ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

welcomely

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *welcomely*, -welcomely-

welcomely ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
welcomely (adv.) อย่างยินดีต้อนรับ See also: อย่างยินดี Syn. pleasantly

welcomely ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
begrüßt {adv}welcomely

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า welcomely
Back to top