ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ask

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ask*, -ask-

ask ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ask (vi.) ขอร้อง See also: ขอ Syn. request, beg
ask (vt.) ขอร้อง See also: ขอ
ask (vt.) เชิญ See also: เชื้อเชิญ Syn. invite, propose, suggest
ask (vt.) ต้องการ See also: ประสงค์
ask (vt.) ถาม
ask (vi.) ถาม Syn. question, interrogate Ops. answer
ask (vt.) บอกราคา See also: เสนอราคาที่ต้องการ, ขอราคา
ask about (phrv.) ถามเกี่ยวกับ See also: ถามเรื่อง Syn. enquire about
ask after (phrv.) ถามถึง Syn. enquire after
ask back (phrv.) เชิญให้กลับไป Syn. have back
ask for (phrv.) ขอ See also: ขอให้ทำ
ask for the moon (idm.) ขอมากเกินไป
ask in (phrv.) เชิญเข้ามา See also: เชิญมาร่วม, บอกให้เข้ามา Syn. invite in
ask of (phrv.) ขอกับ See also: ขอให้ทำ Syn. demand of, expect from
ask out (phrv.) ชวนออกไป See also: ชวนไปข้างนอก Syn. go about, go out, go out with
ask over (phrv.) เชิญให้มา Syn. invite over
ask round (phrv.) ถามให้ทั่ว Syn. invite over
ask the advice of (vt.) ปรึกษา See also: ขอคำปรึกษา, ขอความคิดเห็น, ปรึกษาหารือ
ask to (phrv.) เชิญไปยัง Syn. invite to
ask up (phrv.) เชิญขึ้นข้างบน See also: ชวนขึ้นข้างบน
askance (adv.) ค้อน ด้วยลักษณะที่มองด้านข้าง See also: เหลือบมองด้านข้าง Syn. obliquely
askew (adj.) เฉ See also: เอียง, เอียงไปข้างเดียว Syn. awry, aslant, to one side
askew (adv.) เฉ See also: เอียง, เอียงไปข้างเดียว Syn. awry
asking (n.) การขอร้อง See also: การขอ, คำขอร้อง, การเรียกร้อง Syn. appeal
English-Thai: HOPE Dictionary
ask(อาสคฺ) n. คนแรกที่เทพเจ้าสร้างจากไม้ ash (นิยายในประเทศสแกนดิเนเวียน) . -S...
askance(อัสแคนสฺ') adv. สงสัย,ไม่ไว้ใจ,ไม่เห็นด้วย,ชายตามอง,ชำเลืองมอง., Syn. askant
askew(อัสคิว') adv.,adj. ไปทางข้างหนึ่ง,ออกนอกทาง, เอียง,เฉ,เฉียง,เบี่ยง (obliquely)
askrask(อาสคฺ) vt.,vi. ถาม,ถามข่าว,ขอร้อง,ขอ,เชื้อเชิญ,ซักถาม, Syn. entreat,crave)
English-Thai: Nontri Dictionary
ask(vi,vt) ถาม,ขอ,ขอร้อง,เชื้อเชิญ
askance(adv) ด้วยความสงสัย,ด้วยความไม่ไว้วางใจ
askew(adv) เฉ,เฉียง,เบี่ยง,เห,ออกนอกทาง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Askanasy Cellsแอสคานาซีเซลล์ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รดน้ำดำหัว (v.) pour water on the hands of revered elders and ask for blessing
ถาม (v.) ask Ops. ตอบ
ถามหา (v.) ask See also: inquire, question Syn. สอบถาม
ทูลถาม (v.) ask See also: query, inquire, interrogate Syn. ถาม
วาน (v.) ask See also: solicit, request Syn. ใช้
สอบถาม (v.) ask See also: inquire, interrogate Syn. ไต่ถาม, ซักถาม, ถาม Ops. ตอบ
อาราธนา (v.) ask See also: request, beg, entreat Syn. ขอ
เรียนถาม (v.) ask See also: inquire, question Syn. ถาม Ops. ตอบ
ใช้ (v.) ask See also: solicit, request
ไต่ถาม (v.) ask See also: inquire, question Syn. ไถ่ถาม, ถามไถ่, ถาม, สอบถาม Ops. ตอบ
ไถ่ (v.) ask See also: inquire, question, interrogate Syn. ถาม, พูดคุย
ไถ่ถาม (v.) ask See also: inquire, question, interrogate Syn. ถาม, สอบถาม, ไต่ถาม, ถามไถ่
ถามข่าว (v.) ask (about/after) See also: inquire after
ถามไถ่ (v.) ask (about/after) See also: inquire after Syn. สอบถาม, ถาม, ไต่ถาม, ไถ่ถาม, ถามข่าว
ออกปาก (v.) ask a favor of
ผ่าน (v.) ask a high price Syn. ผ่านราคา
ถามคำถาม (v.) ask a question See also: pose a question Syn. ป้อนคำถาม, ถาม Ops. ตอบคำถาม
ป้อนคำถาม (v.) ask a question See also: pose a question Syn. ถามคำถาม, ถาม Ops. ตอบคำถาม
ยิงคำถาม (v.) ask a question See also: pose a question Syn. ถามคำถาม, ป้อนคำถาม, ถาม Ops. ตอบคำถาม
ถามกลับ (v.) ask a question in return See also: retort (with a question) Syn. ถาม Ops. ตอบกลับ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Here's what I wanted to ask youนี่แหล่ะคือสิ่งที่ฉันต้องการถามคุณ
Don't ask questionsอย่าถามคำถามใดๆ แค่ทำมัน
I can't ask you out for breakfast?ฉันไม่สามารถชวนคุณออกมาทานข้าวเช้าได้หรือไง
May I ask you a question?ขอฉันถามคุณสักคำถามได้ไหม
Can I just ask you one question?ขอฉันถามคุณสักคำถามได้ไหม
Professor, can I ask you something?ศาสตราจารย์ค่ะ ขอฉันถามอะไรบางอย่างได้ไหม
I forbid you to ask himฉันห้ามคุณถามเขา
Can I ask you something?ขอฉันถามคุณบางสิ่งได้ไหม?
I didn't ask for the priceฉันไม่ได้ถามถึงราคา
You ask a lot of questionsคุณถามคำถามตั้งมากมาย
Can I ask you something as our boss?ขอฉันถามอะไรคุณบางอย่างในฐานะที่คุณเป็นเจ้านายได้ไหม?
So I'm going to ask youดังนั้นฉันกำลังจะถามคุณ
Why don't you ask first?ทำไมคุณไม่ถามก่อนล่ะ?
May I ask you a question?ขอฉันถามคำถามคุณหน่อยได้ไหม?
I'm going to ask you some questions about petฉันกำลังจะถามบางคำถามกับใครบางคนเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
I need to ask you both a very important questionฉันต้องถามคำถามสำคัญกับคุณทั้งสองคน
I've been waiting to ask him somethingฉันกำลังคอยจะถามอะไรเขาบางอย่าง
Let me ask you this, will his mom be there?ขอฉันถามนี่หน่อย แม่ของเขาจะอยู่ที่นั่นด้วยไหม?
We have to ask you to stay calmเราต้องขอร้องให้พวกคุณอยู่อย่างสงบ
I wouldn't ask you toฉันก็จะไม่ขอให้คุณทำ
I'm going to ask you questions, and you're gonna answere themฉันกำลังจะถามคำถามคุณ และคุณก็จะตอบคำถามเหล่านั้น
I'll do anything that you ask of meฉันจะทำทุุกสิ่งที่คุณขอให้ทำ
Can I ask you for a personal favor?ขอฉันขอความช่วยเหลือจากเธอเป็นส่วนตัวสักเรื่องได้ไหม
Ask me to do something intelligentขอร้องให้ฉันทำบางสิ่งที่เข้าท่าหน่อยเถอะ
I'd better stop asking questionsฉันควรจะหยุดถามคำถามได้แล้ว
He's asking me to come live with himเขาขอให้ฉันมาอยู่กับเขา
If you don't mind my askingถ้าคุณไม่ว่าอะไรกับคำถามของฉัน
If there's anything you need don't hesitate to askถ้ามีอะไรที่คุณต้องการอีกอย่าลังเลที่จะขอมา
We're asking each other questions about…พวกเรากำลังถามซึ่งกันและกันเกี่ยวกับ
He asked me to give you these sweetsเขาฝากขนมนี่มาให้เธอแน่ะ
I have asked him so many times to arrive on timeฉันขอร้องเขาหลายครั้งให้มาตรงเวลา
Before he asked her to marryก่อนที่เขาจะขอเธอแต่งงาน
The doctor asked me to watch what I eatหมอขอให้ฉันระมัดระวังสิ่งที่รับประทาน
I knew the answer as soon as she asked the questionฉันทราบคำตอบแล้วในทันทีที่เธอถามคำถาม
He still hasn't asked her to marry himเขายังคงไม่ขอเธอแต่งงาน
He asked her to go out with himเขาขอให้เธอออกไปเที่ยวกับเขา
Are you asking me out on a date?คุณกำลังขอฉันออกเดทหรือ?
Guess who just asked me to prom!เดาสิว่าใครเพิ่งจะขอให้ฉันไปงานเต้นรำด้วย
He asked me to look after youเขาขอให้ฉันดูแลคุณ
I'm asking for your opinionฉันกำลังถามความเห็นของคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Go ahead, Pinoke, ask them.ไปข้างหน้า ปีโนก ขอให้มัน
Mr. De Winter is having some coffee with me. Go and ask that stupid waiter for another cup.คุณเดอ วินเทอร์จะดื่มกาแฟกับฉัน ไปบอกไอ้บ๋อยนั่นให้เอาถ้วยมาอีกใบ
Would you ask her, with my compliments, if she'd very kindly come up and see me in my room?ช่วยไปบอกว่าผมขอเรียนเชิญ ให้ขึ้นมาที่ห้องของผม
Why did you never ask me to show it to you?ทําไมไม่ขอให้ฉันพาคุณชมล่ะ
I don't ask that you should love me. I won't ask impossible things.ฉันไม่ได้ขอให้คุณรักฉัน ฉันจะไม่ขอในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
How could I even ask you to love me, when I knew you loved Rebecca still?ฉันจะขอให้คุณรักฉันได้อย่างไร ในเมื่อฉันรู้ว่าคุณยังรักรีเบคคา
Mr. De Winter, however painful it may be, I have to ask you a very personal question.นี่อาจจะเจ็บปวดสักหน่อย เเต่ผมต้องถามคําถามส่วนตัวมากๆ กับคุณ
Yes. Unfortunately, I suppose you have the right to ask that.ใช่ผมว่าคุณมีสิทธิ์นั้น
It's the system, but... if you ask me, I'd slap those tough kids down before they start any trouble.ถ้าคุณถามฉันฉันตบเด็กที่ยากลำบากเหล่านั้นลงก่อนที่พวกเขาเริ่มต้นปัญหาใด ๆ
I want to ask you something. Do you believe his story?ผมอยากจะขอให้คุณบางสิ่งบางอย่าง คุณเชื่อเรื่องของเขา?
When they don't ask questions, it's because they know the answers already.เมื่อพวกเขาไม่ถามคำถาม ก็เพราะพวกเขารู้คำตอบอยู่แล้ว
Now let me ask you this. Has anyone here ever lived near the el tracks?ตอนนี้ให้ฉันขอให้คุณนี้ มีใครที่นี่เคยอาศัยอยู่ใกล้กับเอลแทร็ค?

ask ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反问[fǎn wèn, ㄈㄢˇ ㄨㄣˋ, 反问 / 反問] ask (a question) in reply; rhetorical question
问路[wèn lù, ㄨㄣˋ ㄌㄨˋ, 问路 / 問路] ask for directions
打听[dǎ ting, ㄉㄚˇ ㄊㄧㄥ˙, 打听 / 打聽] ask about; inquire about
[měi, ㄇㄟˇ, 浼] ask a favor of
[tǎo, ㄊㄠˇ, 讨 / 討] ask for; send punitive expedition; to demand; to marry
请假[qǐng jià, ㄑㄧㄥˇ ㄐㄧㄚˋ, 请假 / 請假] ask for time off
请示[qǐng shì, ㄑㄧㄥˇ ㄕˋ, 请示 / 請示] ask for instructions
拉票[lā piào, ㄌㄚ ㄆㄧㄠˋ, 拉票] campaign for votes; ask voters for support
讯问[xùn wèn, ㄒㄩㄣˋ ㄨㄣˋ, 讯问 / 訊問] interrogate; ask about
反躬自问[fǎn gōng zì wèn, ㄈㄢˇ ㄍㄨㄥ ㄗˋ ㄨㄣˋ, 反躬自问 / 反躬自問] introspection; to ask oneself
不情之请[bù qíng zhī qǐng, ㄅㄨˋ ㄑㄧㄥˊ ㄓ ㄑㄧㄥˇ, 不情之请 / 不情之請] my presumptuous request (humble expr.); if I may be so bold to ask a favor
只管[zhǐ guǎn, ㄓˇ ㄍㄨㄢˇ, 只管] solely engrossed in one thing; just (one thing, no need to worry about the rest); simply; by all means; please feel free; do not hesitate (to ask for sth)
提篮[tí lán, ㄊㄧˊ ㄌㄢˊ, 提篮 / 提籃] a basket
提篮儿[tí lán r, ㄊㄧˊ ㄌㄢˊ ㄖ˙, 提篮儿 / 提籃兒] a basket
[běn, ㄅㄣˇ, 畚] a basket or pan used for earth; manure etc
背篓[bēi lǒu, ㄅㄟ ㄌㄡˇ, 背篓 / 背簍] a basket carried on the back
[á, ㄚˊ, 嗄] variant of 啊, exclamation ah; interjection asking for repetition or clarification; uh?
毕其功于一役[bì qí gōng yú yī yì, ㄅㄧˋ ㄑㄧˊ ㄍㄨㄥ ㄩˊ ㄧ ㄧˋ, 毕其功于一役 / 畢其功于一役] accomplish the whole task at one stroke
阿拉斯加[Ā lā sī jiā, ㄚ ㄌㄚ ㄙ ㄐㄧㄚ, 阿拉斯加] Alaska, US state
阿拉斯加州[Ā lā sī jiā zhōu, ㄚ ㄌㄚ ㄙ ㄐㄧㄚ ㄓㄡ, 阿拉斯加州] Alaska, US state
安克拉治[Ān kè lā zhì, ㄢ ㄎㄜˋ ㄌㄚ ㄓˋ, 安克拉治] Anchorage (Alaska)
安克雷奇[Ān kè léi qí, ㄢ ㄎㄜˋ ㄌㄟˊ ㄑㄧˊ, 安克雷奇] Anchorage (city in Alaska)
艰巨[jiān jù, ㄐㄧㄢ ㄐㄩˋ, 艰巨 / 艱巨] arduous; terrible (task); very difficult; formidable
[wāi, ㄨㄞ, 歪] askew; at a crooked angle; devious; noxious
阿希姆[Ā xī mǔ, ㄚ ㄒㄧ ㄇㄨˇ, 阿希姆] Askim (city in Østfold, Norway)
后掩蔽[hòu yǎn bì, ㄏㄡˋ ㄧㄢˇ ㄅㄧˋ, 后掩蔽 / 後掩蔽] backward masking
[lǎo, ㄌㄠˇ, 栳] basket
[lí, ㄌㄧˊ, 梩] basket for removing earth; spade
[pián, ㄆㄧㄢˊ, 匾 / 楄] basket-couch in coffin
淘箩[táo luó, ㄊㄠˊ ㄌㄨㄛˊ, 淘箩 / 淘籮] basket (for washing rice)
[gǒu, ㄍㄡˇ, 笱] basket for trapping fish
[kuāng, ㄎㄨㄤ, 筐] basket
[shāo, ㄕㄠ, 筲] basket; bucket
[chōu, ㄔㄡ, 篘] basket for straining; to strain
[fǔ, ㄈㄨˇ, 簠] basket used in state worship
[kuì, ㄎㄨㄟˋ, 篑 / 簣] basket for carrying soil
篮球[lán qiú, ㄌㄢˊ ㄑㄧㄡˊ, 篮球 / 籃球] basketball
篮球场[lán qiú chǎng, ㄌㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄔㄤˇ, 篮球场 / 籃球場] basketball court
[fāng, ㄈㄤ, 匚] box; basket
[dú, ㄉㄨˊ, 椟 / 櫝] cabinet; case; casket

ask ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お聞きいただく;お聞き頂く[おききいただく, okikiitadaku] (v5k) to ask (politely)
お願いできますか;お願い出来ますか[おねがいできますか, onegaidekimasuka] (exp) (hon) (See お願いします) may I ask (for); might I ask (that)
ご意見を伺う;御意見を伺う[ごいけんをうかがう, goikenwoukagau] (exp,v5u) to ask the opinion of (a superior)
どうかと言うと;如何かと言うと[どうかというと, doukatoiuto] (exp) (See どちらかと言うと) if you ask me ...; as for ...
ないか[, naika] (exp) (1) (See ませんか) (used to ask a question in the negative) won't (hasn't, isn't, doesn't, etc.); (2) (used to make invitations, express desires or give indirect commands) won't you
ぼる[, boru] (v5r) to ask a high price; to overcharge
ませんか[, masenka] (exp) (1) (pol) (See ます) (used to ask a question in the negative) won't (hasn't, isn't, doesn't, etc.); (2) (used to make invitations, express desires or give indirect commands) won't you; (P)
仰ぐ[あおぐ, aogu] (v5g,vt) (1) to look up (at); (2) to look up (to); to respect; to revere; (3) to ask for; to seek; (4) to turn to someone; to depend on; (5) to drink; to take; (P)
伺いを立てる[うかがいをたてる, ukagaiwotateru] (exp,v1) to ask for someone's opinion; to inquire of; to invoke an oracle
告る[こくる;コクる, kokuru ; koku ru] (v5r,vt) (sl) (from 告白する) (See 告白) to confess (one's love); to propose (marriage); to ask out (on a date)
呼び立てる[よびたてる, yobitateru] (v1,vt) to call out; to ask someone to come
問い返す[といかえす, toikaesu] (v5s,vt) to ask again; to ask back
希求[ききゅう, kikyuu] (n,vs) aspiring to; seek; demand; ask for
聞き頂く;聞きいただく[ききいただく, kikiitadaku] (v5k) to ask (politely)
聞くは一時の恥聞かぬは末代の恥[きくはいっときのはじきかぬはまつだいのはじ, kikuhaittokinohajikikanuhamatsudainohaji] (exp) (id) Better ask than go astray
見舞う[みまう, mimau] (v5u,vt) to ask after (health); to visit; (P)
訊き返す;聞き返す[ききかえす, kikikaesu] (v5s,vt) to ask in return; to ask again; to listen repeatedly
金を無心する[かねをむしんする, kanewomushinsuru] (exp,vs-i) to ask for money; to put the touch on someone
鎌を掛ける;鎌をかける[かまをかける, kamawokakeru] (exp,v1) to trick someone (into confirming or revealing the truth); to ask a leading question
門をたたく;門を叩く[もんをたたく, monwotataku] (exp,v5k) (1) to knock at the gate; (2) to request an apprenticeship; to ask to be made a pupil
閲を請う[えつをこう, etsuwokou] (exp,v5u) to ask for a revision
願ってもない;願っても無い[ねがってもない, negattemonai] (exp,adj-i) best one could ask for; just what one wants; welcome (news); heaven-sent
Oリング[オーリング, o-ringu] (n) O-ring; loop of elastomer used as a gasket
アイマスク[, aimasuku] (n) eye mask
アクセスマスク[, akusesumasuku] (n) {comp} access mask
アドレスマスク[, adoresumasuku] (n) {comp} address mask
あやかし[, ayakashi] (n) (1) ghost that appears at sea during a shipwreck; (2) something strange or suspicious; (3) idiot; fool; (4) noh mask for roles involving dead or ghost characters
アラスカンマラミュート;アラスカン・マラミュート[, arasukanmaramyu-to ; arasukan . maramyu-to] (n) Alaskan malamute
アラスカ羆[アラスカひぐま;アラスカヒグマ, arasuka higuma ; arasukahiguma] (n) (uk) Kodiak bear (Ursus arctos middendorffi); Alaskan brown bear
インターネット技術特別調査委員会[インターネットぎじゅつとくべつちょうさいいんかい, inta-netto gijutsutokubetsuchousaiinkai] (n) {comp} Internet Engineering Task Force; IETF
インターネット研究特別調査委員会[インターネットけんきゅうとくべつちょうさいいんかい, inta-netto kenkyuutokubetsuchousaiinkai] (n) {comp} Internet Research Task Force; IRTF
ウバザメ属[ウバザメぞく, ubazame zoku] (n) Cetorhinus (sole genus of the only species of basking shark in the family Cetorhinidae)
ウバザメ科[ウバザメか, ubazame ka] (n) Cetorhinidae (family whose only member is the basking shark)
オニハタタテダイ[, onihatatatedai] (n) masked bannerfish (Heniochus monoceros); pennant coralfish
お安いご用;お安い御用[おやすいごよう, oyasuigoyou] (n) easy task; no problem
かご漁[かごりょう, kagoryou] (n) fishing baskets (esp. for crabs, lobsters, etc.); lobster pots
カスケット[, kasuketto] (n) casket
ガスケット[, gasuketto] (n) gasket
カスタムサブネットマスク[, kasutamusabunettomasuku] (n) {comp} custom subnet mask
ガスマスク[, gasumasuku] (n) gas mask; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
サブネットマスク[さぶねっとますく, sabunettomasuku] subnet mask
タスク[たすく, tasuku] task
タスクスイッチャ[たすくすいっちゃ, tasukusuiccha] task switcher
ネットマスク[ねっとますく, nettomasuku] NetMask
プリエンプティブ式のマルチタスキング[プリエンプティブしきのマルチタスキング, purienputeibu shikino maruchitasukingu] preemptive multitasking
マスク[ますく, masuku] mask (vs)
マスクロム[ますくろむ, masukuromu] mask ROM
マスク不可能割り込み[マスクふかのうわりこみ, masuku fukanouwarikomi] Non-Maskable Interrupt, NMI
マルチタスク[まるちたすく, maruchitasuku] multitasking
マルチタスク処理[マルチタスクしょり, maruchitasuku shori] multitasking
マルテタスキング[まるてたすきんぐ, marutetasukingu] multitasking, multi-tasking
不定期業務[ふていきぎょうむ, futeikigyoumu] unscheduled task
共通業務[きょうつぎょうむ, kyoutsugyoumu] common task
多重タスキング[たじゅうたすきんぐ, tajuutasukingu] multitasking, multi-tasking
多重タスク処理[たじゅうタスクしょり, tajuu tasuku shori] multitasking
定期業務[ていきぎょうむ, teikigyoumu] fixed task, scheduled task
業務[ぎょうむ, gyoumu] functional (a-no), procedure, task, action
業務スケジュール[ぎょうむスケジュール, gyoumu sukeju-ru] task schedule
業務概要[ぎょうむがいよう, gyoumugaiyou] task overview
特定の処理[とくていのしょり, tokuteinoshori] specific task
管理作業[かんりさぎょう, kanrisagyou] management task, management function
管理業務[かんりぎょうむ, kanrigyoumu] management task, administrative task
複数業務[ふくすうぎょうむ, fukusuugyoumu] multi-tasking
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
見舞う[みまう, mimau] Thai: เยี่ยมไข้ English: to ask after (health)
浴びる[あびる, abiru] Thai: อาบแดด English: to bask in the sun

ask ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาราธน์ ; อาราธนา[v.] (ārāt ; ārāt) EN: invite ; ask FR: invite
บ้าโกหก[adj.] (bā kōhok) EN: meekly ask someone for help ; swallow one’s pride in asking for assistance ; go to s.o. humbly FR: mythomane
บิณฑบาต[v.] (binthabāt) EN: ask for a gift ; beg ; ask as a favour ; beg alms ; seek alms ; ask for as a gift ; FR: demander la charité ; demander l'aumône
บ่นถึง[v.] (bontheung) EN: ask after ; inquire after ; talk about someone fondly FR:
ชักชวน[v.] (chakchūan) EN: persuade ; ask ; induce ; invite ; influence FR: persuader ; décider ; inviter
เช็คบิล[v. exp.] (chek bin) EN: ask for the bill ; figure out expenses ; reckon up FR: demander l'addition
เชื้อเชิญ[v.] (cheūachoēn) EN: invite ; ask FR: inviter
เชิญ[v.] (choēn) EN: invite ; go ahead ; ask ; persuade ; bid welcome ; solicit ; implore ; bid ; come in ! FR: inviter (qqn.) à faire (qqch.) ; convier à ; prier de  ; veuillez ... ; faites ! ; allez-y ! ; bienvenue !
เชิญชวน[v. exp.] (choēn chūan) EN: invite ; persuade ; induce ; ask FR: inviter ; inciter
ชวน[v.] (chūan) EN: advise ; urge ; try to persuade ; persuade ; induce ; invite ; ask FR: persuader ; influencer ; décider ; inviter
หาเรื่องใส่ตัว[v. exp.] (hāreūang sa) EN: ask for trouble FR:
แก้มือ[v.] (kaēmeū) EN: ask for a return match ; challenge to a return match ; get even with ; avenge ; vindicate ; take vengeance on ; revenge ; ask for a second chance ; try to do better when given a second chance FR: demander une revanche
ขมา[v.] (khamā) EN: ask for pardon ; apologize to FR: demander le pardon ; présenter ses excuses
ขอ[v.] (khø) EN: ask for ; beg for ; request ; apply for ; appeal FR: demander ; solliciter ; prier ; désirer ; adresser une demande ; faire une demande ; demander poliment
ขอ ...[v.] (khø ...) EN: ... please ; may ; I request ... ; I'd like … ; please give me a … ; may I ask for ... FR: puis-je ... ? ; je voudrais ... s'il vous plaît
ขออโหสิ[v. exp.] (khø ahōsi) EN: ask for forgiveness FR:
ขออนุมัติ[v. exp.] (khø anumat) EN: ask for approval ; ask for authorization FR: demander l'autorisation
ขออนุญาต[v. exp.] (khø anuyāt) EN: ask for permission FR: demander la permission
ขออภัย[v.] (khø-aphai) EN: apologize ; make an apology ; ask for forgiveness ; ask for pardon FR: demander pardon (à) ; présenter ses excuses (à) ; s'excuser
ขอบิณฑบาต[v.] (khøbinthabā) EN: ask for a favour/favor (Am.) FR:
ขอเฝ้า[X] (khøfao) EN: ask for an audience ; ask to see someone (of high rank) FR:
ขอให้[v. exp.] (khø hai) EN: request ; beg ; ask ; let us FR: solliciter ; voulez-vous ; puis-je
ขอขมา[v.] (khøkhamā) EN: apologize ; ask for forgiveness FR: demander le pardon
ขอขมาลาโทษ[v.] (khøkhamālāt) EN: apologize ; ask for forgiveness FR: demander le pardon
ขอความช่วยเหลือ[v. exp.] (khø khwām c) EN: ask for help ; ask for assistance ; appeal for aid ; request assistance FR: demander de l'aide ; solliciter de l'aide ; réclamer de l'assistance
ขอความเห็นชอบ[v. exp.] (khø khwām h) EN: ask for approval FR:
ขอความเป็นธรรม [v. exp.] (khø khwām p) EN: ask for justice FR:
ขอกู้[v. exp.] (khø kū) EN: apply for a loan ; ask for a loan ; make a loan FR: demander un emprunt
ของานทำ[v. exp.] (khø ngān th) EN: ask for a job FR: solliciter un empoi
ขอเงิน[v. exp.] (khø ngoen) EN: ask for money FR: demander de l'argent
ขอ … หน่อย[xp] (khø … nǿi) EN: ... please ; may ; I request ... ; I'd like … ; Please give me a … ; May I ask for ... FR: puis-je ... ? ; je voudrais ... s'il vous plaît
ขอผัดผ่อน[v. exp.] (khø phat ph) EN: ask for a respite FR:
ขอแรง[v.] (khøraēng) EN: ask for assistance ; ask to lend a hand FR:
ขอร้อง[v.] (khørøng) EN: ask ; request ; implore ; beg ; beseech ; make a request ; make a plea ; plead FR: demander ; solliciter ; implorer ; faire appel à ; quémander
ขอทาง[v. exp.] (khø thāng) EN: ask to give way ; request passage FR:
ขอโทษ[v.] (khøthōt) EN: apologise ; apologize (Am.) ; make an apology ; beg your pardon ; excuse ; pardon ; ask for forgiveness FR: s'excuser ; présenter ses excuses (à) ; demander pardon (à) ; exprimer des regrets ; être désolé
ขอวีซ่า[v. exp.] (khø wīsā) EN: ask for a visa FR: demander un visa ; solliciter un visa
ขอยืม[v.] (khøyeūm) EN: borrow ; ask to borrow ; may I borrow …? FR: emprunter
กล่าวถาม[v.] (klāothām) EN: ask for the hand of the girl in marriage ; propose marriage ; make a marriage proposal FR:
โก่งราคา[v. exp.] (kōng rākhā) EN: ask too high a price ; raise the price ; inflate the price FR: gonfler le prix ; surfaire ; surestimer

ask ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rat {m} | ein Rat | mit Rat und Tat helfen | sich bei jdm. Rat holen | ohne Ratadvice | a piece of advice | to help with words and deeds | to ask someone's advice | uncounselled
Asyl {n} | um (politisches) Asyl bittenasylum | ask for (political) asylum
Vertrauensfrage {f} | die Vertrauensfrage stellenquestion of trust; matter of trust | to ask for a vote of confidence
Abdeckband {n}cover band; masking tape
Erfassungsaufgabe {f}acquisition task
Beatmungsmaske {f}air mask
Asbestdichtung {f}asbestos gasket
Asket {m}; Asketin
Atemschutzmaske {f}respirator mask
Berechtigungsmaske {f}authorization mask
Konusdichtung {f}barrel gasket (valve)
Baske {m}; Baskin
Basketball {m} [sport] | Basketbälle
Basketballplatz {m}basketball court
Korbsessel {m}basket chair
Cabanisweber {m} [ornith.]Lesser Masked Weaver
Camposammer {f} [ornith.]Black-masked Finch
Kaskade {f} | Kaskaden
Spankorb {m}chip basket
Bildschirmmaske {f} [comp.]screen mask
Waschkorb {m}clothes basket
Napfdichtung {f}cup gasket; plunger washer
Tellerdichtung {f}cup gasket; plunger washer
Zylinderkopfdichtung {f} [auto]cylinder head gasket
Tagewerk {n}daily task
Damast {m}damask
Totenmaske {f}death mask
Dichtbeilage {f} [techn.]gasket
Dotterweber {m} [ornith.]Vitelline Masked Weaver
Ausgabemaske {f}edit mask
Emulsions-Spaltkolben {m}emulsion separating flask
Eingabemaske {f}entry form; input mask
Abgaskomponente {f} | Abgaskomponenten
Kostüm {n}; Maskenkostüm
Filemaske {f} [comp.]filemask
Abgaskanal {m} | geflanschter Abgaskanalflue | flanged flue
Früchtekorb {m}fruit basket
Vollkaskoversicherung {f}; Vollkasko
Messkolben {m} (Labor)graduated flask
Kaskoversicherung {f} [naut.] | Kaskoversicherungen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ask
Back to top