ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

beg

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *beg*, -beg-

beg ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
beg (vt.) ขอทาน Syn. panhandle
beg (vi.) ขอความกรุณา See also: ขอ
beg (vt.) ขอร้อง See also: อ้อนวอน
beg (vt.) หลบหลีก See also: หลีกเลี่ยง, เพิกเฉย
beg (vi.) ขอทาน Syn. panhandle
beg for (phrv.) ร้องขอ (บางสิ่ง) See also: ขอ, อ้อนวอน, อุทธรณ์ Syn. appeal for
beg for the moon (idm.) ขอในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ Syn. cry for
beg from (phrv.) ขอจาก See also: อ้อนวอนจาก
beg of (phrv.) ขอร้อง (อย่างสุภาพ) See also: วิงวอน
beg off (phrv.) แก้ตัว See also: ยกเว้นให้กับ Syn. cry off
began (vi.) กริยาช่องที่ 2 ของ begin See also: เริ่มต้น, เริ่ม Syn. start
beget (vt.) ก่อให้เกิด See also: ทำให้กำเนิด Syn. create
begetter (n.) พ่อแม่ See also: ผู้ปกครอง, ผู้ดูแล Syn. progenitor
beggar (n.) คนขอทาน Syn. cadger, panhandler
beggar (n.) คนจน Syn. down-and-out Ops. millionaire
beggar (vt.) ทำให้ยากจนลง See also: ทำให้เป็นคนขอทาน
beggarly (adj.) ไม่เคยพอ See also: ขี้เหนียว
beggars (n.) คนจน Syn. needy
beggary (n.) ความจน See also: ความอัตคัด, ความขาดแคลน, ความฝืดเคือง Syn. deprivation, need, indigence
begin (vi.) เริ่ม See also: เริ่มต้น Syn. start Ops. finish
begin (vi.) ขึ้นต้น See also: ตั้งต้น
begin (vi.) เกิดขึ้น See also: ก่อตั้ง
begin again (vt.) ดำเนินต่อไปใหม่ See also: เริ่มใหม่ Syn. continue
begin as (phrv.) เริ่มต้นเป็น See also: เริ่มด้วย Syn. commence as, start as
begin on (phrv.) เริ่มจัดการกับ See also: เริ่มทำกับ Syn. commence on, start on
begin playing (vi.) เริ่มแสดง See also: เริ่มร้อง, เริ่มเล่น
begin with (phrv.) เริ่มต้นด้วย See also: เริ่มด้วย Syn. commence with, start with
beginner (n.) ผู้ที่เพิ่งจะเริ่มต้นทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง Syn. amateur Ops. expert
beginning (n.) เริ่มแรก See also: ตอนแรก Syn. start Ops. end
beginning (n.) จุดเริ่มต้น See also: จุดกำเนิด
beginning with (phrv.) เริ่มต้นจาก Syn. start with
begone (int.) คำร้องบอกให้ไปให้พ้นทันที
begonia (n.) ต้นไม้มีดอกหลากหลายสี ปลูกในร่ม
begot (adj.) ซึ่งก่อให้เกิด
begot (vt.) ก่อให้เกิด (กริยาช่องที่ 2 ของ beget)
begotten (vt.) ก่อให้เกิด (กริยาช่องที่ 3 ของ beget)
begrimme (vt.) ทำให้สกปรก See also: ทำให้เปรอะเปื้อน Syn. muck Ops. clean, cleanse
begrudge (vt.) อิจฉาในสิ่งที่คนอื่นมี Syn. envy
begrudgely (adv.) อย่างอิจฉาในสิ่งที่คนอื่นมี
beguile (vt.) ล่อลวง See also: ตบตา, ทำให้หลงกล, หลอกลวง Syn. cheat, trick
English-Thai: HOPE Dictionary
beg(เบก) vt. ขอทาน,ขอ,อ้อนวอน,ขอความกรุณา -Phr. (beg off ขอได้โปรดยกเว้น), Syn. entreat
began(บิแกน') อดีตกาลของbegin
begat(บิแกท') อดีตกาลของbeget
beget(บิเกท') {begot,begotten,begetting,begets} vt. ให้กำเนิด,ทำให้เกิด, See also: begetter n., Syn. breed
beggar(เบก'เกอร์) n. คนขอทาน,คนจน, See also: beggarly adj.
beggary(เบก'เกอรี) n. ความยากจน,คนขอทาน,ชีวิตคนขอทาน
begin(บิกิน') {began,begun,beginning,begins} vi.,vt. เริ่ม,เริ่มต้น,ตั้งต้น,ลงมือ, See also: beginner n., Syn. initiate -Conf. start
begin of tapeจุดเริ่มต้นเทป ใช้ตัวย่อว่า BOT หมายถึง จุดบนแถบบันทึกหรือเทป (tape) ที่กำหนดให้เป็นจุดเริ่มต้นให้มีการบันทึกข้อมูลลงได้ ปกติจะทำเป็นจุดสะท้อนแสงบนแถบบันทึก ซึ่งจะทำให้เกิดสัญญาณ บังคับให้เริ่มมีการอ่านข้อมูลบนแถบบันทึกโดยเริ่มจากจุดนั้นเป็นต้นไป
beginning(บิกิน'นิง) n. การเริ่ม,ระยะตั้งต้น,การมีกำเนิดจาก, Syn. origin,start
begird(บิเกิร์ด') {begirded,begirding,begirds} vt. มัด,ผูก,ล้อม,โอบ
begone(บิกอน') vt. จากไป,ไปจาก
begot(บิกอท') กริยาช่อง 2 และ 3 ของ beget
begotten(บิกอท'เทิน) กริยาช่อง 3 ของ beget
begrime(บิไกรม') {begrimed,begriming,begrimes} vt. ทำให้สกปรก,ทำให้เลอะ
begrudge(บิกรัดจฺ') {begrudged,begrudging,begrudges} vt. อิจฉา,ริษยา,เดียดฉันท์,บ่นว่า,ต่อว่า, See also: begrudging adj. ดูbegrudge
beguile(บิไกลฺ์') {beguiled,beguiling,beguiles} vt. หลอก,หลอกลวง,ล่อลวง,ฆ่าเวลา,หาความเพลิดเพลิน,ทำให้เพลิดเพลิน, See also: beguilement n. beguiler n., Syn. enchant,deceive
beguine(บิกีน') n. ชื่อการเต้นรำชนิดหนึ่งในอาฟริกาใต้,จังหวะบิกิน
begun(บิกัน') กริยาช่อง 3 ของ begin
English-Thai: Nontri Dictionary
beg(vt) ขอร้อง,ขอ,อ้อนวอน,ขอความกรุณา
began(vt) pt และ pp ของ begin
beget(vt) ทำให้เกิด,ก่อกำเนิด
beggar(n) ขอทาน,วนิพก,กระยาจก,คนจน
beggarly(adj) เหมือนขอทาน,ยากจน,ยากไร้
beggary(n) ความยากจน,ความแร้นแค้น,ความยากไร้
begin(vi,vt) เริ่มต้น,เริ่ม,ตั้งต้น,แต่แรก,ลงมือ
beginner(n) ผู้ริเริ่ม,ผู้เริ่มต้น,ผู้ตั้งต้น
beginning(n) การเริ่มต้น,การตั้งต้น,ตอนต้น
begird(vt) โอบ,ล้อมรอบ,ผูก,มัด
begone(int) ไปให้พ้น
begot(vt) pt และ pp ของ beget
begrime(vt) ทำให้สกปรก,ทำให้เลอะเทอะ
begrudge(vt) อิจฉา,ริษยา,เดียดฉันท์
beguile(vt) หลอก,ล่อลวง,หลอกลวง,ล่อหลอก
begun(vt) pp ของ begin
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code (BASIC)(ภาษา)เบสิก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
beginning of file labelป้ายเริ่มแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beggarsขอทาน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขอที (v.) I beg of you See also: Do me a favor, Please don´t do that Syn. ขอร้อง
ขอ (v.) beg See also: ask for, beg for, request for, ask, beseech, implore, plead Syn. ขอร้อง, วอน, อ้อนวอน, วิงวอน
ขอความกรุณา (v.) beg See also: request, ask Syn. ขอร้อง
ขอร้อง (v.) beg See also: ask, request, entreat, beseech, implore Syn. ขอ, ร้องขอ, อ้อนวอน
วอน (v.) beg See also: plead, implore, beseech, entreat, petition, solicit
ว่าวอน (v.) beg See also: implore, entreat, beseech Syn. วิงวอน, ขอร้อง, อ้อนวอน
วิงวอน (v.) beg See also: implore, entreat, beseech Syn. ขอร้อง, อ้อนวอน, ว่าวอน
วิงวอน (v.) beg See also: ask for, beg for, request for, ask, beseech, implore, plead Syn. ขอร้อง, วอน, อ้อนวอน
เว้าวอน (v.) beg See also: implore, entreat, beseech Syn. วิงวอน, ขอร้อง, อ้อนวอน, ว่าวอน
ร้องขอ (v.) beg for See also: request, cry for Syn. ขอร้อง, ขอ, วิงวอน, ร่ำขอ Ops. มอบให้, จัดให้
ร่ำขอ (v.) beg for See also: request, cry for Syn. ขอร้อง, ขอ, วิงวอน Ops. มอบให้, จัดให้
วิงวอน (v.) beg for See also: request, cry for Syn. ขอร้อง, ขอ, ร่ำขอ Ops. มอบให้, จัดให้
ขอทาน (v.) beg for money Syn. ขอเงิน
ขอเงิน (v.) beg for money
ขอประทาน (v.) beg for one´s grant Syn. ขอสิ่งของ
ขอสิ่งของ (v.) beg for one´s grant
ขอตัว (v.) beg off See also: beg to be excused
กระยาจก (n.) beggar Syn. ขอทาน, ยาจก, วณิพก
ขอทาน (n.) beggar Syn. ยาจก, วณิพก
ยาจก (n.) beggar Syn. ขอทาน, วณิพก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I beg of you, mom! I have my own dreamขอร้องเถอะแม่ ผมก็มีความฝันของผม
Tell me anything, but do what I beg you to doบอกฉันทุกเรื่อง แต่ทำในสิ่งที่ฉันขอให้นายทำ
The movie began as soon as we got thereหนังเริ่มทันทีที่พวกเราไปถึง
Are you ready to begin?คุณพร้อมที่จะเริ่มหรือยัง
I'm really beginning to run out of moneyเงินของฉันเริ่มจะหมดแล้วจริงๆ
My head's begun to acheฉันเริ่มปวดหัวแล้ว
I don't know where to beginฉันไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I beg of Your Highness, forgive me.ฉันขอให้สมเด็จของคุณยกโทษ ให้ฉัน
I beg pardon, madam. I'm afraid the fire is not usually lit in the library until the afternoon.ขออภัยด้วยครับ เเต่ปกติห้องสมุด จะไม่จุดไฟจนกว่าจะช่วงบ่าย
"I beg pardon." What are you so polite about?"ฉันขอโทษ". สิ่งที่เป็นคุณเพื่อให้สุภาพเกี่ยวกับ?
I beg your pardon, Senator.{\cHFFFFFF}ฉันขอโทษวุฒิสมาชิก
What do you want of me? Tell me anything, but do what I beg you to do.สิ่งที่คุณต้องการของฉันหรือไม่ บอกฉันอะไร แต่ทำในสิ่งที่ฉันขอให้คุณทำ
I beg you to have mercy on my sufferingฉันขอคุณให้มีความปรานี on my ความอดทน
I beg your pardon.ประทานโทษ คุณพูดอะไรนะ
Mr. Kinnoch I beg you to accept that there is no people who would not prefer their own bad government to the good government of an alien power.คุณคินน็อค โปรดยอมรับเถอะว่าประชาชน อยากได้รัฐบาลที่เลวของตัวเอง
Show her this handkerchief and beg her to spare your life.ให้เจ้าเอาผ้าเช็ดหน้านี่ขึ้นมาให้นางดูซะ แล้วร้องขอชีวิตต่อนาง.
I won't even stay in motels. I'll sleep in the car. I'll beg for food.ผมจะไม่นอนในโรงแรม ผมจะนอนในรถและขอเขากิน
For months I kept expecting Ma to beg me to play chess again, but she never mentioned it, as if I had never played at all.เป็นเวลาหลายเดือนที่ฉันคอย ให้แม่มาขอร้องให้ฉันเล่นหมากรุกอีก แต่เธอไม่เคยพูดขึ้นมาเลย ราวกับว่าฉันไม่เคยเล่นหมากรุกมาก่อนเลย
I beg to report that my heap ofhinges was so unsatisfactory... because the machines were being recalibrated this morning.ผมผลิตบานพับได้น้อยเพราะ... เช้านี้เขาล้างเครื่องจักร

beg ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gài, ㄍㄞˋ, 丐] beg for alms; beggar
哀告[āi gào, ㄞ ㄍㄠˋ, 哀告] beg piteously; supplicate
前后[qián hòu, ㄑㄧㄢˊ ㄏㄡˋ, 前后 / 前後] around; from beginning to end; all around
斯里巴加湾港[Sī lǐ Bā jiā wān gǎng, ㄙ ㄌㄧˇ ㄅㄚ ㄐㄧㄚ ㄨㄢ ㄍㄤˇ, 斯里巴加湾港 / 斯里巴加灣港] Bandar Seri Begawan (capital of Brunei)
丐帮[gài bāng, ㄍㄞˋ ㄅㄤ, 丐帮 / 丐幫] beggars' union; a group of beggars
[qǐ, ㄑㄧˇ, 乞] beg
乞丐[qǐ gài, ㄑㄧˇ ㄍㄞˋ, 乞丐] beggar
乞人[qǐ rén, ㄑㄧˇ ㄖㄣˊ, 乞人] beggar
乞儿[qǐ r, ㄑㄧˇ ㄖ˙, 乞儿 / 乞兒] beggar
乞讨[qǐ tǎo, ㄑㄧˇ ㄊㄠˇ, 乞讨 / 乞討] beg; go begging
[chù, ㄔㄨˋ, 俶] begin
初学者[chū xué zhě, ㄔㄨ ㄒㄩㄝˊ ㄓㄜˇ, 初学者 / 初學者] beginning student
[chuàng, ㄔㄨㄤˋ, 创 / 創] begin; initiate; inaugurate; start; create
化子[huā zi, ㄏㄨㄚ ㄗ˙, 化子] beggar (old term); same as 花子
花子[huā zi, ㄏㄨㄚ ㄗ˙, 花子] beggar (old term)
[shǐ, ㄕˇ, 始] begin
年代初[nián dài chū, ㄋㄧㄢˊ ㄉㄞˋ ㄔㄨ, 年代初] beginning of an age; beginning of a decade
年初[nián chū, ㄋㄧㄢˊ ㄔㄨ, 年初] beginning of the year
[shuò, ㄕㄨㄛˋ, 朔] beginning; first day of lunar month
纪元[jì yuán, ㄐㄧˋ ㄩㄢˊ, 纪元 / 紀元] beginning of an era
[xù, ㄒㄩˋ, 绪 / 緒] beginnings; clues; mental state; thread
起来[qǐ lai, ㄑㄧˇ ㄌㄞ˙, 起来 / 起來] beginning or continuing an action; upward movement; stand up
开春[kāi chūn, ㄎㄞ ㄔㄨㄣ, 开春 / 開春] beginning of spring; the lunar New Year
开头[kāi tóu, ㄎㄞ ㄊㄡˊ, 开头 / 開頭] beginning
秋海棠[qiū hǎi táng, ㄑㄧㄡ ㄏㄞˇ ㄊㄤˊ, 秋海棠] begonia
秋海棠花[qiū hǎi táng huā, ㄑㄧㄡ ㄏㄞˇ ㄊㄤˊ ㄏㄨㄚ, 秋海棠花] begonia
不吝珠玉[bù lìn zhū yù, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄣˋ ㄓㄨ ㄩˋ, 不吝珠玉] lit. do not begrudge gems of wisdom (成语 saw, humble expr.); fig. Please give me your frank opinion.; Your criticism will be most valuable.
[xī, ㄒㄧ, 惜] pity; regret; to rue; to begrudge; Taiwan pr. xi2
舍不得[shě bu de, ㄕㄜˇ ㄅㄨ˙ ㄉㄜ˙, 舍不得 / 捨不得] to hate to do sth; to hate to part with; to begrudge
[shàn, ㄕㄢˋ, 謆] beguile; cajole
[xù, ㄒㄩˋ, 魆] beguile; suddenly
[xù, ㄒㄩˋ, 訹] to beguile with false stories
[sù, ㄙㄨˋ, 谡 / 謖] composed; rise; to begin
[fǎng, ㄈㄤˇ, 昉] dawn; to begin
浅易[qiǎn yì, ㄑㄧㄢˇ ㄧˋ, 浅易 / 淺易] easy; simple; suitable for beginners
始终[shǐ zhōng, ㄕˇ ㄓㄨㄥ, 始终 / 始終] from beginning to end; all along
一直[yī zhí, ㄧ ㄓˊ, 一直] straight (in a straight line); continuously; always; from the beginning of ... up to ...; all along; always
首页[shǒu yè, ㄕㄡˇ ㄧㄝˋ, 首页 / 首頁] home page (of a website); title page; front page; first page; fig. beginning; cover letter
初期[chū qī, ㄔㄨ ㄑㄧ, 初期] initial stage; beginning period
马到成功[mǎ dào chéng gōng, ㄇㄚˇ ㄉㄠˋ ㄔㄥˊ ㄍㄨㄥ, 马到成功 / 馬到成功] instant success; beginner's luck

beg ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
乞い願わくは;希わくは;冀わくは;庶幾わくは[こいねがわくは, koinegawakuha] (exp,adv) I pray in earnest that; I beg that; I yearn that
何卒(P);何とぞ(P)[なにとぞ, nanitozo] (adv) (1) (hum) (See どうぞ) please; kindly; I beg of you; if it pleases you; (2) by all means; without fail; (P)
御免を蒙る[ごめんをこうむる, gomenwokoumuru] (exp,v5r) (1) to receive permission; (2) (See 御免蒙る・2) to leave (with someone's permission); to retire; (3) (See 御免蒙る・3) to refuse; to beg off doing
御免蒙る;御免被る;ご免被る;ご免こうむる[ごめんこうむる, gomenkoumuru] (exp,v5r) (1) (See 御免を蒙る・1) to receive permission; (2) to leave (with someone's permission); to retire; (3) to refuse; to beg off doing
恐れ入る;畏れ入る[おそれいる, osoreiru] (v5r,vi) (1) to be sorry; to beg pardon; to be much obliged; to feel small; (2) to be grateful; (3) to be amazed; to be filled with awe; to be surprised; (4) to be disconcerted; to be embarrassed
掻き口説く;かき口説く[かきくどく, kakikudoku] (v5k,vi) (See 口説く・1) to complain; to pester; to plead; to beg
泣きを入れる[なきをいれる, nakiwoireru] (exp,v1) to cry and beg for mercy; to apologize in tears
泣き付く;泣付く;泣きつく[なきつく, nakitsuku] (v5k,vi) to cling to ... in tears; to beg ... in tears; to appeal; to throw oneself on someone's mercy
漿を乞いて酒を得る[しょうをこいてさけをうる, shouwokoitesakewouru] (exp) (id) to get more than one requests; to beg for water and receive wine
誤魔化す(ateji)(P);誤摩化す(ateji);胡麻化す(ateji);誤魔かす(ateji);胡魔化す(ateji)[ごまかす, gomakasu] (v5s,vt) (1) (uk) to deceive; to falsify; to misrepresent; to cheat; to swindle; to tamper; to juggle; to manipulate; (2) (uk) to dodge; to beg the question (issue, difficulties); (3) (uk) to varnish over; to gloss over; (P)
請い受ける;乞い受ける[こいうける, koiukeru] (v1) (See 請い求める) to receive by requesting earnestly; to beg
アイキャッチ[, aikyacchi] (n) short clip used to begin and end commercial breaks on Japanese TV (wasei
アラフラ大瀬[アラフラおおせ;アラフラオオセ, arafura oose ; arafuraoose] (n) (uk) (See タッセルドウォビゴン) tasselled wobbegong (Eucrossorhinus dasypogon, sole species of the carpet shark genus Eucrossorhinus)
ウェスタンウォビゴン;ウェスタン・ウォビゴン[, uesutan'uobigon ; uesutan . uobigon] (n) western wobbegon (Orectolobus hutchinsi, species of carpet shark from Western Australia)
ウォビゴン[, uobigon] (n) wobbegong (eleven species of carpet shark in the family Orectolobidae)
オオセ属[オオセぞく, oose zoku] (n) Orectolobus (genus containing 9 species of wobbegong carpet sharks in the family Orectolobidae)
オオセ科[オオセか, oose ka] (n) Orectolobidae (family containing 11 species in 3 genera of carpet sharks known as wobbegongs)
お強請り;御強請り[おねだり, onedari] (n) (uk) (pol) (See 強請り) begging; pestering; pleading; coaxing
カラクサオオセ[, karakusaoose] (n) ornate wobbegong (Orectolobus ornatus, species of Western Pacific carpet shark)
クモハダオオセ[, kumohadaoose] (n) spotted wobbegong (Orectolobus maculatus, species of Australian carpet shark)
し始める;為始める;仕始める[しはじめる, shihajimeru] (v1,vt) (See 為る・する・1) to begin; to start
すべり出し;滑り出し;滑出し[すべりだし, suberidashi] (n) start; beginning
ちんちん;チンチン[, chinchin ; chinchin] (adv,adv-to) (1) (on-mim) chink; jingle; tinkle; whistle (kettle); (n,vs) (2) begging (animal); (n) (3) (chn) penis
データの先頭[データのせんとう, de-ta nosentou] (n) {comp} beginning of data
テープ始端マーカ[テープしたんマーカ, te-pu shitan ma-ka] (n) {comp} beginning-of-tape marker; BOT marker
ていうか[, teiuka] (exp) I mean (used at the beginning of a sentence)
とば口[とばくち, tobakuchi] (n) (1) entrance; threshold; (2) beginning; first step; start
なごり雪;名残り雪;名残雪[なごりゆき, nagoriyuki] (n) (1) (See 残雪) lingering snow; (2) snowfall at the end of the winter or the beginning of spring
のっけ[, nokke] (n) the very beginning
ノリ突っ込み[ノリつっこみ, nori tsukkomi] (n) (See 突っ込み・2) going along with a joke, etc. at the beginning then pointing out its ridiculousness
ぴいぴい[, piipii] (n,adj-f,adv) (1) (on-mim) whistling or chirping; (2) flute; (3) beginner; (4) poor
ビギナー[, bigina-] (n) beginner; (P)
ビギナーズラック[, bigina-zurakku] (n) beginner's luck
ビギニング[, biginingu] (n) beginning
ファイル始めラベル[ファイルはじめラベル, fairu hajime raberu] (n) {comp} beginning-of-file label; header label; HDR
プリン頭[プリンあたま, purin atama] (n) (col) black hair that has been dyed blond after the roots begin to grow in at the top giving an appearance much like custard pudding (lit. pudding head)
ベゴニア[, begonia] (n) begonia (lat
ボリュームラベル[, boryu-muraberu] (n) {comp} beginning-of-volume label; volume (header) label; volume header
ボリューム始めラベル[ボリュームはじめラベル, boryu-mu hajime raberu] (n) {comp} beginning-of-volume label; volume (header) label; volume header
ボリューム見出しラベル[ボリュームみだしラベル, boryu-mu midashi raberu] (n) {comp} beginning-of-volume label; volume (header) label; volume header
Japanese-English: COMDICT Dictionary
データの先頭[データのせんとう, de-ta nosentou] beginning of data
テープ始端マーカ[テープしたんマーカ, te-pu shitan ma-ka] beginning-of-tape marker, BOT marker (abbr.)
ファイル始めラベル[ファイルはじめラベル, fairu hajime raberu] beginning-of-file label, header label, HDR (abbr.)
ボリュームラベル[ぼりゅーむらべる, boryu-muraberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header
ボリューム始めラベル[ボリュームはじめラベル, boryu-mu hajime raberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header
ボリューム見出しラベル[ボリュームみだしラベル, boryu-mu midashi raberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header
書き出す[かきだす, kakidasu] to export, to begin to write, to write out, to extract
行頭[ぎょうとう, gyoutou] BOL, beginning of line
見出しラベル[みだしラベル, midashi raberu] beginning-of-file label, header label, HDR (abbr.)
開始タグ[かいしタグ, kaishi tagu] beginning tag, starting tag, opening tag
頭切れ[とうきれ, toukire] clipping off the beginning of a speech transmission
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
始まる[はじまる, hajimaru] Thai: เริ่ม English: to begin
始める[はじめる, hajimeru] Thai: เริ่ม English: to begin
最初[さいしょ, saisho] Thai: ตอนต้น English: beginning
頼む[たのむ, tanomu] Thai: อ้อนวอน English: to beg

beg ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บิณฑบาต[v.] (binthabāt) EN: ask for a gift ; beg ; ask as a favour ; beg alms ; seek alms ; ask for as a gift ; FR: demander la charité ; demander l'aumône
ขอ[v.] (khø) EN: ask for ; beg for ; request ; apply for ; appeal FR: demander ; solliciter ; prier ; désirer ; adresser une demande ; faire une demande ; demander poliment
ขอให้[v. exp.] (khø hai) EN: request ; beg ; ask ; let us FR: solliciter ; voulez-vous ; puis-je
ขอร้อง[v.] (khørøng) EN: ask ; request ; implore ; beg ; beseech ; make a request ; make a plea ; plead FR: demander ; solliciter ; implorer ; faire appel à ; quémander
ขอเสียที[X] (khøsīathī) EN: Please! ; do you have to? ; I beg you FR:
ขอทาน[v.] (khøthān) EN: beg for money FR: mendier ; demander l'aumône ; mendigoter (vx)
ขอที[X] (khøthī) EN: Please! ; do you have to? ; I beg you FR:
ขอโทษ[v.] (khøthōt) EN: apologise ; apologize (Am.) ; make an apology ; beg your pardon ; excuse ; pardon ; ask for forgiveness FR: s'excuser ; présenter ses excuses (à) ; demander pardon (à) ; exprimer des regrets ; être désolé
ขอตัว[v.] (khøtūa) EN: excuse oneself ; decline ; regret not to be able to ; beg ogg FR:
อ้อนวอน[v.] (ønwøn) EN: plead ; beg ; beseech ; appeal ; ask ; implore ; petition ; request ; pray ; solicit ; whine ; supplicate FR: supplier ; implorer
ออดอ้อน[v.] (øt-øn) EN: plead with ; beg ; entreat ; implore ; appeal ; coax ; beseech FR: implorer ; supplier
ร้อง[v.] (røng) EN: ask for ; beg ; request ; appeal ; plead FR:
ร้องขอ[v.] (røngkhø) EN: beg for ; request ; appeal for ; petition ; cry for FR: solliciter ; demander
สาระวอน[v.] (sārawøn) EN: implore; supplicate; beseech; beg FR: implorer ; supplier
วิงวอน[v.] (wingwøn) EN: plead ; implore ; beseech ; entreat ; beg for ; appeal ; urge ; supplicate FR: supplier ; implorer
วอน[v.] (wøn) EN: implore ; beg ; ask for ; beseech ; entreat ; plead FR: implorer
วอนขอ[v.] (wønkhø) EN: beg for FR:
อ้ายเบี้ยว[n.] (āibīo) EN: Pentaphragma begoniifolium FR: Pentaphragma begoniifolium
อ้าปากจะพูด[v. exp.] (ā pāk ja ph) EN: open one's mouth ; begin to speak FR: commencer à parler
บันดาร์เสรีเบกาวัน = บันดาร์ เสรี-เบกาวัน[n. prop.] (Bandā Sērī ) EN: Bandar Seri Begawan FR:
เบื้องต้น[adv.] (beūangton) EN: at the beginning FR: au début ; d'abord ; au commencement ; initialement ; premièrement
บีกินเนอร์[n.] (bīkinnoē) EN: beginner FR: débutant [m]
เบิกโรง[v.] (boēkrōng) EN: begin ; open FR:
บุริมพรรษา[n.] (burimmaphan) EN: beginning of the Buddhist Lent FR:
ชักชอบ[v. exp.] (chak chøp) EN: take a liking ; begin to like FR:
ชักจะ[X] (chak ja) EN: getting ; beginning to FR:
ชมพูยูนนาน[n. exp.] (chomphū Yun) EN: Begonia modestiflora FR: Begonia modestiflora
ช่วงต้น[n. exp.] (chūang ton) EN: beginning FR: début [m]
ดั้งเดิม[adv.] (dangdoēm) EN: from the first ; originally ; from the start ; at first ; from the beginning ; initially FR: depuis le début ; depuis l'origine
ดาดชมพู[n. exp.] (dāt chomphū) EN: Begonia hymenophylla FR: Begonia hymenophylla
ดาดลำอ้อย[n. exp.] (dāt lam øi) EN: Begonia wrayi FR: Begonia wrayi
ดาดนภา[n. exp.] (dāt naphā) EN: Begonia soluta FR: Begonia soluta
ดาดซอกหิน[n. exp.] (dāt søk hin) EN: Begonia incerta FR: Begonia incerta
เดิมที[adv.] (doēmthī) EN: formerly ; from the beginning ; at first ; originally FR: initialement ; au début
เดิมทีเดียว[adv.] (doēm thīdīo) EN: formerly ; at first ; from the first ; from the beginning FR:
ฟองมัน (๏)[n.] (føngman) EN: [sign formerly used to indicate the beginning of a paragraph] FR:
หัวเก่า[n.] (hūakao) EN: circle at the beginning of a Thai letter which turns inwards (ย) FR: boucle initiale senestrorsum de certaines lettres thaïes (ย)
หัวคุ้ง[n.] (hūakhung) EN: bend in the river ; beginning of the river bend ; curve of the river FR: méandre [m]
หัวลม[n.] (hūalom) EN: windward ; start of the gale ; wind at the beginning of the winter FR:
หัวงาน[n.] (hūa-ngān) EN: headworks ; beginning of a job ; initial stage of a job ; initial stage of a project FR:

beg ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fähigkeit {f}; Begabung
Begleitpapier {n}; Warenbegleitschein
schauspielerisch {adj} | schauspielerische Begabungacting | talent for acting; acting talent
Alleinbegünstigte {m,f}; Alleinbegünstigtersole beneficiary
Apperzeption {f}; begrifflich urteilendes Erfassen; bewusste sinnliche Wahrnehmungapperception
Armseligkeit {f}beggarliness
aufsteigend; emporsteigend; steigend {adj} | aufsteigender Ordnungsbegriffascending | ascending key
Begleiter {m} | Begleiter
Attest {n}; Beglaubigung
Begierde {f} | Begierden
Unterstützung {f}; Begleitung
Bandanfang {m}beginning of tape
Grundbegriff {m} | Grundbegriffe
Beaufsichtigung {f}; Begleitung
Beerdigung {f}; Begräbnis
Begehbarkeit {f} | bedingte Begehbarkeit | Begehbarkeit der Deckeaccessibility | limited accessibility | ceiling accessibility
Begehren {n} | sexuelles Begehrendesire | sexual desire
Anfangsspalte {f}begin column
Anfang {m}; Beginn
Dateianfangskennsatz {m}beginning file label
Herbstanfang {m}; Herbstbeginn
Monatsanfang {m}; Monatsbeginn
Produktionsbeginn {m}beginning of production
beliebt; begehrt {adj} (bei) | beliebter; begehrter | am beliebtesten; am begehrtesten | beliebt sein bei | sehr beliebt bei Kindernpopular (with) | more popular | most popular | to be popular with | very popular with children; very much liked by children
Nutznießer {m}; Begünstigte
Begleiter {m}; Begleiterin
Begleitung {f}; Begleiten
Begriff {m} | Begriffe
Schaffner {m} (Bus; Zug); Zugbegleiter
Verbrechen {n} | ein Verbrechen begehencrime | to commit a crime
begehrenswert; wünschenswert {adj} | begehrenswerter | am begehrenswertestendesirable | more desirable | most desirable
Begierde {f} | brennende Begierde
begehrlich; begierig {adj} | begehrlicher | am begehrlichstendesirous | more desirous | most desirous
Darstellung {f}; Inbegriff
Extension {f}; Begriffsumfang
Begründer {m}; Begründerin
Freak {m}; irrer Typ; Begeisterte
Begräbnis {n} | Begräbnisse
Gattungsname {m}; Gattungsbegriff
begabt; talentvoll {adj} | begabter; talentvoller | am begabtesten; am talentvollstengifted | more gifted | most gifted

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า beg
Back to top