ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

prodigality

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *prodigality*, -prodigality-

prodigality ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
prodigality (n.) การใช้มากเกินไป
English-Thai: HOPE Dictionary
prodigality(พรอดดะแกล'ลิที) n. ความฟุ่มเฟือย,ความสุรุ่ยสุร่าย,ความสิ้นเปลือง
English-Thai: Nontri Dictionary
prodigality(n) ความฟุ่มเฟือย,ความสุรุ่ยสุร่าย,ความสิ้นเปลือง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
prodigalityความสุรุ่ยสุร่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

prodigality ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
放蕩[ほうとう, houtou] (n,vs,adj-na) (See 放蕩息子) dissipation; prodigality; debauchery

prodigality ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสเพล[X] (praphreut s) EN: prodigality FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า prodigality
Back to top