ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

descent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *descent*, -descent-

descent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
descent (n.) การเคลื่อนลงมา See also: การตกลงมา Syn. falling, dropping Ops. rise, ascent
descent (n.) ทางลง
English-Thai: HOPE Dictionary
descent(ดิเซนทฺ') การตกลงมา,การเคลื่อนต่ำลงมา,การเอียงลาดลงมา,ทางลง,ทางเนิน,การโจมตีอย่างกะทันหัน,สายโลหิต,การสืบเชื้อสาย,การถ่อมตัว,การลดเกียรติ, Syn. slope,fall
English-Thai: Nontri Dictionary
descent(n) การตกทอด,การสืบเชื้อสาย,สายเลือด,การถ่อมตัว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
descentการสืบเชื้อสาย, การสืบสกุล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Descentลักษณะการที่ศีรษะเด็กเคลื่อนที่ต่ำลงมาในช่องทาง,การเคลื่อนต่ำ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การสืบเชื้อสาย (n.) descent
เชื้อสาย (n.) descent See also: lineage, blood relation, extraction, blood line Syn. สายเลือด
เลือด (n.) descent See also: lineage, blood relation, extraction, blood line Syn. สายเลือด, เชื้อสาย
ทางลง (n.) route of descent See also: way down Ops. ทางขึ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Control estimates their descent at 100 meters an hour.ศูนย์ควบคุมประมาณความเร็วของพวกมันได้ 100 เมตรต่อชั่วโมง
Folks, please fasten your seat belts. We're beginning our descent into Andrews at this time.แค่ ซี่โครง 2-3ชิ้น กับโคสลอร์ จะเป็นไรไป
Well, we've begun our initial descent into Miami.ตอนนี้เราได้เข้าสู่ไมอามี่แล้ว
You may have noticed we've begun our final descent into Los Angeles.ท่านผู้โดยสารคงทราบแล้วว่าเราเริ่ม ลดเพดานบิน สู่เมืองลอสแองเจิงลีสแล้ว
On our initial descent into, Baltimore...เพื่อจะต่อไปยังบัลติมอร์
We're looking for an employee here of Eastern European descent who may have also worked in a D.C.- area hospital about four years ago.เรากำลังมองหา ลูกจ้างของคุณคนหนึ่งในที่นี่ คนที่มีรากเหง้า มาจากยุโรปตะวันออก และเขาอาจเคยทำงาน อยู่ในโรงพยาบาล เขต ดี.ซี. สักราว 4 ปีก่อน
Ladies and gentlemen we are beginning our descent into Berlin Tegel where local time is 8:30 a.m. And the temperature is a cool minus four degrees.ท่านสุภาพบุรุษและท่านสุภาพสตรี เรากำลังนำท่านสู่เบอร์ลิน เวลาท้องถิ่น 10.00 น.
So while I spent the next day continuing my descent into the inferno Mike was in man heaven.ในขณะที่ฉันทนไปอีกวัน เพื่อปะทังภูเขาไฟไว้.. ไมค์อยู่ในสวรรค์ชั้นดี
♪ You're black, white, beige, chola descent# เธอจะสูงจะต่ำ จะดำจะขาว #
Now deprive him of food, and stage by stage, it's a slow descent into madness.ตอนนี้ที่เขาเริ่มอดอาหาร ที่ละขันทีละขั้น มันจะค่อยๆนำพาไปสู่ความบ้าคลั่ง
When evil assails us, when fear weakens us, when descent threatens us, in the circle we will find out power.กับความชั่วร้าย เมื่อเหล่าปีศาจมารบกวนพวกเรา เมื่อความกลัวทำให้เราอ่อนแอ เมื่อความตกต่ำคุกคามเรา
"Haven's descent continues."" ความล่มสลายของเฮเวน"

descent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
种系[zhǒng xì, ㄓㄨㄥˇ ㄒㄧˋ, 种系 / 種系] evolutionary line; line of descent
白炽灯[bái chì dēng, ㄅㄞˊ ㄔˋ ㄉㄥ, 白炽灯 / 白熾燈] incandescent light
亚裔[yà yì, ㄧㄚˋ ㄧˋ, 亚裔 / 亞裔] of Asian descent

descent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
上がり下り;上がり降り[あがりおり, agariori] (n,vs) going up and down; ascent and descent
天孫降臨[てんそんこうりん, tensonkourin] (n) the descent to earth of the grandson of the sun goddess
急襲[きゅうしゅう, kyuushuu] (n,vs) raid; assault; descent
皇太孫[こうたいそん, koutaison] (n) eldest grandson of an Emperor in the line of descent
直滑降[ちょっかっこう, chokkakkou] (n) schuss; straight descent
降り口;下り口[おりぐち;おりくち, origuchi ; orikuchi] (n) top of a flight of stairs; exit involving a descent (e.g. from a bus)
降臨[こうりん, kourin] (n,vs) advent; descent
アジア系[アジアけい, ajia kei] (n,n-pref) Asian; (person) of Asian descent; Asian- (e.g. Asian-American)
アシュケナジム[, ashukenajimu] (n) (See セファルディム) Ashkenazim (Jews of Central European descent)
カイヤン[, kaiyan] (n) sutchi catfish (Pangasianodon hypophthalmus); iridescent shark catfish
カスリイシモチ[, kasuriishimochi] (n) iridescent cardinalfish (Apogon kallopterus)
セファルディム[, sefarudeimu] (n) (See アシュケナジム) Sephardim (Jews of Spanish or Portuguese descent)
下り坂[くだりざか, kudarizaka] (n) (See 上り坂) descent; downhill; decline; waning; (P)
下降[かこう, kakou] (n,vs) downward; descent; fall; drop; subsidence; (P)
出自[しゅつじ, shutsuji] (n) (1) birthplace; (2) descent; blood-lines; origins; (3) one's outward self
滑降[かっこう, kakkou] (n,vs) skiing down a slope; doing downhill skiing; descent; (P)
玉虫;吉丁虫[たまむし, tamamushi] (n) jewel beetle; Chrysochroa fulgidissima; insect with iridescent wings
玉虫色[たまむしいろ, tamamushiiro] (n,adj-no) (1) iridescent; (2) equivocal; ambivalent; (3) variable meaning; weasel-word; chameleonic interpretation; (P)
白熱電球[はくねつでんきゅう, hakunetsudenkyuu] (n) (See 電球) light bulb; incandescent light bulb
筋(P);条[すじ, suji] (n) (1) muscle; tendon; sinew; (2) vein; artery; (3) fiber; fibre; string; (4) line; stripe; streak; (5) (See 筋が通る) reason; logic; (6) plot; storyline; (7) lineage; descent; (8) school (e.g. of scholarship or arts); (9) aptitude; talent; (10) source (of information, etc.); circle; channel; (11) well-informed person (in a transaction); (12) logical move (in go, shogi, etc.); (13) ninth vertical line (shogi); (14) seam on a helmet; (15) (abbr) (See 筋蒲鉾) gristly fish paste (made of muscle, tendons, skin, etc.); (16) (arch) social position; status; (n-suf,n,adj-no) (17) on (a river, road, etc.); along; (suf,ctr) (18) counter for long thin things; (19) (arch) (Edo period) counter for hundreds of mon (obsolete unit of currency); (P)

descent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชื้อ[n.] (cheūa) EN: lineage ; blood ; family ; ancestry ; origin ; backgroud ; descent ; descendant ; relative ; scion FR: lignée [f] ; famille [f] ; sang [m] ; descendance [m]
กำพืด[n.] (kampheūt) EN: ancestry ; descent ; stock ; background ; genealogy ; lineage ; origins FR:
ขาลง[X] (khālong) EN: on the way down ; descent FR:
โคตร[n.] (khōt) EN: family ; race ; lineage ; pedigree ; descent ; clan FR:
โคตร-[pref.] (khōttra-) EN: family ; race ; lineage ; pedigree ; descent ; clan FR:
ลูกครึ่ง[n.] (lūkkhreung) EN: person of mixed Thai and foreign blood ; person of mixed parentage ; person of mixed descent ; half-blood FR: eurasien [m]
พืชพันธุ์[n.] (pheūtphan) EN: lineage ; descent FR:
ส่วย[n. prop.] (Sūay) EN: Suay [a tribe of Mon-Cambodian descent residing on mountains] ; Kuay FR:
เทือกเถา[n.] (theūakthao) EN: antecedents ; extraction ; ancestry ; clan ; family ; origins ; descent FR: origine généalogique [f]
เทือกเถาเหล่ากอ[n.] (theūakthaol) EN: antecedents ; extraction ; ancestry ; clan ; family ; origins ; descent FR: origine généalogique [f]
เทโวโรหนะ[n. prop.] (Thēwōrōnā ) EN: The Buddhas descent from the celestial world FR:
วงศ์สกุล[n.] (wongsakun) EN: family ; lineage ; descent ; stock FR:
เบื่อ[adj.] (beūa) EN: iridescent FR:
การลง[n.] (kān long) EN: FR: descente [f]
คุ[adj.] (khu) EN: smouldering ; incandescent FR:
เลื่อมพราย[adj.] (leūam phrāi) EN: iridescent FR:
เหลือบ[adj.] (leūap) EN: glassy ; sleek ; glossy ; polished ; glassy bluish ; iridescent FR:
หลอดไฟ[n.] (løtfai) EN: bulb ; light bulb ; electric bulb ; incandescent lamp FR: ampoule [f] ; ampoule électrique [f]
หลอดไฟฟ้า[n.] (løtfaifā) EN: bulb ; light bulb ; electric lamp ; incandescent lamp FR: ampoule électrique [f] ; ampoule [f] ; lampe [f] ; lampe à incandescence [f]
เมฆสีรุ้ง[n. exp.] (mēk sī rung) EN: iridescent cloud FR:
พรรณราย[adj.] (phannarāi) EN: resplendent ; iridescent FR:
ปลาสวาย[n. exp.] (plā sawāi) EN: Iridescent Shark Catfish ; Pangasius Catfish ; Striped Catfish FR:
สีดำเหลือบ[adj.] (sī dam leūa) EN: iridescent black FR: noir irrisé
วงศ-[pref.] (wongsa-) EN: lineage ; family ; dynasty ; clan ; kinship ; descent; stock ; race FR:
ยอง[adv.] (yøng) EN: brightly ; glisteningly ; shiningly ; glowingly ; glitteringly ; sparklingly ; limpidly ; lustrously ; incandescently ; luminously FR:

descent ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Glühstrumpf {m}incandescent mantle
irisierend; schillernd {adj}iridescent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า descent
Back to top