ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

extrinsic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *extrinsic*, -extrinsic-

extrinsic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
extrinsic (adj.) ที่มาจากภายนอก Syn. external, extraneous, outward Ops. intrinsic
extrinsic (adj.) ไม่จำเป็น See also: ไม่สำคัญ Syn. inessential, nonessential Ops. intrinsic
English-Thai: HOPE Dictionary
extrinsic(เอคซฺทริน'ซิค) adj. ไม่สำคัญ,ภายนอก, Syn. extrinsical, See also: extrinsically adv., Syn. extraneous
English-Thai: Nontri Dictionary
extrinsic(adj) ภายนอก,ไม่สำคัญ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
extrinsic-ภายนอก, -จากภายนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Extrinsicอยู่ด้านนอก,สาเหตุภายนอก,นอกต่อม [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"who ran away with an extrinsic fellow.ผู้ซึ่งหนีตามไปกับชายหนุ่ม

extrinsic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
外在[wài zài, ㄨㄞˋ ㄗㄞˋ, 外在] external; extrinsic

extrinsic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
外発的[がいはつてき, gaihatsuteki] (adj-na) extrinsic (psychology)

extrinsic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ค่านอกตัว[n. exp.] (khā nøk tūa) EN: extrinsic value FR:
นอกตัว[adj.] (nøk tūa) EN: extrinsic FR:
พยานหลักฐานโดยอ้อม[n. exp.] (phayānlakth) EN: indirect evidence ; extrinsic evidence ; extraneous evidence FR:
แรงจูงใจภายนอก[n. exp.] (raēng jūngj) EN: extrinsic motivation FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า extrinsic
Back to top