ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

declare

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *declare*, -declare-

declare ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
declare (vt.) ประกาศ See also: กำหนด, แถลง, แจ้ง Syn. adjudge, announce, proclaim, pronounce
declare (vt.) เปิดเผย See also: เผย (ความลับ), เปิดโปง Syn. break, bring out, disclose, discover, divulge, expose, give away, impart, let on, reveal, show Ops. close, cover
declare (vt.) ยืนยัน See also: รับรอง, แสดงหลักฐาน Syn. affirm, express, give evidence of, reveal, show, state firmly
declare (vt.) สำแดง See also: แสดงรายการตามข้อกำหนด เช่น ภาษี, สินค้า Syn. make a declaration
declare (vi.) ออกคำสั่ง See also: กำหนด, ประกาศ, แถลงการณ์, แจ้ง Syn. adjudge, announce, proclaim, pronounce
declare against (phrv.) ประกาศทำลาย (ด้วยทุกวิถีทาง) Syn. make on
declare against (phrv.) ต่อสู้กับ See also: ประกาศสงครามกับ Syn. declare on, wage against
declare against (phrv.) ขัดแย้งอย่างรุนแรง See also: ต่อต้านอย่างแรง Syn. declare on
declare against (phrv.) ต่อสู้กับ Syn. declare on
declare for (phrv.) ประกาศโจมตีต่อสาธารณชน Syn. declaim against
declare off (phrv.) ประกาศว่าจะไม่เกิดขึ้น Syn. break off, declare on
declare on (phrv.) ประกาศว่าจะไม่เกิดขึ้น Syn. break off, declare on
declare on (phrv.) ประกาศทำลาย (ด้วยทุกวิถีทาง) Syn. declare against, make on
declare oneself (phrv.) แสดงตัวอย่างชัดเจน See also: ประกาศอย่างชัดเจน
declare to (phrv.) ประกาศต่อ
declare to (phrv.) ยอมรับว่าเป็นเจ้าของ
declared (adj.) ซึ่งเปิดเผย See also: ซึ่งชี้ชัด, ซึ่งเป็นที่ทราบ, ซึ่งเป็นที่รับรู้ Syn. avowed, professed, self-confessed, stated
English-Thai: HOPE Dictionary
declare(ดิแคลร์') v. ประกาศ,แถลงการณ์,แจ้ง (การชำระภาษี) ,เรียก (ไพ่), See also: declarer n., Syn. avow
English-Thai: Nontri Dictionary
declare(vi,vt) ประกาศ,แถลง,เปิดเผย,บอกกล่าว,แจ้ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
declareประกาศ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Declared dividendเงินปันผลที่ประกาศจ่าย [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พักรบ (v.) declare a truce See also: declare an armistice
ประกาศอิสรภาพ (v.) declare independence Syn. ปลดปล่อย
ประกาศตัว (v.) declare oneself See also: announce, proclaim
ประกาศสงคราม (v.) declare war Syn. ทำสงคราม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm ready to walk into court and declare a hung jury.ฉันพร้อมที่จะเดินเข้าไปในศาลและประกาศแขวนลูกขุน
No jury can declare a man guilty unless it's sure.No jury can declare a man guilty unless it's sure.
The heavens declare the glory of the Bomb and the firmament showeth His handiwork.สวรรค์เเซ่ซ้องความเกรียงไกรของหัวรบ เเละการประทานจากหัตถ์พระผู้เป็นเจ้า
It is with great pleasure that I call upon his grandson... the present earl, to declare the Greystoke Gallery open.มันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะ เรียกร้องให้หลานชายของเขา ... เอิร์ลปัจจุบันจะประกาศ โตแกลเลอรี่เปิด
"I declare the Games in Berlin at the celebration of the first Olympics of the New Era as opened. "ฉันประกาศเกมส์ในเบอร์ลิน ในงานฉลอง ของการแข่งขันกีฬา โอลิมปิกครั้งแรกของยุคใหม่
So...the american FBI declare war on us.เมื่อเอฟบีไออเมริกัน ประกาศศึกกับเรา
Then why has Cusimano, a reputable professional, who, five years ago, had the honor of extracting one of II Duce's teeth publicly declare that he is your fiancé?งั้นทำไมคูซิมาโน่หมอที่มีชื่อเสียง... ผู้ซึ่งเมื่อห้าปีที่แล้ว... ได้รับเกียรติให้ถอนฝันท่านอิลดูซ...
Haven't got a bite to eat. The Jewish bankers all there should be persuading America to declare war on Germany.นายแบงก์ยิวควรชักชวนอเมริกา ประกาศสงครามกับเยอรมัน
I now declare the academic year begun.ฉันขอประกาศเปิดปีการศึกษา ณ บัดนี้
One must pause to consider why Miss Katherine Watson instructor in the Art History department has decided to declare war on the holy sacrament of marriage.เราต้องหยุดเพื่อพิจารณา ว่าทำไมแคทเธอรีน วัตสัน... อาจารย์ในคณะประวัติศาสตร์ศิลป์... ถึงได้ประกาศสงครามกับชีวิตแต่งงาน
I guess I needed him to declare it. Not just to me, but to everyoneแม่เองคงอยากให้เขาบอกมั้ง ไม่เฉพาะกับแม่ แต่กับทุกคน
I couldn't declare you.แสดงกับเจ้าหน้าที่ไม่ได้ด้วย

declare ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
归咎[guī jiù, ㄍㄨㄟ ㄐㄧㄡˋ, 归咎 / 歸咎] blame; declare to be at fault
报税[bào shuì, ㄅㄠˋ ㄕㄨㄟˋ, 报税 / 報稅] to declare dutiable goods (at customs); to make a tax declaration
报税单[bào shuì dān, ㄅㄠˋ ㄕㄨㄟˋ ㄉㄢ, 报税单 / 報稅单] to declare to customs or to the taxman
报关[bào guān, ㄅㄠˋ ㄍㄨㄢ, 报关 / 報關] declare at customs; apply to customs
申报[shēn bào, ㄕㄣ ㄅㄠˋ, 申报 / 申報] to report (to the authorities); to declare (to customs)
否认[fǒu rèn, ㄈㄡˇ ㄖㄣˋ, 否认 / 否認] to declare to be untrue; to deny
不宣而战[bù xuān ér zhàn, ㄅㄨˋ ㄒㄩㄢ ㄦˊ ㄓㄢˋ, 不宣而战 / 不宣而戰] open hostilities without declaring war; start an undeclared war
宣告[xuān gào, ㄒㄩㄢ ㄍㄠˋ, 宣告] declare; proclaim
联名[lián míng, ㄌㄧㄢˊ ㄇㄧㄥˊ, 联名 / 聯名] jointly (signed, declared, sponsored)
声言[shēng yán, ㄕㄥ ㄧㄢˊ, 声言 / 聲言] profess; pronouncement; declare; declaration

declare ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
号する[ごうする, gousuru] (vs-s) (1) (See 号) to name; to take a second name or alias; (2) to announce; to boast; to declare
宣する[せんする, sensuru] (vs-s) (See 宣言) to announce; to declare
言い放つ;言放つ[いいはなつ, iihanatsu] (v5t,vt) to declare
アカホシキツネベラ[, akahoshikitsunebera] (n) lined hogfish (Bodianus leucosticticus); Bodianus rubrisos (declared separate species from B. leucosticticus in 2006)
公示価格[こうじかかく, koujikakaku] (n) declared value
勝ち名乗り[かちなのり, kachinanori] (n) (in sumo) being declared the winner of a bout
宣言済み具象構文[せんげんずみぐしょうこうぶん, sengenzumigushoukoubun] (n) {comp} declared concrete syntax
申し渡す[もうしわたす, moushiwatasu] (v5s,vt) to tell; to announce; to declare; to order
申し立てる[もうしたてる, moushitateru] (v1,vt) to declare; to plead
痛み分け;痛分[いたみわけ, itamiwake] (n) match declared drawn due to injury (sumo)
言い切る(P);言切る[いいきる, iikiru] (v5r,vt) to declare; to assert; to state definitively; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
宣言済み具象構文[せんげんずみぐしょうこうぶん, sengenzumigushoukoubun] declared concrete syntax

declare ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แจ้ง[v.] (jaēng) EN: tell ; inform ; report ; indicate ; reveal ; advise ; express ; announce ; notify ; let know ; intimate ; declare FR: annoncer ; aviser ; informer ; notifier ; rapporter ; révéler ; dire ; déclarer ; communiquer ; faire connaître ; prévenir ; alerter
กล่าว[n.] (klāo) EN: say ; speak ; talk ; deliver a speech ; remark ; utter ; pronounce ; state ; express ; mention ; declare FR: dire ; prononcer ; parler ; déclarer ; proférer ; faire une déclaration ; énoncer ; exprimer
เกิดเหตุไฟไหม้...[v. exp.] (koēt hēt fa) EN: FR: un incendie s'est déclaré ; … en feu
ไม่มีอะไรจะแจ้ง[xp] (mai mī arai) EN: have nothing to declare FR: ne rien avoir à déclarer
พักรบ[v. exp.] (phak rop) EN: declare a truce ; declare an armistice FR: déclarer une trêve ; arrêter les hostilités
เปิดเผย[v.] (poētphoēi) EN: disclose ; reveal ; divulge ; expose ; unveil ; uncover ; make public ; open up ; unmask ; explain ; declare ; release FR: divulguer ; dévoiler ; révéler ; exposer ; rendre public ; balancer (fam.) ; déclarer ; montrer
ประกาศ[v.] (prakāt) EN: announce ; promulgate ; proclaim ; give notice ; declare ; publish ; notice ; post ; state ; make known ; advertise FR: annoncer ; proclamer ; déclarer ; décréter ; promulguer ; prononcer ; faire savoir
ประกาศอิสรภาพ[v. exp.] (prakāt itsa) EN: declare independence FR: déclarer l'indépendance
ประกาศเคอร์ฟิว[v. exp.] (prakāt khoē) EN: declare curfew FR: décréter le couvre-feu
ประกาศกฎอัยการศึก[v. exp.] (prakāt kot-) EN: declare martial law FR:
ประกาศภาวะฉุกเฉิน[v. exp.] (prakāt phāw) EN: declare a state of emergency ; invoke a state of emergency FR: déclarer l'état d'urgence
ประกาศรับรอง[v. exp.] (prakāt rapr) EN: declare FR:
ประกาศสงคราม[v. exp.] (prakāt song) EN: declare war FR: déclarer la guerre
ประกาศต่อหน้าธารกำนัล[v. exp.] (prakāt tønā) EN: declare openly ; declare publicly ; proclaim in public FR: déclarer publiquement
ประกาศตัว[v.] (prakāt tūa) EN: declare oneself FR: revendiquer
แสดงเจตนา[v. exp.] (sadaēng jet) EN: disclose one's intention ; show one's hand / cards ; tip one's hand ; declare one's intention FR: déclarer ses intentions ; manifester son intention ; jouer cartes sur table
แถลง[v.] (thalaēng) EN: state ; declare ; announce ; express ; expound ; make a statement ; relate a story ; address an audience FR: publier ; rendre public ; exposer
เชลยศักดิ์[X] (chaloēisak) EN: private ; unregistered ; unofficial ; independent FR: privé ; non officiel ; non déclaré
กล่าวว่า[v. exp.] (klāo wā) EN: say (that) FR: déclarer que
เงินปันผลที่ประกาศจ่าย[n. exp.] (ngoenpanpho) EN: declared dividend FR:
ปฏิญาณ[v.] (patiyān) EN: pledge ; swear ; promise ; take an oath ; make a vow ; vow ; make a pledge ; declarer FR: promettre ; s'engager formellement (à faire qqch) ; faire le serment (de) ; se jurer (de)
พูด[v.] (phūt) EN: talk ; speak ; say ; remark ; mention ; express ; utter ; discuss ; chatter FR: parler ; dire ; s'exprimer ; prendre la parole ; mentionner ; exprimer ; raconter ; déclarer
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน[v. exp.] (prakāt sath) EN: FR: déclarer l'état d'urgence

declare ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
vor {prp; +Dativ} | vor (dem) Ende der Woche | vor Christus | etw. vor Zeugen erklärenbefore | before the end of the week; before the week is out | before Christ | to declare sth. before witnesses
selig {adj} [relig.] | jdn. selig preisen | jdn. selig sprechenblessed | to declare sb. blessed | to beatify sb.
Bekenntnis {n} zudeclared belief in; declaration of belief in

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า declare
Back to top