ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unneeded

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unneeded*, -unneeded-

unneeded ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unneeded (adj.) ไม่สำคัญ See also: ไม่จำเป็น Syn. dispensable, inessential, peripheral, unrequired, needless, optional, extrinsic, extraneous Ops. imperative, necessary, essential, required, mandatory, indispensable

unneeded ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
淘汰[とうた, touta] (n,vs) (1) selection; weeding out; elimination (e.g. of unneeded employees); (2) (See 自然淘汰・しぜんとうた) natural selection
不要[ふよう, fuyou] (adj-na,n,adj-no) (See 不用) unnecessary; unneeded; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unneeded
Back to top