ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

filling

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *filling*, -filling-

filling ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
filling (n.) การเติมตำแหน่งว่าง See also: การเติมช่องว่าง Syn. fill
filling (n.) สารอุดฟัน See also: สิ่งที่ใช้อุดฟัน, สิ่งที่ใช้เติม Syn. filler, refill, pad, pack, shim
filling station (n.) สถานีเติมน้ำมัน See also: ปั้มน้ำมัน
English-Thai: HOPE Dictionary
filling(ฟิล'ลิง) n. สิ่งที่ใส่เข้าไป,สิ่งอุด,ไส้ในขนม,สิ่งที่ใช้อุดฟัน,การเข้าเสริมตำแหน่งว่าง,การเข้าทำงานแทน, See also: fillingly adj.
filling stationn. ปั๊มน้ำมัน,สถานที่เติมน้ำมันรถ
English-Thai: Nontri Dictionary
FILLING filling station(n) ปั๊มน้ำมัน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fillingการบรรจุ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การกรอก (n.) filling
การถม (n.) filling See also: covering, Syn. การกลบ, การพอก, การทับ
การทับ (n.) filling See also: covering, Syn. การกลบ, การพอก
การพอก (n.) filling See also: covering, Syn. การกลบ, การทับ
การกลบ (n.) filling up See also: covering up Syn. การถม
ขนมไส้ไก่ (n.) a coil-shaped pastry with a chicken filling
ไส้ไก่ (n.) a coil-shaped pastry with a chicken filling Syn. ขนมไส้ไก่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This empty place inside of me is filling up I simply cannot get enoughพื้นที่ว่างเปล่าภายในตัวฉันถูกเติมเต็ม / ฉันยังไม่ได้มันอย่างเพียงพอ
You know, I don't know what's going on. Mind filling me in, Major?เชื่อมั้ยว่าผมไม่รู้ว่ามันเรื่องอะไร ผมมาตามหน้าที่...
I'm talking with Smokehouse and this big shiny car comes pulling into the filling station.ฉันยืนคุยอยู่กับสโม้คเฮ้าส์ แล้วก็มีรถคันใหญ่เข้ามา เข้ามาในปั๊มน้ำมัน
I'm filling in. She might be getting a job closer to home.ฉันมาทำแทนเธอ เธออาจหา งานใหม่ใกล้ ๆ บ้าน
Does he have trouble filling his bed?เตียงว่างบ้างไม่ได้เลยรึ
The stink of it filling every breath, a suffocating cloud you can't escape.ความเหม็นมีอยู่ทุกลมหายใจ ทำให้หายใจไม่ออก หนีไปก็ไม่ได้
Thank you, Lord, for keeping us together, for filling us with love and for giving us this meal.ขอบคุณพระเจ้าที่ให้พวกเราอยู่ด้วยกัน ให้ความรักและอาหารแก่พวกเรา
I was in the middle of filling them out when I learned I was pregnant.กรอกไปได้ครึ่งหนึ่ง ฉันก็รู้ตัวว่าท้อง
OK. He's filling all his work time with...ก็เลยเปลี่ยนจากห่วงงานมา...
Deep from inside, filling the space, then throwing it out.ให้ออกมาจากปอดเลยนะ เอาให้เต็มเสียง แล้วก็ซัดเลย
Deep from inside, filling the space, then throwing it out.Deep from inside, filling the space, then throwing it out.
I took the liberty of filling in my name.ฉันถือวิสาสะลงชื่อฉันไว้เอง

filling ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
代理[dài lǐ, ㄉㄞˋ ㄌㄧˇ, 代理] acting (temporarily filling a position); to act for; a surrogate
充填物[chōng tián wù, ㄔㄨㄥ ㄊㄧㄢˊ ˋ, 充填物] filling material; stuffing; lining; filling
弥天[mí tiān, ㄇㄧˊ ㄊㄧㄢ, 弥天 / 彌天] filling the entire sky; covering everything (of fog, crime, disaster etc)
满坑满谷[mǎn kēng mǎn gǔ, ㄇㄢˇ ㄎㄥ ㄇㄢˇ ㄍㄨˇ, 满坑满谷 / 滿坑滿谷] filling every nook and cranny
满眼[mǎn yǎn, ㄇㄢˇ ㄧㄢˇ, 满眼 / 滿眼] filling the eyes; to get an eyeful
拱肩[gǒng jiān, ㄍㄨㄥˇ ㄐㄧㄢ, 拱肩] a spandrel (wall filling the shoulder between two neighoring arches)
填塞物[tián sè wù, ㄊㄧㄢˊ ㄙㄜˋ ˋ, 填塞物] stuffing; filling material
[jiǎo, ㄐㄧㄠˇ, 饺 / 餃] dumplings with meat filling
夹馅[jiā xiàn, ㄐㄧㄚ ㄒㄧㄢˋ, 夹馅 / 夾餡] stuffed (of food); with filling
馂馅[jùn xiàn, ㄐㄩㄣˋ ㄒㄧㄢˋ, 馂馅 / 餕餡] stuffing; force-meat; filling, e.g. in 包子
素馅[sù xiàn, ㄙㄨˋ ㄒㄧㄢˋ, 素馅 / 素餡] vegetable filling

filling ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オムライス[, omuraisu] (n) (abbr) omelet with a filling of ketchup-seasoned fried rice (omelette) (wasei
お握り(P);御握り[おにぎり, onigiri] (n) (uk) rice ball (often triangular, sometimes with a filling and wrapped in nori); (P)
タコライス[, takoraisu] (n) taco filling and rice
フィリング[, firingu] (n) filling
充填[じゅうてん, juuten] (n,vs) fill (up); plug; replenish; filling (in tooth); loading (gun with ammunition, camera with film)
噛ます[かます, kamasu] (v5s) (1) to force something into someone's mouth (i.e. a gag); (2) to wedge something into a space, filling it; (3) to feed someone (something)
噛ませる[かませる, kamaseru] (v1) (1) (uk) to force something into someone's mouth (i.e. a gag); (2) to wedge something into a space, filling it; (3) to feed someone (something)
場繋ぎ;場つなぎ[ばつなぎ, batsunagi] (n) filling in (e.g. between speakers at a meeting, acts at a show); material used to fill in (between speeches at a meeting, etc.); anecdote
巻き寿司;巻寿司;巻鮨;巻き鮨[まきずし, makizushi] (n) {food} makizushi; sushi made rolled in nori seaweed with a core of filling
巻き物;巻物;巻きもの[まきもの, makimono] (n) (1) (usu. 巻(き)物) scroll; rolled book; makimono; (2) (usu. 巻きもの) scarf; muffler; stole; (3) (usu. 巻きもの) (See 巻き寿司・まきずし) sushi made rolled in nori seaweed with a core of filling
横綱大関[よこづなおおぜき, yokodunaoozeki] (n) grand champion filling the rank of champion to keep their number at 2 (sumo)
湯番[ゆばん, yuban] (n) person at a public bath in charge of heating the water and filling the baths
穴埋め(P);穴うめ[あなうめ, anaume] (n,vs) (1) filling in gaps; filling in blanks (in a form, etc.); (2) covering up a deficit; making up for something (e.g. one's mistake); (P)
給油所[きゅうゆじょ(P);きゅうゆしょ, kyuuyujo (P); kyuuyusho] (n) petrol filling station; gasoline filling station; (P)
詰め物;詰物[つめもの, tsumemono] (n) filling or packing material; stuffing; padding
もんじゃ焼き[もんじゃやき, monjayaki] (n) (See お好み焼き) savoury pancake with various fillings, thinner than okonomiyaki
射込み[いこみ, ikomi] (n) (in cooking) stuffing; filling; packing; padding
水素スタンド[すいそスタンド, suiso sutando] (n) hydrogen-filling station
水締め[みずしめ;みずじめ, mizushime ; mizujime] (n,adj-no) water-binding; compaction by watering; hydraulic filling; hydraulic tilling
湛水[たんすい, tansui] (n,vs) flooding; filling; inundation; submerging; clogging
餡餅;餅[あんもち(餡餅);あんも, anmochi ( anmochi ); anmo] (n) (1) (餡餅 only) (fem) (See 餅) mochi rice cake with red bean jam filling; mochi rice cake covered in red bean jam; (2) (あんも only) mochi rice cake
Japanese-English: COMDICT Dictionary
領域塗りつぶし[りょういきぬりつぶし, ryouikinuritsubushi] area filling

filling ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การถม[n.] (kān thom) EN: filling FR:
การอุดฟัน[n. exp.] (kān ut fan) EN: dental filling FR:
ขนมไส้ไก่[n. exp.] (khanom saik) EN: coil-shaped pastry with a chicken filling FR:
ขนมถั่วแปบไส้เค็ม[n. exp.] (khanom thūa) EN: mock bean pods with shrimp filling FR:
ขนมถั่วแปบไส้หวาน[n. exp.] (khanom thūa) EN: mock bean pods with sweet filling FR:
ข้าวเหนียวปิ้งไส้กล้วย[n. exp.] (khāonīo pin) EN: Thai grilled sticky rice with banana filling FR:
เครื่องบรรจุขวด[n. exp.] (khreūang ba) EN: bottle filling machine FR: embouteilleuse [f]
หนักท้อง[adj.] (nak thøng) EN: very filling FR: bourratif
นวม[n.] (nūam) EN: padding ; quilt ; filling ; lining ; stuffing ; wadding ; quilt ; cushion ; pad FR: rembourrage [m] ; bourre [f] ; coussinet [m] ; édredon [m] ; couette [f]
ปั๊ม[n.] (pam) EN: pump ; filling station ; water pump FR: pompe [f]
ปั้นสิบนึ่งไส้ปลา[n. exp.] (pansip neun) EN: puff with fish filling FR:
ปั้นสิบทอด[n. exp.] (pansip thøt) EN: fried puff ; fried puff with fish filling FR:
ไส้[n.] (sai) EN: stuffing ; filling FR: farce [f]
ไส้ไก่[n.] (saikai) EN: coil-shaped pastry with a chicken filling FR:
สาคูไส้หมู[xp] (sākhū sai m) EN: tapioca balls with pork filling FR:
สอดไส้[adj.] (søtsai) EN: stuffed ; with a filling ; slipped in FR: farci
อยู่ท้อง[adj.] (yūthøng) EN: sustaining ; substantial ; filling FR:

filling ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auffüllung {f}back filling
Kapselfüllmaschine {f}capsule filling machine
Grubenverfüllung {f}pit filling
Laborabfüllanlage {f}laborartory-scale filling system
Schleifenfüllung {f}loop filling
Öleinfüllschraube {f} [techn.]oil filling screw
Besetzung {f} (einer Stelle)filling
Fülltrichter {m}filling funnel
Füllvolumen {n}filling volume
Tankstelle {f}filling station; fuelling station [Am.]
Tankwart {m}filling station attendant
Spachteln {n}filling

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า filling
Back to top