ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

extra

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *extra*, -extra-

extra ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
extra (adj.) เป็นพิเศษ See also: เหนือกว่า, ดีกว่าปกติ Syn. more
extra (n.) สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามา
extra (adv.) อย่างพิเศษ Syn. exceptionally
extra (prf.) เลย See also: ข้างนอก
extra charge (n.) จำนวนเงินที่เก็บเพิ่มเติม See also: การเก็บเงินเพิ่ม Syn. surcharge
extra feature (n.) คุณสมบัติพิเศษของเครื่องจักรหรือการบริการต่างๆ
extra tax (n.) ภาษีส่วนเพิ่ม See also: ภาษีที่เก็บเพิ่ม Syn. surcharge
extra time (n.) ระยะเวลาที่เพิ่มจากเวลาปกติในการแข่งขัน
extra working time (n.) เวลาพิเศษที่นอกเหนือจากเวลาทำงานปกติ
extract (n.) ข้อความที่คัดเลือกมาจากหนังสือ, หนัง, ละคร See also: ส่วนที่ตัดตอนมา Syn. citation, excerpt, passage
extract (vt.) คัดลอกหรือตัดทอน (ข้อความ) See also: คัด, ตัดทอน Syn. cite, excerpt, quote
extract (vt.) ถอนออก See also: ดึงออก Syn. pull out
extract (vt.) สกัดออกมา
extract from (phrv.) เอามาจาก See also: สกัดมาจาก, ดึงมาจาก, ถอนมาจาก Syn. excerpt from
extracted (adj.) ซึ่งห่างไกล See also: ซึ่งแยกออกมา Syn. eliminated, withdrawn Ops. left, ignored
extracted (adj.) ซึ่งไม่ได้ผ่านกระบวนการกลั่น See also: ซึ่งไม่ได้มาจากการทำให้บริสุทธิ์ Ops. distilled
extracting (n.) ทันตกรรม See also: งานของหมอฟัน Syn. crowning, filling
extracting the urine (sl.) ฉี่ See also: ถ่ายปัสสาวะ
extraction (n.) การถอน See also: การดึงออก
extraction (n.) การแยกสสารออกจากสารผสมหรือสารละลาย
extraction (n.) เชื้อสาย See also: ชาติพันธุ์ Syn. ancestry, descent
extraction forceps (n.) คีมถอนฟัน
extracurricular (adj.) นอกหลักสูตร (การศึกษา)
extradite (vt.) ส่งผู้ร้ายข้ามแดน See also: ส่งอาชญากรข้ามแดน
extradite from (phrv.) ส่งผู้ร้ายหรือคนไม่ดีจาก See also: ส่งข้ามแดนจาก
extramarital (n.) การคบชู้ See also: การมีชู้ Syn. infidelity, affair
extramatital (adj.) ที่เป็นชู้ Syn. illicit
extraneous (adj.) ที่มาจากภายนอก Syn. external, outward Ops. intrinsic
extraneous (adj.) ไม่สำคัญ See also: ไม่จำเป็น Syn. dispensable, inessential, peripheral, unneeded, unrequired, needless, optional, extrinsic Ops. imperative, necessary, essential, required, mandatory, indispensable
extraordinarily (adv.) อย่างเป็นพิเศษ See also: อย่างผิดธรรมดา Syn. uncommonly, unusually
extraordinary (adj.) เกินธรรมดา See also: ผิดธรรมดา, เกินปกติ Syn. uncommon, unusual
extraordinary (adj.) เพื่อจุดประสงค์พิเศษ
extrasensory (adj.) ซึ่งเหนือความรู้สึก See also: ซึ่งเหนือการรับรู้ความรู้สึก Syn. telepathic, supersensible, supernatural
extraterrestial (adj.) เกี่ยวกับกาแล็กซี่ See also: เกี่ยวกับทางช้างเผือก Syn. cosmic, universal
extraterrestrial (adj.) มาจากนอกโลก See also: มาจากอวกาศ, มาจากต่างดาว Syn. alien
extraterrestrial (n.) สิ่งมีชีวิตที่มาจากนอกโลก See also: มนุษย์ต่างดาว Syn. alien
extravagance (n.) ความฟุ่มเฟือย See also: ความฟุ้งเฟ้อ, ความสุรุ่ยสุร่าย Syn. improvidence, overspending, prodigality
extravagant (adj.) ฟุ่มเฟือย See also: ฟุ้งเฟ้อ, สุรุ่ยสุร่าย, สิ้นเปลือง Syn. prodigal, profligate, squandering
extravagantly (adv.) อย่างฟุ่มเฟือย See also: อย่างสุรุ่ยสุร่าย, อย่างสิ้นเปลือง, อย่างฟุ้งเฟ้อ Syn. prodigally, profligately
extravasate (vt.) ทำให้ไหลออกสู่เนื้อเยื่อโดยรอบ See also: ไหลออกมาสู่เนื้อเยื่อโดยรอบ
English-Thai: HOPE Dictionary
extra(เอคซฺ'ทระ) adj.,n. (สิ่งที่) พิเศษ,ใหญ่กว่าหรือดีกว่าปกติ,เพิ่มเติม. -adv. เป็นพิเศษ,เพิ่มเติม,นอกรายการ, Syn. more
extract(อิคซฺแทรค'ทฺ) vt. ถอน,ดึง,สกัด,บีบ,คั้น,เอาออก,ได้มาจาก,อนุมาน,ขู่เข็ญ,กรรโชก,คัดลอก,หาค่าราก (root) . n. สิ่งที่ดึงออก,สิ่งที่สกัดออก,สารสกัด,ส่วนที่คัดลอก., See also: extractability,extractibility n. extractable,extractible adj. คำที่มีควา
extraction(อิคซฺแทรค'เชิน) n. การดึง,การถอน,การสกัด,การบีบ,การคั้น,สิ่งที่ดึงหรือถอนออก,ข้อความที่คัดลอก,การสกัด,เชื้อสาย
extradite(เอคซฺทระไดทฺ') vt. ส่ง (ผู้ร้าย) ข้ามแดน
extradition(เอคซฺทระดิช'เชิน) n. การส่งผู้ร้ายข้ามแดน
extraneous(อิคซฺเทร'เนียส) adj. ภายนอก,นอกประเทศ,นอกประเด็น,ไม่เกี่ยวข้อง., See also: extraneousness n.
extraordinary(อิคซฺทรอ'ดินะรี) adj. พิเศษ,ผิดธรรมดา,วิสามัญ., See also: extraordinarily adv. extraordinariness n., Syn. amazing
extraterritorial(เอคซฺทระเทอริทอ'เรียล) adj. นอกเขต,นอกเขตอำนาจ., Syn. exterritorial
extravagance(อิคซฺแทรฟ'วะเกินซฺ) n. ความฟุ่มเฟือย,ความสุรุ่ยสุร่าย,ความมากเกินควร, ความสิ้นเปลือง, Syn. lavishness
extravagancyดูextravagance
extravagant(เอคซฺแทรฟ'วะเกินทฺ) adj. ฟุ่มเฟือย,สุรุ่ยสุร่าย,สิ้นเปลือง,ความมากเกินควร, See also: extravagantness n., Syn. spendthrift
English-Thai: Nontri Dictionary
extra(adj) พิเศษ,ใหญ่กว่า,ดีกว่าปกติ,เพิ่มเติม
extract(n) สารสกัด,ส่วนที่คัดลอก
extraction(n) การดึง,การถอน,การสกัด
extradite(vt) คืนเชลยศึก,ส่งผู้ร้ายข้ามแดน
extradition(n) การคืนเชลยศึก,การส่งผู้ร้ายข้ามแดน
extraneous(adj) ของผู้อื่น,ของนอก,นอกประเด็น,ภายนอก
extraordinarily(adv) อย่างผิดปกติ,อย่างพิเศษ,อย่างผิดธรรมดา,วิสามัญ
extravagance(n) ความสิ้นเปลือง,ความสุรุ่ยสุร่าย,ความฟุ่มเฟือย
extravagant(adj) สิ้นเปลือง,สุรุ่ยสุร่าย,ฟุ่มเฟือย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
extra dividendเงินปันผลพิเศษ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
extract๑. สกัด, ละลายแยกออก๒. ยาสกัด, สิ่งสกัด, สารสกัด๓. ดึงออก, ถอน, ลอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
extraction๑. การสกัด๒. การดึงออก, การถอน, การลอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
extraditionการส่งผู้ร้ายข้ามแดน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
extraneousภายนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
extraordinary circumstanceพฤติการณ์พิเศษ [ดู exceptional circumstance] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extraterrestrial geology; astrogeologyธรณีวิทยานอกโลก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
extraterritorial rightสิทธิสภาพนอกอาณาเขต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Extraนอกเหนือ,ดี [การแพทย์]
Extracellularนอกเซลล์,สภาวะนอกเซลล์,ส่วนนอกเซลล์,ภายนอกเซลล์ [การแพทย์]
Extractการสะกัดแยก [การแพทย์]
Extractionการสกัด,การดึง,การออกจากตัวอย่าง,การดึงออก,ดึง [การแพทย์]
Extraditionการส่งผู้ร้ายข้ามแดน [TU Subject Heading]
Extraneousการรับรู้ภายนอก [การแพทย์]
Extraordinary itemรายการพิเศษ [การบัญชี]
Extraterrestrial anthropologyมานุษยวิทยานอกพิภพ [TU Subject Heading]
extraterritorialityสภาพนอกอาณาเขต [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
XS (abbr.) คำย่อของ extra small
ตีนโรงตีนศาล (n.) looking for extra income around the court area See also: earning money by give assistance to people in the court
เรียนพิเศษ (v.) take extra tutorial class
ไตรจีวร (n.) three garments of a Buddhist monk (robe,sarong, extra robe) Syn. ตรีจีวร, ผ้าไตร
ขนาดใหญ่พิเศษ (n.) extra large See also: XL
ทรงเครื่อง (adj.) extra-ingredient See also: many materials, rich ingredient, made of superior material
ตัดตอน (v.) extract See also: excerpt, quote Syn. ยกมาบางส่วน, ตัดมาบางส่วน, แบ่งมาบางส่วน, เลือกมาบางส่วน
ตัดมาบางส่วน (v.) extract See also: excerpt, quote Syn. ยกมาบางส่วน, แบ่งมาบางส่วน, เลือกมาบางส่วน
ยกมาบางส่วน (v.) extract See also: excerpt, quote Syn. ตัดมาบางส่วน, แบ่งมาบางส่วน, เลือกมาบางส่วน
เลือกมาบางส่วน (v.) extract See also: excerpt, quote Syn. ยกมาบางส่วน, ตัดมาบางส่วน, แบ่งมาบางส่วน
แบ่งมาบางส่วน (v.) extract See also: excerpt, quote Syn. ยกมาบางส่วน, ตัดมาบางส่วน, เลือกมาบางส่วน
การตัดตอน (n.) extractability See also: excerption
การกลั่น (n.) extraction Syn. การกรอง
การสกัด (n.) extraction Syn. การกลั่น, การกรอง
นอกหลักสูตร (adj.) extracurricular
กิจกรรมนอกหลักสูตร (n.) extracurricular activity
ส่งผู้ร้ายข้ามแดน (v.) extradite a criminal or prisoner
วิสามัญ (adj.) extraordinary See also: special, unusual, uncommon, specific, particular Syn. ไม่ใช่สามัญ, ไม่ใช่ธรรมดา, เฉพาะเรื่อง
ไม่ใช่ธรรมดา (adj.) extraordinary See also: special, unusual, uncommon, specific, particular Syn. ไม่ใช่สามัญ, เฉพาะเรื่อง
ไม่ใช่สามัญ (adj.) extraordinary See also: special, unusual, uncommon, specific, particular Syn. ไม่ใช่ธรรมดา, เฉพาะเรื่อง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I stayed and did some extra workฉันอยู่ที่ทำงานและทำงานพิเศษบางอย่าง
Then I suggest you take extra care of himถ้างั้นฉันขอแนะนำให้คุณดูแลเขาเป็นพิเศษ
I've been tied up with extra workฉันยุ่งอยู่กับการทำงานพิเศษอยู่
We can spend the extra time with Dadพวกเราสามารถใช้เวลาพิเศษกับพ่อ
I have to do extra work at night timeฉันต้องทำงานพิเศษในตอนกลางคืน
We've found something extraordinaryเราพบบางสิ่งผิดปกติ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, yes, all the servants get an extra week's wages, too.- ครับ พวกคนรับใช้ก็ได้ค่าจ้างพิเศษเพิ่มด้วย
And we go into extra innings here, eh?และเราไปในโอกาสพิเศษที่นี่ใช่มั้ย?
We're going to put on the extra summer deputies as soon as possible.เราจะเพิ่มเจ้าหน้าที่ให้เร็วที่สุด
What happened to the extra help...ไหนบอกว่าจะมืคนช่วย...
I put an extra pair of glasses in your black socks and there's the stuff for your nose, the zinc oxide and Blistex is in the kit.ฉันเอาเว่นตาสํารองใส่ไว้ในถุงเท้าสีดํา เเล้วนี่ก็สําหรับจมูก ยาทาผิวกับยาทาปากอยู่ในกล่อง
We'll try to be extra careful!เราจะพยายามที่จะระมัดระวังเป็นพิเศษ
Make sure my thinkworks are extra tight, and I will formulate a plan.อย่าลืมการใช้ความคิดของผมให้ดี ผมจะหาทางจัดการเอง
Where can I find an extra 50 cents?ฉันจะหาเพิ่มอีก 50 เซนต์ ได้ยังไงกัน
Moe can always use an extra kid... at 50 cents a day.โมใช้งานเด็กนี่ และจ่ายให้เรา วันละ 50 เซนต์
Why don't you give my wife some extra dance lessons?ทำไมไม่สอนเมียฉันเต้นรำเพิ่มเติม อีกสักหน่อยล่ะ?
Load up on extra ammo and smoke grenades.บรรจุกระสุนกับระเบิดควัน
Because we might die in the next second maybe we gotta be extra careful what we do.เราอาจตายเมื่อไหร่ก็ได้ในพริบตา ทำอะไรน่าจะคิดให้รอบคอบก่อน

extra ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
随手[suí shǒu, ㄙㄨㄟˊ ㄕㄡˇ, 随手 / 隨手] conveniently; without extra trouble; while doing it; in passing
顺便[shùn biàn, ㄕㄨㄣˋ ㄅㄧㄢˋ, 顺便 / 順便] conveniently; in passing; without much extra effort
散座儿[sǎn zuò er, ㄙㄢˇ ㄗㄨㄛˋ ㄦ˙, 散座儿 / 散座兒] extra seats (in theater); irregular customer
侧重[cè zhòng, ㄘㄜˋ ㄓㄨㄥˋ, 侧重 / 側重] place extra emphasis on
了不起[liǎo bu qǐ, ㄌㄧㄠˇ ㄅㄨ˙ ㄑㄧˇ, 了不起] amazing; terrific; extraordinary
锦衣玉食[jǐn yī yù shí, ㄐㄧㄣˇ ㄧ ㄩˋ ㄕˊ, 锦衣玉食 / 錦衣玉食] brocade garments, jade meals (成语 saw); a life of luxury; extravagance
淤血[yū xuè, ㄩ ㄒㄩㄝˋ, 淤血 / 瘀血] clotted blood; extravasated blood (leaking into surrounding tissue); thrombosis
采煤[cǎi méi, ㄘㄞˇ ㄇㄟˊ, 采煤 / 採煤] coal mining; coal extraction; coal cutting
开三次方[kāi sān cì fāng, ㄎㄞ ㄙㄢ ㄘˋ ㄈㄤ, 开三次方 / 開三次方] cube root; to extract a cube root
解压[jiě yā, ㄐㄧㄝˇ ㄧㄚ, 解压 / 解壓] decompression (in digital technology); to extract data from compressed file
治外法权[zhì wài fǎ quán, ㄓˋ ㄨㄞˋ ㄈㄚˇ ㄑㄩㄢˊ, 治外法权 / 治外法權] diplomatic immunity; (hist.) extraterritoriality, the rights (under unequal treaties) of a foreigner to live in China outside Chinese jurisdiction
咄咄怪事[duō duō guài shì, ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄛ ㄍㄨㄞˋ ㄕˋ, 咄咄怪事] strange; absurd; paradoxical; extraordinary
编录[biān lù, ㄅㄧㄢ ㄌㄨˋ, 编录 / 編錄] to select and edict; to edit extracts
过度[guò dù, ㄍㄨㄛˋ ㄉㄨˋ, 过度 / 過度] excessive; over-; excess; going too far; extravagant; intemperate
企业间网路[qǐ yè jiān wǎng lù, ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ ㄐㄧㄢ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, 企业间网路 / 企業間網路] extranet; company-external network
[chǐ, ㄔˇ, 侈] extravagant; wasteful; exaggerating
[rǒng, ㄖㄨㄥˇ, 冗] extraneous
出奇[chū qí, ㄔㄨ ㄑㄧˊ, 出奇] extraordinary; exceptional; unusual
外推法[wài tuī fǎ, ㄨㄞˋ ㄊㄨㄟ ㄈㄚˇ, 外推法] extrapolation (math.); to extrapolate
外星生命[wài xīng shēng mìng, ㄨㄞˋ ㄒㄧㄥ ㄕㄥ ㄇㄧㄥˋ, 外星生命] extraterrestrial life
奇能异士[qí néng yì shì, ㄑㄧˊ ㄋㄥˊ ㄧˋ ㄕˋ, 奇能异士 / 奇能異士] extraordinary hero with special abilities; martial arts super-hero
[shē, ㄕㄜ, 奓] extravagant
[shē, ㄕㄜ, 奢] extravagant
奢靡[shē mí, ㄕㄜ ㄇㄧˊ, 奢靡] extravagant
引出[yǐn chū, ˇ ㄔㄨ, 引出] extract
抽出[chōu chū, ㄔㄡ ㄔㄨ, 抽出] extract
课外[kè wài, ㄎㄜˋ ㄨㄞˋ, 课外 / 課外] extracurricular
异像[yì xiàng, ㄧˋ ㄒㄧㄤˋ, 异像 / 異像] extraordinary image
异彩[yì cǎi, ㄧˋ ㄘㄞˇ, 异彩 / 異彩] extraordinary splendor
挥霍无度[huī huò wú dù, ㄏㄨㄟ ㄏㄨㄛˋ ˊ ㄉㄨˋ, 挥霍无度 / 揮霍無度] extravagance; extravagant
铺张浪费[pū zhāng làng fèi, ㄆㄨ ㄓㄤ ㄌㄤˋ ㄈㄟˋ, 铺张浪费 / 鋪張浪費] extravagance and waste (成语 saw)
钟鸣鼎食[zhōng míng dǐng shí, ㄓㄨㄥ ㄇㄧㄥˊ ㄉㄧㄥˇ ㄕˊ, 钟鸣鼎食 / 鐘鳴鼎食] extravagant lifestyle
[mǐ, ㄇㄧˇ, 靡] extravagant; go with fashion; not
骄奢淫逸[jiāo shē yín yì, ㄐㄧㄠ ㄕㄜ ˊ ㄧˋ, 骄奢淫逸 / 驕奢淫逸] extravagant and dissipated; decadent
鼎食[dǐng shí, ㄉㄧㄥˇ ㄕˊ, 鼎食] extravagant food
[yū, ㄩ, 淤 / 瘀] hematoma (internal blood clot); extravasated blood (spilt into surrounding tissue); contusion
[xián, ㄒㄧㄢˊ, 挦 / 撏] to pull out (esp. hair or feathers); to pick; to pluck; fig. to extract (lines from a text); (used erroneously for xun2 尋|寻)
不含糊[bù hán hu, ㄅㄨˋ ㄏㄢˊ ㄏㄨ˙, 不含糊] unambiguous; unequivocal; explicit; prudent; cautious; not negligent; unafraid; unhesitating; really good; extraordinary
外加[wài jiā, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄚ, 外加] in addition; extra
杂费[zá fèi, ㄗㄚˊ ㄈㄟˋ, 杂费 / 雜費] incidental costs; sundries; extras

extra ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エキストライニング[, ekisutorainingu] (n) extra inning
エキストラベッド[, ekisutorabeddo] (n) extra bed
エキストラホール[, ekisutoraho-ru] (n) extra hole (golf)
ちょい役[ちょいやく, choiyaku] (n) bit part (e.g. in a film); extra
ロングホームルーム[, ronguho-muru-mu] (n) (See ホームルーム) long homeroom; occasional or periodic extra long registration class or assembly in a school (e.g. for activities not related to class work)
割り増し;割増;割増し[わりまし, warimashi] (n,adj-no) premium; bonus; extra wages; (after a number) tenths increase
加俸[かほう, kahou] (n) extra allowance
加役[かやく, kayaku] (n) temporary extra work
加薬[かやく, kayaku] (n) spices; seasoning; adding extra ingredients (med)
勝ち得[かちどく, kachidoku] (n) win of a low-ranked sumo wrestler in the extra eighth bout in the tournament
基準外賃金[きじゅんがいちんぎん, kijungaichingin] (n) extra wages
延長戦[えんちょうせん, enchousen] (n) (baseball) extra innings
張り出し;張出し;張り出(io);張出(io)[はりだし, haridashi] (n) (1) overhang; (2) (See 貼り出し) poster; placard; notice; (3) extra third or fourth wrestler of certain rank (sumo)
特上[とくじょう, tokujou] (n,adj-no) first class plus; extra special
特盛;特盛り[とくもり, tokumori] (n) extra large portion (e.g. with rice dishes)
番外[ばんがい, bangai] (n) (1) exception; supernumerary; extra (theatrical); (adj-no) (2) extra (e.g. performance, item, object, etc.); additional; (3) outsize
着込む;着こむ[きこむ, kikomu] (v5m) (1) to wear extra clothes; (2) to dress formally
追い肥[おいごえ, oigoe] (n) (adding) extra fertilizer or manure (fertiliser)
追肥[ついひ, tsuihi] (n) (adding) extra fertilizer or manure (fertiliser)
ESP[イーエスピー, i-esupi-] (n) extrasensory perception; ESP
PUREX[ピューレックス, pyu-rekkusu] (n) plutonium-uranium extraction; PUREX
エキストラ[, ekisutora] (n) extra; (P)
エキストラクト[, ekisutorakuto] (n) extract (dut
エキス剤[エキスざい, ekisu zai] (n) extract
エクストラネット[, ekusutoranetto] (n) {comp} extra-net (as opposed to Internet)
エスパー[, esupa-] (n) ESPer; one who has ESP (extrasensory perception)
エッセンス[, essensu] (n) essence; extract; (P)
オリザニン[, orizanin] (n) Oryzanin (brand-name vitamin B1; extracted from rice)
お負け(P);御負け[おまけ, omake] (n,vs) (1) freebie (e.g. with a purchase); something additional; bonus; an extra; (2) (on the spot) price reduction; (3) exaggeration; (P)
カテキュー[, katekyu-] (n) catechu (vegetable extract containing tannin); cachou
ガラナ[, garana] (n) (1) guarana (tree); Paullinia cupana; (2) guarana (seed extract as an ingredient used in stamina drinks and foods for restorative and stimulant effect)
クラブ活動[クラブかつどう, kurabu katsudou] (n) (See 部活) club activities (usu. clubs in association with a school); extracurricular activities; (P)
つばさ[, tsubasa] (n) extra-high-speed Tohoku-line Shinkansen
のぞみ[, nozomi] (n) extra-high-speed Toukai-line Shinkansen; (P)
ベジマイト[, bejimaito] (n) Vegemite (food paste made from yeast extract)
マーマイト[, ma-maito] (n) Marmite (food paste made from yeast extract)
まれに見る;稀に見る[まれにみる, marenimiru] (exp,adj-f) rare; extraordinary; singular
わんさガール[, wansa ga-ru] (n) (See わんさ) small-part actress; female extras
一方ならぬ[ひとかたならぬ, hitokatanaranu] (adj-pn) extraordinary; special
一貫教育校[いっかんきょういくこう, ikkankyouikukou] (n) integrated set of schools that offers education from one stage to the next without taking extrance exams en route
Japanese-English: COMDICT Dictionary
エキストラネット[えきすとらねっと, ekisutoranetto] extra-net
エクストラネット[えくすとらねっと, ekusutoranetto] extra-net (as opposed to internet)
余剰パルス[よじょうぱるす, yojouparusu] extra-pulse
抜粋[ばっすい, bassui] extract
抽出[ちゅうしゅつ, chuushutsu] extraction (vs), selection (from a group), sifting
書き出す[かきだす, kakidasu] to export, to begin to write, to write out, to extract
用語の抽出[ようごのちゅうしゅつ, yougonochuushutsu] extraction of terms
読み込む[よみこむ, yomikomu] to express (e.g. emotion), to fetch (e.g. CPU inst.), to read (extra meaning) into (something)
選集[せんしゅう, senshuu] anthology, selected extracts

extra ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อดิเรก[adj.] (adirēk) EN: special ; superior FR: spécial ; extra ; supérieur
อติเรก[X] (atirēk) EN: extra ; outside FR:
อติเรก-[pref.] (atirēkka-) EN: extra ; outside FR:
เบียร์โคโรนา[TM] (Bīa Khōrōnā) EN: Corona ; Corona Extra FR: Corona [f]
บริการเสริม[n. exp.] (børikān soē) EN: additional service ; extra service FR: service supplémentaire [m]
ช่วงต่อเวลา[n. exp.] (chūang tø w) EN: overtime ; extra time FR:
เอ็กซ์ตร้า[adj.] (ektrā) EN: extra FR: extra
จากภายนอก[X] (jāk phāinøk) EN: ab extra FR:
จีวรอาศัย[n. exp.] (jīwøn āsai) EN: extra robe FR:
ของเหลือใช้[n. exp.] (khøng leūac) EN: extra things ; surplus ; unwanted things FR: surplus [m]
กวดวิชา[v.] (kūatwichā) EN: tutor ; coach ; cram for an examination ; tutor ; go for special lessons ; take extra lessons FR: préparer
แหลมเปี๊ยบ[adj.] (laēm pīep) EN: extra smart FR:
เหนือกว่า[adj.] (neūa kwā) EN: superior ; better ; extra FR: supérieur ; meilleur
งานพิเศษ[n.] (ngānphisēt) EN: part-time job ; temporary job ; extra work ; work on the side ; special job FR: travail d'appoint [m] ; activité complémentaire [f] (Belg.)
เงินกินเปล่า[n.] (ngoenkinplā) EN: tea money ; bribe money ; key money ; under-the-table payment ; extra payment ; gratuity FR: pot de vin [m] ; dessous-de-table [m]
นอกเหนือ[prep.] (nøkneūa) EN: as well as ; including ; over and above ; ab extra FR:
พิเศษ[adj.] (phisēt) EN: special ; particular ; peculiar ; extraordinary ; distinctive ; extra ; exceptional ; unusual ; singular FR: spécial ; particulier ; exceptionnel ; remarquable ; inhabituel ; singulier ; extra (inv.)
เพิ่มเติม[adj.] (phoēmtoēm) EN: additional ; extra ; further FR: additionnel ; supplémentaire
โปะ[v.] (po) EN: top up ; add on ; give extra ; pay off faster FR:
เรียนพิเศษ[v. exp.] (rīen phisēt) EN: take extra tutorial class FR: prendre des cours particuliers ; prendre des leçons particulières
สั้นจู๋[adj.] (san jū) EN: extra short ; very short ; peewee (inf.) FR: très court ; minuscule
สอนพิเศษ[v. exp.] (søn phisēt) EN: tutor ; give extra classes ; give tuition FR: donner des leçons particulières
ส่วนเพิ่ม[adj.] (suan phoēm) EN: incremental ; differential ; additional ; extra FR:
ทำงานล่วงเวลา[v. exp.] (tham ngān l) EN: work overtime ; work extra time FR: faire des heures supplémentaires
ไตรจีวร[n.] (traijīwøn) EN: the three garments of a Buddhist monk (robe, sarong, extra robe) ; the three robes of a Bhikkhu ; Triple Robe FR:
วันหยุดพิเศษ[n. exp.] (wan yut phi) EN: extra holiday FR:
เอาออก[v.] (ao øk) EN: take off ; take out ; remove ; free FR: enlever ; ôter ; sortir ; extraire ; libérer
ใบเกิด[n. exp.] (baikoēt) EN: birth certificate FR: acte de naissance [m] ; certificat de naissance [m] ; extrait d'acte de naissance [m]
ใบแสดงแฟ้มอาชญากรรม [n. exp.] (bai sadaēng) EN: FR: extrait de casier judiciaire [m]
บีบน้ำมัน[v. exp.] (bīp nāmman) EN: FR: presser l'huile ; extraire l'huile
บีบน้ำมะนาว[v. exp.] (bīp nām man) EN: FR: extraire le jus d'un citron
บ่ง[v.] (bong) EN: pick off ; extricate FR: extraire ; enlever
บ่งหนาม[v. exp.] (bong nām) EN: extract a thorn with a needle FR:
บทคัดย่อ[n. exp.] (botkhatyø) EN: abstract ; summary ; excerpt FR: résumé [m] ; synthèse [f] ; abrégé [m] ; extrait [m]
ชำเรา[n.] (chamrao) EN: illicit sexual relations ; adultery FR: adultère [m] ; relations sexuelles extra-conjugales [fpl]
เชื้อชาติ[n.] (cheūachāt) EN: race ; origin ; nationality ; extraction ; parentage FR: race [f] ; ethnie [f] : origine [f] ; espèce [f]
ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ = ดาวเคราะห์นอกระบบสุริย[n. exp.] (dāokhrǿ nøk) EN: extrasolar planet ; exoplanet FR: planète extrasolaire [f]
เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม[n. exp.] (ēkakkhrarāt) EN: ambassador extraordinary and plenipotentiary FR:
เฟ้อ[adj.] (foē) EN: excessive ; extravagant FR: excessif ; extravagant
ฟู่ฟ่า[adj.] (fū fā) EN: extravagant ; flamboyant FR:

extra ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mehrkosten {pl}additional costs; extra charge
Aufbettung {f}extra bed; extra beds
Nebenkosten {pl}extra charges; extra expenses
zuschlagsfrei {adj}free of extra charge
Sonderurlaub {m}special holiday; extra holiday
Nachhilfeunterricht {m} | Nachhilfeunterricht gebenprivate lessons | to give extra lessons
Sonderausstattung {f}special equipment; extra equipment; extras; optional equipment
Backaroma {n} [cook.]extracts (for baking)
Anzapfventil {n}bleed valve; extraction valve
extrakorporal {adj}; außerhalb des Körpersextracorporeal; outside the body
Absauganlage {f}dust extractor
Entraucher {m}gas purger [am.]; smoke extract [Br.]
Entrauchung {f}gas purge [Am.]; smoke extraction [Br.]
extern; außeruniversitär {adj}; außerhalb der Universitätextramural
Extrakt {m}; Extraktion
Extraktionsmittel {n} [chem.]extracting agent
Extrapolation {f} [math.]extrapolation
Extrapolymer {n} [chem.]extra polymer
Extraversion {f}; Extravertiertheit
Mehrarbeit {f} | Mehrarbeit leistenextra work | to work overtime
Mehraufwand {m}extra time; additional cost
Absaugegebläse {n}extract fan
Abzugshaube {f}extraction fan
Anzapfschema {n}extraction diagram
Anzapfstufe {f}extraction stage
Ausziehkraft {f} | Ausziehkraft eines Kontaktes [electr.]extraction force | contact extraction force
Entnahmedruck {m}extraction pressure
Entnahmeventil {n}extraction valve
außerschulische Bildung {f}extracurricular education
außerschulische Jugendbildung {f}extracurricular youth education
Sondersitzung {f}extraordinary meeting
Überspanntheit {f}; Extravaganz
Fettabscheider {m}fat extractor; fat separator
Fremdartigkeit {f}extraneousness
Malzextrakt {m}malt extract
Markextrakt {n}marrow extract
Fleischextrakt {m}meat extract
Parameterextraktion {f}parameter extraction
Sonderbeauftragte {m,f}; Sonderbeauftragterspecial representative; envoy extraordinary
Rum-Backaroma {n} [cook.]rum extracts

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า extra
Back to top