoûtant ; immonde
โสมม[adj.] (sōmom) EN: dirty ; filthy ; obscene ; nasty ; soiled ; foul FR: sale ; dégoûtant
จักรี[n. prop.] (Jakkrī) EN: Chakri ; the House of Chakri ; Bangkok dynasty FR: Chakri
จันทรวงศ์[n.] (janthrawong) EN: dynasty of the moon FR:
ณ อยุธยา[n. prop.] (na Ayutthay) EN: na Ayudhya ; [non-titled descendants of the Chakri Dynasty and their spouses] FR:
ปฐมกษัตริย์[n.] (pathommakas) EN: founder of a dynasty FR:
แผ่นดิน[n.] (phaendin) EN: reign ; dynasty ; regime ; government FR: règne [m]
ผลัดแผ่นดิน[v. exp.] (phlat phaen) EN: change of dynasty FR:
พระบรมวงศานุวงศ์[n. prop.] (Phrabøromma) EN: family member of the Chakri Dynasty FR: membre de la dynastie des Chakri
เปลี่ยนแผ่นดิน[v. exp.] (plīen phaen) EN: change of reign ; change of dynasty ; have a change of monarch ; have a new king ; change of government FR:
ราชวงศ์[n.] (rātchawong) EN: dynasty ; royal house FR: dynastie [f] ; famille royale [f]
ราชวงศ์ฮั่น[n. prop.] (Rātchawong ) EN: Han Dynasty FR: dynastie Han [f]
ราชวงศ์จักรี[n. prop.] (Rātchawong ) EN: Chakri Dynasty ; House of Chakri FR: dynastie des Chakri [f]
ราชวงศ์จิ้น[n. prop.] (Rātchawong ) EN: Jin Dynasty FR: dynastie Jin [f]
ราชวงศ์มังราย[n. prop.] (Rātchawong ) EN: Mangrai Dynasty FR:
ราชวงศ์หมิง[n. prop.] (Rātchawong ) EN: Ming Dynasty FR: dynastie Ming [f]
ราชวงศ์ซ่ง[n. prop.] (Rātchawong ) EN: Song Dynasty FR: dynastie Song [f]
ราชวงศ์สุย[n. prop.] (Rātchawong ) EN: Sui Dynasty FR:
ราชวงศ์สุโขทัย[n. prop.] (Rātchawong ) EN: Sukhothai Dynasty FR:
ราชวงศ์ธนบุรี[n. prop.] (Rātchawong ) EN: Thonburi Dynasty FR:
ราชวงศ์หยวน[n. prop.] (Rātchawong ) EN: Yuan Dynasty FR:
สมัย[n.] (samai) EN: era ; time ; period ; age ; stage ; season ; epoch ; days ; times ; dynasty FR: ère [f] ; époque [f] ; période [f] ; temps [m] ; âge [m] ; dynastie [f]
วงศ์[n.] (wong) EN: family ; lineage ; pedigree ; dynasty ; ancestry ; clan ; race ; tribe FR: famille [f] ; descendance [f] ; lignée [f] ; dynastie [f]
วงษ์[n.] (wong) EN: family ; lineage ; pedigree ; dynasty ; ancestry ; clan ; race ; tribe FR: famille [f] ; descendance [f] ; lignée [f] ; dynastie [f]
วงศ-[pref.] (wongsa-) EN: lineage ; family ; dynasty ; clan ; kinship ; descent; stock ; race FR:
ยุค[n.] (yuk) EN: time ; period ; age ; epoch ; era ; dynasty ; generation FR: période [f] ; époque [f] ; âge [m] ; ère [f] ; temps [m] ; génération [f] ; siècle [m] ; dynastie [f]
ยุคราชวงศ์ถัง[n. exp.] (yuk rātchaw) EN: Tang dynasty FR: dynastie des Tang [f]

nasty ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Horrorvideo {n}video nasty
eklig {adj} | ekliger | am ekligstennasty | nastier | nastiest
garstig {adj} | garstiger | am garstigstennasty | nastier | nastiest
Königshaus {n}royal house; royal dynasty

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nasty
Back to top