ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

needless

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *needless*, -needless-

needless ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
needless (adj.) ไม่จำเป็น Syn. gratuitous, uncalled-for Ops. necessary, mandatory
needlessly (adv.) อย่างไม่จำเป็น See also: โดยไม่จำเป็นต้อง Syn. vainly
needlessness (n.) ความไม่มีเหตุผล
English-Thai: HOPE Dictionary
needless(นีด'ลีส) adj. ไม่จำเป็น, See also: needlessly adv. needlessness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
needless(adj) ไม่ต้องการ,ไม่มีความจำเป็น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You sure you do not suffer needlessly?แน่ใจนะว่าคุณไม่ทนทุกข์โดยไม่จำเป็น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Though he was sure no local people would steal... ... the old man thought a gaff and a harpoon... ... were needless temptations to leave in a boat.และแม้ว่าเขาจะเป็นค่อนข้าง แน่ใจว่า ไม่มีคนในท้องถิ่นจะขโมยจาก เขา ชายชราคนหนึ่งคิดว่าฉมวก และฉมวกอยู่
Your disrespect for senior officers... puts your men at needless risk.คุณกำลังขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา... พากำลังพลไปเสี่ยงให้ไร้ประโยชน์
And, needless to say, he was quite pleased with your performance.ยังไงก็ตาม ฉันไม่ได้ทำอะไรเลย
It's because you've been saying needless things.ก็เพราะนายนั่นแหละ พูดเรื่องไร้สาระ
I've had women opt for needless elective buttock enhancement surgery just for another chance to be flirted with by me.ผมมีศัลกรรมสะโพกผู้หญิงคนนึง จะได้มีโอกาสไปจู๋จี๋กับผม
"through two years of needless agony,ต้องอยู่ในความเจ็บปวดที่ไม่จำเป็นกว่าสองปี
Sorry to put you through so much needless trouble.ขอโทษที่ก่อปัญหาที่ไม่จำเป็นให้คุณ
Well, needless to say, a man in my position will always be subjected to scandal and turmoil.คงไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรมากนักว่า คนในตำแหน่งแบบผม มักตกเป็นเป้าหมายการโจมตี และข่าวนินทาโคมลอยอยู่เสมอๆ
Now we have a better play. Needless to say,แต่ตอนนี้เรามีไพ่ที่ดีกว่า ยิ่งกว่านั้น
Needless to say I never went near it again. I just let it rust.นั่นทำให้ฉันไม่เข้าใกล้มันอีก ทิ้งมันไปเลย
Needless to say she hates it there.ไม่บอกก็รู้ว่าเธอต้องเกลียดที่ันั่น
Needless to say the whole thing was a bad idea.คงไม่ต้องบอกว่า มันเป็นความคิดโง่ๆ

needless ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
前怕狼后怕虎[qián pà láng hòu pà hǔ, ㄑㄧㄢˊ ㄆㄚˋ ㄌㄤˊ ㄏㄡˋ ㄆㄚˋ ㄏㄨˇ, 前怕狼后怕虎 / 前怕狼後怕虎] lit. to fear the wolf in front and the tiger behind (成语 saw); fig. needless fears; scare mongering; reds under the beds
不待说[bù dài shuō, ㄅㄨˋ ㄉㄞˋ ㄕㄨㄛ, 不待说 / 不待說] needless to say; it goes without saying
不必要[bù bì yào, ㄅㄨˋ ㄅㄧˋ ㄧㄠˋ, 不必要] needless; unnecessary
无需[wú xū, ˊ ㄒㄩ, 无需 / 無需] needless

needless ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
疎か[おろそか(P);おろか(P), orosoka (P); oroka (P)] (adj-na,n) (1) neglect; negligence; carelessness; (exp) (2) (おろか only) (uk) not to mention; needless to say; not to speak of; (P)
言うまでもない(P);言う迄も無い;言う迄もない[いうまでもない(P);ゆうまでもない, iumademonai (P); yuumademonai] (exp) it goes without saying; there is no need to say so, but of course; it is needless to say; it need scarcely be said; (P)
言わずと知れた[いわずとしれた, iwazutoshireta] (exp) as everyone knows; needless to point out
言を俟たない;言をまたない[げんをまたない, genwomatanai] (exp) needless to say; it goes without saying that
論を俟たない;論をまたない[ろんをまたない, ronwomatanai] (exp) needless to say; it goes without saying
無用[むよう, muyou] (adj-na,n,adj-no) useless; futility; needlessness; unnecessariness; (P)

needless ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่จำเป็น[adj.] (mai jampen) EN: unnecessary ; needless FR: pas indispensable

needless ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Überflüssigkeit {f}needlessness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า needless
Back to top