ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

required

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *required*, -required-

required ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
required (adj.) ที่จำเป็นต้องทำ Syn. obligatory
required (adj.) ซึ่งจำเป็น See also: ซึ่งจำเป็นต้อง Syn. needed, requisite Ops. unnecessary, unneeded
required (adj.) ต้องมีก่อน See also: ต้องทำก่อน, เป็นเงื่อนไขที่ต้องมีหรือทำเสร็จก่อน Syn. essential
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วิชาบังคับ (n.) required subject Ops. วิชาเลือก
เป็นที่ต้องการ (v.) be required See also: be wanted, be needed, be requested Syn. เป็นที่เรียกร้อง
เป็นที่เรียกร้อง (v.) be required See also: be wanted, be needed, be requested

required ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
劳役[láo yì, ㄌㄠˊ ㄧˋ, 劳役 / 勞役] forced labor; corvée (labor required of a serf); animal labor
势在必行[shì zài bì xíng, ㄕˋ ㄗㄞˋ ㄅㄧˋ ㄒㄧㄥˊ, 势在必行 / 勢在必行] be imperative; be required by circumstances
主科[zhǔ kē, ㄓㄨˇ ㄎㄜ, 主科] required courses in the major subject
必修课[bì xiū kè, ㄅㄧˋ ㄒㄧㄡ ㄎㄜˋ, 必修课 / 必修課] required course; compulsory course
显焓[xiǎn hán, ㄒㄧㄢˇ ㄏㄢˊ, 显焓 / 顯焓] sensible enthalpy (thermodynamics); energy required to go from one state to another
转移支付[zhuǎn yí zhī fù, ㄓㄨㄢˇ ㄧˊ ㄓ ㄈㄨˋ, 转移支付 / 轉移支付] transfer payment (payment from government or private sector for which no good or service is required in return)
必要[bì yào, ㄅㄧˋ ㄧㄠˋ, 必要] necessary; essential; indispensable; required
所需[suǒ xū, ㄙㄨㄛˇ ㄒㄩ, 所需] necessary (for); required

required ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[だい, dai] (n) (1) substitution; (2) material; (3) price; (4) margin (e.g. for stapling, etc.); area required for something; (5) (arch) (See 段) shiro (unit of land area equal to one-fiftieth of a tan; ~19.83 m.sq.)
保証人要[ほしょうにんよう, hoshouninyou] (n) guarantor required
[で, de] (n,n-suf) (1) coming out; going out; outflow; efflux; rising (of the sun or moon); (2) attending (work); appearing (on stage); one's turn to go on; (3) start; beginning; (4) origins; background; person (or item) originating from ...; graduate of ...; native of ...; member of ... (lineage); (5) architectural member that projects outward; (6) highest point of the stern of a ship; (7) (uk) (usu. after the -masu stem of a verb as 〜出がある or 〜出がない, etc.) amount (comprising something); amount of time or effort required to do something; (P)
所要時間を計る[しょようじかんをはかる, shoyoujikanwohakaru] (exp,v5r) to calculate the time required
法定得票数[ほうていとくひょうすう, houteitokuhyousuu] (n) minimum number of votes required to elect a candidate
絶対安定多数[ぜったいあんていたすう, zettaianteitasuu] (n) overwhelming majority (number of parliamentary seats required in order for the ruling coalition to chair all standing committees and pass bills without the support of other parties)
[よう, you] (n) (1) cornerstone; main point; keystone; (2) requirement; need; (adj-f) (3) necessary; required
必須[ひっす, hissu] (adj-na,n,adj-no) indispensable; required; (P)
教員免許[きょういんめんきょ, kyouinmenkyo] (n) teacher's license (licence) (required to teach in preschool, elementary or secondary schools)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
必す属性[ひっすぞくせい, hissuzokusei] mandatory attribute, required attribute
文脈上の必す字句[ぶんみゃくじょうのひっすじく, bunmyakujounohissujiku] contextually required token
文脈上の必す要素[ぶんみゃくじょうのひっすようそ, bunmyakujounohissuyouso] contextually required element

required ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บีบ[adj.] (bīp) EN: required ; compulsory FR:
บริขาร[n.] (børikhān) EN: the eight necessary articles required by a Buddhist priest FR: les huit objets d'un bonze
ปริกขาร[n.] (parikkhān) EN: the eight necessary articles required by a Buddhist priest FR: les huit objets d'un bonze
วิชาบังคับ[n.] (wichābangkh) EN: required subject ; required course ; prescribed course FR: cours obligatoire [m]
วิชาบังคับเลือก[n.] (wichābangkh) EN: restricted elective ; required elective FR:

required ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bedarf {m} | den Bedarf decken | den Bedarf decken von | bei Bedarf | bei dringendem Bedarf | Dinge des täglichen Bedarfs | einem Bedarf abhelfenneed | to supply the need | to satisfy the needs of | if needed; when required; as required; on request | in cases of urgent need | everyday necessities; basic necessities | to meet a need

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า required
Back to top