ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

crowning

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *crowning*, -crowning-

crowning ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
crowning (n.) ทันตกรรม See also: งานของหมอฟัน Syn. extracting, filling

crowning ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
初冠[ういこうぶり;ういかぶり;ういかむり;ういかんむり;しょかん, uikouburi ; uikaburi ; uikamuri ; uikanmuri ; shokan] (n,vs) (1) (arch) (See 元服) crowning a boy for the first time at a coming-of-age ceremony; (n) (2) (ういかんむり only) (See 巻纓,垂纓) noh cap with a rolled or drooping tail (indicative of nobility)
戴冠[たいかん, taikan] (n,vs) coronation; crowning
錦上[きんじょう, kinjou] (n) (abbr) (See 錦上花を添える) crowning beauty with even greater glory
錦上添花[きんじょうてんか, kinjoutenka] (n) adding a crowning touch of beauty (to); giving added luster (to); crowning beauty (honor, grace) with even greater glory
錦上花を添える[きんじょうかをそえる, kinjoukawosoeru] (exp,v1) (See 錦上添花) crowning beauty with even greater glory

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า crowning
Back to top