ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

optional

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *optional*, -optional-

optional ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
optional (adj.) ซึ่งเป็นทางเลือก
English-Thai: HOPE Dictionary
optional(ออพ'เชินเนิล) adj. ให้เลือกได้,มีทางเลือก., See also: optionality n., Syn. elective
English-Thai: Nontri Dictionary
optional(adj) ให้เลือกได้,มีทางเลือก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
optional clauseข้อกำหนดที่เลือกได้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're only a junior high graduate, right? *High School is optional in Japan though over 90% attend. It's not too late.แล้ววันงานวัฒนธรรมก็มาถึง
They also come with optional leather trim and preferred suede inserts.มีให้ทั้ง เลือกสีขลิบริม กับแบบเบาะหนังกลับ
Oh, you ever need a multi-directional mike with optional tear-gas dispenser valve?โอ นายเคยต้องการไมโครโฟนหลายทิศทาง พร้อมวาวส์หยอดแก๊สน้ำตาไหม?
So this is a Kevlar optional affair?มันมีเรื่องอะไรจำเป็นมากเหรอ?
Waking is optional at this point. I'm out.ณ จุดๆ นี้จะตื่นไม่ตื่นก็เลือกได้ ออกมาแล้ว
Glad to see we've moved beyond the clothing-optional stage of our relationship.Glad to seewe've moved beyond the clothing-optional stage of our relationship.
Naturists believe in a freer clothing-optional kind of lifestyle.นักอนุรักษ์ธรรมชาติมีความเชื่อ เรื่องผู้ปลดปล่อยน่ะ เลือกเสื้อผ้าตามไลฟ์สไตล์นิดหน่อย
We're the first, finest and only clothing-optional sanctuary in all of Jefferson County.เราเป็นพวกแรกและพวกเดียว ที่ต่อต้านการสวมเสื้อผ้าในเมืองเจฟเฟอร์สัน
Dave, once a month. Not optional.เดฟ คุณไม่มีสิทธิ์เลือกนะ คุณต้องมาหาผมเดือนละครั้ง
Appointments with your PO are not optional.นัดหมายกับเจ้าหน้าที่คุมประพฤติไม่มีทางเลือกนะ
All right, okes, it's optional.เอาล่ะ เพื่อนฝูง.. ก็แล้วแต่นะ..
I'm sorry, Chuck, but this is not an optional.ฉันของโทษ, ชัค แต่มันไม่มีทางเลือก

optional ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
选修[xuǎn xiū, ㄒㄩㄢˇ ㄒㄧㄡ, 选修 / 選修] optional course (in school); to take an optional course
选修课[xuǎn xiū kè, ㄒㄩㄢˇ ㄒㄧㄡ ㄎㄜˋ, 选修课 / 選修課] optional course (in school)

optional ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オプショナル[, opushonaru] (n) optional
オプショナルツアー[, opushonarutsua-] (n) optional tour
オプショナルパーツ[, opushonarupa-tsu] (n) optional parts
任意信号[にんいしんごう, nin'ishingou] (n) {comp} optional
固有選択字句[こゆうせんたくじく, koyuusentakujiku] (n) {comp} inherently optional token
基本料金[きほんりょうきん, kihonryoukin] (n) basic rate (i.e. excluding optional service fees, usage charges, etc.); basic charge; base cost; base price; (P)
随意的[ずいいてき, zuiiteki] (adj-na) voluntary; optional
任意[にんい, nin'i] (adj-na,adj-no) any; arbitrary; optional; discretion; non-specific; unspecified; free will; (P)
選択的[せんたくてき, sentakuteki] (adj-na) selective; optional; alternative
随意[ずいい, zuii] (adj-na,n) voluntary; optional; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
不定ファイル[ふていファイル, futei fairu] optional file
任意信号[にんいしんごう, nin'ishingou] optional
任意選択利用者ファシリティ[にんいせんたくりようしゃファシリティ, nin'isentakuriyousha fashiritei] optional user facilities
任意選択構成要素[にんいせんたくこうせいようそ, nin'isentakukouseiyouso] optional (O) component
固有選択字句[こゆうせんたくじく, koyuusentakujiku] inherently optional token
文脈上の選択字句[ぶんみゃくじょうのせんたくじく, bunmyakujounosentakujiku] contextually optional token
文脈上の選択要素[ぶんみゃくじょうのせんたくようそ, bunmyakujounosentakuyouso] contextually optional element
補助語[ほじょご, hojogo] optional word

optional ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alternativkontur {f} der Schulternbead seat optional contour
Sonderausstattung {f}special equipment; extra equipment; extras; optional equipment
gegebenenfalls {adv} (auf Formularen) if applicable; optionally
optional; wahlweise {adv}optionally
Sonderzubehör {m}optional accessory
Wahlfach {n}optional subject
Wahlparameter {m}optional parameter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า optional
Back to top