ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

universal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *universal*, -universal-

universal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
universal (adj.) เป็นสากล See also: ที่มีผลกับคนทั้งโลก Syn. worldly Ops. local
universal (n.) ข้อต่อเอนกประสงค์ Syn. universal joint
universal coupling (n.) ส่วนที่เป็นข้อต่อของเครื่องกลไก Syn. universal joint
universal cure (n.) ยารักษาสารพัดโรค See also: ยาครอบจักรวาล Syn. miracle drug
universal joint (n.) ส่วนที่เป็นข้อต่อของเครื่องกลไก Syn. universal coupling
universalist (n.) ผู้มีความรู้กว้างขวาง See also: ผู้มีความรู้ทุกแขนงวิชา
universality (n.) ความเป็นสากล
universalize (vi.) กล่าวสรุป See also: กล่าวทั่วๆ ไป Syn. generalise Ops. specify, particularize
universalize (vi.) กล่าวสรุป See also: กล่าวทั่วๆ ไป Syn. generalise Ops. specify, particularize
universally (adv.) อย่างเป็นสากล See also: ทั่วโลก Syn. internationally, globally, terrestrially Ops. there, here, occasionally
English-Thai: HOPE Dictionary
universal(ยูนิเวอ'เซิล) adj. สากล,เกี่ยวกับจักรวาล,ทั้งหมด,ทั่วไป,มีผลทั่วไป,ทุกหนทุกแห่ง,ทั้งมวล,n. (ปรัชญา) ข้อเสนอสำหรับทุกชนชั้น,มโนธรรมทั่วไป,ลักษณะเฉพาะทั่วไป,ข้อต่ออเนกประสงค์ (หรือuniversal joint) ., See also: universalness n.
universal chuckn. หัวหนีบอเนกประสงค์,เครื่องจับดอก,สว่านอเนกประสงค์
universality(ยูนิเวอแซล'ลิที) n. ลักษณะแพร่หลาย,ลักษณะที่มีอยู่อยู่ทั่วไป,การใช้ได้ทั่วไป,การมีความรู้กว้างขวาง,การมีความสนใจทั่วไป, Syn. all-inclusiveness,comprehension
English-Thai: Nontri Dictionary
universal(adj) สากล,ทั่วไป,ดกดื่น,กว้างขวาง
universality(n) ความมีอยู่ทั่วไป,ความแพร่หลาย,ความเป็นสากล
universally(adv) โดยทั่วไป,อย่างกว้างขวาง,เป็นที่แพร่หลาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
universalสิ่งสากล [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
universalityความเป็นสากล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Universal banksธนาคารครบวงจร [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครอบจักรวาล (adj.) universal See also: of wide application
มาตรฐานสากล (n.) universal standard See also: international standard
ความเป็นสากล (n.) universality
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
These inventions cry out for the goodness in man, cry out for universal brotherhood, for the unity of us all.สิ่งประดิษฐ์เหล่านี้จะร่ำไห้ สำหรับประโยชน์ที่มีต่อมนุษย์ ร่ำไห้เพื่อคนทั้งโลก แด่ความรักของเราทุกคน
"How sweet it is to hate one's native land, to desire its ruin, and in its ruin to discern the dawn of universal rebirth.""วิธีหวานก็คือการเกลียดแผ่นดินแม่ของคน ๆ หนึ่งจะต้องการทำลายมัน และในการทำลายของตนที่จะมองเห็นรุ่งอรุณของการเกิดใหม่สากล ".
It's a universal invariance!คุณพูดว่า เวลาหายไป ? แต่เวลา ไม่สามารถหายไปได้ !
Six wardens have been through here in my tenure, and I've learned one immutable, universal truth.ลูกชายของลูกชาย หกพิทักษ์ได้รับการผ่านที่นี่ในการดำรงตำแหน่งของฉัน และฉันได้เรียนรู้หนึ่งไม่เปลี่ยนรูปจริงสากล
Mathematics is the only truly universal language.คณิตศาสตร์เป็นภาษา สากลอย่างแท้จริงเท่านั้น
The 101 is clear at Universal City. Watch for delays near Burbank Airport.101 ตรวจที่ยูนิเวอร์แซล ดูเครื่องบินดีเลย์ที่เบอร์แบงค์ด้วย
We're all links on the universal food chain.เรายังอยู่ในระบบห่วงโซ่อาหารนี่
The holy artifact must be delivered to the church if humanity is to be delivered into the welcome arms of the universal awakening!เราจะต้องเอาสิ่งประดิษฐ์นี้ กลับไปยังที่โบสถ์ ถ้าอยากให้มนุษย์ได้รับการตอนรับจากแขน ที่อบอุ่นของจักรวาล
Is Kang Gun Woo some kind of universal Master Key?รู้สึกว่าคังกอนวูจะเป็นพหูสูตไปซะแล้วทำได้ทุกอย่างเลยรึไง?
They want the universal caliphate established across the face of the Earth and they want every infidel converted or dead.พวกเขาได้อุทิศชีวิตเพื่อพระเจ้าของพวกเขาแล้ว เพื่อเปลี่ยนพวกนอกศาสนาให้มาเข้ารีต ไม่ก็กำจัดทิ้ง
You have reached Universal Exports, Our offices are currently closed...สวัสดีค่ะ ยูนิเวอร์แซล เอ็กซ์พอร์ท ขณะนี้ออฟฟิศยังไม่เปิดให้บริการ..
The model of a lucky-few countries has become a universal dream preached by TVs all over the world.แบบจำลองของไม่กี่ประเทศที่โชคดี กลายเป็นความฝันสากล ล้างสมองคนทั่วโลกด้วยโทรทัศน์

universal ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
协调世界时[xié tiáo shì jiè shí, ㄒㄧㄝˊ ㄊㄧㄠˊ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄕˊ, 协调世界时 / 協調世界時] Coordinated Universal Time (UTC)
满堂彩[mǎn táng cǎi, ㄇㄢˇ ㄊㄤˊ ㄘㄞˇ, 满堂彩 / 滿堂彩] everyone present applauds; universal acclaim; a standing ovation; to bring the house down
世界人权宣言[Shì jiè Rén quán Xuān yán, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄖㄣˊ ㄑㄩㄢˊ ㄒㄩㄢ ㄧㄢˊ, 世界人权宣言 / 世界人權宣言] Universal Declaration of Human Rights
博爱[bó ài, ㄅㄛˊ ㄞˋ, 博爱 / 博愛] universal fraternity (or brotherhood); universal love
普遍性假设[pǔ biàn xìng jiǎ shè, ㄆㄨˇ ㄅㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧㄚˇ ㄕㄜˋ, 普遍性假设 / 普遍性假設] universal hypothesis
普遍理论[pǔ biàn lǐ lùn, ㄆㄨˇ ㄅㄧㄢˋ ㄌㄧˇ ㄌㄨㄣˋ, 普遍理论 / 普遍理論] universal hypothesis
泛代数[fàn dài shù, ㄈㄢˋ ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ, 泛代数 / 泛代數] universal algebra
万国邮政联盟[Wàn guó Yóu zhèng Lián méng, ㄨㄢˋ ㄍㄨㄛˊ ㄧㄡˊ ㄓㄥˋ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, 万国邮政联盟 / 萬國郵政聯盟] Universal Postal Union
四海皆准[sì hǎi jiē zhǔn, ㄙˋ ㄏㄞˇ ㄐㄧㄝ ㄓㄨㄣˇ, 四海皆准] appropriate to any place and any time (成语 saw); universally applicable; a panacea
群起而攻之[qún qǐ ér gōng zhī, ㄑㄩㄣˊ ㄑㄧˇ ㄦˊ ㄍㄨㄥ ㄓ, 群起而攻之] the masses rise to attack it (成语 saw); Everyone is against the idea.; universally abhorrent
普遍性[pǔ biàn xìng, ㄆㄨˇ ㄅㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˋ, 普遍性] ubiquity; universality
普遍[pǔ biàn, ㄆㄨˇ ㄅㄧㄢˋ, 普遍] universal; general; widespread; commonplace
百科[bǎi kē, ㄅㄞˇ ㄎㄜ, 百科] universal; encyclopedic; abbr. for 百科全書|百科全书
众人敬仰[zhòng rén jìng yǎng, ㄓㄨㄥˋ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄥˋ ㄧㄤˇ, 众人敬仰 / 眾人敬仰] universally admired; highly esteemed by everyone
万有[wàn yǒu, ㄨㄢˋ ㄧㄡˇ, 万有 / 萬有] universal
通用性[tōng yòng xìng, ㄊㄨㄥ ㄩㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, 通用性] universality
惊世骇俗[jīng shì hài sú, ㄐㄧㄥ ㄕˋ ㄏㄞˋ ㄙㄨˊ, 惊世骇俗 / 驚世駭俗] universally shocking; to offend the whole of society
普及[pǔ jí, ㄆㄨˇ ㄐㄧˊ, 普及] widespread; popular; universal; ubiquitous; pervasive

universal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
USB[ユーエスビー, yu-esubi-] (n) {comp} universal serial bus; USB
ユニバーサルサービス[, yuniba-sarusa-bisu] (n) universal service
ユニバーサルジョイント[, yuniba-sarujointo] (n) universal joint
ユニバーサルスペース[, yuniba-sarusupe-su] (n) universal space
ユニバーサルタイム[, yuniba-sarutaimu] (n) universal time
ユニバーサルデザイン[, yuniba-sarudezain] (n) universal design
一般分類体系[いっぱんぶんるいたいけい, ippanbunruitaikei] (n) {comp} universal classification system; general classification system
一視同人;一視同仁[いっしどうじん, isshidoujin] (n) loving every human being with impartiality; universal brotherhood; universal benevolence
万国共通[ばんこくきょうつう, bankokukyoutsuu] (n,adj-no) worldwide; common to the whole world; universal
八紘一宇[はっこういちう, hakkouichiu] (n) universal brotherhood; all eight corners of the world under one roof
千里同風[せんりどうふう, senridoufuu] (n) a country being in a state of universal peace; the world being peaceful and uneventful
四海兄弟[しかいけいてい, shikaikeitei] (exp) people in the whole world being all brothers; universal brotherhood
四海同胞[しかいどうほう, shikaidouhou] (n) universal brotherhood
国民皆兵[こくみんかいへい, kokuminkaihei] (n) universal conscription
国際語[こくさいご, kokusaigo] (n) international language; universal language; lingua franca
普賢[ふげん, fugen] (n) Samantabhadra (bodhisattva); Universal Compassion; (P)
普遍妥当[ふへんだとう, fuhendatou] (n) universal validity; fitting into any situation
汎用入出力制御装置[はんようにゅうしゅつりょくせいぎょそうち, hanyounyuushutsuryokuseigyosouchi] (n) {comp} UIOC; Universal I; O Control unit
浩然の気[こうぜんのき, kouzennoki] (n) (1) universal life force (the source of animation for all things); (2) free spirit (i.e. a mindset unencumbered with worldly concerns)
皆兵[かいへい, kaihei] (n) universal conscription
皆兵制度[かいへいせいど, kaiheiseido] (n) system of universal conscription
ユニバーサル(P);ユニバサル[, yuniba-saru (P); yunibasaru] (adj-na,n) universal; (P)
一般[いっぱん, ippan] (n,adj-no) general; liberal; universal; ordinary; average; (P)
世界性[せかいせい, sekaisei] (n) universality
全般的に[ぜんぱんてきに, zenpantekini] (adv) (See 全般的) generally; universally; wholly
同仁教会[どうじんきょうかい, doujinkyoukai] (n) Universalist Church
国民食[こくみんしょく, kokuminshoku] (n) (See ソウルフード) food universally loved by all citizens; comfort food
広く[ひろく, hiroku] (adv) widely; far and wide; extensively; universally
普く;遍く;周く[あまねく, amaneku] (adv) widely; generally; universally; far and wide
普偏性;普辺性[ふへんせい, fuhensei] (n) universality; ubiquity; omnipresence
普遍性[ふへんせい, fuhensei] (n) catholicity; universality
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ユニバーサルサービス[ゆにばーさるさーびす, yuniba-sarusa-bisu] universal (telephone) service
一般分類体系[いっぱんぶんるいたいけい, ippanbunruitaikei] universal classification system, general classification system
全域アドレス管理[ぜんいきアドレスかんり, zen'iki adoresu kanri] universal address administration, global address administration
全集合[ぜんしゅうごう, zenshuugou] universal set
協定世界時[きょうていせかいじ, kyouteisekaiji] Coordinated Universal Time, UTC
普遍分類体系[ふへんぶんるいたいけい, fuhenbunruitaikei] universal classification system, general classification system
汎用入出力制御装置[はんようにゅうしゅつりょくせいぎょそうち, hanyounyuushutsuryokuseigyosouchi] UIOC, Universal I, O Control unit

universal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาตมัน[n.] (āttaman ) EN: atman = ātman ; soul ; supreme universal self ; essential self FR:
เอกภพสัมพัทธ์[n. exp.] (ēkkaphop sa) EN: relative universe ; universal set ; universe FR:
จักรพรรดิ[n.] (jakkraphat) EN: emperor ; world-king ; universal monarch (endowed with the seven valuables or treasures) FR: empereur [m]
ค่าคงตัวของแก๊ส[n. exp.] (khā khongtū) EN: gas constant ; molar gas constant ; universal gas constant ; ideal gas constant, FR:
โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค[n. exp.] (khrōngkān s) EN: 30 bath Universal Coverage Policy FR:
ครอบจักรวาล[adj.] (khrøpjakkra) EN: universal ; of wide application ; all embracing FR: universel
กงเกวียนกำเกวียน[n. exp.] (kong kwīen ) EN: law of universal causation ; fortune's wheel ; karma ; retribution FR: loi universelle de causalité [f] ; roue de la fortune [f] ; karma [m] ; rétribution des actes [f]
มาตรฐานระดับโลก[n. exp.] (māttrathān ) EN: international standards ; universal standard FR:
มาตรฐานสากล[n. exp.] (māttrathān ) EN: international standards ; universal standard FR: standard international [m]
สกล[adj.] (sakon) EN: all ; entire ; whole ; full ; complete ; total ; universal FR:
สากล[adj.] (sākon) EN: international ; universal ; Occidental FR: international ; universel ; occidental
ธรรมดา[adj.] (thammadā) EN: ordinary ; common ; usual ; regular ; general ; average ; natural ; universal ; routine ; typical ; copybook ; humble FR: ordinaire ; commun ; normal ; habituel ; courant ; usuel ; routinier ; quelconque ; banal ; naturel ; typique
ทั่วไป[adj.] (thūapai) EN: general ; common ; universal ; average FR: général ; universel ; commun ; ordinaire
ทั่ว ๆ ไป = ทั่วๆ ไป[adj.] (thūa-thūa p) EN: general ; common ; universal FR: banal ; commun ; courant ; ordinaire ; normal ; général ; universel
ตัวบ่งปริมาณสำหรับทุกตัว[n. exp.] (tūa bong pa) EN: universal quantifier FR: quantificateur universel [m]
เวลามาตรฐาน[n. exp.] (wēlā māttra) EN: standard time ; Universal Time (UT) ; Coordinated Universal Time (UTC) FR:
เวลามาตรฐานสากล[n. exp.] (wēlā māttra) EN: Universal Time (UT) FR: Temps universel (TU) [m]
เวลาสากล[n. exp.] (wēlā sākon) EN: Universal Time (UT) FR: temps universel [m]
เวลาสากลเชิงพิกัด[n. exp.] (wēlā sākon ) EN: Coordinated Universal Time (UTC) FR:
ยุคพระศรีอาริย์[n. exp.] (yuk Phra Sī) EN: Sri Aryayuga ; age of universal well-being FR:
ความเป็นสากล[n. exp.] (khwām pen s) EN: universality FR: internationalité [f] ; cosmopolitisme [m]
ก้องโลก[adj.] (kǿnglōk) EN: world famous ; universally known FR: universellement connu

universal ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Allgemeinbibliographie {f}general bibliography; universal bibliography
Gelenkkupplung {f}cardan coupling; universal coupling
Gelenkwelle {f} [techn.]universal shaft
Universalerbe {m}; Universalerbin
Universalfräsmaschine {f}universal milling machine
Universalgebildete {m,f}; Universalgebildeterpolymath
Gelenkeinsatz {m} (für Schraubenschlüssel)universal socket
Kreuzgelenk {n} [techn.]universal joint
Kugelgelenk {n}universal joint
Universalismus {m}universalism
Universalmittel {n} | Universalmittel
Universalprüfmaschine {f}universal testing machine
Universalrundschleifmaschine {f}universal grinding machine

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า universal
Back to top