ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

imperative

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *imperative*, -imperative-

imperative ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
imperative (adj.) จำเป็น See also: สำคัญ, ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ Syn. crucial, necessary, unavoidable
imperative (adj.) ที่เป็นคำสั่ง (คำทางการ) See also: ซึ่งเป็นคำสั่ง Syn. commanding, dominant, masterful
English-Thai: HOPE Dictionary
imperative(อิมเพอ' ระทิฟช) adj. ซึ่งเลี่ยงไม่ได้, จำเป็น, เชิงบังคับ -n. คำสั่ง, ความจำเป็น, ข้อบังคับ, กฎเกณฑ์, น้ำเสียงขอร้องหรือเป็นเชิงบังคับ, มาลาเชิงบังคับของไวยากรณ์
imperative statementหมายถึง คำสั่งในภาษาระดับสูง (high level language) ที่สั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ลงมือทำการ คำสั่งเหล่านี้ ตัวแปลโปรแกรม จะแปลเป็นภาษาเครื่อง (machine language) ก่อน แล้วเครื่องจึงจะปฏิบัติตาม เช่น ข้อความสั่งทำการกำหนดให้ A = 2 ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์พบคำสั่งนี้ ก็จะลงมือทำหาร ด้วยการนำ 2 ไปเก็บไว้ในหน่วยความจำช่องหนึ่งที่มีอยู่ (address) แล้วกำหนดชื่อที่เก็บนั้นว่า A เป็นต้นมีความหมายเหมือน excutable statement
English-Thai: Nontri Dictionary
imperative(adj) เชิงบังคับ,จำเป็น,ซึ่งเลี่ยงไม่ได้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
imperative languageภาษาเชิงคำสั่ง [มีความหมายเหมือนกับ procedural language] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It is imperative that we recover the sacred animal.งั้นเหรอ เราจะเป็นจะต้องค้นหาสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นั่นให้พบ
That's the historical imperative in action!งานนี้สั่งปุ๊บ ได้ปั๊บ เป็นประวัติการณ์เชียวนะเนี่ย
Johnny, it's imperative that we stay inside for the foreseeable future.จอห์นนี่, เราจำเป็นต้องอยู่ที่นี่เพื่อวันข้างหน้า.
It's imperative that I speak with Jeremiah immediately.ผมต้องคุยกับเจอเรไมอาห์โดยด่วน
There are good people, who are in politics in both parties who hold this at arm's length because if they acknowledge it and recognize it, then the moral imperative to make big changes is inescapable.คนเหล่านี้ดีๆทั้งนั้น มีทั้ง 2 พรรคการเมือง คนที่ยืนดูอยู่ห่างๆ
You acted on a moral imperative to protect your species.คุณทำไปตามหลักศีลธรรม เพื่อปกป้องเผ่าพันธ์ของคุณ
It's part of our biological imperative as animals.มันเป็นส่วนหนึ่งของกฎชีวภาพในฐานะสัตว์
It's imperative we locate and apprehend Taylor.นี่เป็นคำสั่ง เราต้องหาตำแหน่ง และจับตัวเทย์เลอร์ให้ได้
It's imperative that we find him.จึงจำเป็นที่เราต้องหาตัวเขา
It's imperative that we find him.มันจำเป็นที่เราต้องหาเขา
I'm going to give you this, but it's imperative that you understand you can never talk about this.แต่คุณต้องรู้นะว่า คุณห้ามพูดถึงเรื่องนี้เลย
I'm going to give you this, but it's imperative that you understand you can never talk about this.ผมจะให้นี่กับคุณ มันสำคัญมาก คุณต้องเข้าใจว่าคุณพูดเรื่องนี้ไม่ได้

imperative ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
势在必行[shì zài bì xíng, ㄕˋ ㄗㄞˋ ㄅㄧˋ ㄒㄧㄥˊ, 势在必行 / 勢在必行] be imperative; be required by circumstances

imperative ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, ta] (aux-v) (1) (だ after certain verb forms) (See だ・2) indicate past completed or action; (2) (See だ・3) indicates light imperative
まい[, mai] (aux) (1) probably isn't (doesn't, won't, etc.); (2) don't (doesn't) intend to; intend not to; (3) must not; (when used in an imperative sentence) don't
れる;られる[, reru ; rareru] (aux-v,v1) (1) (れる for 五段 verbs, られる for 一段. Follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs) (See 未然形,迷惑の受身・めいわくのうけみ) indicates passive voice (inc. the "suffering passive"); (2) (no imperative form. Infrequently used in modern Japanese, e.g. 歩ける is favoured over 歩かれる) (See ら抜き言葉・らぬきことば) indicates the potential form; (3) (no imperative form) indicates spontaneous occurrence; (4) (hon) (no imperative form) used as an honorific for others' actions
呉れる[くれる, kureru] (v1,vt) (uk) (くれ is an irregular alternative imperative form) to give; to let one have; to do for one; to be given; (P)
定言命法[ていげんめいほう, teigenmeihou] (n) categorical imperative
定言的命令[ていげんてきめいれい, teigentekimeirei] (n) (obsc) (See 定言命法) categorical imperative
定言的命法[ていげんてきめいほう, teigentekimeihou] (n) (obsc) (See 定言命法) categorical imperative
無上命法[むじょうめいほう, mujoumeihou] (n) (obsc) (See 定言命法) categorical imperative
いらっしゃい(P);いらしゃい(ik)[, irasshai (P); irashai (ik)] (int,n) (1) (hon) (See いらっしゃる) (used as a polite imperative) come; go; stay; (2) (See いらっしゃいませ) welcome!; (P)
お出で;御出で[おいで, oide] (n) (1) (uk) (See お出でになる) coming; going; being (somewhere); (exp) (2) (col) (abbr) come (used as an imperative, usu. to children and one's inferiors); go; stay
お出でなさい;御出でなさい[おいでなさい, oidenasai] (exp) (1) (uk) (hon) (used as a polite imperative) (See 御出でなさる・1) come; go; stay; (2) (See いらっしゃい・2) welcome!
[, da] (aux) (1) (See です) plain copula; (aux-v) (2) (た after certain verb forms) (See た・1) indicates past or completed action; (3) (See た・2) indicates light imperative; (P)
であれ[, deare] (conj) (1) even if; (2) (it doesn't matter) whether (A or B or ...); whatever; (3) (imperative form of である) should
出会う(P);出合う(P);出逢う;出遭う[であう, deau] (v5u,vi) (1) (出遭う usu. has a negative connotation) to meet (by chance); to come across; to run across; to encounter; to happen upon; (2) (出会う, 出合う only) (esp. 出合う) to meet (e.g. of rivers, highways, etc.); (3) (出会う, 出合う only) (often used imperatively as 出会え) to emerge and engage (an enemy); (P)
必要不可欠[ひつようふかけつ, hitsuyoufukaketsu] (n,adj-na) essential; indispensable; imperative; necessary; compelling, vital, critical
早々;早早[はやはや, hayahaya] (adv) (arch) (used as an imperative) quickly
欠かせない[かかせない, kakasenai] (exp,adj-i) indispensable; vital; fundamental; imperative; crucial; critical
消え失せる;消えうせる[きえうせる, kieuseru] (v1,vi) (X) (vulg) to disappear; to get out of sight; to die; (in imperative) to fuck off
給え[たまえ, tamae] (aux-v) (uk) (male) (See 下さい) please (imperative form of an auxiliary verb, suffixed to the -masu stem of another verb)
至上命令[しじょうめいれい, shijoumeirei] (n) categorical imperative; overriding necessity
Japanese-English: COMDICT Dictionary
命令文[めいれいぶん, meireibun] imperative sentence, statement
無条件文[むじょうけんぶん, mujoukenbun] imperative statement, unconditional statement

imperative ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขับขัน[adj.] (khapkhan) EN: critical ; trouble ; urgent ; emergent ; tight ; crisis ; imperative ; pressing FR: critique ; décisif ; crucial ; difficile
คับขัน[adj.] (khapkhan) EN: critical ; trouble ; urgent ; emergent ; tight ; crisis ; imperative ; pressing FR: critique ; décisif ; crucial ; difficile
ขาดไม่ได้[adj.] (khāt mai dā) EN: necessary ; essential ; crucial ; imperative FR: crucial ; essentiel ; indispensable ; immanquable
ล่ะ (...ล่ะ)[X] (... la) EN: what about ...? ; [particle used at the end of a question, command or entreaty] FR: et à propos de ... ? ; dis-moi ? ; donc ? ; [particule interrogative ou impérative finale]
ประโยคคำสั่ง[n. exp.] (prayōk kham) EN: command sentence FR: phrase impérative [f]
ร้อน[adj.] (røn) EN: urgent ; imperative ; pressing ; in desperate need FR: urgent ; pressant
ซิ = ซิ่ ; ซี[part.] (si ; sī) EN: [imperative/emphatic particle] FR: [particule impérative ou d'insistance]
กันเถอะ (...กันเถอะ)[X] (... kan tho) EN: Let's … ; [imperative: moderate order, invitation] FR: ...ons ! [impératif modéré, invitation : 1ère pers. pl.]
สิ[part.] (si) EN: [softened imperative, emphatic word] FR: [indicateur de l'impératif attenué ou particule utilisée pour renforcer une réponse] ; Allez ! ; Donc !
ทีละน้อย[adv.] (thīla nøi) EN: imperatively ; once and for all FR:
อย่า...[v. exp.] (yā) EN: don't ... (imperative) ; do not ... (imperative) ; never ... (imperative) FR: ne pas ... ! ; [construction de l'impératif]

imperative ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unumgänglich {adj}absolutely essential; imperative

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า imperative
Back to top