ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unrequired

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unrequired*, -unrequired-

unrequired ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unrequired (adj.) ไม่สำคัญ See also: ไม่จำเป็น Syn. dispensable, inessential, peripheral, unneeded, needless, optional, extrinsic, extraneous Ops. imperative, necessary, essential, required, mandatory, indispensable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unrequired
Back to top