ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

intrinsic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *intrinsic*, -intrinsic-

intrinsic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
intrinsic (adj.) เนื้อแท้ See also: ในเนื้อหาที่แท้จริง Syn. congenital, natural, real Ops. extrinsic
intrinsically (adv.) โดยพื้นฐาน See also: อย่างสำคัญ, อย่างจำเป็นอย่างยิ่ง Syn. substantially
English-Thai: HOPE Dictionary
intrinsic(อินทริน'ซิค,-เคิล) adj. ภายใน,ซึ่งอยู่ภายใน,เกี่ยวกับธรรมชาติของมัน., Syn. real,true
intrinsical(อินทริน'ซิค,-เคิล) adj. ภายใน,ซึ่งอยู่ภายใน,เกี่ยวกับธรรมชาติของมัน., Syn. real,true
English-Thai: Nontri Dictionary
intrinsic(adj) เนื้อแท้,แท้จริง,ที่อยู่ภายใน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
intrinsicในตัว, จากภายใน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intrinsicกล้ามเนื้อภายในมือ, อยู่ด้านใน, ปัจจัยในกาย, ในต่อม, อินทรินซิก, สาเหตุภายใน [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In the age of biology the politics is going to sort out between those who believe life first has intrinsic value and therefore we should choose technologies and commercial venues that honour the intrinsic value...ในยุคชีวภาพ การเมืองคือการแบ่งขั้วระหว่าง คนที่เชื่อว่าชีวิตมีคุณค่าที่เป็นแก่นแท้ xxxx และเราควรเลือกเทคโนโลยี
The location of of hidden items of historic and intrinsic value.สถานที่ของ... ...ที่ถูกซ่อนทาง ประว้ติศาสตร์ และ คุณค่าทางจิตใจ.
Information like that seems like it could be of a certain intrinsic value.ข้อมูลที่มันควรจะเป็น ของค่าภายในจำนวนหนึ่ง
I cross the room to the Intrinsic Field Center. I find my watch.ผมเดินผ่านใจกลางสนามอินทรินสิค ผมเจอนาฬิกา
The only intrinsic value things have is what we give them.คุณค่าภายในที่แท้ ที่สิ่งของต่างๆ มีก็คือ การที่เรามอบคุณค่าบางอย่าง ให้กับมันนั่นเอง
What about intrinsic chemical changes?และจริงๆท้าทายที่ยิ่งใหญ่ ให้กับวิทยาศาสตร์ และนี่คือส่วนที่น่าตื่นเต้น
Every person has an intrinsic responsibility for their own life, Hannibal.ทุกคนมีเนื้อแท้ของการรรับผิดชอบ สำหรับชีวิตพวกเขาเอง ฮันนิบาล
Death brings an intrinsic wisdom that's... hard to explain.ความตายนำภูมิปัญญาอันแท้จริงมาให้ ซึ่ง.. ยากจะอธิบาย
"is not suffering intrinsically, but the senselessness of suffering."ไม่ใช่ความรู้สึกเจ็บปวด หากแต่เป็นการด้านชาต่อความเจ็บปวด"

intrinsic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
内在坐标[nèi zài zuò biāo, ㄋㄟˋ ㄗㄞˋ ㄗㄨㄛˋ ㄅㄧㄠ, 内在坐标 / 內在座標] intrinsic coordinates (geom.)
本质[běn zhì, ㄅㄣˇ ㄓˋ, 本质 / 本質] essence; nature; innate character; intrinsic quality
内在几何[nèi zài jǐ hé, ㄋㄟˋ ㄗㄞˋ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ, 内在几何 / 內在幾何] intrinsic geometry
内在几何学[nèi zài jǐ hé xué, ㄋㄟˋ ㄗㄞˋ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ ㄒㄩㄝˊ, 内在几何学 / 內在幾何學] intrinsic geometry
固有[gù yǒu, ㄍㄨˋ ㄧㄡˇ, 固有] intrinsic to sth; inherent
[lǐ, ㄌㄧˇ, 理] texture; grain (of wood); inner essence; intrinsic order; reason; logic; truth; science; natural science (esp. physics); to manage; to pay attention to; to run (affairs); to handle; to put in order; to tidy up
内在[nèi zài, ㄋㄟˋ ㄗㄞˋ, 内在 / 內在] intrinsic; innate

intrinsic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
内在的[ないざいてき, naizaiteki] (adj-na) immanent; internal; intrinsic
固有色[こゆうしょく, koyuushoku] (n) {comp} intrinsic colour
固有色データ[こゆうしょくデータ, koyuushoku de-ta] (n) {comp} intrinsic colour data
性善[せいぜん;しょうぜん, seizen ; shouzen] (n) (しょうぜん is a Buddhist term) intrinsic goodness
[そら, sora] (n) (1) empty air; sky; (2) {Buddh} shunya (emptiness, the lack of an immutable intrinsic nature within any phemomenon); (3) (abbr) (See 空軍) air force; (n,adj-na) (4) fruitlessness; meaninglessness; (5) (See 五大・1) void (one of the five elements)
内的[ないてき, naiteki] (adj-na,n) inner; intrinsic; mental; inherited
真性[しんせい, shinsei] (n) (1) inborn nature; (adj-no) (2) genuine; intrinsic; essential
Japanese-English: COMDICT Dictionary
固有色[こゆうしょく, koyuushoku] intrinsic colour
固有色データ[こゆうしょくデータ, koyuushoku de-ta] intrinsic colour data
組込み[くみこみ, kumikomi] built-in, predefined, intrinsic

intrinsic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จากภายใน[adj.] (jāk phāinai) EN: intrinsic FR:
จริต[n.] (jarit) EN: behaviour ; behavior (Am.) ; conduct ; manner ; deportment ; act ; deed ; mind ; spirit ; intrinsic nature of a person ; characteristic behaviour ; character ; temperament FR: conduite [f] ; manières [fpl] ; comportement [m]
การบาดเจ็บภายใน[n. exp.] (kān bātjep ) EN: intrinsic injury FR:
มูลค่าที่แท้จริง[n. exp.] (mūnkhā thī ) EN: intrinsic value FR: valeur intrinsèque
ปัจจัยภายใน[n. exp.] (patjai phāi) EN: internal factor ; intrinsic factor FR: facteur interne [m]
ภายใน[adj.] (phāinai) EN: interior ; internal ; inner ; intrinsic FR: intérieur ; interne
แรงจูงใจภายใน[n. exp.] (raēng jūngj) EN: intrinsic motivation FR:
ในตัว[adv.] (nai tūa) EN: ipso facto ; in itself ; intrinsically ; self FR: intrinsèquement

intrinsic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eigensicherheit {f}intrinsic safety

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า intrinsic
Back to top