ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gratifying

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gratifying*, -gratifying-

gratifying ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gratifying (adj.) น่าพอใจ See also: น่าปลื้มใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How gratifying for once to know...มันช่างน่ายินดีที่จะได้รู้ว่า...
BECAUSE IT WAS THE ONLY WAY FOR YOU TO GET A GRATIFYING SEXUAL RELEASE.เพราะนั่นเป็นทางเดียว ที่นายจะปลดปล่อยความต้องการทางเพศได้
There is nothing more gratifying than sleeping under the stars.ไม่มีอะไรที่จะทำให้สบายใจ ได้เท่ากับการนอนใต้ดวงดาว
Forty years, you have any idea how gratifying this is gonna be. LAUREN:40 ปีเลยนะ คุณเข้าใจมั้ยว่ามันจะน่าชื่นชมขนาดไหน
I just wanted you to know that you have my support and that I know that the corporation's real interest in this place goes way beyond gratifying some rich assholes who want to play cowboy.ผมต้องการให้คุณรู้ว่า ถ้าคุณให้ผม หนุน คุณ และผมรู้ว่า บริษัทคงสนใจที่จะทำสถานที่นี้ ไปทางที่ ทำเงินดีกว่า แค่เล่นเป็น คนเลี้ยงวัว ตัวแสบ
Well, that is most gratifying.อืมม อืมม เป็นปลื้มอย่างมาก
You want to know if I'll help you fool your son into thinking your life is gratifying?คุณอยากให้ฉัน ช่วยโกหกลูกชาย เพื่อให้รู้สึกว่าชีวิต คุณน่าพึงพอใจรึ?
And sometimes it can also be the most gratifying.และบางครั้ง มันยังเป็นสิ่งที่น่าพึงพอใจที่สุด

gratifying ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可喜[kě xǐ, ㄎㄜˇ ㄒㄧˇ, 可喜] making one happy; gratifying

gratifying ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
悦ばしい[よろこばしい, yorokobashii] (adj-i) delightful; joyful; gratifying
小気味よい[こきみよい, kokimiyoi] (adj-i) delightful; satisfying; gratifying; clever; neat; gloating

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gratifying
Back to top