ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pray

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pray*, -pray-

pray ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pray (vi.) ภาวนา See also: สวดมนต์, อธิษฐาน Syn. supplicate, entreat
pray (vt.) ภาวนา See also: สวดมนต์, อธิษฐาน Syn. supplicate, entreat
pray for (phrv.) สวดขอ See also: ภาวนา, สวดอ้อนวอน
pray to (phrv.) สวดอ้อนวอนกับ
prayer (n.) การสวดมนต์ See also: การอธิษฐาน Syn. request, praise, petition
prayer (n.) บทสวดมนต์ Syn. supplication, devotions, rogation
prayer (n.) ผู้สวดมนต์ See also: ผู้ภาวนา, ผู้อ้อนวอน
prayer beads (n.) สายลูกประคำ Syn. rosary
prayer book (n.) หนังสือสวดมนต์ Syn. liturgy, mass book
prayer mat (n.) เสื่อ See also: พรม, สาด Syn. floor-cover, bath mat
prayer wheel (n.) ธรรมจักรที่ใช้ในลัทธิมหายานในธิเบต
prayerbones (sl.) เข่า (2 ข้าง)
prayerful (adj.) ที่สวดมนต์เป็นประจำ Syn. orthodox, pious, religious
prayerful (adj.) ที่เคร่ง See also: ที่จริงจัง
praying mantis (n.) ตั้กแตน
English-Thai: HOPE Dictionary
pray(เพร) vt. สวดมนต์,อธิษฐาน,ขอร้อง,วิงวอน,ภาวนา,ขอได้โปรด., See also: prayingly adv.
prayer(แพร) n. การสวดมนต์,การอธิษฐาน,คำสวดมนต์,คำอธิษฐาน,การขอร้อง,การภาวนา,สิ่งที่อ้อนวอน,สิ่งที่ขอ,ผู้สวดมนต์,ผู้อธิษฐาน,ผู้วิงวอน
prayer beadsn. สายลูกประคำ, Syn. rosary
prayer bookn. หนังสือสวดมนต์,สมุดทำวัตร
prayer shawln. =tallith (ดู)
prayer wheeln. ธรรมจักรที่ใช้ในลัทธิมหายานในธิเบต (พระลามะใช้ในการอธิษฐาน)
praying mantidn. =mantis (ดู)
praying mantisn. =mantis (ดู)
English-Thai: Nontri Dictionary
pray(vt) สวดมนตร์,อ้อนวอน,โปรด,ภาวนา,ขอร้อง,อธิษฐาน
prayer(n) การสวดมนตร์,คำอ้อนวอน,การภาวนา,การอธิษฐาน
PRAYER prayer book(n) หนังสือสวดมนตร์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Prayerการสวดมนต์ [TU Subject Heading]
Prayer booksบทสวดมนต์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พิษฐาน (v.) pray See also: make a wish Syn. อธิษฐาน
ภาวนา (v.) pray See also: wish, hope
สวด (v.) pray See also: recite the rosary, chant, say one´s prayers, offer a prayer Syn. สวดมนตร์
สวดมนตร์ (v.) pray See also: recite the rosary, chant, say one´s prayers, offer a prayer
สวดมนต์ (v.) pray Syn. สาธยายมนต์, สวดมนต์ไหว้พระ
สวดมนต์ไหว้พระ (v.) pray Syn. สาธยายมนต์
สาธยายมนต์ (v.) pray Syn. สวดมนต์ไหว้พระ
อธิษฐาน (v.) pray See also: hope
สวดพระอภิธรรม (v.) pray for funeral
สวดอภิธรรม (v.) pray for funeral Syn. สวดพระอภิธรรม
ขอฝน (v.) pray for rainfall
อุโบสถ (n.) pray in every fortnight
ทำวัตรค่ำ (v.) pray in the evening Syn. ทำวัตรเย็น Ops. ทำวัตรเช้า
ทำวัตรเย็น (v.) pray in the evening Ops. ทำวัตรเช้า
ทำวัตรเช้า (v.) pray in the morning Ops. ทำวัตรเย็น
เสียงสวด (n.) pray sound Syn. เสียงสวดมนตร์
เสียงสวดมนตร์ (n.) pray sound
การท่องคาถา (n.) prayer See also: chant Syn. การสวดภาวนา, การท่องมนต์, การสวดคาถา, การภาวนา
การท่องมนต์ (n.) prayer See also: chant Syn. การสวดภาวนา, การสวดคาถา, การท่องคาถา, การภาวนา
การภาวนา (n.) prayer See also: chant Syn. การสวดภาวนา, การท่องมนต์, การสวดคาถา, การท่องคาถา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
All we can do now is prayทั้งหมดที่พวกเราทำได้ตอนนี้ก็คือภาวนา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I know this leg means I won't last very long but I pray I can manage to have enough time to amass evidence and bring to a court-martial all those who discredit and dishonor the uniform of the Union!ฉันรู้ว่าขาที่เจ็บ หมายถึงฉันอยู่ได้อีกไม่นาน... ...แต่ฉันภาวนาให้ตัวเอง มีเวลามากพอ... ...ที่จะรวบรวมหลักฐานส่งศาลทหาร เอาผิดคนที่สร้างความเสื่อมเสีย...
It's a great gamble for a great stake and I pray to God that it comes off.มันเป็นที่ดีสำหรับการเล่นการ พนันสัดส่วนการถือหุ้นที่ดี และฉันอธิษฐานต่อพระเจ้าว่า มันออกมา ฉันชอบเกมคริกเก็ตตัวเอง
Well, General, I only pray you know what you're doing.นายพล คุณไม่รู้ว่าคุณทําอะไรอยู่
O God, bless, we pray You, our great army and its supreme commander on the eve of a holy war, undertaken for Your sake.ข้าแต่เทพเจ้า ได้โปรดอํานวยพรเเก่ทัพยิ่งใหญ่ของเรา เเละผู้บัญชาการสูงสุด
I mean, they pray to the damn thing.มันกราบไหว้หัวรบบ้านั่น
Then let us pray for the deliverance of our new sheriff.งั้นก็สวดมนต์ ขอนายอำเภอใหม่เถอะ
Touch him, pray for him.ให้พรลูกฉันด้วย จับเขา สวดมนต์ให้เขา
And when he does... he better pray the police get to him before we do.และเมื่อเขาทำ เขาภาวนาให้ตำรวจไปจับเขาก่อนที่พวกเราจะทำ
They says we must pray to their evil god.พวกเขาบอกว่าเราต้องอธิษฐานกับพระเจ้าชั่วร้ายของพวกเขา
No, but I hope she is, though. I mean, I pray to God she is.ไม่ แต่ผมหวังว่าเธอเป็น ผมหมายความว่า ผมภาวนาให้เธอเป็น
And Hindley, whose sorrow was of the kind that could not weep or pray without her life, lost all interest in his own.และฮินด์ลีย์ ผู้ซึ่งเต็มไป ด้วยความเศร้า ชนิดที่ไม่อาจร่ำไห้หรือสวดมนต์ได้ เมื่อปราศจากหล่อน ก็หมดสิ้นความสนใจในชีวิตตนเอง
I pray one prayer.ฉันขออธิษฐานเพียงอย่างเดียว

pray ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhù, ㄓㄨˋ, 祝] invoke; pray to; wish; to express good wishes; surname Zhu
默祷[mò dǎo, ㄇㄛˋ ㄉㄠˇ, 默祷 / 默禱] silent prayer; pray in silence
飞沫[fēi mò, ㄈㄟ ㄇㄛˋ, 飞沫 / 飛沫] aerosol; spray; mist; splattered drops; spray from sneeze or saliva
南派螳蜋[nán pài táng láng, ㄋㄢˊ ㄆㄞˋ ㄊㄤˊ ㄌㄤˊ, 南派螳蜋 / 南派螳螂] Chow Gar - "Southern Praying Mantis" - Martial Art
晚祷[wǎn dǎo, ㄨㄢˇ ㄉㄠˇ, 晚祷 / 晚禱] evening prayer; evensong; vespers
定型水[dìng xíng shuǐ, ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ ㄕㄨㄟˇ, 定型水] hairspray
伊曼[yī màn, ㄧ ㄇㄢˋ, 伊曼] imam (one who leads prayer in a Muslim mosque)
伊马姆[yī mǎ mǔ, ㄧ ㄇㄚˇ ㄇㄨˇ, 伊马姆 / 伊馬姆] imam (one who leads the prayers in a Muslim mosque)
[qí, ㄑㄧˊ, 祈] implore; pray; please
祷文[dǎo wén, ㄉㄠˇ ㄨㄣˊ, 祷文 / 禱文] litany (text of a prayer)
祷词[dǎo cí, ㄉㄠˇ ㄘˊ, 祷词 / 禱詞] litany (text of a prayer)
主祷文[zhǔ dǎo wén, ㄓㄨˇ ㄉㄠˇ ㄨㄣˊ, 主祷文 / 主禱文] Lord's Prayer
螳蜋[táng láng, ㄊㄤˊ ㄌㄤˊ, 螳蜋 / 螳螂] mantis; praying mantis
北派螳蜋拳[běi pài táng láng quán, ㄅㄟˇ ㄆㄞˋ ㄊㄤˊ ㄌㄤˊ ㄑㄩㄢˊ, 北派螳蜋拳 / 北派螳螂拳] Beipai Tanglang Quan - "Northern Praying Mantis" (Chinese Martial Art)
喷雾器[pēn wù qì, ㄆㄣ ˋ ㄑㄧˋ, 喷雾器 / 噴霧器] nebulizer; spray; atomizer
雾化器[wù huà qì, ˋ ㄏㄨㄚˋ ㄑㄧˋ, 雾化器 / 霧化器] nebulizer; spray; atomizer
喷头[pēn tóu, ㄆㄣ ㄊㄡˊ, 喷头 / 噴頭] nozzle; spray-head
[jī, ㄐㄧ, 禨] omen; pray
吊文[diào wén, ㄉㄧㄠˋ ㄨㄣˊ, 吊文 / 弔文] paper prayers for the dead burnt at funerals
念珠[niàn zhū, ㄋㄧㄢˋ ㄓㄨ, 念珠 / 唸珠] prayer beads
[dǎo, ㄉㄠˇ, 祷 / 禱] prayer; pray; supplication
[táng, ㄊㄤˊ, 螳] praying mantis
喷出[pēn chū, ㄆㄣ ㄔㄨ, 喷出 / 噴出] spout; spray; belch; to well up; to puff out; to spurt out
喷洒[pēn sǎ, ㄆㄣ ㄙㄚˇ, 喷洒 / 噴灑] spray; sprinkle
浪花[làng huā, ㄌㄤˋ ㄏㄨㄚ, 浪花] spray; ocean spray; spindrift; fig. happenings from one's life

pray ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お田植え祭;お田植え祭り;御田植え祭り;御田植え祭[おたうえまつり, otauematsuri] (n) (1) shrine ritual held with the first two months of the year to forecast (or pray for) a successful harvest; (2) seasonal planting of rice on a field affiliated with a shrine
てるてる坊主;照る照る坊主;照照坊主;照々坊主[てるてるぼうず, teruterubouzu] (n) paper doll to which children pray for fine weather (usu. white, and shaped like a Buddhist priest)
乞い願わくは;希わくは;冀わくは;庶幾わくは[こいねがわくは, koinegawakuha] (exp,adv) I pray in earnest that; I beg that; I yearn that
合掌礼拝[がっしょうらいはい, gasshouraihai] (n,vs) join one's hands in prayer; pray with (the palms of) one's hands together
呪う[まじなう, majinau] (v5u) (1) (arch) to pray that one avoids disaster or illness; to pray; (2) to pray for the death or misfortune of another; to curse; (3) to treat illness with prayer
天気祭;天気祭り[てんきまつり, tenkimatsuri] (n) ceremony held to pray for good weather (during long periods of rain)
御斎会[ごさいえ;みさいえ, gosaie ; misaie] (n) (See 金光明最勝王経) imperial event at which high monks recited the Golden Light Sutra to pray for national security and good harvests (held annually at the palace from the 8th to the 14th of the first lunar month, between the Nara and Muromachi periods)
念じる[ねんじる, nenjiru] (v1,vt) to have in mind; to be anxious about; to pray silently
念ずる[ねんずる, nenzuru] (vz,vt) to pray silently; to have in mind; to be anxious about
春田打ち[はるたうち, harutauchi] (n) New Year event to pray for a rich rice harvest
湯立て;湯立ち;湯立(io)[ゆだて(湯立て;湯立);ゆだち(湯立ち;湯立), yudate ( yu tate ; yu ritsu ); yudachi ( yu tachi ; yu ritsu )] (n) (See 巫女・みこ・2) Shinto ritual in which a shaman or priest soaks bamboo grass in boiling water and sprinkles the water on worshippers (originally a form of divination, later a purification ceremony, now primarily used to pray for good health)
田植え祭り;田植え祭[たうえまつり, tauematsuri] (n) (1) shrine ritual held with the first two months of the year to forecast (or pray for) a succesful harvest; (2) seasonal planting of rice on a field affiliated with a shrine
田遊び;田遊[たあそび, taasobi] (n) ritual Shinto performance (usually performed around New Year's) to pray for a successful rice harvest in the coming year
硯洗い[すずりあらい, suzuriarai] (n) (obsc) (See 七夕) event where schoolchildren wash their inkstones, brushes and desks the night before Tanabata to pray for success in their studies
祈り求める[いのりもとめる, inorimotomeru] (exp,v1) to pray for
祈願所[きがんじょ, kiganjo] (n) temple; shrine, especially one at which worshipers pray for favors; prayer hall
アヴェマリア;アベマリア[, avemaria ; abemaria] (exp) Ave Maria (prayer) (lat
イナウ[, inau] (n) inaw (ritual wood shaving stick used in Ainu prayers to the spiritual world.) (ain
お百度;御百度[おひゃくど, ohyakudo] (n) hundred times worship (e.g. walking back and forth a hundred times before a shrine offering a prayer each time)
お祈り[おいのり, oinori] (n,vs) prayer; supplication
カラースプレー[, kara-supure-] (n) color spraypaint; colour spraypaint
じゃあじゃあ[, jaajaa] (adv,adv-to) (on-mim) noisily (of water gushing, pouring, spilling, splashing, spraying, etc.)
し吹く[しぶく, shibuku] (v5k,vi) to splash; to spray
すかり;すがり[, sukari ; sugari] (n) (1) net for caught fish; (2) net-like tassel of Buddhist prayer beads; (3) (すがり only) (thb
スピードスプレーヤー[, supi-dosupure-ya-] (n) speed sprayer
スプレー[, supure-] (n,vs) spray; (P)
スプレーガン[, supure-gan] (n) spray gun
スプレードライ[, supure-dorai] (n) spray-dry
スプレーヤー[, supure-ya-] (n) sprayer
ふいご祭;ふいご祭り;鞴祭;鞴祭り[ふいごまつり, fuigomatsuri] (n) Bellows Festival (festival for blacksmiths and foundries on the eighth day of the eleventh month of the lunar calendar, on which they would clean their bellows and pray)
プレーヤー(P);プレイヤー(P);プレーヤ;プレイヤ[, pure-ya-(P); pureiya-(P); pure-ya ; pureiya] (n) (1) player; (2) prayer; (P)
ヘアスプレー[, heasupure-] (n) hair spray
ボンタイル[, bontairu] (n) thick spray-on coating for walls
マニ車[マニぐるま, mani guruma] (n) prayer wheel; Mani wheel
一念[いちねん, ichinen] (n) (1) determined purpose; (2) {Buddh} an incredibly short span of time (i.e. the time occupied by a single thought); (3) {Buddh} (See 浄土宗) a single repetition of a prayer (esp. in Jodo-shu)
勧請[かんじょう, kanjou] (n,vs) (1) praying for the coming of a deity; (2) (See 分霊) ceremonial transfer of a divided tutelary deity to a new location
口称念仏[くしょうねんぶつ, kushounenbutsu] (n) {Buddh} (See 観念念仏) chanting an invocation (to Amida Buddha); reciting a prayer
叶える(P);適える[かなえる, kanaeru] (v1,vt) (1) (esp. 叶える) to grant (request, wish); to answer (prayer); (2) (esp. 適える) to fulfill (conditions); to meet (requirements); (P)
合掌[がっしょう, gasshou] (n,vs) (1) pressing one's hands together in prayer; (n) (2) triangular frame of a thatched roof; (3) (at the end of Buddhist correspondence) (See 敬具) Yours sincerely; Yours truly; Sincerely yours; (P)
吹きかける;吹き掛ける;吹掛ける[ふきかける, fukikakeru] (v1,vt) (1) to blow upon; to breathe on; to spray; (2) to pick (a fight); to force (unreasonable terms); (3) to exaggerate; to overcharge

pray ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อธิฏฐาน[v.] (athitthān) EN: vow ; pray ; hope ; make a formal offering ; make a solemn wish ; make a prayer for FR: faire un voeu ; prier
อธิษฐาน[v.] (athitthān =) EN: vow ; pray ; hope ; make a formal offering ; make a solemn wish ; make a prayer for FR: faire un voeu ; prier
บนบาน[v.] (bonbān) EN: vow ; pray ; take an oath ; pledge FR: faire le voeu de
จำศีล[v.] (jamsīn) EN: stay in a monastery to observe the Buddhist precepts ; keep the Buddhist precepts ; sit still and pray ; observe precepts FR: observer les préceptes bouddhiques dans un temple
เคารพบูชา[v. exp.] (khaorop būc) EN: worship ; praise ; adore ; pray to ; glorify ; venerate FR: adorer ; vénérer ; glorifier
นมักการ[v.] (namakkān) EN: pray ; pay respects ; salute FR: prier ; rendre hommage ; rendre grâces
นมัสการ[v.] (namatsakān) EN: pray ; pay respects ; salute FR: prier ; rendre hommage ; rendre grâces
อ้อนวอน[v.] (ønwøn) EN: plead ; beg ; beseech ; appeal ; ask ; implore ; petition ; request ; pray ; solicit ; whine ; supplicate FR: supplier ; implorer
ภาวนา[v.] (phāwanā) EN: pray ; cultivate ; meditate FR:
สำนวด[v.] (samnūat) EN: pray FR:
สวด[v.] (sūat) EN: recite ; chant ; pray ; recite the rosary ; chant ; say one's prayers ; offer a prayer ; singsong ; intone FR: réciter
สวดมนต์[v. exp.] (sūat mon) EN: pray ; chant FR: dire des prières ; réciter des prières ; prier
อุโบสถ[n.] (ubōsot) EN: bimonthly expiatory ceremony of monks ; pray in every fortnigh FR: prière bimensuelle [f]
อำนวยประโยชน์[v. exp.] (amnūay pray) EN: be beneficial ; be good to ; be advantageous ; be useful FR: être bénéfique
อาณาประโยชน์[n.] (anāprayōt) EN: personal advantage ; one's own interest FR: intérêt personnel [m]
อนุประโยค[n.] (anuprayōk) EN: subordinate clause ; dependent clause FR:
อาราธนาพระปริตร[v.] (ārātthanāph) EN: request for praying ; invite monks to chant FR:
อรรถประโยชน์[n.] (atthaprayōt) EN: advantage ; utility FR:
แบบประหยัด[adv.] (baēp prayat) EN: FR: économiquement ; à l'économie
บทสวดมนต์[n. exp.] (bot sūatmon) EN: prayer FR:
ใช้ประโยชน์[v. exp.] (chai prayōt) EN: utilize ; make use (of) ; apply FR: se servir de ; mettre à profit
ใช้ประโยชน์ไม่ได้[adj.] (chai prayōt) EN: unusable FR:
ชั้นประหยัด[n. exp.] (chan prayat) EN: economy class FR: classe économique [f]
ฉีด[v.] (chīt) EN: spray ; squirt FR: vaporiser ; pulvériser ; faire gicler
ฉีดพ่น[v. exp.] (chīt phon) EN: spray FR: pulvériser
ฉีดพ่นยา[v. exp.] (chīt phon y) EN: spray FR: pulvériser
ช่อ[n.] (chø) EN: cluster ; bunch ; bouquet ; bud ; sprig ; corsage ; spray FR: bouquet [m] ; gerbe [f] ; botte [f]
ช่อดอกไม้[n. exp.] (chø døkmāi) EN: bouquet ; spray of flowers FR: bouquet de fleurs [m]
ได้ประโยชน์(จาก)[v. exp.] (dāi prayōt ) EN: gain ; benefit (from) ; profit (from) FR: profiter (de) ; tirer parti (de) ; être avantageux
เดินคาถา[v.] (doēnkhāthā) EN: chant continuously ; recite the text of a prayer FR: réciter des litanies
เอกรรถประโยค[n. exp.] (ēkatthapray) EN: simple sentence FR: phrase simple [f]
ฝอย[n.] (føi) EN: fibre ; filament ; trimmings ; spray ; fuzz ; droplets ; fluff ; puff FR: particule [f] ; gouttelette [f]
ฝอย[v.] (føi) EN: shower ; spray FR:
ให้ประโยชน์[v. exp.] (hai prayōt) EN: FR: doter ; gratifier
หาประโยชน์[v. exp.] (hā prayōt) EN: leverage FR:
หาประโยชน์จาก[v. exp.] (hā prayōt j) EN: exploit FR: profiter de
เจริญ[v.] (jaroēn) EN: recite a prayer FR:
เจริญพระพุทธมนต์[v. exp.] (jaroēn Phra) EN: chant prayers ; chant holy stanzas FR: chanter des prières
จิตรลดา[n.] (jittraladā) EN: [design of intertwined sprays] FR:
กำบัง[n.] (kambang) EN: spray of flowers FR:

pray ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abendandacht {f}Evening prayer
Andacht {f}prayers
Rückenspritze {f}backpack sprayer [Am.]
Beständigkeit {f} | Beständigkeit gegen Salznebelresistance | resistance to salt spray
Kältespray {m}coolant spray
Baumspritze {f} für Schlepperanbaucrop sprayer; orchard sprayer
Buß- und Bettag {m}Day of Prayer and Repentance
Detonationsspritzen {n}detonation spraying
Lichtbogenspritzen {n}electric arc spraying
Haarfestiger {m}hair setting lotion; hair setting spray
Hochgeschwindigkeitsflammspritzen {n}high velocity oxygen fuel spraying (HVOF)
Gebetsstunde {f}prayer meeting
Kolbenhirse {f}millet spray
Vaterunser {n}Our Father; Lord's Prayer
Plasmaspritzen {n}plasma spraying
Gebetbuch {n}prayer book
Gebetshalle {f}prayer hall
Gebetskreis {m}prayer circle; prayer group
Gebetsmantel {m}prayer shawl
Gebetsmühle {f}prayer wheel; prayer mill
Gebetsperlen {pl}prayer beads
Pumpspray {n}pump spray
Stoßgebet {n}quick prayer
Beschichtungskabine {f}spray booth
Spray {m}spray
Spraydose {f}aerosol; sprayer
Spritzflakon {m}spray flacon
Spritzlackierung {f}spray painting; spray paint
Sprayfarbe {f}spray paint
Spritzasbest {m}sprayed asbestos
Spritzbeton {m}sprayed concrete; shotcrete

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pray
Back to top