ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sweetness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sweetness*, -sweetness-

sweetness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sweetness (n.) ความน่ารัก See also: ความอ่อนหวาน
sweetness (n.) รสหวาน See also: ความหวาน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความหวาน (n.) sweetness See also: lusciousness
มธุรส (n.) sweetness See also: sweet taste Syn. ความหวาน, รสหวาน
มธุระ (n.) sweetness See also: melodiousness, mellifluence Syn. ความหวาน, ความไพเราะ, มธุร
รสหวาน (n.) sweetness See also: sweet taste Syn. ความหวาน

sweetness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
甘苦[かんく, kanku] (n) sweetness and bitterness; joys and sorrows
甘酸[かんさん, kansan] (n) sweetness and bitterness; joys and sorrows

sweetness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความหวาน[n.] (khwām wān) EN: sweetness ; lusciousness FR: douceur [f]
มธุระ[n.] (mathura) EN: sweetness FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sweetness
Back to top