ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mandatory

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mandatory*, -mandatory-

mandatory ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mandatory (n.) ผู้ได้รับมอบอำนาจ See also: ผู้ได้รับคำสั่ง, การได้รับคำสั่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
mandatory(แมน'ดะโทรี,-ทอรี) adj. (เกี่ยวกับ) คำสั่ง,อาณัติ,ข้อบังคับ,จำเป็น,ซึ่งได้รับคำสั่ง. n. ผู้ได้รับมอบอาณัติการปกครอง., See also: manditorily adv., Syn. obligatory
English-Thai: Nontri Dictionary
mandatory(adj) เกี่ยวกับอาณัติ,เกี่ยวกับคำสั่ง,จำเป็น,เกี่ยวกับข้อบังคับ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
mandatory injunctionคำสั่งศาลห้ามมิให้กระทำต่อไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
mandatory provisionบทบัญญัติบังคับ [การทูต]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The death sentence is mandatory in this case.โทษประหารชีวิตมีผลบังคับใช้ในกรณีนี้
In one more month your mandatory therapy will be overอีกเดือนนึงก็จะครบกำหนดการรักษา
Must be setting up mandatory provident funds for usคงจะตั้งกองทุนคุ้มครองให้กับพวกเรามั้ง
This is a mandatory evacuation.นี่เป็นคำสั่งให้อพยพประชาชน
This is a mandatory evacuation!นี่เป็นคำสั่งอพยพประชาชน!
WAITS AN AVERAGE OF 3 HOURS FOR A 10-MINUTE VISIT, MANDATORY STRIP SEARCH.เธอเป็นรองประธานการตลาดใน เมืองซินซิเนติ จนถึงปี 99 ก็ย้ายมานี่
And attendance is mandatory for me and whoever I'm with.ต้องเข้าร่วมและออกคำสั่งกับชั้นให้พาคนที่อยู่กับชั้นด้วยไปด้วย
State law, mandatory evac.รัฐกฎหมายที่จำเป็นในการอพยพของ
Even if it's just rescinding his mandatory exercise for a week.แม้ว่าจะเป็นเพียงการยกเลิกการออกกำลังกายของเขาทั้งสัปดาห์
Look, if it were up to me, we wouldn't have mandatory biweekly locker checks.ถ้ามันขึ้นอยู่กับฉัน เราคงไม่ต้อง มีคนตรวจล็อกเกอร์ทุกสองสัปดาห์
County officials are advising all hawley residents to prepare for what could become mandatory evacuations.เจ้าหน้าที่ประจำอำเภอแนะนำให้ประชาชนในฮาวลีย์ เตรียมการประกาศอพยพ
State law, mandatory evac.ตามกกฎหมายรัฐไมอามี่ เราต้องทำการอพยพ

mandatory ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
定年制[ていねんせい, teinensei] (n) mandatory retirement system; age-limit retirement system
定年制度[ていねんせいど, teinenseido] (n) (See 定年制) mandatory retirement age (system)
定年退職[ていねんたいしょく, teinentaishoku] (n) (compulsory) retirement (e.g. on reaching the age of 60); mandatory retirement; reaching retirement age
実現必す要項[じつげんひっすようこう, jitsugenhissuyoukou] (n) {comp} implementation mandatory
強制保険[きょうせいほけん, kyouseihoken] (n) (See 任意保険) mandatory insurance
必す構成要素[ひっすこうせいようそ, hissukouseiyouso] (n) {comp} mandatory (M) component
自動車損害賠償責任保険[じどうしゃそんがいばいしょうせきにんほけん, jidoushasongaibaishousekininhoken] (n) mandatory vehicle liability insurance
自賠責保険[じばいせきほけん, jibaisekihoken] (n) (abbr) (See 自動車損害賠償責任保険) mandatory vehicle liability insurance
任意選択属性[にんいせんたくぞくせい, nin'isentakuzokusei] (n) {comp} non-mandatory attribute
省略不可能[しょうりゃくふかのう, shouryakufukanou] (n) {comp} mandatory; cannot be omitted
Japanese-English: COMDICT Dictionary
実現必す要項[じつげんひっすようこう, jitsugenhissuyoukou] implementation mandatory
必す信号[ひっすしんごう, hissushingou] mandatory
必す属性[ひっすぞくせい, hissuzokusei] mandatory attribute, required attribute
必す構成要素[ひっすこうせいようそ, hissukouseiyouso] mandatory (M) component
任意選択属性[にんいせんたくぞくせい, nin'isentakuzokusei] non-mandatory attribute
省略不可能[しょうりゃくふかのう, shouryakufukanou] mandatory, cannot be omitted

mandatory ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำนาจผูกพัน[n. exp.] (amnāt phūkp) EN: mandatory power FR: compétence liée [f]
เกี่ยวกับคำสั่ง[adj.] (kīo kap kha) EN: mandatory FR:

mandatory ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gebotsschild {n}mandatory-sign

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mandatory
Back to top