ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dispensable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dispensable*, -dispensable-

dispensable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dispensable (adj.) ที่ไม่จำเป็น See also: ที่ไม่สำคัญ Syn. unnecessary, unessential, unimportant
English-Thai: HOPE Dictionary
dispensable(ดิสเพน'ซะเบิล) adj. ไม่จำเป็น,ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้., See also: dispensability n. ดูdispensable, Syn. unnecessary
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คู่ชีพ (adj.) indispensable
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Just like these men, huh? These men who are dispensable to you.แบบคนพวกนี้งั้นเหรอ พวกที่ไม่มีค่าสำหรับแก
The world may think she is just a servant, dispensable, but she's not dispensable to me.ทุกคนมองว่านางเป็นแค่คนรับใช้ มันไม่สำคัญ แต่นาง สำคัญยิ่งต่อข้า
Truthfully, Lady Bong and I, we are dispensable here.จริง ๆ แล้ว บงซังกุงกับข้า พวกเราไม่จำเป็นต้องอยู่ที่นี่
When applied to the large corporation it's that the corporation is was inevitable that it's indispensable that it is somehow remarkably efficient and that it is responsible for the sort of for progress and the good life.เมื่อนำมาใช้กับบรรษัทขนาดใหญ่ การโฆษณาชวนเชื่อนั้นก็คือ บรรษัทเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
Matthew has managed to make himself indispensable even away from the office.แมททิวเป็นคนที่สำคัญต่อบริษัทของเรามาก
Wisley is indispensable to my happiness.ขาดวิสลีย์ไปคน ฉันคงไม่มีความสุขหรอก
But, sir, a ball is an indispensable blessing to the juvenile part of the neighbourhood.แต่ท่านคะ... งานเต้นรำเป็นความสำราญที่ขาดไม่ได้ ของเด็กรุ่นๆ ในละแวกบ้าน
Money is absolutely indispensable.แต่เงินเป็นสิ่งที่จำเป็น
These marshes are indispensable environments for the regeneration and purification of water.ห้วยหนองคลองบึงเหล่านี้ มีความสำคัญมาก เพราะเป็นแหล่งอนุบาลชีวิตใหม่ และบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์
The predator it is sometimes protective... and the smallest, indispensable for the biggest.บ่อยครั้งที่นักล่า คือผู้คุ้มครอง และสัตว์ตัวจิ๋ว คือสิ่งจำเป็นของสัตว์มหึมา
I have become part of the president's team, and-and I have been indispensable in bringing this peace process to a successful close.ผมมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมปธน. และผมมีส่วนร่วม ช่วยในการเจรจาสันติภาพ
Regardless, if it interferes where it shouldn't, it becomes quickly dispensable.แต่ยังไงเสีย ถ้ามันไปอยู่ในที่ที่ไม่สมควร มันจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นทันที

dispensable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
必不可少[bì bù kě shǎo, ㄅㄧˋ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄕㄠˇ, 必不可少] absolutely necessary; indispensable; essential
必需[bì xū, ㄅㄧˋ ㄒㄩ, 必需] essential; indispensable
不可缺少[bù kě quē shǎo, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄑㄩㄝ ㄕㄠˇ, 不可缺少] indispensable
必要[bì yào, ㄅㄧˋ ㄧㄠˋ, 必要] necessary; essential; indispensable; required

dispensable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ないと行けない(P);無いといけない;無いと行けない[ないといけない, naitoikenai] (exp,adj-i) (1) (uk) (See 無きゃいけない) (after negative base of verb) have to (verb); must (verb); (2) (esp. 無いといけない) is indispensable; absolutely necessary; (P)
ないと行けません;無いといけません;無いと行けません[ないといけません, naitoikemasen] (exp) (1) (uk) (See ないと行けない・ないといけない・1) (after negative base of verb) have to (verb); must (verb); (2) (esp. 無いといけません) (See ないと行けない・ないといけない・2) is indispensable; absolutely necessary
付き物;付物;つき物[つきもの, tsukimono] (n) accessory; accompaniment; indispensable part; appendage
必要(P);必用[ひつよう, hitsuyou] (adj-na) (1) necessary; needed; essential; indispensable; (n) (2) necessity; need; requirement; (P)
必要不可欠[ひつようふかけつ, hitsuyoufukaketsu] (n,adj-na) essential; indispensable; imperative; necessary; compelling, vital, critical
必須[ひっす, hissu] (adj-na,n,adj-no) indispensable; required; (P)
必須格[ひっすかく, hissukaku] (n) {ling} indispensable case
欠かせない[かかせない, kakasenai] (exp,adj-i) indispensable; vital; fundamental; imperative; crucial; critical
欠くことができない[かくことができない, kakukotogadekinai] (exp,adj-i) (See 欠くことのできない,欠くべからざる) indispensable; essential; necessary
欠くことのできない[かくことのできない, kakukotonodekinai] (exp,adj-i) (See 欠くべからざる,欠くことができない) indispensable; essential; necessary
欠くべからざる[かくべからざる, kakubekarazaru] (exp,adj-i) (See 欠くことのできない,欠くことができない) indispensable; essential; necessary
無きゃいけない(P);無くてはいけない(P)[なきゃいけない(無きゃいけない)(P);なくてはいけない(無くてはいけない)(P), nakyaikenai ( naki yaikenai )(P); nakutehaikenai ( naku tehaikenai )(P)] (exp) (1) (uk) cannot do without something; indispensable; absolutely necessary; (2) (after negative base of verb) have to do; (P)
無きゃならない[なきゃならない, nakyanaranai] (exp) (1) (uk) (See 無くてはならない) cannot do without something; indispensable; absolutely necessary; (2) (See ねばならない) (after negative base of verb) have to do
無くてはならない[なくてはならない, nakutehanaranai] (exp) (1) (uk) (See 無い) cannot do without something; indispensable; absolutely necessary; (2) (See なければならない) (after negative base of verb) have to do
狂言回し;狂言廻し[きょうげんまわし, kyougenmawashi] (n) supporting, but indispensable role; major supporting role

dispensable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จำเป็นต่อชีวิต[xp] (jampen tø c) EN: FR: indispensable à l'existence ; indispensable à la vie
จำเป็นต้อง[v.] (jampen tǿng) EN: must ; have to ; need FR: être nécessaire de ; devoir ; il est nécessaire de ; il est indispensable de
จำเป็นต้องมี[adj.] (jampen tǿng) EN: indispensable FR: indispensable
จำเป็นอย่างยิ่ง[adj.] (jampen yāng) EN: FR: tout à fait indispensable
ขาดไม่ได้[adj.] (khāt mai dā) EN: necessary ; essential ; crucial ; imperative FR: crucial ; essentiel ; indispensable ; immanquable
ขาดเสียไม่ได้[v. exp.] (khāt sīa ma) EN: be indispensable FR:
ขาดเสียมิได้[v. exp.] (khāt sīa mi) EN: be indispensable ; not be able to do without FR:
ขาดเสียมิได้[adj.] (khāt sīa mi) EN: vital ; essential ; indispensable FR: indispensable ; essentiel
ไม่จำเป็น[adj.] (mai jampen) EN: unnecessary ; needless FR: pas indispensable
มีความจำเป็น[v. exp.] (mī khwām ja) EN: FR: être indispensable
เงื่อนไขที่จำเป็นต้องมี[n. exp.] (ngeūoenkhai) EN: indispensable condition ; conditio sine qua non FR:
สิ่งจำเป็น[n. exp.] (sing jampen) EN: necessity ; necessities [pl] ; requirement FR: chose indispensable [f] ; chose nécessaire [f] ; le strict nécessaire [m]
อุปกรณ์จำเป็น[n. exp.] (uppakøn jam) EN: FR: accessoire indispensable [m]

dispensable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
entbehrlich; unwichtig {adj} | entbehrlicher | am entbehrlichstendispensable | dispensablier | dispensabliest
unentbehrlich; unverzichtbar; unabkömmlich {adj} | unentbehrlicher; unverzichtbarer; unabkömmlicherer | am unentbehrlichsten; am unverzichtbarsten; am unabkömmlichstenindispensable | more indispensable | most indispensable
unumgänglich; notwendig; unabdingbar {adj} | etw. für unabdingbar haltenindispensable | to consider sth. (to be) indispensable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dispensable
Back to top