ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inessential

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inessential*, -inessential-

inessential ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inessential (adj.) ไม่สำคัญ See also: ไม่จำเป็น, ไม่มีแก่นสาร Syn. extrinsic, unimportant, irrelevant Ops. necessary, important
inessential (n.) สิ่งที่ไม่สำคัญ Syn. triviality, unimportance, trifle

inessential ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
非必需[fēi bì xū, ㄈㄟ ㄅㄧˋ ㄒㄩ, 非必需] inessential

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inessential
Back to top