ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pleading

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pleading*, -pleading-

pleading ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pleading (n.) คำแก้ต่าง See also: คำแก้ฟ้อง, ข้อแก้ตัว Syn. defense
pleadings (n.) การแก้ต่าง See also: การแก้ตัว, การแก้ฟ้อง, การขอร้อง, การวิงวอน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pleading in the alternativeคำให้การภาคเสธ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pleadingคำคู่ความ [TU Subject Heading]

pleading ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
代言[だいげん, daigen] (n,vs) advocacy; pleading by proxy; speaking for another; attorney
再度弁論[さいどべんろん, saidobenron] (n,vs) repleading; pleading again
再抗弁[さいこうべん, saikouben] (n,vs) pleading
抗弁[こうべん, kouben] (n,vs) protest; refutation; pleading
服罪;伏罪[ふくざい, fukuzai] (n,vs) (1) penal servitude; submitting to a sentence; pleading guilty; (2) (伏罪 only) (obsc) undetected crime
お強請り;御強請り[おねだり, onedari] (n) (uk) (pol) (See 強請り) begging; pestering; pleading; coaxing
口頭弁論[こうとうべんろん, koutoubenron] (n) oral proceedings; oral pleadings; (P)
強請り;強請(io)[ねだり, nedari] (n) (uk) (See 強請・きょうせい) begging; pestering; pleading; coaxing

pleading ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คำให้การ[n. exp.] (kham haikān) EN: testimony ; deposition ; pleading ; answer ; reply ; defense ; declaration ; statement ; evidence FR: déposition [f] ; déclaration [f] ; témoignage [m]
คำคู่ความ[n.] (khamkhūkhwā) EN: pleading FR:

pleading ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bitten {n}pleading

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pleading
Back to top